A jogszabály mai napon ( 2020.07.12. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

56/2008. (XII. 31.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés b) és c) pontjában, a 83. § (4) bekezdés n) és u) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - az 1-8. §, a 14-20. §, valamint a 22. § tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

1-22. § * 

23. § (1) E rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az R. e rendelet 5. mellékletével megállapított 10. számú mellékletének „02 10 03 Kétrétegű habszivacs kötszer, steril, antimikrobiális” sora 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 9. §-a és 12. § (2) bekezdése az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény 37. §-ának hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

(4) E rendelet 1-8. §-a, 10-11. §-a, 12. § (1) bekezdése, 13-20. §-a és 22. §-a, valamint 1-6. melléklete a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(5) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 32. §-a szerint hozott határozatok alkalmazása során az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény 37. §-a hatálybalépésének napjától az R. e rendelet 9. §-ával megállapított 11. § (1) bekezdése szerinti közleményt kell figyelembe venni. Az R. e rendelet 9. §-ával megállapított 11. § (1) bekezdése szerinti közleményt a hivatalos lapban először 2009 januárjában kell közzétenni.

(6) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően közgyógyellátás jogcímen felírt, de ki nem váltott gyógyászati segédeszköz tekintetében a beteg kérésére az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályban lévő rendelkezéseket kell alkalmazni. Erről a lehetőségről a gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatója köteles a beteget előzetesen tájékoztatni.

(7) Az R. e rendelet 7. §-ával megállapított 8. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt forgalmi részesedést a (4) bekezdés szerinti hatálybalépést követő hat hónap tekintetében kell először vizsgálni.

(8) A (4) bekezdés szerinti hatálybalépést megelőzően kiállított, és be nem váltott vények érvényességét a 12. §-ban foglalt módosítás nem érinti.

(9) 2009. január 1-jén az R. 1. § (1) bekezdés g) pontjában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve (a továbbiakban: OEP)”, 9. számú melléklet II. Ápolási gyógyászati segédeszköz részének a „12 36 Emelő segédeszközök” és „18 12 Ágyak” sorában a „MEP” szövegrész helyébe a „REP” szöveg lép.

(10) E rendelet kihirdetését követő 15. napon az R. 15. § (3) bekezdésében az „ORKI” szövegrész helyébe az „EMKI” szöveg, valamint az R. 1-5. számú mellékleteiben „A kérelem kitöltésére vonatkozó információk, elvárások” címet követő 2. pontban az „ORKI vagy MEEI” szövegrész helyébe az „EMKI vagy a külön jogszabály szerint kijelölt szerv” szöveg lép.

(11) Az R. 11. § (3) bekezdésében 12. számú mellékletben foglalt” szövegrész, az R. 12. számú melléklete, valamint e rendelet 7. melléklete az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény 37. §-ának hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.

(12) E rendelet kihirdetését követő 15. napon az R. 2. § (10) bekezdése, 4. § (1) bekezdés i) pontja, valamint 13. § (5) bekezdése hatályát veszti.

(13) E rendelet 1-22. §-a, valamint 1-6. melléklete a kihirdetését követő 45. napon hatályát veszti.

1-6. melléklet az 56/2008. (XII. 31.) EüM rendelethez * 

7. melléklet az 56/2008. (XII. 31.) EüM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére