A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2004. évi XXXIX. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között, a katonai együttműködésről szóló, Budapesten, 2003. április 7-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között, a katonai együttműködésről szóló, Budapesten, 2003. április 7-én aláírt Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

(A Megállapodás megerősítéséről szóló jegyzékváltás 2003. december 31-én megtörtént, és a Megállapodás 2004. január 30-án hatályba lépett.)

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a katonai együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Felek),

a Magyar Köztársaság és Románia között, a megértésről, együttműködésről és a jószomszédságról szóló, Temesváron, 1996. szeptember 16-án aláírt Szerződés alapján,

figyelembe véve a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti, az EBESZ 1994. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és katonai kapcsolatok fejlesztéséről szóló, Aradon, 1996. szeptember 6-án aláírt Megállapodás alapelveit és rendelkezéseit,

megerősítik elkötelezettségüket az Egyesült Nemzetek Alapító Okiratának célkitűzései és alapelvei mellett, és

erőfeszítéseket tesznek a bizalom és biztonság megszilárdítása, illetve a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti jószomszédi kapcsolatok továbbépítése terén,

hangsúlyozva a már létező katonai együttműködés fejlesztésének szükségességét és az észak-atlanti integráció irányába történő kölcsönös elkötelezettséget,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Célok

(1) A Felek a jövőben kölcsönösen együttműködnek egymással a katonai szakterületen.

(2) Jelen Megállapodás végrehajtásáért a Felek (hon)védelmi minisztériumai felelősek.

2. Cikk

Az együttműködés területei

(1) A katonai együttműködés a következőket foglalja magába:

1.1. a katonai tervekben szereplő, az euro-atlanti stabilitás megőrzésére, illetve a stabilitási viszonyok megerősítésére vonatkozó biztonságpolitikai kérdések egyeztetése;

1.2. a biztonsági és védelmi koncepcióval, valamint a haderő-alkalmazás doktrínájával és a személyi állomány kiképzési alapelveivel kapcsolatos ismeretek cseréje;

1.3. tapasztalatcsere a fegyverzet-ellenőrzésre vonatkozóan;

1.4. törzsek, ezen belül hangsúlyozott fontossággal a tisztek felkészítését célzó tevékenységek, valamint a katonai alakulatokra és törzsekre irányuló felkészítési és kiképzési műveletek;

1.5. ismeretek és tapasztalatok cseréje a következő területeken:

a) a honvédelmet és a fegyveres erők különböző haderőnemeit érintő törvények, belső és nemzetközi előírások;

b) költségvetési forrásokkal való gazdálkodás, a védelmi költségvetés tervezése és végrehajtása;

c) humánerőforrás- és anyagi eszközökkel való gazdálkodás;

d) parancsnokságok szerveződése (hadműveleti és területi szinten), a törzsek működése;

e) többnemzetiségű alakulatok szervezeti felépítése és kiképzésük;

f) fegyverzet és katonai eszközök, valamint a katonai technikával és a katonai eszközök interoperabilitásával foglalkozó tanulmányok és fejlesztések;

g) a távközlési rendszerek felépítése és működése a fegyveres erők különböző haderőnemein belül;

h) katonai infrastruktúra;

i) légtérellenőrzés és -menedzsment;

j) egészségügyi tevékenységek;

k) a fegyveres erők különböző haderőnemein belüli emberi kapcsolatok és szociális problémák;

l) a fegyveres erők különböző haderőnemeinek logisztikai feladata és szervezete;

m) hadtörténet;

n) katonai térképészet és topográfia;

o) kulturális és sporttevékenységek;

p) katasztrófaelhárítás;

q) védelmi tervezés;

1.6. a Felek külön megállapodása alapján a másik Fél gyakorló-, illetve lőtereinek használata költségtérítéses alapon;

1.7. az ENSZ, az EBESZ és az EU égisze alatt történő békefenntartó és humanitárius tevékenység esetleges közös végrehajtásának kölcsönös tanulmányozása, elemzése.

(2) A Felek fenntartják maguknak azt a jogot, hogy e cikk (1) bekezdésében meghatározottakon kívül más - a Felek hatáskörébe tartozó - területeken is együttműködjenek.

3. Cikk

Együttműködési formák

Az együttműködés főleg az alábbi formában valósul meg:

a) konzultációk és munkatalálkozók minden vezetési és irányítási szinten;

b) cserelátogatások;

c) tanulmányok folytatása, illetve tanfolyamokon való részvétel katonai oktatási intézményekben;

d) kongresszusok, vizsgálatok, konferenciák és szemináriumok;

e) a katonai alakulatokból és a fegyveres erők különböző haderőnemeiből kikerülő törzsek, illetve képviselőinek cseréje a felkészítés, kiképzés és katonai gyakorlatok tervezése és előkészítése céljából;

f) közös katonai gyakorlatok;

g) a katonai alakulatok kölcsönös kiképzése;

h) légi bázisok és katonai alakulatok látogatása;

i) megbeszélések a katonai alakulatok, a fegyveres erők különböző haderőnemeinek törzseit képviselő csoportok és a katonai oktatási intézmények delegációi között;

j) tisztek cseréje katonai oktatási intézetek között, megbeszélések, tanfolyamok;

k) dokumentáció kicserélése;

l) a két hadsereg Válságkezelő Központjának folyamatos kapcsolattartása.

4. Cikk

Látogatások

Az egyetértés és bizalom erősítése érdekében a Felek rendszeres időközönként megszervezik képviselőik kölcsönös látogatását a (hon)védelmi minisztériumok, a vezérkarok, a parancsnokságok, a haderőnemi parancsnokságok, a fegyvernemek, a szakterületek szintjén, valamint más vezetési szinteken, illetve igazgatóságok szintjén.

5. Cikk

Katonai Vegyes Bizottság

(1) Magyar-Román Katonai Vegyes Bizottság kerül felállításra, melynek feladata a katonai szakterületen folyó kétoldalú együttműködés szervezése és koordinációja.

(2) A Magyar-Román Katonai Vegyes Bizottság társelnökeit a Felek (hon)védelmi miniszterei jelölik ki. A Bizottság tagjai: a Felek (hon)védelmi minisztériumainak képviselői, a Felek véderőattaséi, illetve meghatározott témák esetén az e témákra kijelölt, különböző haderőnemek tisztjei, képviselői.

(3) A Magyar-Román Katonai Vegyes Bizottság évente egyszer ül össze, váltakozva a Magyar Köztársaságban, illetve Romániában.

(4) A két társelnök előzetes hozzájárulása után bármely olyan kérdés felkerülhet a Magyar-Román Katonai Vegyes Bizottság üléseinek napirendjére, mely előmozdítja a kétoldalú együttműködést.

(5) A Magyar-Román Katonai Vegyes Bizottság áttekinti az előző évi együttműködési tevékenységet és elkészíti a következő évi kétoldalú együttműködési tervet.

(6) A kétoldalú együttműködési terv tartalmazza a közösen meghatározott tevékenységeket, azok tárgyát, módozatait, adatait és a végrehajtás helyét, illetve a végrehajtásért felelős intézményeket. A kétoldalú együttműködési tervet a Magyar-Román Katonai Vegyes Bizottság társelnökei - megfelelő felhatalmazás birtokában - írják alá.

(7) A Magyar-Román Katonai Vegyes Bizottság társelnökei a katonai attasék útján bonyolítják le levelezésüket.

6. Cikk

Közös gyakorlatok - általános rendelkezések

(1) A Felek - figyelembe véve saját belső jogszabályaikat - közös gyakorlatokat és kiképzést szervezhetnek és vezethetnek le egy vagy több haderőnem vagy fegyvernem katonai alakulatai részvételével. Az említett gyakorlatokat a Felek (hon)védelmi minisztériumainak éves hadműveleti és kiképzési tervei tartalmazzák. A közös gyakorlatokra vonatkozó speciális rendelkezések (hon)védelmi minisztériumi szinten kötendő külön megállapodások formájában kerülnek meghatározásra.

(2) A gyakorlatok ideje alatt a fogadó Fél légtere a fogadó Fél államában hatályos belső előírások alapján használható. A légi tranzit a Felek által elfogadott nemzetközi repülésforgalmi egyezmények és egyéb nemzetközi rendelkezések alapján történik.

(3) A katonai gyakorlatok ideje alatt a fogadó Fél biztosítja a küldő Fél katonai állományának és polgári alkalmazottainak a szállást és az étkezést, ugyanolyan minőségben, mint amit a fogadó Fél a saját, ugyanazon állománykategóriája számára biztosít.

(4) Légi vagy vízi szállítás esetén az állományra és a szállított anyagokra vonatkozó bejelentési kötelezettséget - figyelembe véve a Békepartnerség más résztvevő államai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló, Brüsszelben, 1995. június 19-én kötött Megállapodás (a továbbiakban: PfP SOFA) vonatkozó előírásait - a Felek államaiban hatályos jogszabályok szerint kell teljesíteni.

(5) A katonai csapat és anyag vasúti és közúti szállítására a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti, együttműködésről a katonai szállítások területén, Félixfürdőn, 1997. december 20-án aláírt Megállapodás rendelkezései vonatkoznak.

7. Cikk

A Felek kötelezettségei közös gyakorlatok esetében

(1) A kiképzés és a katonai gyakorlat időtartama alatt a fogadó Fél a következők biztosításáért felel, ingyenesen:

a) katonai gyakorló- és lőtér, kiképzőbázis a rendszeresített felszereléssel, berendezéssel, a gyakorlat igényeit kiszolgáló belső távközlő rendszerrel és sokszorosító berendezéssel;

b) a küldő Fél katonai és polgári személyi állományának elszállásolása katonai intézményekben;

c) szállítóeszközök a küldő Fél katonai és polgári személyi állományának mozgatására;

d) eszközök és légi kiszolgálás biztosítása katonai repülőtereken;

e) légi és vízi mentés;

f) a katonai gyakorlat végrehajtási területének térképei.

(2) A kiképzés és a katonai gyakorlat időtartama alatt a küldő Fél a következő költségeket vállalja:

a) a részt vevő személyi állomány és az anyagi-technikai eszközök szállítása a gyakorlat helyszínére és vissza, ideértve a fogadó ország területén található és az alakulatok által igénybe vett autópálya-, híd-, alagútdíjakat;

b) a gyakorlaton részt vevő katonai és polgári állomány katonai intézményen (laktanyán) kívüli szállásköltsége, ha a katonai intézményben (laktanyában) felajánlott szálláslehetőséggel a küldő Fél nem él;

c) alapellátás és étkezés a küldő Fél gyakorlaton részt vevő katonai és polgári személyi állománya részére;

d) a külső telefon-, faxvonalak és informatikai eszközök használata, kivéve, ha azok a gyakorlat céljait szolgálják;

e) saját katonai gépjárműveik, eszközeik és fegyvereik javítása és karbantartása;

f) társadalmi kapcsolatokat szolgáló rendezvények szervezése;

g) a küldő Fél saját használatára igénybe vett fordítók költségei;

h) üzem- és kenőanyag ellenértéke.

(3) A fogadó Fél által biztosított üzem- és kenőanyag ugyanolyan áron kerül számlázásra a küldő Fél fegyveres ereje részére, mint amilyen áron a fogadó Fél saját fegyveres ereje részére biztosítja.

(4) A Felek a gyakorlatok végrehajtása érdekében minden esetben végrehajtási megállapodást kötnek, amelyben meghatározzák a gyakorlat végrehajtásához szükséges szolgáltatásokat, valamint azok elszámolásának módját.

8. Cikk

Állomány tagjainak kölcsönös delegálása a közös gyakorlat alatt

A közös gyakorlatok alatt engedélyezett a Felek fegyveres erői között a katonai és polgári állomány cseréje. Ezen tagok tiszteletben tartják a fogadó Fél államában hatályos jogszabályokat, valamint a katonai szabályokat és előírásokat.

9. Cikk

Veszélyes áruk szállítása, kezelése a közös gyakorlat alatt

Közös gyakorlatok alatt a veszélyes áruk (pl. lőszerek) szállítása a nemzetközi előírások, azok tárolása, őrzésvédelme pedig a fogadó Fél törvényei és előírásai szerint történhet.

10. Cikk

Távközlő eszközök használata a közös gyakorlat ideje alatt

(1) A fogadó Fél államában a távközlő eszközök a fogadó Fél államának jogszabályai, illetve a távközlési szolgáltatásokat nyújtó társaságok üzletszabályai alapján használhatók. E szabályokat kell figyelembe venni a költségtérítés módjának és feltételeinek megállapításánál, valamint a számlák meghatározásnál, illetve azok kifizetésénél.

(2) A küldő Fél erői, ha ez szükséges a feladat végrehajtásához, a fogadó Fél állama hatóságainak hozzájárulásával telepíthetnek és üzemeltethetnek ideiglenes jelleggel távközlő és rádiótávközlő (földfelszíni és műholdas) eszközöket.

(3) A küldő Fél haderőnemei híradó eszközeinek összeköttetésben kell lenniük a fogadó Fél távközlő hálózatával, és meg kell felelniük a hatósági előírásoknak.

(4) A küldő Fél fegyveres erői a fogadó Fél államában csak azon frekvenciákat használhatják, melyeket a fogadó Fél érintett hatóságai biztosítottak számukra. Amint az ideiglenes tartózkodás időtartama lejár, nincs joguk azok további használatára.

(5) A küldő Fél államának fegyveres erői mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne zavarják a fogadó Fél távközlési hálózatát, és előzetesen közlik a fogadó Féllel eszközeik működési jellemzőit a gyakorlat időtartamára. Ha zavar történik a fogadó Fél országának területén kívülről a küldő Fél államának haderőnemei által használt rádióállomásokról, akkor a küldő Fél országának illetékes hatóságai a hatályos nemzetközi Rádiószabályzat szerint fognak eljárni. A fogadó Fél illetékes hatóságai intézkednek a küldő Fél távközlési eszközei által okozott funkcionális, a fogadó Fél rádióberendezésével vagy más elektronikai eszköz működésével kapcsolatos zavar megszüntetésére. Ha a zavar elektromágneses eredetű, akkor a fogadó Félnek az elektromágneses eszközök kompatibilitásával foglalkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni. Ha a zavarok megszüntetése céljából az eszközt ki kell kapcsolni, akkor a küldő Fél a lehető leghamarabb megteszi ezt.

11. Cikk

Környezetvédelem a közös gyakorlat alatt

(1) A Felek elismerik a környezetvédelem fontosságát a közösen végrehajtott gyakorlatok alatt, és megfelelő lépéseket tesznek a környezet védelme érdekében. A küldő Fél fegyveres ereje kötelezi magát, hogy betartja a fogadó Fél államában hatályos környezetvédelmi rendelkezéseket.

(2) Ha bármelyik Fél környezetkárosodást okoz, akkor köteles viselni a környezet nemzetközi rendelkezések és a fogadó állam előírásai szerinti helyreállításának a fogadó állam hatóságai által - a küldő állam képviselőivel történt előzetes egyeztetést követően - megállapított teljes költségét.

(3) A fegyvereket, nehéz eszközöket, nehéz harceszközöket és veszélyes anyagokat lehetőleg vasúton vagy vízi úton kell szállítani, betartva a jelen Megállapodás 9. Cikkének az előírásait.

(4) A közös gyakorlatok végrehajtása alatt a Felek fegyveres erői kötelezik magukat, hogy szárazföldi, légi és tengeri tevékenységeikhez a legkevésbé szennyező üzem-/hajtóanyagot, kenőanyagokat, illetve adalékanyagokat használnak. A levegőszennyezés bármilyen veszélye esetén minden szükséges intézkedést megtesznek a kipufogógáz-kibocsátás minimalizálása érdekében.

(5) A Felek fegyveres erői a közös gyakorlatok alatt kötelesek a zajszintet a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és figyelembe veszik az érintett lakosok érdekeit.

(6) A hulladékot a fogadó Fél államának hatályos jogszabályai szerint kell kezelni és ártalmatlanítani. Lőszert, illetve más harci eszközöket vagy el kell szállítani a fogadó Fél államterületéről, vagy pedig - amennyiben a fogadó állam kompetens hatóságai engedélyezik - az általuk előírt módon kell megsemmisíteni.

(7) Ezen cikk (3), (4) és (5) bekezdése más speciális megállapodások tárgyát is képezheti.

12. Cikk

Csapatmozgás és katonai anyagszállítmányok közlekedésének engedélyezése

(1) Jelen Megállapodás keretein belül a Felek illetékes szervei engedélyezik a másik Fél csapatának, katonai anyagszállítmányainak államhatáraikon keresztül történő közlekedését az ENSZ- vagy EBESZ-mandátumon alapuló feladat végrehajtáshoz kapcsolódó területekre, valamint a Békepartnerség céljait szolgáló gyakorlatokon való részvétel céljából.

(2) E cikk (1) bekezdésében meghatározott közlekedés nem jelenti a határátlépés automatikus engedélyezését, hanem az államhatáron történő beléptetés, kiléptetés csak az érintett Fél államának jogi előírásai alapján megadott engedély birtokában történhet.

13. Cikk

Katonai, illetve polgári személyek jogállása

Jelen Megállapodás alkalmazása és végrehajtása során - a jogállási kérdések vonatkozásában - a PfP SOFA rendelkezései az irányadók.

14. Cikk

Pénzügyi kérdések

(1) Az együttműködés finanszírozása kölcsönösségi alapon történik.

(2) A fogadó Fél állja az étkezések, a szállás, a sürgősségi orvosi/fogorvosi ellátás, a saját területen történő belföldi szállítás költségeit. A sürgősségi orvosi/fogorvosi ellátást a PfP SOFA IX. Cikkének (5) bekezdése alapján kell biztosítani.

(3) A küldő Fél állja a fizetések (illetmények), a nemzetközi közlekedés és minden más, eddig nem említett költséget.

(4) Speciális tevékenységek esetén, a költségek viselésének fentitől eltérő más módozatai további végrehajtási megállapodásokban állapíthatók meg.

15. Cikk

Információvédelem

Az információvédelem a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában, Debrecenben, 1997. február 17-én aláírt Egyezmény alapján történik.

16. Cikk

A Felek más nemzetközi megállapodásokból eredő kötelezettségei

(1) Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a PfP SOFA rendelkezései az irányadók.

(2) Jelen Megállapodás nem érinti hátrányosan a Felek más nemzetközi megállapodásokból eredő kötelezettségeit, és célja nem sértheti más államok érdekeit, biztonságát és területi integritását.

17. Cikk

Vitás kérdések rendezése

Jelen Megállapodás értelmezése és végrehajtása során felmerülő vitás kérdéseket diplomáciai úton kell rendezni, harmadik Fél bevonása nélkül.

18. Cikk

Záró rendelkezések

(1) A Felek diplomáciai úton értesítik egymást, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeknek eleget tettek. A Megállapodás a későbbi jegyzék aláírásának napjától számított 30. napon lép hatályba.

(2) Jelen Megállapodás határozatlan időtartamra kerül megkötésre, de bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel felmondhatja. A Megállapodás a felmondási értesítés kézhezvételét követő 6 hónap elteltével veszti hatályát. Felmondás esetén is azonban mindaddig hatályban maradnak a jelen Megállapodás lényeges rendelkezései, amíg a folyamatban lévő tevékenységek le nem zárulnak, illetve a jelen Megállapodás alapján végrehajtásra kerülő tevékenység kapcsán felmerülő valamennyi kérdés nem kerül megoldásra.

(3) Jelen Megállapodás a Felek kölcsönös beleegyezésével írásban bármikor módosítható. A módosítások e cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint lépnek hatályba.

(4) Jelen Megállapodás hatálybalépésének napján a Bukarestben, 1990. november 29-én aláírt, a Magyar Köztársaság Hadserege és a Román Hadsereg között létrejött együttműködési Alapmegállapodás hatályát veszti.

Készült Budapesten, 2003. április 7-én, két eredeti példányban, mindegyik magyar, román és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Értelmezési különbözőségek esetén az angol szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, a Megállapodás rendelkezéseit azonban 2004. január 30-tól kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére