A jogszabály mai napon ( 2021.07.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet

a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) és o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A települési önkormányzat a helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzését a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdésében előírt célcsoportokra és esélyegyenlőségi területekre vonatkozó, a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti adatok felhasználásával készíti el az 1. mellékletben meghatározott, egységesen rendelkezésre álló, valamint a helyi szinten rendelkezésre álló statisztikai mutatók, anonimizált adatok alapul vételével.

(2) A helyzetelemzésben - a Korm. rendelet 4. §-a szerinti szempontrendszer alapján - a 2. mellékletben meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően a települési önkormányzat megvizsgálja a település esélyegyenlőségi helyzetét és problémáit. A települési önkormányzat az esélyegyenlőségi problémák vizsgálatához további - a helyi sajátosságok bemutatását segítő - tartalmi elemeket is meghatározhat.

2. § (1) A települési önkormányzat a helyzetelemzés alapján a Korm. rendelet 5. §-ának megfelelő, öt évre szóló intézkedési tervet készít a 3. mellékletben meghatározott forma szerint.

(2) Az intézkedési tervben a helyzetelemzés következtetései alapján feltárt problémákhoz kapcsolódóan kell meghatározni a helyi esélyegyenlőségi program céljait, valamint az azok elérését szolgáló intézkedéseket.

(3) Az intézkedési tervben gondoskodni kell a települési önkormányzatra vonatkozó további fejlesztési tervek, koncepciók, programok és a helyi esélyegyenlőségi program célkitűzéseinek összhangjáról, különös tekintettel a közoktatási esélyegyenlőségi tervre és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseire.

(4) Az intézkedési tervben esélyegyenlőségi területenként kell bemutatni az intézkedéseket, azok elvárt eredményeit, fenntarthatóságát, és a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat, valamint a végrehajtás ütemezését és felelősét.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez * 

Egységesen rendelkezésre álló statisztikai mutatók a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez

Az adatok forrása: az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (https://www.teir.hu) adatbázisai.

Számítás: az egyes mutatókra vonatkozóan, a területi folyamatok áttekintése érdekében - az adatok rendelkezésre állásának függvényében - legalább 5 éves idősor.

A B C D E
Mutató megnevezése Mutató tartalma Mérték-
egység
Gyakoriság Forrás
1. Lakónépesség száma Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
2. Lakónépesség számának változása Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat).


Változás az előző év százalékában
% éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
3. Állandó népesség összetétele
nemek és korcsoportok szerint
Állandó népesség száma

Állandó népesség, férfiak aránya
Állandó népesség, nők aránya Állandó népességből a 0-2 évesek aránya
Állandó népességből a 0-14 éves férfiak aránya
Állandó népességből a 0-14 éves nők aránya
Állandó népességből a 15-17 éves férfiak aránya
Állandó népességből a 15-17 éves nők aránya
Állandó népességből a 18-59 éves férfiak aránya
Állandó népességből a 18-59 éves nők aránya
Állandó népességből a 60-64 éves férfiak aránya
Állandó népességből a 60-64 éves nők aránya
Állandó népességből a 65-X
éves férfiak aránya
Állandó népességből a 65-X
éves nők aránya
fő és százalék éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
4. Öregedési index A 65 év feletti állandó lakosok
100 fő 0-14 éves korú állandó lakosra jutó száma
éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
5. 15-17 évesek száma 15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma

17 éves gyermekek száma

népszámlálási adat
TeIR - Népszámlálási adatok
6. Állandó vándorlások egyenlege Az állandó jellegű oda- és az elvándorlások különbségének
1000 állandó lakosra vetített száma
éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
7. Természetes szaporodás Az élveszületések és halálozások különbözete éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
8. Munkanélküliségi ráta nemek szerint Regisztrált munkanélküli/ nyilvántartott álláskereső férfiak száma/állandó népességből
15-64 éves férfiak száma
Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott álláskereső nők száma/állandó népességből 15-64 éves nők száma
százalék negyedéves TeIR - Nemzetgazdasági Minisztérium
9. Regisztrált munkanélküliek/nyilván-
tartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint
Általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
8 általánosnál kisebb végzettségű regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
negyedéves TeIR - Nemzetgazdasági Minisztérium
10. Regisztrált munkanélküliek/nyilván-
tartott álláskeresők száma
korcsoport szerint
20 év alatti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
20-24 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
25-29 év közötti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
30-34 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
35-39 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
40-44 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
45-49 év közötti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
50-54 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
negyedéves TeIR - Nemzetgazdasági Minisztérium
55-59 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
59 év feletti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
11. Álláskeresési segélyben
részesülők száma
Álláskeresési segélyben
részesülők száma
negyedéves TeIR -
Nemzetgazdasági
Minisztérium
12. Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilván-
tartott álláskeresők száma
Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
negyedéves TeIR -
Nemzetgazdasági
Minisztérium
13. Regisztrált
munkanélküliek/nyilván-
tartott álláskeresők száma
Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
negyedéves TeIR -
Nemzetgazdasági
Minisztérium
14. Aktív korúak ellátására jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilván-
tartott álláskeresők száma
Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra, valamint 2015. február 28-áig rendszeres szociális segélyre jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
negyedéves TeIR -
Nemzetgazdasági
Minisztérium
15. 180 napnál hosszabb ideje
regisztrált munkanélküliek/nyilván-
tartott álláskeresők száma
180 napnál hosszabb ideje
regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
negyedéves TeIR -
Nemzetgazdasági
Minisztérium
16. Általános iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb népesség aránya nemenként
=100-15-X éves férfi legalább
általános iskola 8. évfolyam a megfelelő korúak százalékában

=100-15-X éves nő legalább általános iskola 8. évfolyam a megfelelő korúak százalékában
százalék népszámlálási adat TeIR -
Népszámlálási adatok
17. A napközis tanulók száma az általános iskolákban A napközis tanulók száma az általános iskolákban (gyógypedagógiai oktatással együtt) /megjegyzés: tartalmazza az iskolaotthonos tanulókat is/ éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
18. Általános iskolában tanuló 1-4.
évfolyamosok száma a nappali oktatásban
Általános iskolában tanuló 1-4.
évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt)
éves TeIR - KSH
Területi Statisztikai Adatok Rendszere
19. Általános iskolában tanuló 5-8.
évfolyamosok száma a nappali oktatásban
Általános iskolában tanuló 5-8.
évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt)
éves TeIR - KSH
Területi Statisztikai Adatok Rendszere
20. Általános iskolai feladat-ellátási
helyek száma
Általános iskolai feladatellátási
helyek száma
(gyógypedagógiai oktatással)
db éves TeIR - KSH
Területi Statisztikai Adatok Rendszere
21. Az általános iskolai osztályok
száma a gyógypedagógiai oktatásban
Az általános iskolai osztályok
száma a gyógypedagógiai oktatásban (a nappali oktatásban)
db éves TeIR - KSH
Területi Statisztikai Adatok Rendszere
22. Az általános iskolai osztályok
száma
Az általános iskolai osztályok
száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)
db éves TeIR - KSH
Területi Statisztikai Adatok Rendszere
23. A 8. évfolyamot eredményesen
befejezte a nappali oktatásban
A 8. évfolyamot eredményesen
befejezte a nappali oktatásban (megjegyzés: az adat 2009. évtől áll rendelkezésre a KSH-nál)
éves TeIR - KSH
Területi Statisztikai Adatok Rendszere
24. Az óvodai gyermekcsoportok
száma
Az óvodai gyermekcsoportok
száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)
db éves TeIR - KSH
Területi Statisztikai Adatok Rendszere
25. Az óvodai gyógypedagógiai
gyermekcsoportok száma
Az óvodai gyógypedagógiai
gyermekcsoportok száma (megjegyzés: az adat 2008. évtől áll rendelkezésre a KSH-nál)
db éves TeIR - KSH
Területi Statisztikai Adatok Rendszere
26. Óvodába beírt gyermekek
száma
Óvodába beírt gyermekek
száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)
éves TeIR -
Önkormányzati adatok
27. Óvodai feladatellátási helyek
száma
Óvodai feladatellátási helyek
száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)
éves TeIR -
Önkormányzati adatok
28. Óvodai nevelést igénylők
száma a férőhelyek arányában
= Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás - 80111-5-01 óvodai nevelés - óvodai nev. igénylők sz./Éves mutató (vagy átlag): Oktatás - 80111-5-02 óvodai nevelés - férőhely
százalék éves TeIR -
Önkormányzati adatok
29. Óvodai nevelést igénylők
száma a férőhelyek arányában sajátos nevelési igényű gyerekek körében
= Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás - 80112-6-01 sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nevelése - nevelést igénylők száma/Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás - 80112-6-02 sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nevelése - férőhely
százalék éves TeIR -
Önkormányzati adatok
30. Védelembe vett kiskorú gyermekek száma december
31-én
Védelembe vett kiskorú gyermekek száma december
31-én
éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
31. Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma december
31-én
Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma december
31-én
éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
32. Védőnői álláshelyek száma Betöltött védőnői álláshelyek száma db éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
33. A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a felnőttoktatásban A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a felnőttoktatásban (megjegyzés: az adat 2009.
évtől áll rendelkezésre a KSH- nál)
éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
34. Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma Éves mutató (vagy átlag): Oktatás - 80123-6-01 általános iskolai felnőttoktatás - tanulók létszáma éves TeIR - Önkormányzati adatok
35. Szakiskolai felnőttoktatásban résztvevők száma Éves mutató (vagy átlag): Oktatás - 80223-6-01 szakiskolai felnőttoktatás - résztvevők száma éves TeIR - Önkormányzati adatok
36. Szakközépiskolai felnőttoktatásban résztvevők száma Éves mutató (vagy átlag): Oktatás - 80219-9-01 szakközépiskolai felnőttoktatás
- résztvevők száma
éves TeIR - Önkormányzati adatok
37. Gimnáziumi felnőttoktatásban résztvevők száma Éves mutató (vagy átlag): Oktatás - 80216-6-01 gimnáziumi felnőttoktatás - résztvevők száma éves TeIR - Önkormányzati adatok
38. A nyilvános könyvtárak száma A nyilvános könyvtárak száma db éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
39. A nyilvános könyvtárak egységeinek száma (leltári állomány) A nyilvános könyvtárak egységeinek száma (leltári állomány) db éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
40. Muzeális intézmények száma Muzeális intézmények száma db éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
41. Közművelődési intézmények száma Közművelődési intézmények száma db éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
42. Lakásállomány Lakásállomány (db) db éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
43. Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma db éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
44. Felnőttek és gyerekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma Felnőttek és gyerekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma db éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
45. A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok száma A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok száma db éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
46. Házi gyermekorvosok száma Házi gyermekorvosok száma éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
47. *  Bölcsődébe, mini bölcsődébe beírt gyermekek száma Bölcsődébe, mini bölcsődébe beírt gyermekek száma éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
48. *  Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények száma (önkormányzati, üzemi, magán stb.) Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények száma (önkormányzati, üzemi, magán stb.) db éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
49. *  Családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében engedélyezett férőhelyek száma Családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében engedélyezett férőhelyek száma december 31-én (megjegyzés: az adat 2008. évtől áll rendelkezésre a KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszerében) db éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
50. Nappali ellátásban részesülő
fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő
fogyatékos személyek száma
éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
51. Nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma
Nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma
éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
52. Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
53. Nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők száma
Nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők száma
éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
54. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők (2015. február 28-ig rendszeres szociális segélyben részesülők) száma Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők (2015. február 28-ig rendszeres szociális segélyben részesülők) átlagos száma éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
55. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők átlagos száma éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
56. Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma éves TeIR - Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP
1206
57. Időskorúak járadékában részesítettek száma Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
58. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere
59. Ápolási díjban részesítettek száma Ápolási díj, alanyi jogon: támogatásban részesítettek átlagos száma

Ápolási díj, méltányossági alapon: támogatásban részesítettek átlagos száma
éves TeIR - Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP
1206
60. Lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma Lakásfenntartási támogatás: összes támogatásban részesített személy éves TeIR - Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP
1206
61. Adósságcsökkentési támogatásban részesített személy Adósságcsökkentési támogatás: összes támogatásban részesített személy éves TeIR - Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP
1206
62. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők nemenként/Egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesülők nemenként
Megváltozott munkaképességű
személyek ellátásaiban részesülő férfiak számaMegváltozott munkaképességű
személyek ellátásaiban részesülő nők száma
éves TeIR - KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

A mellékletben alkalmazott rövidítések:

KSH: Központi Statisztikai Hivatal

MÁK: Magyar Államkincstár

OSAP: Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

2. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésének tartalmi elemei * 

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

c) közfoglalkoztatás

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

a) igényelt, illetve megállapított támogatások összege, száma stb.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

a) bérlakás-állomány

b) szociális lakhatás

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság

e) lakhatást segítő támogatások

f) eladósodottság

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya stb.)

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

e) sportprogramokhoz való hozzáférés

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.)

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok)

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)

c) 0-7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok

d) gyermekjóléti alapellátás

e) gyermekvédelem

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei)

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)

5.2 *  A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

c) idősek informatikai jártassága

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége

c) munkahelyek akadálymentesítettsége

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása

a) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A helyi esélyegyenlőségi program intézkedési terve

A B C D E F G H I J


Intézkedés sorszáma


Az intézkedés címe, megnevezése
A helyzetelemzés következteté-
seiben feltárt esélyegyenlő-
ségi probléma megnevezése


Az intézkedéssel elérni kívánt cél

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentu-
mokkal


Az intézkedés tartalma


Az intézkedés felelőse


Az intézkedés megvalósítá-
sának határideje

Az intézkedés eredményes-
ségét mérő indikátor(ok)
Az intézkedés megvalósítá-
sához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)


Az intézkedés eredményeinek fenntartható-
sága
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1
2
3
...
II. A gyermekek esélyegyenlősége
1
2
3
...
III. A nők esélyegyenlősége
1
2
3
...
IV. Az idősek esélyegyenlősége
1
2
3
...
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1
2
3
...

  Vissza az oldal tetejére