A jogszabály mai napon ( 2021.04.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet

az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának b) és c) pontjában foglalt feladatkörben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek - a (2)-(6) bekezdésben meghatározott eltéréssel - csak az ott megjelölt képesítéssel, illetve a *** jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott, akkreditált felnőttképzést folytató intézmény által szervezett, akkreditált képzési program sikeres elvégzéséről szóló igazolás (a továbbiakban: szaktanfolyami képzettség) birtokában végezhetők.

(2) A rendelet mellékletében * jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szakképesítés helyett elfogadható a szakiránynak megfelelő más szakképesítés, illetve a magasabb szintű szakirányú végzettség is.

(3) A rendelet mellékletében ** jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szakképesítés helyett elfogadható a szakiránynak megfelelő magasabb szintű szakirányú végzettség is.

(4) A rendelet mellékletében *** jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szaktanfolyami képzettség helyett elfogadható az adott tevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák elsajátítását biztosító egyéb szaktanfolyami képzettség is.

(5) Az (1)-(4) bekezdés nem alkalmazandó a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a rendelet mellékletében meghatározott tevékenységet folytató, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatókra, akik szakmájukat a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánják gyakorolni.

(6) A rendelet mellékletének 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezetében meghatározott előírások nem terjednek ki a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.) meghatározott automatából történő értékesítésre, és csomagküldő kereskedelmet folytató személyekre, valamint a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló rendeletben meghatározott kistermelőre.

(7) *  Ha a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kszvmtv.) 6. §-a szerint meghatározott üzlet az általános zárvatartási időszakban nyitva tart, ezen időszak alatt e rendelet mellékletének 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezetében foglalt táblázat 1., 4., 6., 11., 12. és 14. pontjában foglalt követelmények nem terjednek ki

a) az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató

aa) egyéni vállalkozóra,

ab) egyéni cég tagjára,

ac) gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagjára, valamint

b) a Kszvmtv. szerinti segítő családtagokra.

2. § E rendelet rendelkezései nem érintik a rendelet hatálybalépését megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elismert képesítések, mentesítések, valamint a rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett szakképesítést tanúsító bizonyítványok érvényességét, illetve további alkalmazhatóságát.

2/A. § *  (1) A Melléklet 1-10. pontjában foglalt tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésként a Mellékletnek az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló rendeletek módosításáról szóló 10/2021. (III. 1.) ITM rendelettel megállapított 11. pontjában szereplő szakmák és szakképesítések is elfogadhatóak.

(2) A Melléklet 1-10. pontjában foglalt tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésként az (1) bekezdésben említett szakképesítések mellett elfogadható a Melléklet 11. pontjában külön nem nevesített, program-követelmény alapján szervezett képzésben megszerezhető szakképesítés is, amelynek elnevezése megegyezik a Melléklet 1-10. pontjában szereplő szakképesítéssel.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)-(3) * 

(4) Az e rendelet mellékletében meghatározott olyan tevékenység esetében, amelyet e rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet melléklete nem tartalmazott, a tevékenységet folytató személynek 2011. december 31. napjáig kell eleget tenniük az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek.

(5) E rendelet mellékletének 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezetében meghatározott tevékenységek esetében a Kertv.-ben meghatározott kereskedelmi ügynöki tevékenységet, közterületi értékesítést, vásári és piaci értékesítést, valamint üzleten kívüli kereskedést folytató személyeknek 2011. december 31. napjáig kell eleget tenniük az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek.

Melléklet a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelethez * 

1. ELEKTRONIKA, MŰSZERIPAR


A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

1.

Vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése, felügyelete*

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő,
Mechanikus vagyonvédelmi szerelő
Biztonságtechnikai szerelő, kezelő
Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

2.
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése*
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

3.
Mechanikus vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése*
Mechanikus vagyonvédelmi szerelő
Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

4.

Vagyonvédelmi rendszerek üzemeltetése*

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
Mechanikus vagyonvédelmi szerelő
Biztonságtechnikai-kezelő
Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

5.

Háztartási berendezések üzembe helyezése, karbantartása, javítása*

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő
Háztartási gépszerelő
Háztartás-elektronikai műszerész

6.
Kötőipari gépek, varró- és szabászgépek karbantartása, javítása
Finommechanikai műszerész

Kötő- és varrógép műszerész

7.

Műholdvevő rendszerek, antennarendszerek telepítése, műszeres beállítása, karbantartása, javítása*

Távközlési technikus
Távközlési üzemeltető
Távközlési és informatikai hálózatszerelő
Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus
Távközlési és informatikai hálózatszerelő
Távközlési kábelszerelő
Távközlési műszerész
Antenna szerelő
Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszertechnikus
Műholdas és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész

8.
Műszerek, műszerjellegű gépek mechanikus egységeinek szét- és összeszerelése, a berendezések karbantartása, javítása, finommechanikai alkatrészek megmunkálása* Finommechanikai műszerész
Elektromechanikai műszerész

Mechanikai műszerész

9.

Gyógyászatban alkalmazott elektronikus berendezések gyártása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása*

Orvosi elektronikai technikus
Orvostechnikai elektroműszerész
Orvosi elektronikai technikus Orvoselektronikai műszerész

10.

Mechanikai orvosi műszerek gyártása, karbantartása, javítása*
Finommechanikai műszerész Orvosi műszerész
Finommechanikai műszerész

11.

Rádióadó- és -vevőberendezések, hangtechnikai eszközök (erősítő, mikrofon, hangszóró stb.) karbantartása, javítása*

Elektronikai műszerész
Szórakoztató elektronikai műszerész
Elektronikai műszerész Szórakoztatótechnikai műszerész
Rádió- és hangtechnikai műszerész

12.

Számítógépek, perifériáik összeszerelése, karbantartása, javítása*

Informatikai rendszergazda
Számítógép-szerelő, karbantartó

Informatikai műszerész
Informatikai hálózattelepítő
és -üzemeltető
IT biztonság technikus
IT kereskedő
Számítógéprendszer-karbantartó
Webmester
Számítógép szerelő, karbantartó Számítástechnikai műszerész

13.

Szórakoztató elektronikai berendezések szerelése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása*

Elektronikai műszerész
Szórakoztató elektronikai műszerész
Elektronikai műszerész Szórakoztatótechnikai műszerész
Szórakoztató elektronikai készülék szerelő

14.

Televízió- és videókészülékek szerelése, hangolása, beállítása, karbantartása, javítása*

Elektronikai műszerész
Távközlési technikus
Szórakoztató elektronikai műszerész
Elektronikai műszerész
Televízió- és videotechnikai műszerész

2. ENERGETIKAI BERENDEZÉS KEZELÉSE, SZERELÉSE, ÜZEMELTETÉSE


A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

1.
290 kW és az ezt meghaladó teljesítményű gáz- és olajtüzelő-
berendezések kezelése*

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezés kezelő

2.

Ipari gáz- és olajtüzelő-
berendezések, illetve azok szerelvényeinek szerelése, karbantartása, javítása

Gáz- és hőtermelőberendezés szerelő
Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész
Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezés szerelő, javító, karbantartó
Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés szerelője, üzembe helyezője

3.
Max. 1400 kW teljesítményű, illetve
2 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése*

Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

Kis teljesítményű kazánfűtő

4.
Max. 7200 kW teljesítményű, illetve
12 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése*

Kazánkezelő (2-12 tonna között)

Kazánfűtő

5.
Max. 21 MW teljesítményű, illetve
30 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése*

Kazángépész (12 tonna felett)

Kazánkezelő

6.
21 MW-nál, illetve 30 t/h tömegáramúnál nagyobb kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése
Kazángépész (12 tonna felett)
Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 tonna felett)
Erőművi kazángépész
Kazángépész

7.

A legfeljebb II. kategóriába sorolt nyomástartó edények és az egyszerű nyomástartó edények kezelése (töltettől, nyomástól függetlenül)***, szakirányú végzettség esetén*

Nyomástartóberendezés-kezelő szaktanfolyami képzettség
Kőolaji vegyipari rendszer üzemeltetője szaktanfolyami képzettség
Pébégáz töltetű nyomástartó berendezés kezelője szaktanfolyami végzettség
Nyomástartó edény-gépész
Vegyipari technikus
Nyomástartóberendezés-kezelő szaktanfolyami képzettség
Nyomástartóberendezés-kezelő

8.

A III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó edények, edénycsoportok üzemben tartása, kezelése (mérettől, töltettől, nyomástól függetlenül)*

Nyomástartóedény-gépész
Vegyipari technikus
Kőolaji vegyipari rendszer üzemeltetője
Nyomástartóedény-gépész

9.
Nyomástartó berendezés és egyszerű nyomástartó edény vizsgálata***
Nyomástartóberendezés vizsgáló szaktanfolyami képzettség

-

10.

Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak javítása és karbantartása***

Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályait javító és karbantartó szaktanfolyami képzettség

-

11.

Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak vizsgálata***

Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályvizsgáló szaktanfolyami képzettség

-

12.

Tankállomás kezelése***
Tankállomás- és kútkezelő szaktanfolyami képzettség

13.
Veszélyes termékek szállításával kapcsolatos ADR előírásokból eredő feladatok végrehajtása, kötelezettségek ellenőrzése Logisztikai ügyintéző Veszélyesáru-ügyintéző
ADR ügyintéző

14.
Hőerőművek vízelőkészítőjének üzemeltetése Létesítményi energetikus
Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 tonna felett)
Hőközpont és -hálózatkezelő
Erőművi kazángépész
Villamosművi vízelőkészítő-gépész

15.

Pótvíz előállítása és biztosítása erőmű hőberendezései számára
Létesítményi energetikus
Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 tonna felett)
Hőközpont és -hálózatkezelő
Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 tonna felett)

3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS)


A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

1.

Élelmiszerértékesítés zöldség és gyümölcs kivételével*

Élelmiszer, vegyiáru és gyógynövény eladó
Boltvezető
Kereskedő
Eladó

Kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő

2.

Hús- és hentesáru, hal értékesítése*
Kereskedő
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
Bolti hentes
Kereskedő
Élelmiszer- és vegyi áru eladó
Élelmiszer- és vegyi áru kereskedő
Baromfifeldolgozó
Halfeldolgozó
Bolti hentes
Húsipari termékgyártó

3.

Étrendkiegészítők, gyógynövények értékesítése*

Kereskedő
Eladó
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
Boltvezető
Kereskedő
Gyógy- és fűszernövény-termesztő
Kereskedő
Drogériakereskedő
Élelmiszer- és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
Gyógynövény-kereskedő

4.

Kozmetikai termék, háztartási-vegyi cikk értékesítése*
Eladó
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
Boltvezető
Kereskedő

Kereskedő
Élelmiszer- és vegyi áru eladó
Élelmiszer- és vegyi áru kereskedő

5.

Jármű, járműalkatrész értékesítése*

Kereskedő
Eladó
Műszakicikk-eladó
Autó- és motorkerékpár-kereskedő
Autó- és motorkerékpár-eladó, kölcsönző
Járműalkatrész-kereskedő
Járműalkatrész-eladó

6.

Kertészeti cikk értékesítése*

Eladó
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
Műszakicikk-eladó
Boltvezető
Kereskedő
Virágbolti eladó
Virágkötő és virágkereskedő
Kertész

Agrokémiai és növényvédelmi kereskedő
Kertészeti gazdabolti eladó

7.

Gépek, gépi berendezések, épületgépészeti berendezések, villamossági cikkek értékesítése*

Eladó
Műszakicikk-eladó
Boltvezető
Kereskedő

Műszaki cikk kereskedő
Épületgépészeti anyag- és alkatrészeladó
Gépészeti anyag- és alkatrészeladó
Villamossági anyag- és alkatrészeladó
Épületgépészeti anyag- és alkatrész-kereskedő
Villamossági anyag- és alkatrész-kereskedő
Kazetta- és lemezeladó, kölcsönző

8.

Építőanyagok értékesítése*
Műszakicikk-eladó
Boltvezető, kereskedő
Telepi építőanyag-eladó
Tüzelő- és építőanyag kereskedő
Építőanyag-kereskedő

9.

Üzemanyag, gázpalack értékesítése*
Töltőállomáskezelő Töltőállomáskezelő és eladó
PB-cseretelep-kezelő
Gázcseretelep-kezelő

10.

Sportszer, játék értékesítése*
Eladó
Boltvezető
Kereskedő

Kultúrcikk-kereskedő
Sportszer- és játékkereskedő,
Kultúrcikk kereskedő

11.

Óra, ékszer értékesítése*
Boltvezető
Kereskedő
Becsüs
Ékszerbecsüs

Kultúrcikk-kereskedő
Óra-ékszer és díszműáru eladó
Drágakő-meghatározó
Ékszerbecsüs
Becsüs (ékszer szakirány)
Becsüs

12.

Fotócikk értékesítése *

Fotógráfus és fotótermék-kereskedő
Látszerész és fotócikk-kereskedő
Fényképész és fotótermék kereskedő
Látszerész és fotócikk kereskedő

13.
Optikai cikkek értékesítése, szemüveg készítése és javítása*
Látszerész és fotócikk kereskedő

-

14.

Kedvtelésből tartott állatok, és állateledel értékesítése*

Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó

Kereskedő-boltvezető

15.

Zálogházi, aukciós tevékenység, régiségek, műtárgyak értékesítése*
Ékszerbecsüs
Bútor- és szőnyegbecsüs
Ékszerbecsüs
Festménybecsüs
Műtárgybecsüs
Drágakő-meghatározó
Bútor- és szőnyegbecsüs
Ékszerbecsüs
Festménybecsüs
Műtárgybecsüs
Régiségkereskedő

16.

Hulladékkereskedelem*

Hulladékfelvásároló és hulladéktelep-kezelő
Hulladékfelvásárló
Hulladékgyűjtő

17.

Meleg és hideg ételek, italok készítése (kivétel: külön jogszabályban meghatározott Büfétermékek elkészítése)* - az üzemelés teljes időtartama alatt jelen kell lennie egy szakképesítéssel rendelkező, azonnali intézkedésre feljogosított, felelős személynek *
Szakács
Vendéglátás-szervező, vendéglős
Cukrász
Szakács
Diétás szakács
Vendéglős
Cukrász
Étkezdés
Mixer

18.
Meleg és hideg ételek, cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt, italok kiszolgálása (kivétel: külön jogszabályban meghatározott Büfétermékek forgalmazása)* - az üzemelés teljes időtartama alatt jelen kell lennie egy szakképesítéssel rendelkező, azonnali intézkedésre feljogosított, felelős személynek Vendéglátás-szervező, vendéglős
Vendéglátó eladó
Pincér
Vendéglős
Vendéglátó-eladó
Pincér
Étkezdés
Gyorséttermi és ételeladó
Mixer

19.

Cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt készítése* -
az üzemelés teljes időtartama alatt jelen kell lennie egy szakképesítéssel rendelkező, azonnali intézkedésre feljogosított, felelős személynek
Cukrász
Édesipari termékgyártó
Pék
Mézeskalács-készítő
Cukrász
Édesipari termékgyártó
Cukorkagyártó
Csokoládétermék-gyártó
Kávé- és pótkávégyártó
Keksz- és ostyagyártó
Pék-cukrász
Mézeskalács-készítő

4.1. BŐRIPAR


A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

1.

Bőr- és cipőipari termékek alkatrészeinek szabása*
Bőrfeldolgozóipari technikus
Bőrdíszműves
Cipőkészítő
Cipőfelsőrész készítő
Cipőgyártó
Ortopédiai cipész

Cipész, cipőkészítő, cipőjavító
Bőripari szabász

2.

Bőrdíszmű- és cipőfelsőrész-
alkatrészek varrása*
Bőrdíszműves
Cipőkészítő
Cipőgyártó
Ortopédiai cipész
Cipőfelsőrész készítő
Bőripari varrómunkás (tűző)

3.

Cipő alsó alkatrészek gépi megmunkálása*
Cipőkészítő
Cipőgyártó
Ortopédiai cipész

Cipőösszeállító
Cipőipari gépkezelő

4.

Meghibásodott lábbelik javítása*

Cipőkészítő
Cipőgyártó
Ortopédiai cipész
Bőrfeldolgozó-ipari technikus

Cipész,
Cipőkészítő,
Cipőjavító
Cipőösszeállító
Bőrfeldolgozó-ipari technikus

5.
Szíjgyártó és nyerges termékek, szíjak, idomító felszerelések készítése, javítása*
Szíjgyártó és nyerges
Szíjgyártó és nyerges
Szíjgyártó

6.

Tartósított szőrmés bőrök kikészítése, készítése*

Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Tímár, bőrkikészítő
Szőrmeipari megmunkáló,
Szőrmefestő
Szőrmekikészítő

7.

Lábbelik készítése gépi műveletekkel*
Cipőkészítő
Ortopédiai cipész
Cipőfelsőrész készítő
Cipőgyártó
Cipész, cipőkészítő,
Cipőjavító
Cipőfelsőrész készítő
Cipőösszeállító
Cipőgyártó

8.

Kiegészítők készítése szőrmés bőrből*
Bőrdíszműves
Bőrtárgy készítő
Bőrfeldolgozó-ipari technikus

Szűcs, szőrme és bőrkonfekcionáló

9.
Táskák, apróáruk, bőröndök készítése*
Bőrdíszműves

Bőrdíszműves

10.

Lábbelik készítése kézi műveletekkel*
Cipőkészítő
Ortopédiai cipész
Cipőfelsőrész készítő
Cipőgyártó
Cipész,
Cipőkészítő,
Cipőjavító
Cipőfelsőrész készítő
Cipőösszeállító

11.
Utcai, sport- és védőkesztyűk készítése, bőr felhasználásával* Bőrdíszműves
Kesztyűs

Kesztyűs

12.

Tartósított bőrök cserzése, kikészítése*
Bőrfeldolgozó-ipari technikus Tímár, bőrkikészítő
Szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő

13.

Cipőfelsőrész alkatrészek szabása, előkészítése és összeszerelése*

Cipőkészítő
Ortopédiai cipész
Cipőfelsőrész készítő

Cipőfelsőrész-készítő
Cipész,
Cipőkészítő,
Cipőjavító

14.

Bőrdíszműipari tárgyak tervezése, szabásmintáinak készítése*

Bőrdíszműves
Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Bőrdíszműipari mintakészítő

15.

Cipőipari termékek tervezése, minták elkészítése*
Cipőkészítő
Cipőfelsőrész készítő
Cipőgyártó Ortopédiai cipész
Bőrfeldolgozóipari technikus
Cipész, cipőkészítő, cipőjavító
Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Cipőipari mintakészítő

16.
Kesztyűipar területén szükséges alapvető minták elkészítése** Bőrdíszműves
Kesztyűs
Kesztyűs
Kesztyűipari mintakészítő

17.

Felsőruházat készítése bőrből*
Női szabó
Férfiszabó

Bőrruha-készítő, -javító

4.2. FAIPAR


A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

1.

Fényezési, pácolási eljárások végzése, lakkszóró-, lakköntőgépek kezelése*
Asztalos
Műbútorasztalos
Bútorasztalos
Fa- és bútoripari gépkezelő
Műbútorasztalos
Asztalosipari felületkezelő

2.
Mobil és beépített bútorok, mozgó alkatrészek, falburkolatok, válaszfalak, nyílászáró szerkezetek szerelése, javítása, cseréje* Asztalos
Asztalosipari szerelő
Bútorasztalos
Asztalosipari szerelő

3.

Famegmunkáló gépeken faipari termékek előállítása*
Asztalos
Faipari gépkezelő
Famegmunkáló
Bútorasztalos
Fa- és bútoripari gépkezelő
Faipari gépmunkás
Faesztergályos
Fatermékgyártó

4.

Faaljzatok, alapépítmények készítése*
Asztalos
Famegmunkáló
Épületasztalos
Famegmunkáló
Fapadlózó és -burkoló

5.

Faipari tömegcikkek készítése*
Asztalos
Faipari gépkezelő
Famegmunkáló
Bútorasztalos
Faesztergályos
Fatermékgyártó
Fatömegcikk- és -eszközgyártó

6.
Bútorok, nyílászárók, burkolatok, belsőépítészeti munkák készítése*
Asztalos
Bútorasztalos
Asztalos

7.
Fából készült szerszámok, szerszámnyelvek és különböző faeszközök készítése, javítása
Kádár, bognár

Bognár

8.
Fából és műanyagból különféle hajótestek, felszerelések, berendezések készítése, karbantartása, javítása
Kishajóépítő, -karbantartó

Csónaképítő

9.
Fából, ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb esztergályozással előállítható cikkek készítése* Asztalos
Faipari gépkezelő
Bútorasztalos
Faesztergályos

10.
Fából készült hordók, edények, eszközök előállítása, javítása kézi munkával
Kádár, bognár

Kádár

11.
Bútorok javítása, újrakárpitozása, járművek ülőbútorainak készítése, épületek belső terének kárpitozása* Kárpitos Kárpitos
Bútorkárpitos
Járműkárpitos

12.
Műbútornak minősülő berendezések készítése, helyreállítása
Műbútorasztalos
Műbútorasztalos
Műbútorasztalos és restaurátor

4.3. NYOMDAIPAR


A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

1.
Szitanyomtatással és filmnyomással kapcsolatos teendők ellátása**
Nyomdaipari gépmester
Szita-, tampon- és filmnyomó
Szitanyomó, filmnyomó

2.

Kisofszetnyomógépek kezelése*

Nyomdaipari gépmester
Nyomdai gépkezelő
Kisofszetgép-kezelő

3.

Kivágógépek kezelése, karbantartása*

Könyvkötő és nyomtatvány-feldolgozó
Nyomdaipari gépmester

Könyvkötő
Nyomtatványfeldolgozó
Kivágógép-kezelő

4.
Mélynyomógépek üzemeltetésében való közreműködés*
Nyomdaipari gépmester
Nyomdai gépkezelő
Mélynyomó segédgépmester

5.
Ofszet-, flexo-, magasnyomógépek segédgépmesteri teendőinek ellátása* Nyomdaipari gépmester Gyorsnyomdai gépkezelő
Nyomdai kezelő
Segédgépmester

6.
Digitális nyomógépek kezelése Nyomdaipari gépmester
Nyomdaipari technikus

-

7.

Gyártáselőkészítő, kalkulátor
Kiadványszerkesztő
Nyomdaipari technikus
8. Korrektor, revizor Korrektor -

9.

Könyvkötészeti termékek
előállítása kézi, gépi műveletekkel*

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó
Kézi könyvkötő

Könyvkötő

10.
Nyomtatványoldalak kialakítása szedési, tördelési, tipográfiai szabályok figyelembevételével*
Kiadványszerkesztő

Kiadványszerkesztő
Szövegfeldolgozó

11.
Tekercsnyomógépek üzemeltetése*
Nyomdaipari gépmester
Nyomdai gépmester
Tekercsnyomó gépmester

12.

Nyomóforma készítése
Nyomdaipari technikus Kiadványszerkesztő
Nyomdaipari gépmester

Nyomdaipari technikus
Nyomóforma készítő

13.

Könyvkötészeti termékek, nyomtatványok gépi feldolgozása*

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó
Nyomtatványfeldolgozó
Nagyüzemi könyvgyártó
Könyvkötő

14.

Nyomdai eredetik feldolgozása*

Kiadványszerkesztő
Nyomdaipari technikus
Kiadványszerkesztő
Képfeldolgozó
Nyomdaipari technikus

15.

Ívnyomógépek üzemeltetése*

Nyomdaipari gépmester
Nyomdai gépmester
Ívnyomó gépmester

4.4. RUHAIPAR


A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

1.

Férfiruha-készítés**
Férfiszabó
Ruhaipari technikus

Férfiszabó
Férfiruha-készítő

2.

Fehérnemű-készítés**

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
Fehérnemű készítő
Kötőipari konfekciós

3.

Nőiruha-készítés**
Női szabó
Ruhaipari technikus

Női szabó
Nőiruha-készítő

4.

Gyermekruha-készítés**

Női szabó
Férfiszabó
Ruhaipari technikus
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Gyermekruha-készítő

5.

Szériázás*
Ruhaipari technikus
Férfiszabó
Női szabó
Ruhaipari technikus
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Szériázó
Női szabó

6.

Ruhadarabok kiszabása**
Női szabó
Férfiszabó
Ruhaipari technikus
Szabász
Konfekcióipari szabász
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Női szabó
Ruhaipari technikus

4.5. TEXTILIPAR


A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés
1. Fonás, zsinórfonás* Fonó Zsinórfonatoló

2.

Kötés*
Textilanyaggyártó
Kötő

Kötő

3.

Kötöttáru-készítés*

Textilanyag gyártó
Kötő
Fehérnemű készítő és kötöttáru összeállító

Kötő
Kötöttáru-készítő
4. Nemszőtt-kelme készítése Nemszőtt-termék gyártó Nemszőtt-termék gyártó

5.

Szövés*
Textilanyaggyártó
Szövő

Szövő

5. MŰSZAKI BIZTONSÁG


A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

1.
PB lefejtő és töltőberendezések kezelése, palackok töltése és lefejtése***
Töltőállomás-kezelő
Nyomástartóedény-gépész
Propán-bután-gáz-lefejtő és töltőberendezés kezelő szaktanfolyami képzettség

2.
Robbanásbiztos berendezések kezelése*
Robbanásbiztos berendezés kezelője

3.
Robbanásbiztos berendezések karbantartása javítása, szerelése és üzembehelyezése***
Robbanásbiztos berendezés karbantartói és üzembehelyezői szaktanfolyami képzettség
Robbanásbiztonság-technikai tanfolyami képzés szaktanfolyami képzettség

4.
Robbanásbiztos berendezések tervezése, karbantartóinak és javítóinak műszaki vezetője***
Robbanásbiztos műszaki vezetői szaktanfolyami végzettség
Robbanásbiztos műszaki vezetői szaktanfolyami képzettség

5.

Építési anyagelőkészítő gépek kezelése

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)
Építési anyagelőkészítő gép kezelője
Építőgép-kezelő és -karbantartó, Könnyűgépkezelő,
Nehézgépkezelő

6.

Emelőgépek kezelése (kivéve targoncák)

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)
Emelőgépkezelő
Könnyűgépkezelő,
Nehézgépkezelő

7.

Energiaátalakító-berendezések kezelése

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)
Energiaátalakító-berendezés kezelője Könnyűgépkezelő

8.
Földmunka-, rakodó- és szállítógépek kezelése Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) Földmunkagép-kezelő
Nehézgépkezelő

9.

Targoncavezetés
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) Targoncavezető
Könnyűgépkezelő

10.

Útépítőgépek kezelése
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) Útépítőgép-kezelő
Nehézgépkezelő

11.
Alapozás, közmű- és fenntartási gépek kezelése Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)
-

12.
Emelőgép-ügyintézői tevékenység végzése
Emelőgép-ügyintéző

Emelőgép-ügyintéző

13.
Gázüzemű emelőtargonca, rakodógép, mezőgazdasági és erdészeti traktor, közúti járműnek nem minősülő kerekes jármű gáz-
üzemanyag-ellátó berendezésének beszerelése, beszabályozása, hibás berendezés javítása

Gázautószerelő
Autószerelő
Gázautószerelő

14.

Fémhegesztő munkák végzése meghatározott eljárással (gáz, ív, fogyóelektródás ív stb.)*
Hegesztő
Bevontelektródás kézi ívhegesztő Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő Gázhegesztő
Hegesztő
Bevontelektródás hegesztő
Egyéb eljárás szerinti hegesztő
Fogyóelektródás hegesztő
Gázhegesztő
Hegesztő-vágó gép kezelője
Volframelektródás hegesztő

15.
Műanyaghegesztő munkák végzése meghatározott eljárással (tompa, tokos, elektrofúziós stb.)* Műanyaghegesztő
Műanyag hegesztő, hőformázó

16.
Polgári pirotechnikai termékek gyártásának irányítása, működtetése*
Pirotechnikus
Pirotechnikus (terméküzemeltető szakirány)

6.1. FÉMMEGMUNKÁLÁS, KOHÁSZAT


A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

1.

Fémmegmunkálás*
Gépi forgácsoló
CNC gépkezelő
Szerszámkészítő
Esztergályos
Gépi forgácsoló
Fémforgácsoló
Fogazó
Gyalus-vésős
CNC-forgácsoló
NC-, CNC-gépkezelő
Szerszámkészítő
Szerszámélező
Szikraforgácsoló
Fémnyomó
Fémipari
megmunkálógépsor és berendezés üzemeltető
Köszörűs
Fűrészipari szerszámélező
Marós

2.

Ipari gép, berendezés javítása *

Ipari gépész
Finommechanikai műszerész
Géplakatos
Építő- és szállítógép-szerelő
Finommechanikai műszerész
Finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító
3. Fémszerkezet gyártása* Épület- és szerkezetlakatos Szerkezetlakatos
4. Szerszámgyártás* Szerszámkészítő -

5.
Fémöntés, formázó anyagok, öntőszerszámok, gépi
berendezések használata*
Olvasztár és öntő
Kohászati technikus
Öntő
Öntőtechnikus

6.2. GÉPSZERELÉS, -KEZELÉS


A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

1.

Vízvezeték- és vízkészülék szerelés*

Víz-, csatorna- és közmű-
rendszerszerelő
Vízvezeték- és vízkészülék szerelő
Vízvezeték- és központifűtés-szerelő

2.

Központifűtés- és csőhálózat-
szerelés*

Központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
Csőhálózat-szerelő
Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Vízvezeték- és központifűtés-szerelő

3.

Hűtő- és klímaberendezés-szerelés, karbantartás*

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó
Szellőző- és klímaberendezés szerelő
Ipari és kereskedelmi hűtőgép szerelő
Hűtőgépkezelő
4. Felvonószerelés Felvonószerelő Felvonószerelő

5.
Kerékpár, mozgássérültkocsi szerelése*
Kerékpárszerelő

Kerékpárszerelő

6.
Kompresszorok, légtartályok, szivattyúk üzemeltetése, kivéve a fluidumbányászati és szállítóvezetékek berendezéseit
Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető

Kompresszorkezelő
Kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezelő
7. Motorkerékpár, -alkatrész javítása* Motorkerékpár-szerelő Motorkerékpárszerelő

7. NEM FIZIKAI FOGLALKOZÁS


A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

1.
Gépipari minőség-ellenőrzés (rögzített minőségi kritériumok ellenőrzése, eltérések dokumentálása, javító intézkedések kezdeményezése)
Gépipari minőségellenőr

Minőségellenőr

2.
Építőanyag-ipari minőségellenőrzés (rögzített minőségi kritériumok ellenőrzése, eltérések dokumentálása, javító intézkedések kezdeményezése)
Építőanyag-ipari minőségellenőr

Minőségellenőr

3.

Közraktár vezetője

Közgazdasági, állam- és jogtudományi, agrártudományi egyetemi vagy főiskolai végzettség
Közgazdasági, állam- és jogtudományi, agrártudományi egyetemi vagy főiskolai végzettség

8. SZOLGÁLTATÓIPAR


A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

1.
Aktuális divatirányzatnak, alkalomnak megfelelő frizura és hajszín készítése
Fodrász

Fodrász

2.
Az egészséges test és bőr kozmetikai célú kezelése, ápolása, masszírozása, szépséghibáinak megszüntetése. Elektromos kezelések, szőrtelenítés, tartós make-up (tetoválás)
Kozmetikus

Kozmetikus
3. Kézápolás és műkörömépítés Kézápoló és műkörömépítő Kéz- és lábápoló, műkörömépítő
4. Lábápolás Lábápoló Kéz- és lábápoló, műkörömépítő

5.
Lábon kialakult elváltozások speciális pedikűrös kezelése, a láb állapotának rehabilitálása Speciális lábápoló -

6.
Fénykép- és videófelvételek készítése kidolgozása és fotótermékek értékesítése*
Fotográfus és fotótermék-kereskedő
Fényképész és fotótermék-kereskedő
Fényképész

7.
Időmérő eszközök javítása, új órák értékesítése*
Órás

Órás

8.
Üveg, valamint műanyag alapanyagokból szemüveglencsék készítése*
Optikai üvegcsiszoló

Optikai üvegcsiszoló

9.

Nemesfémből készült ékszerek, használati tárgyak készítése, díszítése, javítása*

Ötvös, fémműves
Ötvös
Aranyműves
Cizellőr
Drágakőfoglaló
Ezüstműves
Fémműves
Lánckészítő
10. Vegytisztítás, textiltisztítás* Textiltisztító és textilszínező Vegytisztító, kelmefestő, mosodás

9. VEGYIPAR


A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés
1. Galvanizálás* Galvanizáló Galvanizáló

2.

Gumigyártás, gumifeldolgozás*
Abroncsgyártó
Formacikk-gyártó
Gumiipari technikus
Ipari gumitermék előállító

Gumigyártó és -feldolgozó

3.

Műanyagfeldolgozás*
Műanyagfeldolgozó
Fröccsöntő
Műanyag hegesztő
Műanyagfeldolgozó technikus
Műanyag-feldolgozó
Egyéb műanyagtermék gyártó
Fröccsöntőgép-kezelő
Hőre keményedő
műanyagok feldolgozója
Műanyag hegesztő, hőformázó
Műanyagextruder-kezelő

4.

Kőolaj-feldolgozás*

Fluidumkitermelő
Fluidumkitermelő technikus
Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője
Kőolaj-feldolgozó
5. Fotóanyaggyártás* Vegyipari technikus Fotóanyaggyártó
6. Lakk- és festékgyártás* Vegyipari technikus Lakk- és festékgyártó

7.

Szénsavtermelés és -feldolgozás

Üdítőital-ipari termékgyártó
Szikvíz- és szénsav üdítőital-készítő
Szikvízgyártó
Szénsavtermelő és -feldolgozó
Üdítőital- és ásványvízgyyártó
8. Biolaboráns tevékenység* Biotechnológus technikus Biolaboráns

9.

Gyógyszerhatóanyag-gyártás*

Gyógyszerkészítmény gyártó
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Gyógyszer-készítménygyártó Gyógyszerhatóanyag-gyártó
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Farmakológus
Farmakológus szakasszisztens

10.

Gyógyszer- és tápszerkészítés*

Gyógyszerkészítmény gyártó
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Gyógyszer- és tápszerkészítő
Farmakológus
Farmakológus szakasszisztens
11. Vegyianyaggyártó* Vegyianyaggyártó Vegyianyaggyártó
12. Növényvédőszer-gyártás* Vegyipari technikus Növényvédőszer-gyártó

13.

Drogok és toxikus anyagok előállítása, vizsgálata*

Drog- és toxikológiai technikus
Drog- és toxikológiai technikus
Drog- és toxikológiai laboratóriumi technikus
14. Laboratóriumi műveletek végzése* Általános laboráns Vegyészlaboráns

15.

Textilfestés és -kikészítés*

Textiltisztító és textilszínező
Textilszínező és -kikészítő
Textilfestő és -kikészítő
16. Kozmetikumok előállítása* Vegyipari technikus Kozmetikai termékgyártó

17.

Robbanóanyagok szállítása

Pirotechnikus
Pirotechnikus-raktárkezelő szakirány
Robbanóanyag-szállítmány kísérő
18. Biológiai termékek előállítása* Biotechnikus technológus Ipari biológiai termékgyártó

19.
Gyógynövényipari termékek előállítása*
Drog- és toxikológiai technikus
Gyógynövényipari technikus

10. VILLAMOSENERGIA IPAR


A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

1.

Villamos gépek és készülékek karbantartása, üzemeltetése, telepítése

Elektromos gép- és készülékszerelő
Villamosgép és -készülék üzemeltető
Elektrolakatos és villamossági szerelő Elektromos gép és készülék szerelő
Villamosgép és készülék üzemeltető
Háztartási gépgyártó

2.

Épületek erősáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, javítása, karbantartása
Villanyszerelő
Elektronikai technikus
Erősáramú elektrotechnikus
Villanyszerelő
Elektrotechnikai technikus
Erősáramú elektrotechnikus

3.

Kis- és nagyfeszültségű villamos hálózatok* tartószerkezeteinek szerelése, kábelfektetés, kábelek szerelésre való előkészítése

Villamoselosztóhálózat -szerelő,
-üzemeltető
Villamos távvezeték építő, üzemeltető
Villamoshálózat -szerelő, -üzemeltető Áramszolgáltatói hálózatszerelő
Villamos távvezeték építő és karbantartó
Villamos hálózat és alállomás üzemeltető

4.

Fogyasztásmérők javítása, szabályozása, hitelesítése

Villanyszerelő
Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető
Villamosművi fogyasztásmérő-javító,
-szabályozó

5.

Lakó- és kommunális épületek, ipari létesítmények érintésvédelmi vizsgálata

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló
Villámvédelem felülvizsgálója

6.
Erősáramú berendezések felülvizsgálása, minősítő nyilatkozat megtétele
Erősáramú berendezések felülvizsgálója

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója

7.
Lakó-, kommunális és ipari létesítmények villámvédelmi berendezésének felülvizsgálata
Villámvédelmi felülvizsgáló

Villámvédelmi felülvizsgáló

8.

Nagy-, közép- és kisfeszültségű villamos berendezéseken feszültség alatti munkavégzés
Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő
Középfeszültségű FAM szerelő
Kisfeszültségű FAM kábelszerelő
Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő

FAM-szerelő (feszültség megjelölésével)
9. Közép- és kisfeszültségű
kábelhálózatok szerelése, javítása
Középfeszültségű kábelszerelő
Kisfeszültségű kábelszerelő
Kábelszerelő (a feszültségszint megjelölésével) Kábelszerelő

10.
Üzemi mérő-vezérlő és szabályozó berendezéseken feszültség alatti munkavégzés
Szakszolgálati FAM szerelő

Szakszolgálati szerelő

11.
Villamos gépek és kisfeszültségű berendezések kezelése villamosműben
Villamos gép és -készülék üzemeltető

Villamosgép- és -berendezéskezelő
12. Nagy-, közép- és kisfeszültségű
távvezetékek szerelése
Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
Villamos távvezeték építő, üzemeltető
Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető
Villamos-távvezeték építő, szerelő,
karbantartó
13. Villamosművek villamos berendezésének kezelése Villamos hálózat kezelő Villamos alállomás kezelő Villamos hálózat és alállomás üzemeltető Villamosmű kezelő

14.

Villamosművi berendezések, állomások szerelése

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

Villamoshálózat-szerelő, - üzemeltető Villamosművikészülék-szerelő Villamoshálózatszerelő

11. *  AZ 1-10. PONTBAN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEK GYAKORLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSEK MEGFELELTETÉSE A SZAKKÉPZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 12/2020. (II. 7.) KORM. RENDELET SZERINTI SZAKMÁKKAL, VALAMINT A PROGRAM-KÖVETELMÉNY ALAPJÁN SZERVEZETT KÉPZÉSBEN MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉSEKKEL

A B C
1. Az 1-10. fejezetben meghatározott képesítési előírás A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti szakma Program-követelmény alapján szervezett képzésben megszerezhető szakképesítés
2. Általános laboráns Vegyész technikus -
3. Asztalosipari szerelő - Bútorműves, műbútorasztalos
4. Bevontelektródás kézi ívhegesztő Hegesztő -
5. Bolti hentes Hentes és húskészítmény-készítő -
6. Boltvezető Kereskedelmi értékesítő Üzletvezető
7. Bőrdíszműves Bőrtermékkészítő -
8. Bőrfeldolgozó-ipari technikus Könnyűipari technikus -
9. Bőrtárgy készítő Bőrtermékkészítő -
10. Cipőfelsőrész készítő Bőrtermékkészítő -
11. Cipőgyártó Bőrtermékkészítő -
12. Cipőkészítő Bőrtermékkészítő -
13. CNC gépkezelő Gépi és CNC forgácsoló CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő
14. Drog- és toxikológiai technikus - Drog- és toxikológiai szaktechnikus
15. Édesipari termékgyártó Édességkészítő -
16. Eladó Kereskedelmi értékesítő -
17. Elektromechanikai műszerész Finommechanikai műszerész -
18. Elektromos gép- és készülékszerelő Villanyszerelő
Erősáramú elektrotechnikus
-
19. Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus Távközlési technikus -
20. Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő - Vagyonvédelmi rendszerszerelő
21. Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó Kereskedelmi értékesítő Élelmiszer-eladó Gyógynövény eladó Drogerista
Vegyi áru eladó
22. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló - Villamos biztonsági felülvizsgáló
23. Erősáramú berendezések felülvizsgálója - Villamos biztonsági felülvizsgáló
24. Férfiszabó Divatszabó -
25. Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő Hegesztő -
26. Fonó Textilgyártó (fonó szakmairány) -
27. Fotográfus és fotótermék-kereskedő Fotográfus -
28. Fröccsöntő Műanyag-feldolgozó Fröccsöntő
29. Gázhegesztő Hegesztő -
30. Gépi forgácsoló Gépi és CNC forgácsoló -
31. Gyógy- és fűszernövény-termesztő Kertésztechnikus Gyógynövény eladó
32. Gyógyszeripari laboratóriumi technikus - Gyógyszeripari szaktechnikus
33. Gyógyszerkészítmény gyártó Gyógyszerkészítmény-gyártó -
34. Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó Kereskedelmi értékesítő -
35. Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
36. Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő -
37. Informatikai rendszergazda Informatikai rendszer- és alkalmazás-
üzemeltető technikus
-
38. Kazángépész (12 tonna felett) - Kazángépész (12 t/h felett)
39. Kazánkezelő (2-12 tonna között) - Kazánkezelő (max. 12 t/h)
40. Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő - Háztartási gép szerviz-szaktechnikus
41. Kereskedő Kereskedelmi értékesítő -
42. Kertész Kertész
Kertésztechnikus
Dísznövénykertész
43. Kézápoló és műkörömépítő Kéz- és lábápoló technikus -
44. Kiadványszerkesztő Nyomdaipari technikus -
45. Kishajóépítő, -karbantartó Kishajóépítő és -karbantartó -
46. Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) - Erőművi kazángépész Kazángépész (12 t/h felett) Kazánkezelő (max. 12 t/h)
47. Kohászati technikus Kohász- és öntész technikus -
48. Kozmetikus Kozmetikus technikus -
49. Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó Nyomdász
Nyomdaipari technikus
-
50. Kötő Textilgyártó (kötő szakmairány) -
51. Lábápoló Kéz- és lábápoló technikus -
52. Látszerész és fotócikk kereskedő Optikus -
53. Létesítményi energetikus Épületgépész technikus -
54. Logisztikai ügyintéző Logisztikai technikus -
55. Mechanikus vagyonvédelmi szerelő - Vagyonvédelmi rendszerszerelő
56. Műanyagfeldolgozó Műanyag-feldolgozó technikus -
57. Műanyagfeldolgozó technikus Műanyag-feldolgozó technikus -
58. Műanyaghegesztő - Műanyag hegesztő
59. Műbútorasztalos Asztalos Bútorműves, műbútorasztalos
60. Műszakicikk-eladó Kereskedelmi értékesítő Műszaki eladó
Barkács áruházi eladó
61. Nemszőtt-termék gyártó Textilgyártó (nemszőtt termék gyártó szakmairány) -
62. Női szabó Divatszabó -
63. Optikai üvegcsiszoló Optikaitermék-készítő -
64. Ortopédiai cipész Bőrtermékkészítő -
65. Orvosi elektronikai technikus Elektronikai technikus -
66. Pincér Pincér - vendégtéri szakember -
67. Robbanásbiztos berendezés kezelője - Robbanásbiztos berendezés szerelője
68. Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus (ruhaipari szakmairány) -
69. Speciális lábápoló Kéz- és lábápoló technikus -
70. Sportszer- és játékkereskedő - Játékbolti eladó
71. Szakszolgálati FAM szerelő - Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő
72. Szerszámkészítő Szerszám- és készülékgyártó -
73. Szövő Textilgyártó (szövő szakmairány) -
74. Tankállomás- és kútkezelő szaktanfolyami képzettség - Töltőállomás-kezelő
75. Távközlési és informatikai hálózatszerelő Távközlési technikus -
76. Textilanyaggyártó Textilgyártó -
77. Töltőállomáskezelő - Töltőállomás-kezelő
78. Üdítőital-ipari termékgyártó Erjedés- és üdítőital-ipari technikus
Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő
-
79. Vegyipari technikus - Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
80. Vendéglátás-szervező, vendéglős Vendégtéri szaktechnikus -
81. Vendéglátó eladó Vendégtéri szaktechnikus -
82. Villamosgép és -készülék üzemeltető Villanyszerelő
Erősáramú elektrotechnikus
-
83. Virágbolti eladó Kertésztechnikus Virágkötő és virágkereskedő
84. Virágkötő és virágkereskedő Kertésztechnikus -
85. Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő Víz- és csatornarendszer-szerelő -

  Vissza az oldal tetejére