A jogszabály mai napon ( 2019.11.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet

a világörökségi gondnokságról

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontja szerinti feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) és d) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § r), s) és u) pontja szerinti feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és l) pontja szerinti feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § t) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 13. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A világörökségi gondnokság kiválasztása

1. § (1) *  A kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a világörökségi gondnokságot - a (2) és (3) bekezdés alkalmazásával - világörökségi és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.) 5. § e) pontja szerint a Világörökség Jegyzékbe jelölendő várományos helyszínenként a Vötv. 10. §-ában meghatározottak figyelembevételével

a) felkérés útján,

b) pályázat útján vagy

c) új szervezet létrehozásával

jelöli ki.

(1a) *  A kijelölés módjáról a miniszter dönt.

(2) Amennyiben a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke kizárólag természeti érték, vagy a világörökségi terület teljes egésze országos jelentőségű védett természeti terület, a világörökségi gondnokság kijelöléséhez a természetvédelemért felelős miniszter egyetértése szükséges.

(3) Amennyiben a világörökségi terület országos jelentőségű védett természeti területet vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti kijelölés esetén a miniszter kikéri a természetvédelemért felelős miniszter véleményét.

2. § Az 1. § (1) bekezdés a) és c) pontja alapján az a szervezet jelölhető ki világörökségi gondnokságként, amely

a) megfelel a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek és

b) képes ellátni a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatokat.

3. § (1) Amennyiben a miniszter a világörökségi gondnokságot pályázat útján jelöli ki, a világörökségi gondnokság kijelölésére irányuló pályázaton a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.

(2) A pályázati kiírás tartalmazza:

a) a pályázat formai követelményeit,

b) *  a világörökségi gondnokság által ellátandó tevékenységi kört,

c) a világörökségi terület megnevezését,

d) a világörökségi gondnokság megbízásának a Vötv. 10. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével meghatározott időtartamát,

e) a pályázat benyújtásának helyét, határidejét és módját,

f) a döntési határidőt,

g) az egyes világörökségi területekre vonatkozó egyedi szakmai értékelési szempontokat.

(3) A pályázati kiírást közzé kell tenni a kormányzati portálon. A pályázat benyújtásának határidejét a pályázati kiírásban úgy kell meghatározni, hogy a pályázat beadására a pályázat közzétételét követően legalább 30 nap álljon rendelkezésre.

(4) A pályázathoz csatolni kell:

a) az 1. mellékletben meghatározott tartalmú adatlapot,

b) ha a pályázó szervezet költségvetési szerv, az alapító okirat másolatát,

c) ha a pályázó szervezet a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiségű önkormányzati társulás, a társulási megállapodás másolatát,

d) ha a pályázó szervezet egyház, az egyház hatósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hónapnál nem régebbi kivonatot,

e) ha a pályázó szervezet nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy, a nyilvántartásba vett egyház egészének, illetve legfőbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a miniszternél bejelentett képviselője vagy az egyház belső egyházi szabálya szerint erre feljogosított tisztségviselője által kiadott igazolást a pályázó működési területéről, valamint arról, hogy a pályázó szervezet jogi személyiséggel rendelkezik,

f) ha a pályázó szervezet egyesület, az alapszabály másolatát,

g) ha a pályázó szervezet alapítvány, az alapító okirat másolatát,

h) ha a pályázó szervezet nonprofit gazdasági társaság, a létesítő okirat másolatát, valamint a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,

i) ha a pályázó a b)-h) pontban meghatározottaktól eltérő egyéb szervezet - önkormányzat kivételével -, a létesítő okirat másolatát,

j) az adott világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének jellegéhez kötődő, valamint a kiemelkedő egyetemes érték védelmére és a világörökségi érdekek képviseletére irányuló tevékenységekről szóló, a pályázat benyújtását megelőző két évre vonatkozó beszámolót, amennyiben a pályázó szervezet korábban végzett ilyen tevékenységet,

k) a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelésre vonatkozó szakmai koncepciót az adott világörökségi területre vonatkozóan,

l) az f)-h) pontban megjelölt pályázó szervezet esetén hatósági igazolást arról, hogy nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása,

m) az f) és g) pontban megjelölt pályázó szervezet esetén a pályázó szervezet nyilatkozatát arról, hogy nem áll felszámolási eljárás, csődeljárás vagy végelszámolás alatt,

n) az érintett nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban meghatározott személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

(5) Hiányosan beadott pályázat esetén a pályázó szervezetet nyolc napos határidővel hiánypótlásra kell felhívni.

(6) Ha a pályázó szervezet a pályázat benyújtására meghatározott határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem, vagy nem a hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint tesz eleget, a pályázatot a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kell elbírálni; amennyiben az nem lehetséges, a pályázatot haladéktalanul el kell utasítani.

(7) A benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó szervezet beleegyezésével közölhető harmadik személlyel.

(8) Sikertelen pályázat esetén a pályázó szervezet részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó szervezet az általa benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálási határidejétől számított 90 napon belül nem veszi át, azt meg kell semmisíteni.

4. § (1) * 

(2) *  Amennyiben a pályázattal érintett világörökségi terület országos jelentőségű védett természeti területet vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, a pályázatokat a természetvédelemért felelős miniszter is véleményezi, és javaslatot tesz a miniszternek a világörökségi gondnokság kijelölésére.

(3) *  A miniszter a pályázatok tekintetében kikéri a világörökségi testület véleményét, amelyet a világörökségi testület 30 napon belül alakít ki.

5. § (1) A pályázatról - az 1. § (2) bekezdés alkalmazásával - a miniszter dönt, a döntésről írásban értesíti a pályázó szervezeteket, és amennyiben a pályázattal érintett világörökségi terület országos jelentőségű védett természeti területet vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, a természetvédelemért felelős minisztert, valamint ezzel egyidejűleg gondoskodik a döntés kormányzati portálon történő közzétételéről.

(2) Pályázat útján a miniszter azt a pályázó szervezetet jelöli ki világörökségi gondnokságként, amely

a) a pályázatát az e rendeletben és a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően nyújtotta be, és

b) a pályázati kiírásban közzétett értékelési szempontok alapján a legalkalmasabb a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatok ellátására.

6. § (1) Ha a kijelöléshez szükséges feltételeknek megfelelő pályázatot nem nyújtottak be vagy csak a kijelöléshez szükséges feltételeknek nem megfelelő pályázatot nyújtottak be, a miniszter a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

(2) A pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén a miniszter - a (3) és (4) bekezdés alkalmazásával - az irányítása alá tartozó szerv felkérése útján vagy a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezet létrehozásával jelöli ki a világörökségi gondnokságot.

(3) Amennyiben a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke kizárólag természeti érték vagy a világörökségi terület teljes egésze országos jelentőségű védett természeti terület, a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatokat ellátó szervezet (2) bekezdés szerinti kijelöléséhez a természetvédelemért felelős miniszter egyetértése szükséges azzal, hogy ebben az esetben a természetvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó szerv is kijelölhető.

(4) Amennyiben a világörökségi terület országos jelentőségű védett természeti területet vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatokat ellátó szervezet (2) bekezdés szerinti kijelölése esetén a miniszter kikéri a természetvédelemért felelős miniszter véleményét.

7. § (1) *  A miniszter a kijelölt világörökségi gondnoksággal támogatási szerződést köt a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatok ellátására.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege a világörökségi terület területnagyságához és lakosságszámához, valamint a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatok számához és jellegéhez igazodik.

8. § Amennyiben a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott, a kijelölés alapjául szolgáló jelentős tények, körülmények megváltoznak, a világörökségi gondnokság köteles azokat a változást követő 15 napon belül a miniszternek bejelenteni.

9. § (1) A világörökségi gondnokság kijelölése megszűnik, ha

a) *  a megbízás időtartama lejárt,

b) a kijelölt szervezet jogutód nélkül megszűnik,

c) a miniszter a kijelölést visszavonja,

d) a kijelölt szervezet a kijelölésről lemond.

(2) A miniszter a kijelölést azonnali hatállyal írásban visszavonja, ha

a) a világörökségi gondnokság a pályázati eljárás során szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a kijelölésre nem került volna sor,

b) *  a kijelölt szervezet jogszabályból vagy a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi.

(3) A miniszter a kijelölést 60 napos határidővel írásban visszavonja, ha

a) *  a kijelölt szervezet jogszabályból vagy a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeit nem a kiemelkedő egyetemes érték és az azt hordozó valamennyi anyagi és nem anyagi tényező megőrzését biztosító módon látja el,

b) a megváltozott tények, körülmények miatt a kijelölt szervezet nem felel meg a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek,

c) *  a (2) bekezdés a) pontja kivételével a világörökségi gondnokság szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott a jogszabályból vagy a támogatási szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése során,

d) a kijelölés alapjául szolgáló jelentős tények, körülmények megváltozásának 8. § szerinti bejelentését a világörökségi gondnokság elmulasztja.

(4) A kijelölt szervezet a kijelölésről írásban lemondhat, amennyiben a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatokat személyi, tárgyi vagy anyagi feltételek hiányában nem tudja ellátni. A lemondási idő három hónap.

(5) *  A miniszter a világörökségi gondnokság kijelölésének (1) bekezdés b)-d) pontjai szerint történő megszűnése esetén haladéktalanul, az (1) bekezdés a) pontja szerint történő megszűnése esetén a megbízás időtartamának lejártát megelőző két hónapon belül gondoskodik új világörökségi gondnokság kijelölésének előkészítéséről.

(6) A világörökségi gondnokság kijelölésének (1) bekezdés a) pontja szerint történő megszűnése esetén a miniszter a világörökségi gondnokság kijelölését - a világörökségi testület véleményének figyelembevételével - legfeljebb hat hónappal meghosszabbíthatja.

(7) Az (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés szerinti esetekben a miniszter a világörökségi gondnokság kijelöléséig az irányítása alá tartozó szerv útján gondoskodik a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezeléssel összefüggő feladatok ellátásáról.

(8) A miniszter - a világörökségi testület véleményének figyelembevételével - dönthet a világörökségi gondnokság megbízási időtartamának a Vötv. 10. § (3) bekezdés szerinti meghosszabbításáról, amennyiben a világörökségi gondnokság a korábbi tevékenységét megfelelő szakmai színvonalon látta el.

2. A világörökségi gondnokság feladatai és működése

10. § A világörökségi gondnokság a Vötv. 7. §-ában meghatározott feladatai keretében:

a) együttműködik a világörökségi kezelési terv készítőjével a megalapozó dokumentáció és a világörökségi kezelési terv elkészítése során, valamint indokolt esetben kezdeményezi a világörökségi kezelési terv rendkívüli felülvizsgálatát;

b) résztvesz a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű rendelet végrehajtásából eredő nemzetközi együttműködésben, különös tekintettel az időszaki és egyéb jelentéstételi kötelezettségekre;

c) elkészíti a kezelési kézikönyvet, és elősegíti a kezelési kézikönyvben foglalt programok, akciótervek, valamint a kezelési terv végrehajtását, különös tekintettel a pályázati források bevonására;

d) figyelemmel kíséri a Vötv. 13. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak végrehajtását;

e) együttműködik a világörökségi területen működő, a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékeinek megőrzésével, bemutatásával, turizmusának fejlesztésével foglalkozó szervezetekkel.

11. § *  A világörökségi gondnokság minden év február 1-jéig írásban beszámol a miniszternek a támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséről.

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

13. § * 

1. melléklet a 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelethez

Adatlap

Sor-
szám
1. A pályázó szervezetre vonatkozó adatok
1.1. név
1.2. jogi forma
1.3. székhely
1.4. adószám
1.5. postacím
1.6. honlap címe
1.7. telefonszám
1.8. faxszám
1.9. e-mail
2. A pályázó szervezet képviseletében eljárni jogosult személyre vonatkozó adatok
2.1. név
2.2. munkakör
3. A pályázó szervezet működésére és tevékenységére vonatkozó tények, adatok
3.1. a működési terület megnevezése
3.2. a tevékenységi kör rövid leírása
3.3. a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatokat ellátó személyek létszámára és képzettségére vonatkozó adatok

2. melléklet a 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére