A jogszabály mai napon ( 2023.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) és (3) bekezdésében, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 33. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatására, az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjára (a továbbiakban: adatszolgáltatási díj), továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapítására, valamint a díjak befizetésére, kezelésére, nyilvántartására és felhasználására.

Egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatása és igazgatási szolgáltatási díja * 

2. § (1) *  A papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti, a földügyi igazgatási hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) illetékességi területén fekvő ingatlanokról az ügyfél írásbeli kérelmére szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatokért az alábbi adatszolgáltatási díjat kell fizetni:

a) a földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 150 forintot ingatlanonként,

b) a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 200 forintot ingatlanonként,

c) a területi összesítő esetében településenként 2000 forintot.

(1a) *  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 83. § (2) bekezdésében meghatározott, a számítógépes adatbázisból lekérdezés útján történő adatszolgáltatásért - az évenkénti egy alkalommal történő díjmentes adatszolgáltatást követően - ingatlanonként a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) *  Az (1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból származó bevétel 30%-a az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt, 70%-a a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti meg. A díjbevétel azon részét, amely a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti meg, az adatszolgáltatás helye szerinti kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

(2a) *  Az ingatlan-nyilvántartás tartalmába történő, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 67. §-a szerinti betekintés biztosítása, valamint az Inytv. 68. §-ában meghatározott hiteles tulajdoni lap másolat kiállítása a kormányhivatal saját illetékességi területre vonatkozó adatszolgáltatás esetén is az 5. § (1) bekezdés szerinti infrastruktúrán keresztül történik.

(3) * 

3. § (1) *  Az ügyfél írásbeli kérelmére a kormányhivatal saját számítástechnikai eszközével az illetékességi területén fekvő ingatlan tulajdoni lapjának a tartalmába történő betekintést díjmentesen biztosítja.

(2) A betekintés nem teljesíthető a tulajdoni lap másolat kinyomtatásával vagy elektronikus formában történő átadásával.

A papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának kezelése * 

4. § *  (1) A

a) *  kormányhivatal,

b) *  kormányhivatal kirendeltsége,

c) *  kormányhivatal ügyfélszolgálati irodája, továbbá

d) *  kormányhivatal illetékességi területén működő integrált ügyfélszolgálat (a továbbiakban: kormányablak)

[az a)-d) pont a továbbiakban együtt: adatszolgáltató] által kiállított papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatásáért beszedett igazgatási szolgáltatási díj 5%-a a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti meg. * 

(2) *  Ha az adatszolgáltatás nem az adatszolgáltató székhelye szerinti kormányhivatalnak az illetékességi területén fekvő ingatlant érint, a beszedett igazgatási szolgáltatási díjból származó, az (1) bekezdés alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet megillető részén kívüli díjbevétel fele az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt illeti meg.

(3) *  A díjbevétel azon részét, amely az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottak szerint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet, illetve az adatszolgáltatással érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes kormányhivatalt illeti meg, az adatszolgáltatás helye szerinti kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv számlájára.

(4) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 15 napon belül gondoskodik a díjbevétel (2) bekezdés szerinti részének az ingatlan fekvése szerinti kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára történő továbbutalásáról.

Elektronikus adatszolgáltatás a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből, a TAKARNET rendszerhez való csatlakozás szabályai

5. § (1) *  A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszert és a szolgáltatásainak elérését biztosító infrastruktúrát a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv fejleszti, üzemelteti és tartja karban.

(2) *  Az elektronikus szolgáltatásokat nyújtó számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerhez (TAKARNET) történő csatlakozás abban az esetben lehetséges, ha az ehhez szükséges technikai feltételekkel rendelkező felhasználó - a hozzáférési jogosultság megadásáról szóló, az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti csatlakozási engedélyben foglaltaknak megfelelően - az igénybevétel feltételeit rögzítő szolgáltatási szerződést köt a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel.

(3) A TAKARNET rendszeren keresztül történő adatszolgáltatás igénybevétele - a szerződésben foglaltak szerint kiállított és a hozzáférési jogosultságot tartalmazó - névre szóló digitális belépési igazolvány birtokában lehetséges.

6. § (1) *  A digitális belépési igazolvánnyal rendelkező felhasználónak a rendszerben folyószámlája van, amelyen a lekérdezések és annak költségei, valamint a költségek kiegyenlítése folyamatosan követhető. A felhasználót a számla egyenlegéről havonta a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv írásban tájékoztatja, amely fizetési felhívásként is szolgál.

(2) Amennyiben a felhasználó - a szolgáltatás igénybevételére törvény alapján kötelezett felhasználók kivételével - a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, tartozása rendezéséig a TAKARNET rendszer szolgáltatásait nem veheti igénybe.

(3) Ha a szolgáltatási szerződés azonnali hatályú felmondással szűnik meg, illetve a hozzáférési jogosultság iránti engedély visszavonása esetén, a TAKARNET rendszeren keresztül történő adatszolgáltatás újbóli igénybevétele csak ismételt engedélyezés és új szolgáltatási szerződés alapján történhet.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak esetén az engedély egy éven belül történő ismételt kiadására csak különösen indokolt esetben kerülhet sor.

7. § (1) A TAKARNET országos rendszeren keresztül a következő adatszolgáltatások vehetők igénybe:

a) *  elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolat,

b) *  elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles térképmásolat.

(2) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv előirányzat-felhasználási keret számlájára történő átutalással kell teljesíteni * 

a) az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásért járó - külön jogszabályban meghatározott - díj (a továbbiakban: elektronikus adatszolgáltatási díj),

b) a Díjtörvény

ba) 31. § (6) bekezdésében, valamint

bb) 32/G. §-ában meghatározott díj

megfizetését.

(3) *  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatásból származó bevétel 30%-a az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt, 70%-a pedig a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti meg.

(3a) *  A Díjtörvény 31. § (6) bekezdésében meghatározott kétszeres díjtételből

a) *  az elektronikus adatszolgáltatási díj a (3) bekezdésben meghatározottak szerint az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt és a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet,

b) *  az elektronikus adatszolgáltatási díjon felüli rész a TAKARNET felhasználónál végzett hatósági ellenőrzést (a továbbiakban: TAKARNET ellenőrzés) lefolytató kormányhivatalt

illeti meg.

(4) *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül * 

a) *  a kormányhivatal által kiállított számla alapján az elektronikus adatszolgáltatási díjnak a (3) bekezdésben meghatározott részét az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes,

b) a TAKARNET ellenőrzés során a Díjtörvény 31. § (6) bekezdése szerinti határozat alapján a (3a) bekezdés

ba) a) pontja szerinti elektronikus adatszolgáltatási díjat az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes,

bb) b) pontja szerinti összeget a TAKARNET ellenőrzést lefolytató

kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára átutalja. * 

8. § *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az elektronikus adatszolgáltatásból őt megillető díjból biztosítja a TAKARNET rendszer üzemeltetését és fenntartását, valamint azt elsődlegesen a rendszer továbbfejlesztésére fordítja. A fennmaradó összeget jogszabályokban meghatározott feladatai ellátására használhatja fel.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapítása, megfizetése és kezelése

9. § Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításánál érintett ingatlanként:

a) a Díjtörvény 32/A. § (7)-(9) bekezdéseiben meghatározott eljárásokban a bejegyzéssel, illetve a változással érintett különlapok számát,

b) a telekalakítással az ingatlan(ok) adataiban, a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények vonatkozásában bekövetkező változások ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárásban:

ba) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát,

bb) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát,

c) minden más esetben a kérelem benyújtásakor önálló földrészletként nyilvántartott ingatlanokat

kell figyelembe venni.

10. § (1) *  Ha a kérelmező a kérelméhez kapcsolódóan soron kívüli ügyintézést kért és a kérelem benyújtásakor a Díjtörvény 32/A. § (4) bekezdésében meghatározott díj megfizetését nem igazolja, a kormányhivatal a törvényben meghatározott ügyintézési határidőn belül bírálja el a kérelmet.

(2) *  A soron kívüli ügyintézés engedélyezése iránti kérelem elutasítása esetén vagy ha a kormányhivatal a soron kívüli ügyintézésre irányadó határidőt túllépi, a Díjtörvény 32/A. § (4) bekezdése alapján megfizetett díjat az ügyfél részére vissza kell téríteni.

(3) *  A (2) bekezdésben foglalt esetekben a visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről a soron kívüli ügyintézés engedélyezése iránti kérelmet elutasító, illetve - a soron kívüli ügyintézésre irányadó határidő túllépése esetén - az eljárást lezáró döntés meghozatalától számított harminc napon belül kell gondoskodni.

11. § *  (1) *  Az eljárásért fizetendő díjat az illetékességi területén kívül - jogszabályi rendelkezés, vagy kijelölés alapján - eljáró kormányhivatalnál (a továbbiakban: díjfizetés helye szerinti kormányhivatal) kell megfizetni, és a befizetés tényét igazolni.

(2) *  A díj megfizetésének elmulasztása esetén hiánypótlási felhívást a díjfizetés helye szerinti kormányhivatal adja ki.

(3) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

a) *  50%-a az ingatlan fekvése szerinti illetékességi területén kívül eljáró kormányhivatalt,

b) *  50%-a egyenlő arányban az eljárásban résztvevő többi kormányhivatalt

illeti meg

(4) *  Amennyiben az eljárás több vármegye illetékességi területét érinti, az (1) bekezdés szerinti kormányhivatal az eljárást lezáró döntés meghozatalát követően 15 napon belül gondoskodik a díj eljárásban részt vevő többi kormányhivatal, a (3) bekezdés szerint megillető részének az érintett kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára történő átutalásáról.

Az igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó közös szabályok

12. § (1) *  A díjfizetés az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatal ügyfélszolgálatán működő pénztárba történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a kormányhivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával, vagy az illetékes kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára történő készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel), illetve átutalással teljesíthető.

(1a) *  A kormányablak által történő papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás esetén a díjfizetés az adatszolgáltatás helye szerint illetékes kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel, illetve amennyiben a kormányablak hivatali helyiségében erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával teljesíthető.

(2) *  A díjnak a kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára történő készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással történő megfizetése esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.

13. § (1) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a jogszerű mértéket meghaladó összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(2) *  A visszatérítést hivatalból a többletbefizetésről történt tudomásszerzést követő nyolc napon belül kell elrendelni, és annak teljesítéséről az elrendelést követő harminc napon belül intézkedni kell.

14. § (1) *  Az igazgatási szolgáltatási díj - teljes vagy részleges - visszatérítése esetén, a vonatkozó bizonylat egyidejű megküldése mellett, a kormányhivatal felhívja az ügyfelet az ehhez szükséges bankszámlaszámnak a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő megadására.

(2) Ha az ügyfél bankszámlaszámot nem ad meg, a visszatérítés készpénz-átutalási megbízással történik.

15. § Az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetéséből származó bevételeket az egyéb bevételektől elkülönítetten kell nyilvántartani.

16. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2)-(3) bekezdéseiben és a 31. § (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség fennállása tekintetében,

b) 32. § (1) bekezdésében foglaltakat a jogorvoslati eljárás díjának visszatérítése tekintetében,

c) 82. § (1) bekezdésében foglalt mulasztási bírság tekintetében

megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) * 

(3) * 

(4) *  A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: Mr.)

a) 92. §-ával módosított 4. §-át,

b) 96. §-ával módosított 8. §-át a Mr. hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(5) *  E rendeletnek az egyes ingatlan-nyilvántartási eljárások egyszerűsítésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 148/2012. (XII. 28.) VM rendelet (a továbbiakban: Mr2.) 29. §-ával módosított 7. § (2)-(4) bekezdését az Mr2. hatálybalépésekor még nem teljesített díjátutalásokra is alkalmazni kell.

(6) *  E rendeletnek a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 24/2022. (XII. 28.) MvM rendelet (a továbbiakban: Mr3.) 2. §-ával módosított 2. § (2) bekezdését és 7. § (3) bekezdését az Mr3. hatálybalépésekor még nem teljesített díjátutalásokra is alkalmazni kell.

18. § * 

Melléklet a 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelethez * 

A B
Név Számlaszám
1. *  A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladatait ellátó Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 10032000-00332921-00000062
2. *  Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00300960-00000000
3. *  Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 10025004-00301071-00000000
4. *  Békés Vármegyei Kormányhivatal 10026005-00321127-00000000
5. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 10027006-00302814-00000000
6. *  Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal 10028007-00302515-00000000
7. *  Fejér Vármegyei Kormányhivatal 10029008-00302649-00000000
8. *  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00301617-00000000
9. *  Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00301813-00000000
10. *  Heves Vármegyei Kormányhivatal 10035003-00302089-00000000
11. *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 10045002-00301820-00000000
12. *  Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 10036004-00301428-00000000
13. *  Nógrád Vármegyei Kormányhivatal 10037005-00302106-00000000
14. *  Pest Vármegyei Kormányhivatal 10023002-00302247-00000000
15. *  Somogy Vármegyei Kormányhivatal 10039007-00301112-00000000
16. *  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal 10044001-00302261-00000000
17. *  Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00302436-00000000
18. *  Vas Vármegyei Kormányhivatal 10047004-00301507-00000000
19. *  Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00301569-00000000
20. *  Zala Vármegyei Kormányhivatal 10049006-00303004-00000000
21. Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301208-00000000