A jogszabály mai napon ( 2018.04.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet

az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés a), b) és i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) * 

(2) * 

2. § * 

3. § * 

4. § * 

5. § * 

6. § (1) * 

(2) * 

7. § (1) * 

8. § * 

9. § * 

10. § * 

11. § * 

12. § * 

13. § * 

14. § * 

15. § * 

16. § (1) * 

(2) * 

17. § (1) * 

(2) * 

18. § * 

19. § * 

20. § * 

21. § * 

22. § * 

23. § * 

24. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

(12) * 

(13) * 

(14) * 

(15) * 

(16) * 

25. § (1) Az R. 2. melléklet 4. pontja a „fennmaradási és továbbépítési engedély” szövegrészt követően az „összevont építésügyi hatósági engedély” szövegrésszel egészül ki.

(2) * 

(3) * 

26. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

27. § Az R. kiegészül az e rendelet melléklete szerinti 11. melléklettel.

28. § (1) Ez a rendelet - 2008. szeptember 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult elsőfokú, valamint a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az R. 5. melléklet I. fejezet 11. pontja szerinti kamarai szabályzatok hatálybalépéséig az építészeti-műszaki dokumentációt az alaprajz, a metszet, a homlokzat tekintetében a megértéséhez, az engedélyezéshez és a kivitelezési dokumentáció elkészítéséhez szükséges mértékben, de legalább M 1:100 léptékben, a helyszínrajz tekintetében legalább M 1:1000 léptékben kell elkészíteni.

(3) Hatályát veszti a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése.

(4) Hatályát veszti az R.

a) 13. § (2) bekezdése,

b) 14. § (1) bekezdés a) pontjában a „, rendeltetés-megváltoztatási” szövegrész,

c) 19. § (1) bekezdés felvezető szövegében az „és szükség esetén a rendeltetés-megváltoztatási és az elvi telekalakítási” szövegrész, (6) bekezdése,

d) 22. § (2) bekezdés b) és d) pontja,

e) 24. § (1) bekezdésében az „(elvi telekalakítási, elvi építési, elvi rendeltetés-megváltoztatási)” szövegrész, (2) bekezdés a) pontja és (5) bekezdésének d) és e) pontja,

f) 25. § (4) bekezdése, (5) bekezdés b) pontja,

g) 26. § (3) bekezdése,

h) 27. § (2) bekezdés b) pontja, (2) bekezdés d) pontjában a „ha elvi telekalakítási engedélyt nem kértek,” szövegrész, (3) bekezdés a)-b) pontja,

i) 29. § (2) bekezdés e) pontja,

j) 31. § (2) bekezdése,

k) 33. § (4) bekezdés c) pontjában az „illetve az ingatlan rendeltetésében történt változást be kell jelentenie,” szövegrész,

l) 34-35. §-a és a 34. §-t megelőző alcím,

m) 37. § (1) bekezdés f) pontja, (2) bekezdése,

n) 38. § (5) bekezdés a) pontjában az „illetve az ingatlan rendeltetésében történt változást be kell jelentenie,” szövegrész,

o) 41. § (2) bekezdés f) pontjában az „illetve az ingatlan rendeltetésében történt változást be kell jelentenie,” szövegrész,

p) 52. §-a és az azt megelőző alcím,

q) 1. melléklet I. fejezet 3-4., 7., 9. pontja, II. fejezet 1. pontjában az „urnafülke,” szövegrész, II. fejezet 12., 16-18., 22-23. pontja, III. fejezet 6., 30. pontja és VII. fejezete,

r) 2. melléklet „Kérelem” részében a „rendeltetésének megváltoztatására,” szövegrész,

s) 2. melléklet 4. pontjában az „elvi telekalakítási engedély”, az „elvi rendeltetésmódosítási engedély” és a „rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély” szövegrész, 7. pontjában a „tervezői jogosultság igazolása.....pld” szövegrész,

t) 3. melléklet „Kérelem” részében a „rendeltetésének megváltoztatását,” szövegrész,

u) 3. melléklet 4. pontjában a „rendeltetés megváltoztatására irányuló bejelentés” szövegrész, 7. pontjában a „tervezői jogosultság igazolása.....pld” szövegrész,

v) 5. melléklet VII. fejezete.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 1. § (3) bekezdés a) pontjában a „mozgójárdával, valamint” szövegrész helyébe a „mozgójárdával,” szöveg, b) pontjában a „műemléki védelem alatt álló építménnyel” szövegrész helyébe a „műemlékkel, és” szöveg,

b) 5. § (6) bekezdésében a „dokumentáció egy példányát” szövegrész helyébe a „dokumentáció egy példányának valamennyi tervlapját” szöveg,

c) 10. § (2) bekezdés felvezető szövegében a „Ket. 72. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában” szövegrész helyébe a „Ket. 72. § (1) bekezdés b) és d) pontjában” szöveg, (3) bekezdésében az „Étv. 53/C. § (4) bekezdésében, illetve az 55. §-ában” szövegrész helyébe az „Étv. 53/C. § (4) bekezdésében” szöveg, (7) bekezdésében az „építészeti, műszaki dokumentáció egy példányán” szövegrész helyébe az „építészeti-műszaki dokumentáció egy példányának valamennyi tervlapján” szöveg,

d) 12. § (2) bekezdésében az „- az (1) bekezdésben foglaltak szerint -” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdésben foglaltak szerint” szöveg, és az „az elvi telekalakítással, telekalakítással” szövegrész helyébe az „a telekalakítással” szöveg, (3) bekezdés felvezető szövegében a „döntést” szövegrész helyébe a „döntést - ha ennek információtechnológiai feltételei fennállnak, elektronikus úton -” szöveg, (3) bekezdés c) pontjában a „Hírközlési Területi Hivatal Budapesti Irodájával” szövegrész helyébe a „Nemzeti Hírközlési Hatósággal” szöveg, (4) bekezdésében a „döntés közlésénél a 3. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „döntés közlésénél a 3. § (4) bekezdésében” szöveg,

e) 16. § (4) bekezdésében az „OTÉK 111. § (3) és (7) bekezdésében” szövegrész helyébe az „OTÉK 111. §-ában” szöveg,

f) 18. § (2) bekezdés felvezető szövegében a „bontási, fennmaradási és a rendeltetés-megváltoztatási” szövegrész helyébe a „bontási és fennmaradási” szöveg, (2) bekezdés b) pontjában a „valamennyi ingatlannal rendelkezni jogosult” szövegrész helyébe a „valamennyi, az ingatlannal rendelkezni jogosult” szöveg,

g) 25. § (3) bekezdésében az „elvi telekalakítási” szövegrész helyébe a „telekalakítási” szöveg,

h) 28. § (6) bekezdés a) pontjában a „2 példányban” szövegrész helyébe a „3 példányban” szöveg,

i) 29. § (2) bekezdés a) pontjában a „28. § (2) és (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „28. § (5)-(6) bekezdésében” szöveg,

j) 30. § (3) bekezdés f) pontjában a „használatbavételi engedélykérelem benyújtásával egyidőben” szövegrész helyébe a „használatbavételi engedély kézhezvételét követő 30 napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor)” szöveg,

k) 32. § (3) bekezdés a) pontjában az „5. melléklet III. fejezet 15. pontjában” szövegrész helyébe az „5. melléklet IV. fejezet 3. pontjában” szöveg,

l) 38. § (5) bekezdés e) pontjában az „engedélykérelem benyújtásával egy időben” szövegrész helyébe az „engedély kézhezvételét követő 30 napon belül” szöveg, (5) bekezdés f) pontjában az „energia-tanúsítványt” szövegrész helyébe az „energetikai tanúsítványt” szöveg,

m) 40. § (2) bekezdésében az „ideiglenesen az építmény használatbavételére vonatkozó” szövegrész helyébe az „ideiglenes használatbavételi” szöveg,

n) 41. § (2) bekezdés j) pontjában az „energia-tanúsítványt” szövegrész helyébe az „energetikai tanúsítványt” szöveg,

o) 42. §-t megelőző alcímében a „kötelezést” szövegrész helyébe a „kötelezési” szöveg,

p) 42. § (4) bekezdés b) pontjában az „előírások,” szövegrész helyébe az „előírások, ideértve a 16/A. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat is,” szöveg,

q) 48. § (1) bekezdésében az „a 3. mellékletben” szövegrész helyébe az „az 5. mellékletben” szöveg,

r) 1. melléklet I. fejezet 8. pont d) alpontjában a „műemléki védelem alatt álló építményen vagy területen” szövegrész helyébe a „műemléken vagy műemléki területen” szöveg, I. fejezet 11. pont a) alpontjában a „jogszabályban meghatározott védelemmel érintett műemléki területen” szövegrész helyébe a „műemléki területen” szöveg, I. fejezet 12. pont felvezető szövegében a „műemléki védelem alatt álló építmény vagy jogszabályban meghatározott védelemmel érintett műemléki területen” szövegrész helyébe a „műemléken vagy műemléki területen” szöveg, I. fejezet 12. pont d) alpontjában a „huzamos tartózkodásra” szövegrész helyébe a „huzamos emberi tartózkodásra” szöveg,

s) 1. melléklet II. fejezet 7. pontjában a „6,0 m vagy annál kisebb” szövegrész helyébe a „3,0 m-nél nagyobb” szöveg, II. fejezet 14. pontjában a „6 hónapra” szövegrész helyébe a „180 napra” szöveg, II. fejezet 24. pont a) alpontjában a „6 hónapra” szövegrész helyébe a „180 napra” szöveg, II. fejezet 24. pont b) alpontjában a „6 hónapnál” szövegrész helyébe a „180 napnál” szöveg,

t) 1. melléklet III. fejezet 1. pontjában a „sírjel építése” szövegrész helyébe a „sírjel és urnafülke építése” szöveg, III. fejezet 15. pontjában a „6 hónapra” szövegrész helyébe a „180 napra” szöveg,

u) 1. melléklet IV. fejezet 2. pontjában a „műemléki védelem alatt álló területen” szövegrész helyébe a „műemléki területen” szöveg,

v) 2. és 3. melléklet 7. pontjában az „ingatlanügyi hatóság engedélye a termőföld más célú használatára” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság jogerős engedélye a termőföld más célú hasznosítására” szöveg,

w) 5. melléklet III. fejezet 9. pont l) alpontjában, 10. pont m) alpontjában a „4. mellékletben szereplő” szövegrész helyébe a „7. melléklet szerinti” szöveg, III. fejezet 10. pont a) alpontjában, 12. pont a) alpontjában, IV. fejezet 2. pont a) alpontjában az „ingatlan-nyilvántartási térkép” szövegrész helyébe a „90 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térkép” szöveg, VI. fejezetében a „Műemlékileg védett területen” szövegrész helyébe a „Műemléki területen” szöveg

lép.

Melléklet a 17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére