A jogszabály mai napon ( 2020.09.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2012. évi IX. törvény

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosításáról szóló európai tanácsi határozat (2011/199/EU) kihirdetéséről * 

Az Országgyűlés arra való tekintettel, hogy az Európai Tanács 2011. március 24-25-ei ülésén elfogadta az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek az európai stabilitási mechanizmus létrehozása tekintetében történő módosítását, a következő törvényt alkotja:

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európai Tanács 2011. március 24-25-ei ülésén elfogadott, „az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosításáról egy, azon tagállamok számára létrehozandó stabilizációs mechanizmus tekintetében, amelyek pénzneme az euro (2011/199/EU)” című európai tanácsi határozat (a továbbiakban: Határozat) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Határozatot e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Határozat hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

AZ EURÓPAI TANÁCS HATÁROZATA
(2011. március 25.)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosításáról egy, azon tagállamok számára létrehozandó stabilizációs mechanizmus tekintetében, amelyek pénzneme az euro

(2011/199/EU)

AZ EURÓPAI TANÁCS,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 48. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatra, amelyet a belga kormány 2010. december 16-án nyújtott be az Európai Tanácsnak,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel az Európai Bizottság véleményére,

az Európai Központi Bank véleményének kézhezvételét követően,

mivel:

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 48. cikkének (6) bekezdése értelmében az Európai Tanács az Európai Parlamenttel, a Bizottsággal és egyes esetekben az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően egyhangúlag határozhat az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) harmadik részében foglalt rendelkezések egészben vagy részben történő módosításáról. Az ilyen határozat nem növelheti a Szerződések értelmében az Unióra ruházott hatásköröket, és csak azt követően léphet hatályba, hogy a tagállamok saját alkotmányos követelményeiknek megfelelően azt jóváhagyják.

(2) Az Európai Tanács 2010. október 28-29-ei ülésén az állam-, illetve kormányfők megállapodtak abban, hogy a tagállamoknak az euroövezet egésze pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében állandó válságmechanizmust kell létrehozniuk, és felkérték az Európai Tanács elnökét, hogy kezdjen konzultációkat az Európai Tanács tagjaival az ehhez szükséges, korlátozott mértékű szerződésváltoztatásról.

(3) A belga kormány 2010. december 16-án az EUSZ 48. cikke (6) bekezdése első albekezdésének megfelelően javaslatot nyújtott be az EUMSZ 136. cikkének egy bekezdés hozzáadásával történő felülvizsgálatára, amelynek értelmében azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro, stabilizációs mechanizmust hozhatnak létre, amelyet akkor hoznak működésbe, ha ez nélkülözhetetlen az euroövezet egésze stabilitásának megőrzése érdekében, és amely kimondja, hogy a mechanizmus keretében igényelt pénzügyi segítségnyújtásra szigorú feltételek fognak vonatkozni. Az Európai Tanács ezzel egy időben következtetéseket fogadott el a jövőbeni stabilitási mechanizmusról [(1)-(4) bekezdés].

(4) A stabilitási mechanizmus fogja nyújtani az euroövezet egészének pénzügyi stabilitását érintő, a 2010-ben tapasztaltakhoz hasonló kockázatok kezeléséhez szükséges eszközt, és ezáltal elősegíti az Unió gazdasági és pénzügyi stabilitásának megőrzését. Az Európai Tanács 2010. december 16-17-ei ülésén egyetértett abban, hogy mivel a mechanizmus létrehozásának célja az euroövezet egésze pénzügyi stabilitásának megőrzése volt, az EUMSZ 122. cikkének (2) bekezdését a továbbiakban nem kell alkalmazni e célokra. Az állam-, illetve kormányfők ezért megállapodtak abban, hogy az nem használandó ilyen célokra.

(5) Az Európai Tanács 2010. december 16-án úgy határozott, hogy az EUSZ 48. cikke (6) bekezdésének második albekezdésével összhangban a javaslatról konzultációt folytat az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal. Az Európai Tanács úgy határozott, hogy az Európai Központi Bankkal is konzultál. Az Európai Parlament, a Bizottság, illetve az Európai Központi Bank véleményt fogadott el a javaslatról.

(6) A módosítás az EUMSZ harmadik részében foglalt rendelkezést érinti, és nem növeli a Szerződések értelmében az Unióra ruházott hatásköröket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikke az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(3) Azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro, stabilizációs mechanizmust hozhatnak létre, amelyet akkor hoznak működésbe, ha ez nélkülözhetetlen az euroövezet egésze stabilitásának megőrzése érdekében. A mechanizmus keretében igényelt pénzügyi segítségnyújtásra szigorú feltételek fognak vonatkozni.”

2. cikk

A tagállamok haladéktalanul értesítik a Tanács Főtitkárát az e határozat alkotmányos követelményeiknek megfelelő elfogadására vonatkozó eljárások lezárultáról.

Ez a határozat 2013. január 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy az első bekezdésben említett valamennyi értesítés megérkezik, illetve ezek hiányában az első bekezdésben említett értesítések közül az utolsó értesítés kézhezvételét követő hónap első napján.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 25-én.”

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és 3. § a Határozat 2. cikk második bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Határozat, illetve a 2. és 3. § hatálybalépésének időpontját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére