A jogszabály mai napon ( 2022.05.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2022. március 2-i (KKBP) 2022/356 HATÁROZATA

a fehéroroszországi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2012. október 15-én elfogadta a Belarusszal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozatot * .

(2) Az Oroszországi Föderáció elnöke 2022. február 24-én Ukrajnában folytatandó katonai műveletet jelentett be, és az orosz fegyveres erők támadást indítottak Ukrajna ellen, többek között Belarusz területéről. E támadás Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének nyilvánvaló megsértését jelenti.

(3) Az Európai Tanács a 2022. február 24-i következtetéseiben a lehető leghatározottabban elítélte az Oroszországi Föderáció Ukrajnával szemben provokáció nélkül indított, indokolatlan katonai agresszióját. Jogellenes katonai lépéseivel Oroszország súlyosan megsérti a nemzetközi jogot és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányában foglalt elveket, valamint aláássa az európai és globális biztonságot és stabilitást. Az Európai Tanács emellett határozottan elítélte Belarusz részvételét ebben az Ukrajna elleni agresszióban, és felszólította, hogy tartózkodjon az ilyen fellépéstől, és tartsa be nemzetközi kötelezettségeit. Ezenfelül egy újabb, Belaruszra is kiterjedő, egyedi és gazdasági szankciókat tartalmazó szankciós csomag sürgős előkészítésére és elfogadására hívott fel.

(4) Figyelemmel a helyzet súlyosságára, valamint Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére válaszul helyénvaló módosítani a 2012/642/KKBP határozat címét, és további korlátozó intézkedéseket bevezetni.

(5) Különösen helyénvaló további korlátozásokat bevezetni a dohánytermékek, ásványi tüzelőanyagok, bitumenes anyagok és gáz halmazállapotú szénhidrogén-termékek, kálium-klorid (a továbbiakban: hamuzsír) termékek, faipari termékek, cementtermékek, vas- és acéltermékek, valamint gumitermékek előállításához vagy gyártásához használt áruk kereskedelmére vonatkozóan. Ezen túlmenően helyénvaló további korlátozásokat bevezetni a kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelére és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, valamint bizonyos olyan áruk és technológiák kivitelére vonatkozóan, amelyek hozzájárulhatnak Belarusz katonai, technológiai, védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez, a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozó korlátozásokkal együtt.

(6) Bizonyos intézkedések végrehajtása érdekében az Unió további fellépése szükséges.

(7) A 2012/642/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/642/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1. A cím helyébe a következő szöveg lép:

„A Tanács 2012/642/KKBP határozata (2012. október 15.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről”.

2. A 2c. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2c. cikk

(1) E határozat 2b. cikkének sérelme nélkül, tilos valamely tagállam állampolgára által vagy valamely tagállam területéről vagy a lobogója alatt közlekedő hajó vagy légi jármű felhasználásával az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  I. mellékletében felsorolt bármely kettős felhasználású termék és technológia bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Belaruszban való felhasználásra történő, közvetlen vagy közvetett eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, függetlenül attól, hogy az említett áruk vagy technológiák az adott tagállam területéről származnak-e.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Belaruszban való felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, illetve e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Belaruszban való felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az e cikk (1) és a (2) bekezdésében foglalt tilalmak nem alkalmazandók azon kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) humanitárius célok, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti célok;

c) a hírközlő média általi ideiglenes használat;

d) szoftverfrissítések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) belarusz természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek - kivéve Belarusz kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása; vagy

g) a Belaruszba utazó természetes személyek általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem eladásra szánt munkavégzési célú járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az f) és g) pontot ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(4) E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóság engedélyezheti kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapította, hogy az ilyen termékeket vagy technológiákat, illetve az ilyen kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Belarusz kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) az űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) a tengerészeti biztonság;

e) polgári távközlési hálózatokhoz kapcsolódó felhasználás, beleértve az internetszolgáltatás nyújtását is;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás.

(5) E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóság engedélyezheti kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapította, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve az ilyen kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. március 3. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükségesek, feltéve, hogy ezen engedélyt 2022. május 1-je előtt kérelmezik.

(6) A vonatkozó illetékes hatóságnak az e cikk alapján előírt engedélyeket az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályok és eljárások szerint kell kiadnia, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az ilyen engedélyek az Unió egész területére érvényesek.

(7) Az illetékes hatóság az engedélykérelem (4) és (5) bekezdés alapján történő elbírálásakor nem adhat engedélyt, amennyiben alapos indokkal feltételezi, hogy:

i. a végfelhasználó a II. mellékletben felsorolt katonai végfelhasználó vagy természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása esetlegesen katonai célú; vagy

ii. az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a légi közlekedés vagy az űripar általi felhasználást szolgálja.

(8) Az illetékes hatóság megsemmisítheti, felfüggesztheti, módosíthatja vagy visszavonhatja a (4) és (5) bekezdés alapján általa megadott engedélyt, ha úgy ítéli meg, hogy erre a megsemmisítésre, felfüggesztésre, módosításra vagy visszavonásra szükség van e határozat hatékony végrehajtása érdekében.

(9) Az e cikk (4) bekezdésének f) és g) pontjában, valamint a 2d. cikk (4) bekezdésének f) és g) pontjában említett és lényegében egyenértékű exportellenőrzési intézkedéseket alkalmazó partnerországok felsorolását a IV. melléklet tartalmazza.”

3. A 2d. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2d. cikk

(1) Tilos olyan termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele belarusz természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára vagy Belaruszban való felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak Belarusz katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Belaruszban való felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, illetve e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Belaruszban való felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) humanitárius célok, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti célok;

c) a hírközlő média általi ideiglenes használat;

d) szoftverfrissítések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) belarusz természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek - kivéve Belarusz kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása; vagy

g) a Belaruszba utazó természetes személyek általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem eladásra szánt munkavégzési célú járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az f) és g) pontot ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(4) Az e cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapította, hogy az ilyen termékeket vagy technológiákat, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Belarusz kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) az űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) a tengerészeti biztonság;

e) polgári távközlési hálózatokhoz kapcsolódó felhasználás, beleértve az internetszolgáltatás nyújtását is;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás.

(5) E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóság engedélyezheti kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapította, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. március 3. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükségesek, feltéve, hogy ezen engedélyt 2022. május 1-je előtt kérelmezik.

(6) A vonatkozó illetékes hatóságnak az e cikk alapján előírt engedélyeket az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályok és eljárások szerint kell kiadnia, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az ilyen engedélyek az Unió egész területére érvényesek.

(7) Az illetékes hatóság az engedélykérelem (4) és (5) bekezdés alapján történő elbírálásakor nem adhat engedélyt, amennyiben alapos indokkal feltételezi, hogy:

i. a végfelhasználó a II. mellékletben felsorolt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása esetlegesen katonai célú; vagy

ii. az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a légi közlekedés vagy az űripar általi felhasználást szolgálja.

(8) Az illetékes hatóság megsemmisítheti, felfüggesztheti, módosíthatja vagy visszavonhatja a (4) és (5) bekezdés alapján általa megadott engedélyt, ha úgy ítéli meg, hogy erre a megsemmisítésre, felfüggesztésre, módosításra vagy visszavonásra szükség van e határozat hatékony végrehajtása érdekében.

(9) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.”

4. A szöveg a 2d. cikk után a következő cikkel egészül ki:

„2da. cikk

(1) A II. mellékletben felsorolt szervezetek tekintetében, a 2c. cikk (1) és (2) bekezdésétől, valamint a 2d. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóság csak azt követően engedélyezheti a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint a 2d. cikkben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapította, hogy:

a) az ilyen termékekre vagy technológiákra, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség; vagy

b) az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. március 3. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükségesek, feltéve, hogy ezen engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.

(2) A tagállamok illetékes hatóságainak az e cikk alapján előírt engedélyeket az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályok és eljárások szerint kell kiadniuk, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az ilyen engedélyek az Unió egész területére érvényesek.

(3) Az illetékes hatóság megsemmisítheti, felfüggesztheti, módosíthatja vagy visszavonhatja az (1) bekezdés alapján általa megadott engedélyt, ha úgy ítéli meg, hogy erre a megsemmisítésre, felfüggesztésre, módosításra vagy visszavonásra szükség van e határozat hatékony végrehajtása érdekében.”

5. A 2e. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk az (1) bekezdést követően a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Tilos az (1) bekezdésben említett tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatások, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.”;

b) a (3) bekezdést el kell hagyni.

6. A 2f. cikk a következőképpen módosul:

a) az (5) bekezdést el kell hagyni;

b) a (6) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik;

c) az (1), (4) és (5) bekezdésben a „kőolajtermékek és gáz-halmazállapotú szénhidrogéntermékek” szöveg helyébe az „ásványi tüzelőanyagok, bitumenes anyagok és gáz-halmazállapotú szénhidrogének” szöveg lép.

7. A 2g. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk az (1) bekezdést követően a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Tilos az (1) bekezdésben említett tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatások, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.”;

b) a (3) bekezdést el kell hagyni.

8. A 2i. cikkben a (4) bekezdést el kell hagyni.

9. A 2j. cikkben a (3) bekezdést el kell hagyni.

10. A határozat a következő cikkekkel egészül ki:

„2o. cikk

(1) Tilos:

a) faipari termékeknek az Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Belaruszból származnak; vagy

ii. azokat Belaruszból exportálták;

b) az a) pontban említett, Belaruszban található vagy onnan származó faipari termékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) az a) pontban említett faipari termékek szállítása, amennyiben azok Belaruszból származnak, vagy azokat Belaruszból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem sértik a 2022. március 2. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. június 4-ig történő teljesítését.

(3) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

2p. cikk

(1) Tilos:

a) cementtermékeknek az Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Belaruszból származnak; vagy

ii. azokat Belaruszból exportálták;

b) az a) pontban említett, Belaruszban található vagy onnan származó cementtermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) az a) pontban említett cementtermékek szállítása, amennyiben azok Belaruszból származnak, vagy azokat Belaruszból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem sértik a 2022. március 2. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. június 4-ig történő teljesítését.

(3) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

2q. cikk

(1) Tilos:

a) vas- és acéltermékeknek az Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Belaruszból származnak; vagy

ii. azokat Belaruszból exportálták;

b) az a) pontban említett, Belaruszban található vagy onnan származó vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) az a) pontban említett vas- és acéltermékek szállítása, amennyiben azok Belaruszból származnak, vagy azokat Belaruszból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem sértik a 2022. március 2. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. június 4-ig történő teljesítését.

(3) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

2r. cikk

(1) Tilos:

a) gumitermékeknek az Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Belaruszból származnak; vagy

ii. azokat Belaruszból exportálták;

b) az a) pontban említett, Belaruszban található vagy onnan származó gumitermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) az a) pontban említett gumitermékek szállítása, amennyiben azok Belaruszból származnak, vagy azokat Belaruszból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem sértik a 2022. március 2. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. június 4-ig történő teljesítését.

(3) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

2s. cikk

(1) Tilos:

a) egyes gépek - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Belaruszban való felhasználásra;

b) az a) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett azon gépek - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) humanitárius célok, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti célok;

c) a hírközlő média általi ideiglenes használat;

d) szoftverfrissítések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) belarusz természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek - kivéve Belarusz kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása; vagy

g) a Belaruszba utazó természetes személyek általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem eladásra szánt munkavégzési célú járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az f) és g) pontot ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem sértik a 2022. március 2. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. június 4-ig történő teljesítését.

(4) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.”

11. A 2012/642/KKBP határozat mellékletei az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosulnak.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN

MELLÉKLET

1. A 2012/642/KKBP határozat II. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

A 2d. CIKKBEN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK VAGY SZERVEK JEGYZÉKE

Belarusz Védelmi Minisztérium”.

2. A szöveg a következő melléklettel egészül ki:

„IV. MELLÉKLET

A 2C. CIKK (9) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT PARTNERORSZÁGOK JEGYZÉKE”.


  Vissza az oldal tetejére