A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1)-(2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 66. § (2) bekezdése szerinti - a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő és e minőségében eljáró - állami felszámoló adatainak, továbbá a Cstv. 27/C. §-ában meghatározott személyek adatainak nyilvántartásba vételére vonatkozóan az adatokat és azok változását az állami felszámoló vezetője jelenti be a felszámolói névjegyzéket vezető Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (a továbbiakban: közigazgatási szerv). A bejelentéshez csatolni kell azon adatokat igazoló okiratokat is, melyeket a közigazgatási szerv a külön jogszabályok szerint nem ismerhet meg. A közigazgatási szerv eljárásában az ügyintézési határidő 15 nap. Az adatok nyilvántartásba vételére és törlésére a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Fnyr.) - a Cstv.-ben és e rendeletben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni.

2. § (1) A közigazgatási szerv hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy az állami felszámoló megfelel-e a Cstv. szerinti feltételeknek. Ezzel összefüggésben külön adatszolgáltatást rendelhet el és helyszíni ellenőrzést is végezhet. Az ellenőrzés során megvizsgálhatja azt is, hogy az állami felszámoló szervezeti felépítése, belső döntéshozatali rendje és ellenőrzési rendszere biztosítja-e, hogy a felszámoló a rá vonatkozó jogszabályi feltételeket teljesíti, és biztosítja-e, hogy felszámoló, illetve az általa kinevezett felszámolóbiztosok nem esnek a törvényben meghatározott kizáró ok alá, illetve azt haladéktalanul megszüntetik. Indokolt esetben intézkedési terv készítését is előírhatja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Ket.) meghatározott intézkedések keretében, illetve a Ket.-ben és a Cstv.-ben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett.

(2) A közigazgatási szerv akkor is hatósági ellenőrzést tart, ha az (1) bekezdés szerinti eljárása során határozatban rendelte el a jogszabályi kötelezettségek teljesítését.

(3) *  A Cstv. 66. § (6) bekezdése alapján az Fnyr. 1. § b) és c) pontjában felsorolt felszámoló szervezet minden év január 31-éig köteles a nyilvántartó szervnek írásban beszámolni a szakmai és gazdasági tevékenységéről, az Fnyr. 4/A. §-a szerinti formában és a 2. melléklete szerinti szempontrendszer figyelembevételével. Köteles továbbá bemutatni - a belső ellenőrzési szakmai módszertani ajánlások figyelembevételével készített - belső ellenőrzési szabályzatát, továbbá az éves belső ellenőrzés eredményét tartalmazó jelentést is.

3. § (1) Ez a rendelet - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a kihirdetése napján, 23 órakor lép hatályba.

(2) * 

(3) Az 1-2. § és a (2) bekezdés 2012. január 1-jén lép hatályba.

4. § * 


  Vissza az oldal tetejére