A jogszabály mai napon ( 2021.12.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének koncessziós pályázatban való meghirdetését megelőzően komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) kell lefolytatni.

(2) A vizsgálat célja, hogy a bányászatért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 9. § (2) bekezdése szerint kiírt koncessziós pályázat tartalmára vonatkozó döntés előkészítéséhez

a) környezet-, táj- és természetvédelmi,

b) vízgazdálkodási és vízvédelmi,

c) kulturális örökségvédelmi,

d) termőföldvédelmi,

e) közegészségügyi és egészségvédelmi,

f) nemzetvédelmi,

g) településrendezési,

h) közlekedési, valamint

i) ásványvagyon-gazdálkodási

szempontokat figyelembe véve, meghatározásra kerüljenek azok a terület- és térrészek, ahol bányászati tevékenység nem folytatható, valamint hogy megállapítsa a bányászati tevékenység folytatásának pályázati kiírásban előírni szükséges követelményeit.

(3) A vizsgálat lefolytatása nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez szükséges engedélyezési eljárások lefolytatásának kötelezettsége alól.

(4) A jelentés elkészítésében közreműködő közigazgatási szervet a tevékenység engedélyezése során hozott döntésében nem köti a vizsgálat keretében adott véleménye.

2. § (1) *  A vizsgálat lefolytatását és annak alapján a jelentés elkészítését a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ), a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) bevonásával, valamint az 1. mellékletben megjelölt közigazgatási és egyéb szervek (a továbbiakban együtt: közreműködő szerv) közreműködésével végzi.

(2) *  Az MBFSZ a vizsgálatot zárt területen arra a területre és térrészre végzi el, amelyen a rendelkezésére álló földtani adatokat és vállalkozói kezdeményezéseket figyelembe véve az ásványi nyersanyag bányászata vagy a geotermikus energia kinyerése energetikai célra kedvezőnek ígérkezik.

3. § (1) *  Az MBFSZ a koncessziós pályázatban kiírni tervezett területre és térrészre az OVF és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmányt (a továbbiakban: tanulmány) készít.

(2) A tanulmány a koncessziós pályázatra javasolni tervezett terület és térrész jellemzését, valamint a tervezett bányászati tevékenység bemutatását tartalmazza. A tanulmány részletes tartalmát a 2. melléklet határozza meg.

(3) *  A Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2. melléklet 3.4. pontjával kapcsolatosan rendelkezésére álló adatokat adja meg.

(4) *  Az OVF a 2. melléklet 1.4. pontjának elkészítéséhez szükséges adatokat és tájékoztatást, valamint a 2. melléklet 3.2. pontjával kapcsolatosan rendelkezésére álló adatokat adja meg.

4. § (1) *  Az MBFSZ a közreműködő szerveket az 1. mellékletben meghatározott vélemény és adatok szolgáltatása céljából megkeresi, amelyhez egyidejűleg a tanulmányt a közreműködő szervek számára honlapján hozzáférhetővé teszi.

(2) *  A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság és a vízügyi hatóság a 2. melléklet 3. pontjában foglaltakra is véleményt ad.

(3) *  A megkeresett közreműködő szerv a véleményét és az adatokat a tanulmány beérkezésétől számított 30 napon belül küldi meg az MBFSZ-nek.

(4) *  Az MBFSZ az 5. § (1) bekezdése szerinti jelentés elkészítéséhez szükséges adatot kérhet egyéb, az 1. mellékletben nem szereplő közigazgatási szervtől is.

(5) *  Az (1) bekezdés szerinti közreműködő szerv a véleményében meghatározza azt a területet vagy térrészt, amelyen a pályázatban kiírni tervezett koncessziós tevékenység nem folytatható, valamint a bányászati koncessziós tevékenység folytatásának pályázati kiírásban előírni szükséges követelményeit. A közreműködő szerv a véleményét indokolni köteles.

(6) *  Ha a megkeresett közigazgatási szerv az adatszolgáltatási vagy véleményadási kötelezettségét a (3) bekezdésben megállapított határidőn belül nem teljesíti, a bányafelügyelet

a) megkeresi a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság felügyeleti szervének vezetőjét annak érdekében, hogy a közigazgatási szervet az adatszolgáltatás teljesítésére utasítsa,

b) más közigazgatási szerv esetében pedig úgy tekinti, hogy az érintett közigazgatási szerv részéről koncessziós tevékenységet korlátozó körülményt nem kívánnak megnevezni.

(7) *  Ha az MBFSZ a megkeresett közreműködő szerv véleményében foglaltakkal nem ért egyet, a véleményeltérést a vélemény beérkezésétől számított 15 napon belül egyezteti. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, a véleményeltérésről és annak indokáról a minisztert a jelentésben tájékoztatni kell.

5. § (1) *  Az MBFSZ a tanulmány, valamint a megkeresett közreműködő szervek által szolgáltatott adatok és vélemény alapján a véleményezésre megállapított határidő leteltétől számított 15 napon belül elkészíti a vizsgálat eredményét tartalmazó jelentés (a továbbiakban: jelentés) tervezetét.

(2) A jelentés tervezete tartalmazza a koncessziós pályázatban kiírni javasolt

a) terület és térrész megjelölését,

b) területre és térrészre vonatkozó térképeket,

c) *  területre és térrészre vonatkozó tanulmányt, valamint a közreműködő szervek által szolgáltatott adatokat és véleményt,

d) területre és térrészre vonatkozó korlátozásokat és követelményeket,

e) területre és térrészre vonatkozóan azoknak a bányászati technológiáknak a meghatározását, amelyek a bányászati tevékenység során nem alkalmazhatók, és

f) területen és térrészen belül annak a területnek vagy térrésznek a megjelölését, amelyen bányászati tevékenység nem folytatható.

(3) A jelentés tervezetében ismertetni kell a vizsgálat elvégzéséhez felhasznált adatok forrását, a kutatások irodalomjegyzékét, a vizsgálat korlátait és a bizonytalanságokat.

6. § (1) *  Az MBFSZ a jelentés tervezetét, annak elkészítésétől számított öt napon belül a honlapján a nyilvánosság számára véleményezés, a közreműködő szervek számára visszamutatás céljából harminc napra közzéteszi. A közzétételben meg kell jelölni az észrevételek benyújtásának határidejét és módját.

(2) *  A közreműködő szerv a jelentés tervezetével kapcsolatos észrevételéről az (1) bekezdésben meghatározott harminc napos határidő leteltétől számított 15 napon belül tájékoztatja az MBFSZ-t. Ha a közreműködő szerv határidőn belül nem tesz észrevételt, úgy kell tekinteni, hogy a jelentés tervezetében foglaltakkal egyetért.

(3) *  Ha az MBFSZ a közreműködő szerv észrevételében foglaltakkal egyetért, a jelentés tervezetét az észrevételnek megfelelően módosítja. Ha az MBFSZ az észrevétellel nem ért egyet, az észrevételt a jelentéshez mellékeli és a véleményeltérésről a minisztert a jelentésben tájékoztatja.

(4) * 

(5) *  A nyilvánosságtól érkezett észrevételeket az MBFSZ a végleges jelentés elkészítése során figyelembe veszi.

(6) *  A végleges jelentést az MBFSZ a (2) bekezdésben foglalt határidő leteltétől számított 15 napon belül készíti el és küldi meg a miniszternek.

(7) *  A vizsgálat eredményét tartalmazó végleges jelentést az MBFSZ a honlapján közzéteszi.

7. § (1) *  A jelentés elkészítésében való közreműködés a közreműködő szervek részéről, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel, ingyenesen történik.

(2) *  Az MBFSZ a jelentés elkészítésében való közreműködésért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak 80 000 forint, a vízügyi hatóságnak 80 000 forint költségtérítést fizet. A fizetési kötelezettséget a 6. § (6) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő 15 napon belül, a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlára, átutalási megbízással kell teljesíteni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1. melléklet a 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez * 

A jelentés elkészítésében közreműködő szervek, valamint a véleményezés és adatszolgáltatás köre

A B
1. Az adatszolgáltatás és véleményezés köre A jelentés elkészítésében közreműködő szerv
2. A tervezett koncessziós tevékenység érint-e oltalom alatt álló területet (védett természeti terület, Natura 2000 terület), az érintett védett természeti területekre, Natura 2000 területekre vonatkozó adatok, az érintett védett természeti területek, Natura 2000 területek térképi ábrázolása. A terület levegőtisztaság-védelmi zóna szerinti besorolása szennyező anyagonkénti bontásban. A tervezett tevékenység földtani közegre, levegőtisztaságra és természetre gyakorolt hatása. környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
3. Vízbázisvédelmi terület, védőidom aktualizálása, kiegészítése. A tervezett tevékenység a felszíni és felszín alatti víztestek állapotára, hasznosítási lehetőségeire gyakorolt hatása. katasztrófavédelmi igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva
4. A területen és annak környezetében levő gyógyhelyek ásvány-, gyógyvíz, gyógygáz és gyógyiszap lelőhelyek megadása. népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala
5. A területen található termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó követelmények. ingatlanügyi, földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
6. A területen található erdő és a védelmére vonatkozó követelmények erdészeti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
7. A területen elhelyezkedő országos és helyi közutak közúti forgalmának biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára vonatkozó követelmények a közút kezelője
8. A területen elhelyezkedő vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására vonatkozó követelmények közlekedésért felelős miniszter
9. A területen elhelyezkedő vízi közlekedési létesítmények működésével, a biztonságos hajóforgalom lebonyolításával kapcsolatos követelmények közlekedésért felelős miniszter
10. A légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára vonatkozó követelmények légiközlekedési hatóság és a katonai légügyi hatóság
11 A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatainak ellátásához kapcsolódó követelmények honvédelemért felelős miniszter
12. A tervezett koncessziós tevékenység érint-e helyi természetvédelmi oltalom alatt álló (önkormányzati rendeletben meghatározott) területet, és a helyi építési szabályzatnak való megfelelése. Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző
13. *  A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartás alapján, a területen található nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyre, régészeti védőövezetre vagy műemlékre és műemléki területre vonatkozó követelmények. kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

2. melléklet a 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány tartalma

1. A koncessziós pályázatra javasolt terület jellemzése.

1.1. Földrajzi és térbeli elhelyezkedésének leírása a határoló sokszög EOV koordinátái, térbeli elhelyezkedésének magassági szintekkel (mBf) történő lehatárolása.

1.2. A területhasználatok térképi bemutatása (CORINE LC).

1.3. Talajtani, földtani, vízföldtani, tektonikai jellemzés, megkutatottság (geológiai, geofizikai).

1.4. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben előírt vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a védett területek, a területet érintő felszíni és felszín alatti víztestek és állapotuk, a monitoring hálózat, és a felszín alatti vízkivételi tevékenység bemutatása (kitermelt víz mennyisége, minősége és hőmérséklete, cél szerinti eloszlása), vízbázis védőterületek és védőidomok megadása.

1.5. A terület termálvíz-készletének geotermikus energia célú hasznosítása, az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati jogosultságok, ismert egyéb nyersanyagok.

1.6. A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó jogszabályon alapuló tiltások, korlátozások.

2. A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata.

2.1. A koncesszió tárgyát képező ásványi nyersanyag teleptani vagy geotermikus energia földtani jellemzőire, kinyerhetőségére és várható mennyiségére vonatkozó adatok.

2.2. A várható kutatási és termelési módszerek és a bányászati tevékenység megvalósítása során várható, ismert bányászati technológiák bemutatása.

2.3. A lehetséges kapcsolódó tevékenységek - szállítás, tárolás, hulladékkezelés, energiaellátás, vízellátás - általános leírása.

2.4. A kitermelt szilárd ásványi nyersanyag elszállítására rendelkezésre álló közlekedési infrastruktúra bemutatása.

2.5. A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon-gazdálkodási vagy energiaellátási cél bemutatása.

2.6. A bányászati tevékenység ásványvagyon gazdálkodási szempontú, valamint a várható nemzetgazdasági, társadalmi előnyeinek bemutatása.

2.7. A terhelés várható időtartama.

2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek.

3. A hatások, következmények vizsgálata és előrejelzése.

3.1. A terület, térrész azon környezeti jellemzőinek meghatározása, melyet a tevékenység jelentősen befolyásolhat.

3.2. *  A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti víztestekre, ivóvízbázisokra vonatkozóan a várható állapotváltozások megadása, a várható regionális vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása.

3.3. A területen és térrészen a környezeti hatások miatti korlátozás vagy tiltás alá eső bányászati technológiák felsorolása.

3.4. *  A bányászati tevékenység értékelése a védett természeti és NATURA 2000 területekre vonatkozóan a várható állapotváltozások megadása, a várható regionális vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása.


  Vissza az oldal tetejére