A jogszabály mai napon ( 2019.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet

a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól

A Kormány az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában, valamint a 9. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o), r) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A kiemelt térségi és megyei területrendezési terv (a továbbiakban együtt: területrendezési terv), valamint a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának (a továbbiakban együtt: településrendezési eszköz) készítése vagy módosítása során az 1. mellékletben felsorolt térségi övezetek kiterjedését az ott meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján kell lehatárolni.

(2) *  A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló törvény (a továbbiakban: Balaton-törvény) hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során a 2. mellékletben felsorolt térségi övezetek kiterjedését az ott meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján kell lehatárolni.

(3) *  A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény (a továbbiakban: Agglomerációs törvény) hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során a 3. mellékletben felsorolt térségi övezetek kiterjedését az ott meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján kell lehatárolni.

2. § (1) *  Az 1. § szerint kijelölt előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szerv az előzetes adatszolgáltatást a kiemelt térségi területrendezési terv készítése vagy módosítása esetén a területrendezésért felelős miniszter vagy a megyei önkormányzat, valamint a megyei területrendezési terv készítése vagy módosítása esetén a megyei önkormányzat (a továbbiakban együtt: a területrendezési terv kidolgozásáért felelős szerv), illetve a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén a települési önkormányzat megkeresése alapján teljesíti.

(2) *  A térségi övezet lehatárolására irányuló megkeresést elektronikus úton kell megküldeni az államigazgatási szerv részére.

3. § (1) A területrendezési terv készítése vagy módosítása során a területrendezési terv kidolgozásáért felelős szervnek a térségi övezet lehatárolására irányuló megkeresése tartalmazza:

a) annak a térségi övezetnek a megjelölését, amelynek kiterjedésére vonatkozóan az előzetes adatszolgáltatást kéri,

b) a területrendezési terv módosítása esetén a módosítás célját,

c) a területrendezési terv módosítása esetén a hatályos területrendezési tervet elfogadó jogszabály megjelölését és a hozzáférhetőségéről való tájékoztatást.

(2) *  A településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén a települési önkormányzat a térségi övezet lehatárolására vonatkozó előzetes adatszolgáltatás érdekében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-ában meghatározott előzetes tájékoztatási szakasz keretében keresi meg az államigazgatási szervet.

(3) *  Amennyiben az 1-3. mellékletben meghatározott államigazgatási szerv nem kerül bevonásra a (2) bekezdés szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban, a települési önkormányzat a térségi övezet lehatárolására vonatkozó előzetes adatszolgáltatás érdekében az államigazgatási szervet az előzetes tájékoztatási szakasszal egyidejűleg keresi meg.

(4) A településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén a települési önkormányzatnak a térségi övezet lehatárolására irányuló megkeresése tartalmazza: * 

a) annak a térségi övezetnek a megjelölését, amelynek kiterjedésére vonatkozóan az előzetes adatszolgáltatást kéri,

b) *  a településrendezési eszköz módosítása esetén a módosítás célját,

c) *  a településrendezési eszköz módosítása esetén a hatályos településszerkezeti tervről szóló határozat és a helyi építési szabályzatot elfogadó rendelet megjelölését, valamint az azok hozzáférhetőségéről való tájékoztatást.

4. § (1) *  Az államigazgatási szerv a térségi övezet kiterjedéséről jogszabály, hatósági nyilvántartás alapján, ennek hiányában - a területrendezési terv vagy településrendezési eszköz készítésénél vagy módosításánál felhasználható adattartalommal rendelkező - egyéb nyilvántartás, ágazati koncepció vagy módszertannal megalapozott tanulmány figyelembe- vételével ad tájékoztatást.

(2) A területrendezési terv készítése vagy módosítása esetében a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatás tartalmazza:

a) az államigazgatási szerv megnevezését;

b) az (1) bekezdés szerinti dokumentumok megnevezését és az azok hozzáférhetőségéről szóló tájékoztatást;

c) a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó tájékoztatást

ca) *  a települések teljes közigazgatási területével lehatárolandó térségi övezetek esetében a térségi övezettel érintett települések szöveges felsorolását, vagy

cb) *  a térségi övezet tényleges kiterjedésének megfelelően történő lehatárolást az 1:50 000 alaptérképi tartalmat hordozó, de legalább digitális alaptérképekhez (DTA) illeszthető pontossággal, digitális vektoros formában.

(3) A településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetében a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatás tartalmazza: * 

a) az államigazgatási szerv megnevezését;

b) az (1) bekezdés szerinti dokumentumok megnevezését és az azok hozzáférhetőségéről szóló tájékoztatást;

c) *  a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó tájékoztatást helyrajzi számok felsorolásával, vagy tényleges kiterjedésének megfelelő adattartalommal bíró - az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázishoz illeszthető - térképi adat- állománnyal.

5. § (1) *  A területrendezési terv készítése vagy módosítása esetén megkeresett államigazgatási szerv a megkeresés kézhezvételétől számított huszonegy napon belül adja ki a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatási határidő a megkeresésnek az államigazgatási szervhez történő megérkezését követő napon kezdődik.

(2) *  A településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén a megkeresett államigazgatási szerv a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatását a 3. § (2) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatási szakaszban, a 3. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az előzetes tájékoztatási szakasszal egyidejűleg, huszonegy napon belül adja meg.

(3) *  Az előzetes adatszolgáltatást - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - elektronikus úton kell az adatszolgáltatást kérő részére megküldeni.

(4) Az államigazgatási szerv előzetes adatszolgáltatása térítésmentes.

(5) *  A kiemelt fontosságú honvédelmi területre és a honvédelmi területre vonatkozó adatszolgáltatást postai úton, papír alapon kell az adatszolgáltatást kérő részére megküldeni.

6. § A területrendezési terv kidolgozásáért felelős szerv az államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján lehatárolt térségi övezeteket a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint egyezteti a véleményezésre jogosult szervekkel.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  Az 1-6. §, a (3)-(4) bekezdés, az 1-3. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3)-(5) * 

(6) * 

8. § *  Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § *  E rendeletnek a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 1-3. mellékletét a Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő településrendezési eszköz készítése és módosítása során történő előzetes adatszolgáltatásnál is alkalmazni kell.

1. melléklet a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv, valamint a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

A B C D1.Térségi övezetek
A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek A megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek
2. 1. Az Országos Területrendezési Tervről a) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Budapest Főváros
Kormányhivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3. szóló törvény szerinti országos övezetek b) jó termőhelyi adottságú szántóterület Budapest Főváros
Kormányhivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4. c) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala
5. d) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület természetvédelemért felelős miniszter nemzeti park igazgatóság
6. *  e) világörökségi és világörökségi várományos terület kulturális örökség védelméért felelős miniszter fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala
7. f) országos vízminőség-
védelmi terület
területi vízügyi igazgatóság területi vízügyi igazgatóság
8. g) nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területe területi vízügyi igazgatóság területi vízügyi igazgatóság
9. h) kiemelt fontosságú honvédelmi terület honvédelemért felelős miniszter honvédelemért felelős miniszter
10. 2. Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerinti kiemelt térségi és megyei övezetek a) magterület természetvédelemért felelős miniszter nemzeti park igazgatóság
11. b) jó termőhelyi adottságú szántóterület természetvédelemért felelős miniszter nemzeti park igazgatóság
12. c) pufferterület természetvédelemért felelős miniszter nemzeti park igazgatóság
13. d) erdőtelepítésre javasolt terület Budapest Főváros
Kormányhivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
14. e) ásványi nyersanyagvagyon terület bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
15. f) rendszeresen belvízjárta terület területi vízügyi igazgatóság területi vízügyi igazgatóság
16. g) földtani veszélyforrás területe bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
17. h) honvédelmi terület honvédelemért felelős miniszter honvédelemért felelős miniszter

2. melléklet a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelethez * 

A Balaton-törvény hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

A B C

1.

Térségi övezetek
A Balaton-törvény hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek
2. 1. Az Országos Területrendezési Tervről a) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Budapest Főváros Kormányhivatala
3. szóló törvény szerinti országos övezetek b) jó termőhelyi adottságú szántóterület Budapest Főváros Kormányhivatala
4. c) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala
5. d) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület nemzeti park igazgatóság
6. *  e) világörökségi és világörökségi várományos terület fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala
7. f) országos vízminőség-
védelmi terület
területi vízügyi igazgatóság
8. g) kiemelt fontosságú honvédelmi terület honvédelemért felelős miniszter
9. 2. Az Országos a) magterület nemzeti park igazgatóság
10. Területrendezési Tervről b) ökológiai folyosó nemzeti park igazgatóság
11. szóló törvény szerinti c) pufferterület nemzeti park igazgatóság
12. kiemelt térségi övezetek d) erdőtelepítésre javasolt terület Budapest Főváros Kormányhivatala
13. e) ásványi nyersanyagvagyon terület bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
14. f) rendszeresen belvízjárta terület területi vízügyi igazgatóság
15. g) földtani veszélyforrás területe bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
16. h) honvédelmi terület honvédelemért felelős miniszter
17. 3. A Balaton-törvény által egyedileg meghatározott a) ökológiai rehabilitációt igénylő terület nemzeti park igazgatóság
18. övezetek b) felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság
19. c) felszíni vízminőség-
védelmi terület
megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság
20. d) tómeder területi vízügyi igazgatóság

3. melléklet a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelethez * 

Az Agglomerációs törvény hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

A B C


1.


Térségi övezetek
Az Agglomerációs törvény hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek
2. 1. Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerinti a) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Budapest Főváros Kormányhivatala
3. országos övezetek b) jó termőhelyi adottságú szántóterület Budapest Főváros Kormányhivatala
4. c) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala
5. d) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület nemzeti park igazgatóság
6. *  e) világörökségi és világörökségi várományos terület fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala
7. f) országos vízminőség-védelmi terület területi vízügyi igazgatóság
8. g) nagyvízi meder és a Vásárhelyi-
terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló szükségtározók területe
területi vízügyi igazgatóság
9. h) kiemelt fontosságú honvédelmi terület honvédelemért felelős miniszter
10. 2. Az Országos Területrendezési a) magterület nemzeti park igazgatóság
11. Tervről szóló törvény szerinti b) ökológiai folyosó nemzeti park igazgatóság
12. kiemelt térségi övezetek c) puffer terület nemzeti park igazgatóság
13. d) erdőtelepítésre javasolt terület Budapest Főváros Kormányhivatala
14. e) ásványi nyersanyag-vagyon terület bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
15. f) rendszeresen belvízjárta terület területi vízügyi igazgatóság
16. g) földtani veszélyforrás területe bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
17. h) honvédelmi terület honvédelemért felelős miniszter

  Vissza az oldal tetejére