A jogszabály mai napon ( 2022.05.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2022. március 15-i (KKBP) 2022/430 HATÁROZATA

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2014. július 31-én elfogadta a 2014/512/KKBP határozatot * .

(2) Az Unió továbbra is töretlenül támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

(3) Az Oroszországi Föderáció elnöke 2022. február 24-én Ukrajnában végrehajtandó katonai műveletet jelentett be, és az orosz fegyveres erők támadást indítottak Ukrajna ellen. Az említett támadás Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének a nyilvánvaló megsértését jelenti.

(4) Az Európai Tanács a 2022. február 24-i következtetéseiben a lehető leghatározottabban elítélte az Oroszországi Föderáció által Ukrajnával szemben provokáció nélkül indított, indokolatlan katonai agressziót. Jogellenes katonai lépéseivel Oroszország súlyosan megsérti a nemzetközi jogot és az ENSZ Alapokmányában foglalt elveket, valamint aláássa az európai és a globális biztonságot és stabilitást. Az Európai Tanács felhívott egy újabb, egyedi és gazdasági szankciókat tartalmazó szankciós csomag sürgős előkészítésére és elfogadására.

(5) Tekintettel a helyzet súlyosságára, valamint Oroszországnak az Ukrajna elleni katonai agressziójára reagálva helyénvaló további korlátozó intézkedések bevezetése. Különösen, helyénvaló megtiltani egyes állami tulajdonú vállalatokkal folytatott minden ügyletet. Helyénvaló továbbá megtiltani a hitelminősítési szolgáltatások bármely orosz személy vagy szervezet számára történő nyújtását, valamint a hitelminősítési tevékenységekkel kapcsolatos bármely jegyzési szolgáltatáshoz való hozzáférés bármely orosz személy vagy szervezet számára történő biztosítását. Ezen túlmenően helyénvaló szigorítani a kettős felhasználású termékekre és technológiákra, valamint azon termékekre és technológiákra vonatkozó kiviteli korlátozásokat, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország védelmi és biztonsági ágazatának technológiai fejlesztéséhez, továbbá helyénvaló kibővíteni az Oroszország védelmi és ipari bázisához kapcsolódó, e korlátozások hatálya alá tartozó személyek jegyzékét. Ezen túlmenően helyénvaló megtiltani az orosz energiaágazatba irányuló új beruházásokat, valamint átfogó kiviteli korlátozást kell bevezetni a berendezésekre, a technológiára és a szolgáltatásokra az orosz energiaipar tekintetében, az atomenergia-ipar és az energiaszállítás downstream ágazata kivételével. Végezetül helyénvaló további kereskedelmi korlátozásokat bevezetni a vasra és az acélra, valamint a luxuscikkekre vonatkozóan.

(6) Bizonyos intézkedések végrehajtása érdekében az Unió további fellépése szükséges.

(7) A 2014/512/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/512/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„1aa. cikk

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely ügyletben részt venni a következőkkel:

a) a X. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely állami ellenőrzés alatt vagy 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban áll, vagy amelyben Oroszország, annak kormánya vagy az Orosz Központi Bank nyereségrészesedésre jogosult, vagy amellyel Oroszországnak, annak kormányának vagy az Orosz Központi Banknak más lényeges gazdasági kapcsolatai vannak;

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a X. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2022. május 15. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. március 16-ig történő teljesítésére.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó:

a) azon ügyletekre, amelyek fosszilis tüzelőanyagoknak, különösen a szénnek, kőolajnak és földgáznak, valamint a titánnak, alumíniumnak, réznek, nikkelnek, palládiumnak és vasércnek - Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba irányuló - vételéhez vagy - Oroszországból vagy Oroszországon keresztül - az Unióba való behozatalához vagy szállításához feltétlenül szükségesek;

b) az Oroszországon kívüli energiaprojektekhez kapcsolódó ügyletekre, amelyekben a X. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv kisebbségi részvényes.”

2. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„1g. cikk

(1) Tilos 2022. április 15-től hitelminősítési szolgáltatásokat nyújtani bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2) Tilos 2022. április 15-től a hitelminősítési tevékenységekkel kapcsolatos bármely jegyzési szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítani bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó sem a tagállamok állampolgáraira, sem pedig azon természetes személyekre, akik valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.”

3. A 3. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(7) Az engedélykérelmek e cikk (4) és (5) bekezdésével összhangban történő elbírálásakor az illetékes hatóságok nem adhatnak engedélyt, amennyiben alapos indokkal feltételezik, hogy:

i. a végfelhasználó a IV. mellékletben felsorolt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása esetlegesen katonai célú;

ii. az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a légi közlekedés vagy az űrágazat számára szánják; vagy

iii. az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást az energiaágazat számára szánják, kivéve ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 4. cikk (3)-(6) bekezdésében említett kivételek alapján engedélyezett.”

4. A 3a. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(7) Az engedélykérelmek e cikk (4) és (5) bekezdésével összhangban történő elbírálásakor az illetékes hatóságok nem adhatnak engedélyt, amennyiben alapos indokkal feltételezik, hogy:

i. a végfelhasználó a IV. mellékletben felsorolt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása esetlegesen katonai célú;

ii. az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a légi közlekedés vagy az űrágazat számára szánják; vagy

iii. az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást az energiaágazat számára szánják, kivéve ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 4. cikk (3)-(6) bekezdésében említett kivételek alapján engedélyezett.”

5. A 3b. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A IV. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek tekintetében, továbbá e határozat 3. és 3a. cikkétől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, a tagállamok illetékes hatóságai csak azt követően engedélyezhetik a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint az e határozat 3a. cikkében említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy:

a) az ilyen termékekre vagy technológiákra, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség; vagy

b) az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.”

6. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

(1) Tilos bizonyos, a feltárási és kitermelési projektek bizonyos kategóriához kapcsolódó termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi - beleértve annak kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát - természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi - beleértve annak kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát - felhasználásra.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e bekezdés hatálya alá tartozó termékek meghatározása céljából.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a következőkhöz szükséges termékek vagy technológia eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) fosszilis tüzelőanyagok, különösen szén, kőolaj és földgáz Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállítása; vagy

b) az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan kötelezettségek 2022. szeptember 17-ig történő teljesítésére, amelyek valamely 2022. március 16. előtt megkötött szerződésből, illetve az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből erednek, feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal az említett időpontot megelőzően értesítik.

(5) A (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv számára az oroszországi energiaágazaton kívül végzett tevékenységei tekintetében nyújtott biztosításra vagy viszontbiztosításra.

(6) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az eladást, a szolgáltatást, az átadást vagy a kivitelt, valamint a technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy:

a) arra szükség van az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához; vagy

b) annak célja egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás.

(7) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (6) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.”

7. A 4a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4a. cikk

(1) Tilos:

a) Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személyben, szervezetben vagy szervben új részesedést szerezni vagy a meglévő részesedést kiterjeszteni;

b) új kölcsönt, hitelt vagy egyéb módon biztosított finanszírozást - a saját tőkét is beleértve - nyújtani vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban részt venni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára, illetve igazolhatóan az ilyen jogi személy, szervezet vagy szerv felé irányuló finanszírozásban részt venni;

c) új közös vállalkozást létrehozni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d) az a), b) és c) pontban említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházási szolgáltatásokat nyújtani.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetnek az (1) bekezdésben említett bármely tevékenységet, miután megállapították, hogy:

a) arra szükség van az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint fosszilis tüzelőanyagok, különösen szén, kőolaj és földgáz Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállításához; vagy

b) az kizárólag egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő, az oroszországi energiaágazatban működő jogi személyt, szervezetet vagy szervet érint.

(3) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (2) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.”

8. A 4f. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkcióiért felelős hálózatirányítónak támogatnia kell a Bizottságot és a tagállamokat a 4e. cikk végrehajtásának és az annak való megfelelésnek a biztosításában. A hálózatirányítónak különösen el kell utasítania a légijármű-üzembentartók által benyújtott, e határozat megsértésének minősülő tevékenységeknek az Unió területe feletti végzésére irányuló szándékot jelző minden repülési tervet, aminek következtében a pilóta számára nem lehet engedélyezett a repülés.”

9. A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

„4i. cikk

(1) Tilos:

a) vas- és acéltermékeknek az Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Oroszországból származnak; vagy

ii. azokat Oroszországból exportálták;

b) Oroszországban található vagy onnan származó vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) vas- és acéltermékek szállítása, amennyiben azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e bekezdés hatálya alá tartozó termékek meghatározása céljából.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. június 17. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. március 16-ig történő teljesítésére.

4j. cikk

(1) Tilos luxustermékek közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Az (1) bekezdésben említett tilalom annyiban alkalmazandó luxustermékekre, amennyiben azok értéke tételenként meghaladja a 300 EUR-t.

(3) Az (1) bekezdésben említett tilalom nem alkalmazandó az olyan árukra, amelyek a tagállamoknak vagy partnerországoknak a nemzetközi jog szerint mentességet élvező, Oroszországban található diplomáciai vagy konzuli képviseletei vagy az ilyen mentességet élvező nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek, illetve azok személyzetének személyes használati tárgyaira.

(4) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.”

10. A 7. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) az I. II., III., IV., V., VI., VIII., IX. vagy X. mellékletben felsorolt vagy az 1. cikk (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában, az 1. cikk (2) bekezdésének b) vagy c) pontjában, az 1. cikk (3) bekezdésének c) vagy d) pontjában, az 1. cikk (4) bekezdésének b) vagy c) pontjában, az 1a. cikk a), b) vagy c) pontjában, az 1aa. cikk b) vagy c) pontjában, az 1e. cikkben vagy az 1g. cikkben említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek;”.

11. A mellékletek az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosulnak.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 15-ig.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN

MELLÉKLET

1. A 2014/512/KKBP határozat IV. melléklete a következő bejegyzésekkel egészül ki:

„Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Radioftonikai Technológiai Kompetenciaközpont)

Central Research and Development Institute Tsiklon (»Ciklon« Központi Kutatási és Fejlesztési Intézet)

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Novoszibirszki Mikroelektronikai Kutatási és Fejlesztési Központ)

MPI VOLNA

N. A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (A Lenin-renddel kitüntetett Ny. A. Dollezsalról elnevezett Energetikai Kutató- és Tervezőintézet)

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module (»Modul« Kutatóközpont)

Robin Trade Limited

R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Alkalmazott Kémiai Tudományos Kutatóintézet)

Scientific-Research Institute of Electronics (Elektronikai Tudományos Kutatóintézet)

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Hiperszonikus Rendszerek Tudományos Kutatóintézete)

Scientific Research Institute NII Submikron (»Szubmikron« Tudományos Kutatóintézet)

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Légijármű-rendszerek állami tudományos vizsgálati területe)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Állami Gépészeti Tervezőiroda, Raduga Bereznya)

State Scientific Center AO GNTs RF-FEI A.I. (AO GNTs RF - FEI A.I. Állami Tudományos Központ) Leypunskiy Physico-Energy Institute (Lejpunszkij Fizikai-Energetikai Intézet)

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Bakhirev Állami Gépészeti Tudományos Kutatóintézet)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC »35th Shipyard«

United Shipbuilding Corporation JSC »Astrakhan Shipyard«

United Shipbuilding Corporation JSC »Aysberg Central Design Bureau«

United Shipbuilding Corporation JSC »Baltic Shipbuilding Factory«

United Shipbuilding Corporation JSC »Krasnoye Sormovo Plant OJSC«

United Shipbuilding Corporation JSC »Zvyozdochka«

United Shipbuilding Corporation »Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar«

United Shipbuilding Corporation »Scientific Research Design Technological Bureau Onega«

United Shipbuilding Corporation »Sredne-Nevsky Shipyard«

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Urali Tudományos Kompozitanyag-kutató Intézet)

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring”

2. A 2014/512/KKBP határozat a következő X. melléklettel egészül ki:

„X. MELLÉKLET

AZ 1aa. CIKKBEN EMLÍTETT, ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ VÁLLALATOK JEGYZÉKE

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION”


  Vissza az oldal tetejére