A jogszabály mai napon ( 2020.11.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

85/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

a minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal által kötött, a nettó ötmillió forintot el nem érő értékű szerződésekre vonatkozó adatok közzétételéről

A Kormány az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A minisztérium, illetve a Miniszterelnöki Kormányiroda által kötött, az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot el nem érő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 1. melléklet III. rész 4. pontja szerint számított értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerv vezetője a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül a szerv honlapján közzéteszi.

(2) *  Az (1) bekezdés, valamint az Infotv. 1. melléklet III. rész 4. pontja alapján közzéteendő adatokat a minisztérium, illetve a Miniszterelnöki Kormányiroda szerződéstípusonként csoportosítva teszi közzé.

(3) Az (1) bekezdés szerinti közzétett adat a szerv honlapjáról öt évig nem távolítható el.

(4) A nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem vonatkozik a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzésekre, valamint a minősített adatra.

2. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. §-a 2010. április 1-jén lép hatályba.

(3) Az e rendelet 1. §-ában meghatározott kötelezettséget a rendelet hatálybalépésekor fennálló, legalább az egyik fél által nem teljesített szerződések tekintetében is alkalmazni kell azzal, hogy a szerződéseket haladéktalanul közzé kell tenni.

(4) E rendelet rövidítése: 5mr.

3. § * 


  Vissza az oldal tetejére