A jogszabály mai napon ( 2022.12.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában és a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) *  E rendelet hatálya a nukleáris létesítményben és radioaktívhulladék-tárolókban foglalkoztatott munkavállalókra (a továbbiakban: munkavállaló) és a radioaktívhulladék-tároló, valamint a nukleáris létesítmény engedélyesére (a továbbiakban: engedélyes) terjed ki.

(2) *  Az e rendeletben használt egyes fogalmakra az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2. §-ában, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 10. mellékletében, valamint a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában szereplő meghatározásokat kell alkalmazni, azzal, hogy munkavállalón a felügyelet alatt munkát végzőket is érteni kell.

2. A munkavállalók kiválasztásával kapcsolatos követelmények

2. § (1) *  A munkavállalók kiválasztásának és alkalmazásának feltételeit az engedélyesnek írásban kell szabályoznia, amelynek tartalmaznia kell a nukleáris létesítmény vagy a radioaktívhulladék-tároló munkavállalókkal való ellátottságára, a munkavállalókra és azok alapképzettségére, szakképesítésére és alkalmasságára vonatkozó követelményeket.

(2) *  A speciális nukleáris vagy radioaktívhulladék-tárolási szakismeretet igénylő, és ezen belül a biztonság szempontjából fontos munkakörök betöltéséhez szükséges szakirányú képzettségi és képesítési követelményeket, szakirányú gyakorlati időtartamot az 1-7. és 9. melléklet, a nukleáris szakirányú képesítést adó képzési programok záró, minősítő vizsgáira vonatkozó általános követelményeket a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A munkavállalók képesítésére, az egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasságára vonatkozó követelményeket - az adott nukleáris létesítménytípus sajátosságait figyelembe véve - az Előzetes-, valamint Végleges Biztonsági Jelentés (a továbbiakban: Biztonsági Jelentés) tartalmazza.

3. Betanító szakirányú képzés

3. § (1) *  Új nukleáris létesítményben vagy radioaktívhulladék-tárolóban foglalkoztatni kívánt munkavállalóknak a munkakörük ellátásához előírt nukleáris vagy radioaktívhulladék-tárolási szakirányú képesítést és gyakorlatot a fűtőelemeknek a reaktorba történő első berakásáig, vagy a kiégett fűtőelemek telephelyre történő első szállításáig, illetve a radioaktív hulladék telephelyre történő első szállításáig kell megszerezniük. Az új nukleáris létesítményben vagy radioaktívhulladék-tárolóban foglalkoztatni kívánt munkavállalónak a szükséges gyakorlat megszerzése érdekében részt kell vennie az üzembehelyezési feladatok végrehajtásában.

(2) *  Üzemelő nukleáris létesítményben vagy a radioaktívhulladék-tárolóban foglalkoztatni, vagy más munkakörbe áthelyezni kívánt munkavállaló kiválasztásánál és alkalmazásánál a munkavállalónak a munkakörre előírt képesítést a munkakörben történő önálló munkavégzés megkezdéséig kell megszereznie.

4. § (1) *  A munkavállalók betanító szakirányú képzésére vonatkozó előírásokat - az Atv.-ben, továbbá a 3. mellékletben jelzett jogszabályokban és dokumentumokban foglaltak figyelembevételével - az engedélyesnek meg kell határoznia.

(2) *  Az engedélyesnek olyan képzési programot kell kidolgoznia és megvalósítania, amely biztosítja, hogy a munkavállaló rendelkezzen a munkakör betöltéséhez szükséges elméleti ismeretekkel, szaktudással és gyakorlattal. A betanító szakirányú képzésre vonatkozó képzési programok követelményeit a 3-7. és 9. melléklet tartalmazza.

(3) A betanító szakirányú képzésre vonatkozó képzési programot a munkakörben elvégzendő feladatok, tevékenységek részletes elemzése alapján kell meghatározni, amelyet az engedélyes köteles írásban rögzíteni, valamint az érintettek számára hozzáférhetővé tenni. A képzési programban a valóságos körülmények közötti gyakorlati foglalkozást, betanulást is elő kell írni. A gyakorlati képzést az adott munkakör figyelembevételével munkahelyi környezetben, blokk szimulátoron vagy karbantartó gyakorlóközpontban kell végezni. A képzés során minden résztvevőben tudatosítani kell a biztonság elsődleges voltát.

(4) A betanító szakirányú képzés során ellenőrizni kell az ismeretek elsajátításának szintjét. Az ellenőrzés történhet vizsgával vagy egy adott gyakorlati feladat ellenőrzött végrehajtásával. Az atomerőművi blokkvezénylői személyzet esetében a betanulás végén szimulátoron végzett ellenőrzéssel is meg kell győződni a munkavállalónak a munkakör ellátására való alkalmasságáról.

(5) *  Önálló munkavégzéssel csak az a munkavállaló bízható meg, aki teljesíti a munkakörre előírt képzettségi követelményeket, valamint megfelelő egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmassággal rendelkezik. Az egészségügyi, fizikai alkalmasságot az engedélyes köteles legalább kétévente, az engedélyes által meghatározott munkakörökben, a pszichológiai alkalmasságot legalább ötévente ellenőrizni.

(6) *  A nukleáris vagy radioaktívhulladék-tárolói munkavégzés karbantartási, szakipari, beruházási területein - a nukleáris biztonság szempontjából meghatározó munkakörök kivételével - az engedélyes felügyelet alatti munkavégzési engedélyt adhat ki. Felügyelet alatti munkavégzésre jogosító engedély annak adható ki, aki teljesíti az adott tevékenység „felügyelet alatti munkavégzésre” vonatkozó, jóváhagyott képzettségi és vizsga követelményeket, és megfelelő egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmassággal is rendelkezik. A felügyelet alatti munkavégző feladatait csak önálló munkavégzési jogosítvánnyal rendelkező munkavállaló folyamatos helyszíni irányításával, felügyeletével végezheti.

5. § (1) *  A képzést az Atv. előírásai szerint az engedélyes - atomerőmű, radioaktívhulladék-tároló, valamint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (a továbbiakban: KKÁT) esetében - vagy az engedélyeseken kívül más, az engedélyes által meghatározott kritériumok alapján kiválasztott felnőttképzési intézmény végezheti. A képzés az engedélyes képzési programjainak végrehajtásával történhet.

(2) *  A képzés alapján megszerzett képesítés az érintett munkakör betöltésére, valamint a tevékenység végzésére jogosít, de nem tanúsít iskolai végzettséget és államilag elismert szakképesítést. Az engedélyes felel az általa előírt képzésekhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításáért.

(3) *  A képzést és a képzésben való részvételt úgy kell dokumentálni és archiválni, hogy a nukleáris létesítményben vagy a radioaktívhulladék-tárolóban az adott munkakör betöltéséhez szükséges követelmények teljesülése bármikor megállapítható legyen.

6. § *  A képzési programokban követni kell a nukleáris létesítményben vagy a radioaktívhulladék-tárolóban, annak rendszereiben, rendszerelemeiben, az üzemeltetés módjában, a műszaki és adminisztratív utasításokban bevezetett, valamint az üzemeltetési tapasztalatok alapján szükségesnek tartott és megvalósított változásokat. A képzési programokat és tananyagokat időszakosan - legalább háromévente - felül kell vizsgálni. Biztosítani kell, hogy a munkavállaló felkészüléséhez megfelelő minőségű és mennyiségű oktatási anyag, valamint megfelelő segédanyagok, üzemi dokumentációk, segédletek és a gyakorlati képzést támogató eszközök álljanak rendelkezésre.

7. § *  A Biztonsági Jelentésben meghatározott háttérszervezet felsőfokú végzettséghez kötött munkakört betöltő munkavállalói, valamint a nukleáris biztonságért, továbbá az atomenergia biztonságos alkalmazásáért felelős vezetők képzettségi követelményei között szerepelniük kell olyan elemeknek, amelyek tartalmazzák a nukleáris technika alapvető elveinek, a nukleáris vagy a radioaktívhulladék-tároló létesítmény biztonsága tervezési és üzemeltetési alapelveinek ismeretét.

4. Szinten tartó szakirányú képzés

8. § (1) *  Rendszeres szinten tartó szakirányú képzésben kell részesíteni azt a munkavállalót, akinek a tevékenysége a nukleáris vagy radioaktívhulladék-tároló létesítmény biztonságát közvetlenül érinti, vagy arra kihatással lehet. A szinten tartó képzési programok kidolgozásánál figyelembe kell venni az egyes nukleáris létesítményi vagy radioaktívhulladék-tárolói munkakörök eltérő sajátosságait is.

(2) *  A szinten tartó szakirányú képzés keretében biztosítani kell a munkakör betöltéséhez szükséges alapvető ismeretek, készségek és jártasságok szinten tartását, továbbá ismertetni kell a nukleáris létesítmény vagy a radioaktívhulladék-tároló rendszereiben, rendszerelemeiben, az írásos utasításokban, az eljárásrendekben végrehajtott, illetve az üzemeltetési tapasztalatok - beleértve a bekövetkezett, valamint más nukleáris létesítménynél vagy a radioaktívhulladék-tárolónál megtörtént üzemzavarokból levont tanulságok - hasznosítása eredményeként szükségesnek tartott és megvalósított változásokat.

(3) A munkavállalók szinten tartó képzési programjának tartalmaznia kell a baleset-elhárítási, a sugárvédelmi, a munka- és tűzvédelmi képzést is.

(4) A balesetelhárítási és a tűzvédelmi üzemi szervezetek munkavállalói részére évenként legalább egy alkalommal elméleti képzést és gyakorlatot kell tartani.

9. § A szinten tartó képzés folytatására az 5. § rendelkezései az irányadók.

5. A betanító és szinten tartó szakirányú képzési program ellenőrzése

10. § (1) *  A nukleáris létesítmény vagy a radioaktívhulladék-tároló biztonság szempontjából meghatározó és fontos, valamint speciális nukleáris ismereteket igénylő munkaköreinek betanító szakirányú képzési programjai és a szinten tartó szakirányú képzési programok összeállítására, végrehajtására vonatkozó elveket a Biztonsági Jelentés tartalmazza.

(2) A képzési programok végrehajtásáról, időszakos felülvizsgálatáról a nukleáris biztonsági hatóságot tájékoztatni kell.

(3) Az éves betanító és szinten tartó képzési programok megvalósítására vonatkozó ütemtervet, az engedélyesnek a nukleáris biztonsági hatósághoz a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig be kell nyújtania tájékoztatás céljából.

(4) *  E betanító és szinten tartó szakirányú képzések programjait az engedélyes köteles a belső szabályozása szerint, dokumentált és ellenőrizhető módon, a szükséges felülvizsgálati ciklus figyelembevételével naprakész állapotban tartani.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2012. november 1-jén lép hatályba.

(2) *  A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet módosításáról szóló 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet hatálybalépésekor hatályos jogosítványok a jogosítvány időbeli hatályának lejártáig az adott munkakörben történő munkavégzésre jogosítanak.

(2a) *  A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet, valamint az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet módosításáról szóló 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet [a továbbiakban: 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet] hatálybalépésekor hatályos a társasági, kiemelt társasági és hatósági jogosító vizsgabizonyítványok, és jogosítványok a jogosítvány időbeli hatályának lejártáig az adott munkakörben történő munkavégzésre jogosítanak.

(2b) *  A 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet szerinti új továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges oktatás első alkalommal legkésőbb a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet hatálybalépését követő 10 hónappal indul.

(3) A rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló, 2009. június 25-i 2009/71/EURATOM tanácsi irányelv 7. cikkének való megfelelést szolgálja.

(4) *  Ez a rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i 2014/87/Euratom tanácsi irányelv 7. cikkének való megfelelést szolgálja.

(5) * 

1. melléklet az 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelethez * 

Az atomerőmű munkavállalói részére előírt iskolai végzettség és szakképzettség, valamint nukleáris szakirányú képesítés

A. Tevékenység és munkakör megnevezése B. Munkakör betöltéséhez előírt
iskolai végzettség/ és
szakképzettség
C. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú képesítés(ek)
1. Atomerőművi blokkok rendszereinek üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
- Ügyeletes mérnök
felsőfokú/
vegyészmérnök
vagy
gépészmérnök
vagy
energetikai mérnök
vagy
villamosmérnök
Ügyeletes mérnök
2. Atomerőművi blokk rendszereinek üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
- Blokkügyeletes
érettségi Blokkügyeletes
3. Atomerőművi blokk primerköri rendszereinek blokkvezénylői üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
- Reaktoroperátor
érettségi Reaktoroperátor
4. Atomerőművi blokkok primerköri rendszereinek helyszíni üzemeltetése, beosztott személyzet munkájának irányítása
- Primerköri főgépész
érettségi Primerköri főgépész
5. Atomerőművi blokkok primerköri rendszereinek helyszíni
üzemeltetése
- Primerköri gépész
érettségi Primerköri gépész
6. Atomerőművi blokkok primerköri rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása
- Primerköri szolgálatvezető
érettségi Reaktoroperátor
7. Atomerőművi blokkok közösüzemi rendszereinek vezénylői üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
- Közösüzemi vezénylő operátor
érettségi Közösüzemi vezénylő (KÜV) operátor
8. Atomerőművi átrakógép üzemeltetése
- Átrakógép operátor/Vezető átrakógép operátor
érettségi Átrakógép operátor
9. Atomerőművi blokkok szekunderköri rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása
- Szekunderköri szolgálatvezető
érettségi Turbina főgépész
10. Atomerőművi blokkok szekunderköri rendszereinek blokkvezénylői
és helyszíni üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának
irányítása
- Turbina főgépész
érettségi Turbina főgépész
11. Atomerőművi blokk szekunderköri rendszereinek blokkvezénylői üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
- Turbinaoperátor
érettségi Turbinaoperátor
12. Atomerőművi blokk szekunderköri rendszereinek helyszíni
üzemeltetése
- Turbinagépész
érettségi Gőzturbina-gépész
13. *  Atomerőművi blokkok villamos rendszereinek üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
- Villamos művezető
érettségi/villamos hálózat és alállomás üzemeltető vagy villanyszerelő és villamosmű-kezelő vagy a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti Szakmajegyzék (a továbbiakban: Szakmajegyzék) szerinti elektronika és elektrotechnika ágazat szerinti végzettség Villamos művezető
14. *  Atomerőművi blokkok villamos rendszereinek üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
- Villamos külső üzemek művezető
érettségi/villanyszerelő és villamos hálózat és alállomás üzemeltető vagy villamosmű-kezelő vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika ágazat szerinti végzettség Villamos művezető
15. *  Atomerőművi blokk villamos rendszereinek blokkvezénylői üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
- Vezető elektrikus
érettségi/villamos hálózat és alállomás üzemeltető vagy villanyszerelő és villamosmű-kezelő vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika ágazat szerinti végzettség Vezető elektrikus
16. *  Atomerőmű villamos rendszereinek üzemeltetése, beosztott személyzet mfelsőfokú/villamos- és energetikai mérnöki (képzési ág) és villamos hálózat és alállomás üzemeltető vagy villamosmű-kezelő vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika ágazat szerinti végzettségunkájának irányítása
- Villamos szolgálatvezető
felsőfokú/villamos- és energetikai mérnöki (képzési ág) és villamos hálózat és alállomás üzemeltető vagy villamosmű-kezelő vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika ágazat szerinti végzettség Villamos művezető
17. *  Atomerőművi blokk villamos rendszereinek üzemeltetése
- Elektrikus
szakmunkás/villamos hálózat és alállomás üzemeltető vagy villanyszerelő és villamosmű-kezelő vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika ágazat szerinti végzettség Elektrikus
18. Atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása
- Irányítástechnikai szolgálatvezető
felsőfokú/
informatikai (képzési ág)
vagy
gépész-, közlekedés-,
mechatronikai mérnöki
(képzési ág)
vagy
villamos- és energetikai
mérnöki (képzési ág)
Irányítástechnikai műszakos művezető
19. *  Atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszereinek üzemeltetése, beosztott személyzet munkájának irányítása
- Irányítástechnikai művezető
érettségi/elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség Irányítástechnikai műszakos művezető
20. *  Atomerőművi blokk irányítástechnikai rendszereinek műszakos
üzemeltetése
- Ügyeletes műszerész
szakmunkás/elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy villanyszerelő és villamosmű-kezelő vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség Irányítástechnikai műszakos műszerész
21. Atomerőművi blokkok külső technológiai rendszereinek helyszíni
üzemeltetése
- Külső technológiai gépész
érettségi Külső üzemi gépész
22. *  Atomerőművi blokkok külső technológiai rendszereinek helyszíni üzemeltetése, üzemeltető személyzet irányítása
- Külső technológiai főgépész-műszakos
érettségi Külső üzemi műszakos főgépész
22a. *  Atomerőművi blokkok külső technológiai rendszereinek helyszíni üzemeltetése, üzemeltető személyzet irányítása
- Külső technológiai főgépész
érettségi Külső üzemi állandó délelőttös főgépész
23. *  Atomerőművi blokkok külső technológiai rendszereinek vízmű vezénylői és helyszíni üzemeltetése
- Külső technológiai operátor
érettségi Külső üzemi operátor
24. *  Atomerőmű blokkok külső technológiai rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása
- Külső technológiai szolgálatvezető
érettségi Külső üzemi szolgálatvezető
25. *  Atomerőmű blokkok külső technológiai rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása
- Külső technológiai művezető
érettségi Külső üzemi művezető
26. Atomerőmű dozimetriai rendszereit
üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása
- Dozimetriai szolgálatvezető
felsőfokú/
műszaki (képzési terület)
Dozimetriai szolgálatvezető
27. Atomerőművi dozimetriai rendszerek üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása
- Vezető dozimetrikus
érettségi Dozimetrikus
28. Atomerőművi dozimetriai rendszerek üzemeltetése
- Dozimetrikus
érettségi Dozimetrikus
29. *  Atomerőmű vegyészeti rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása
- Vegyészeti szolgálatvezető
érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy vegyipar vagy környezetvédelem és vízügy ágazat szerinti végzettség VEFO szolgálatvezető
30. *  Atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek dekontaminálása, beosztott személyzet munkájának irányítása
- Dekontamináló művezető
érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy vegyipar vagy környezetvédelem és vízügy ágazat szerinti végzettség Dekontamináló művezető
31. Atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek dekontaminálása, beosztott személyzet munkájának irányítása
- Dekontamináló
szakmunkásképző vagy szakiskola Dekontamináló
32. *  Atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek dekontaminálása, beosztott személyzet munkájának irányítása
- Dekontamináló műszakvezető
érettségi Dekontamináló műszakvezető
33. *  Az atomerőmű vízelőkészítő rendszereinek és rendszerelemeinek, ipari hulladékvíz és vegyszerrendszereinek kezelése, az üzemmenet nyomon követéséhez szükséges laboratóriumi mérések elvégzése
- Víztisztító kezelő I.
szakmunkásképző vagy szakiskola/gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy vegyipar vagy környezetvédelem és vízügy ágazat szerinti végzettség Víztisztító kezelő I.
34. *  Az atomerőmű víztisztító és vegyszerrendszereinek kezelése, az
üzemmenet nyomon követéséhez szükséges laboratóriumi mérések
elvégzése
- Víztisztító kezelő II.
szakmunkásképző vagy szakiskola/gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy vegyipar vagy környezetvédelem és vízügy ágazat szerinti végzettség Víztisztító kezelő II.
35. *  Az atomerőmű vízelőkészítő rendszereinek és rendszerelemeinek, ipari hulladékvíz és
vegyszerrendszereinek kezelése a beosztott személyzet munkájának
irányítása
- Víztisztító műszakvezető
szakmunkásképző vagy szakiskola/gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy vegyipar vagy környezetvédelem és vízügy ágazat szerinti végzettség Víztisztító műszakvezető
36. *  Az atomerőművi vízelőkészítő rendszerelemek és rendszerek, a speciális vegyszer előkészítő rendszer, valamint az ipari hulladékvíz rendszer üzemeltetése és kiszolgálása, a beosztott személyzet munkájának irányítása
- Kémiai technológiai művezető I.
érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy vegyipar vagy környezetvédelem és vízügy ágazat szerinti végzettség Kémiai technológiai művezető I.
37. *  Az atomerőművi víztisztító és vegyszer rendszerek üzemeltetése és
kiszolgálása, a beosztott személyzet munkájának irányítása
- Kémiai technológiai művezető II.
érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy vegyipar vagy környezetvédelem és vízügy ágazat szerinti végzettség Kémiai technológiai művezető II.
37a. *  Az atomerőmű folyékony radioaktív hulladékkezelő rendszereinek helyszíni üzemeltetése
- Folyékony radioaktív hulladékkezelő gépész
érettségi Folyékony radioaktív hulladék kezelő gépész
37b. *  Az atomerőmű folyékony radioaktív hulladékkezelő rendszereinek helyszíni üzemeltetése, folyékony radioaktív hulladékkezelő gépészek munkájának irányítása
- Folyékony radioaktív hulladékkezelő műszakvezető
érettségi Folyékony radioaktív hulladékkezelő gépész
37c. *  Folyékony radioaktív hulladékkezelő gépészek, műszakvezetők munkájának irányítása
- Folyékony radioaktív hulladékkezelő művezető
érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás ágazat szerinti végzettség Folyékony radioaktív hulladékkezelő gépész
38. *  Atomerőművi blokkok primerköri rendszereinek, rendszerelemeinek karbantartása (szakterületenként meghatározott)
- Nukleáris karbantartó lakatos
szakmunkásképző vagy szakiskola/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség Nukleáris karbantartó lakatos
(szakterületenként
meghatározott)
39. *  Atomerőművi blokkok szekunderköri rendszereinek,
rendszerelemeinek karbantartása (szakterületenként meghatározott)
- Karbantartó lakatos
szakmunkásképző vagy szakiskola/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség Karbantartó lakatos
(szakterületenként
meghatározott)
40. *  Atomerőművi blokkok rendszereinek, rendszerelemeinek műszakos karbantartási feladatainak helyszíni irányítása, koordinálása (szakterületenként meghatározott)
- Karbantartó műszakvezető
érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar vagy elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség Karbantartó műszakvezető
(szakterületenként
meghatározott)
41. *  Atomerőművi blokkok rendszerelemeit működtető szerkezetelemeinek karbantartása
- Karbantartó műszerész
szakmunkásképző vagy szakiskola/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar vagy elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség Karbantartó műszerész
42. * 
43. *  Atomerőművi blokkok rendszereinek, rendszerelemeinek karbantartásának ellenőrzése, koordinálása (szakterületenként meghatározott)
- Karbantartási műszaki ellenőr
érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy építészet (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar vagy elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy építőipar ágazat szerinti végzettség Karbantartási műszaki ellenőr
(szakterületenként
meghatározott)
44. *  Atomerőművi blokkok rendszerei, rendszerelemei karbantartási
munkáinak irányítása és koordinálása (szakterületenként meghatározott)
- Karbantartás művezető
érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy építészet (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar vagy elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy építőipar ágazat szerinti végzettség Karbantartás művezető
(szakterületenként
meghatározott)
45. *  Atomerőművi blokkokba beépített primerköri armatúrák karbantartásának irányítása, koordinálása
- Armatúra karbantartó művezető
érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség Armatúra karbantartó művezető
46. *  Atomerőművi blokkokba beépített primerköri forgógépek karbantartásának irányítása, koordinálása
- Forgógép karbantartó művezető
érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség Forgógép karbantartó művezető
47. *  Atomerőművi blokkokba beépített fővízköri készülékek karbantartásának irányítása, koordinálása
- Fővízköri készülék karbantartó művezető
érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség Fővízköri készülék karbantartó művezető
48. *  Atomerőművi blokkokba beépített biztonsági szelepek karbantartásának irányítása, koordinálása
- Biztonsági szelep karbantartó művezető
érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség Biztonsági szelep karbantartó művezető
49. *  Atomerőművi blokkokba beépített reaktorok karbantartásának
irányítása, koordinálása
- Reaktor karbantartó műszakvezető
érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség Reaktor karbantartó műszakvezető
50. *  Atomerőművi blokkokba beépített reaktorok karbantartásának
szerelés vezetése
- Reaktorszerelés vezető
érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség Reaktorszerelés vezető
51. *  Atomerőművi blokkokba beépített technológiai és biztonsági rendszerelemek karbantartásának irányítása, koordinálása
- Technológiai és biztonsági művezető
érettségi/elektromechanika-elektrotechnika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség Technológiai és biztonsági művezető
52. *  Atomerőművi blokkokba beépített technológiai védelmek karbantartásának irányítása, koordinálása
- Technológiai védelmek művezető
érettségi/elektromechanika-elektrotechnika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség Technológiai védelmek művezető
53. *  Atomerőművi blokkokba beépített elektromechanikai rendszerelemek karbantartásának irányítása, koordinálása
- Elektromechanikai karbantartó művezető
érettségi/elektromechanika-elektrotechnika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség Elektromechanikai karbantartó művezető
53a. *  Az atomerőművi blokkok primerköri technológiai rendszereinek működtetéséhez szükséges rendszertechnológusi tevékenységek ellátása
- Rendszer-technológus - primerköri
felsőfokú/műszaki képzési terület Rendszertechnológus -
primerköri
53b. *  Az atomerőművi blokkok szekunderköri technológiai rendszereinek működtetéséhez szükséges rendszertechnológusi tevékenység ellátása
- Rendszer-technológus - szekunderköri
felsőfokú/műszaki képzési terület Rendszertechnológus -
szekunderköri
53c. *  Az atomerőművi blokkok külső üzemi technológiai rendszereinek működtetéséhez szükséges rendszertechnológusi tevékenységek ellátása
- Rendszer-technológus - külső üzemi
felsőfokú/műszaki képzési terület Rendszertechnológus - külső üzemi
53d. *  Az atomerőművi blokkok villamos technológiai rendszereinek működtetéséhez szükséges rendszertechnológusi tevékenységek ellátása
- Rendszer-technológus - villamos
felsőfokú/műszaki képzési terület Rendszertechnológus -
villamos
53e. *  Az atomerőművi blokkok irányítástechnikai technológiai rendszereinek működtetéséhez szükséges rendszertechnológusi tevékenységek ellátása
- Rendszer-technológus - irányítástechnikai
felsőfokú/műszaki képzési terület Rendszertechnológus -
irányítástechnikai
53f. *  Az atomerőmű biztonsági rendszereinek és rendszerelemeinek folyamatos teljesítménymonitorozása, az eredmények értékelése, karbantartásba történő visszacsatolása
- Karbantartás Hatékonyság Monitorozó koordinátor
felsőfokú/műszaki képzési terület Karbantartás Hatékonyság Monitorozó koordinátor
54. * 
55. * 
56. *  Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek végzése (szakterületenként meghatározott)
- Berendezés felelős - építész
érettségi/építészet (szakmacsoport), vagy felsőfokú/ műszaki (képzési terület) építészeti (képzési ág), épületgépészeti (képzési ág) vagy a Szakmajegyzék szerinti építőipar vagy épületgépészet ágazat szerinti végzettség Berendezés felelős - építész
57. *  Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek irányítása (szakterületenként meghatározott)
- Berendezés felelős - gépész
érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy felsőfokú/műszaki (képzési terület) vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség Berendezés felelős - gépész
58. *  Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek irányítása (szakterületenként meghatározott)
- Berendezés felelős - villamos
érettségi/elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy gépészet (szakmacsoport) vagy informatika (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy felsőfokú/ informatikai (képzési ág) vagy villamos- és energetikai mérnöki (képzési ág) vagy gépész (képzési ág) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség Berendezés felelős - villamos
59. *  Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek irányítása (szakterületenként meghatározott)
- Berendezés felelős - irányítástechnika
érettségi/elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy gépészet (szakmacsoport) vagy informatika (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy felsőfokú/ informatikai (képzési ág) vagy gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki (képzési ág) vagy villamos- és energetikai mérnöki (képzési ág) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség Berendezés felelős - irányítástechnika
59a. *  Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek végzése (szakterületenként meghatározott)
- Berendezés felelős -
épületgépész
érettségi/építészet (szakmacsoport) vagy gépészet (szakmacsoport) felsőfokú/műszaki (képzési terület), építészeti (képzési ág), épületgépészeti (képzési ág) vagy gépész (képzési ág) vagy a Szakmajegyzék szerinti építőipar vagy épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás ágazat szerinti végzettség Berendezés felelős
- épületgépész
60. *  Atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszereinek karbantartása (szakterületenként meghatározott)
- Műszerész
szakmunkásképző vagy szakiskola/elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy villamos- és energetikai mérnöki (képzési ág) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség Műszerész (szakterületenként meghatározott)
61. *  Atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszerei karbantartási feladatainak helyszíni irányítása (szakterületenként meghatározott)
- Csoportvezető
szakmunkásképző vagy szakiskola/elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség Irányítástechnikai csoportvezető
(szakterületenként
meghatározott)
62. *  Atomerőművi blokkok villamos rendszereinek, rendszerelemeinek karbantartása (szakterületenként meghatározott)
- Villamos karbantartó
szakmunkás/elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) gépészet (szakmacsoport) vagy informatika (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség Villamos karbantartó
(szakterületenként
meghatározott)
62a. *  A PDA-VERONA rendszer karbantartási feladatainak ellátása
- VERONA karbantartó
felsőfokú/számítástechnikai/ informatikai végzettség villamosmérnök VERONA karbantartó
62b. *  A Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer karbantartási feladatainak ellátása
- Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer karbantartó
szakmunkásképző vagy szakiskola/elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer karbantartó
63. *  Atomerőművi blokkok emelőgépeinek karbantartása
- Darukarbantartó művezető
szakmunkásképző vagy szakiskola/gépészet (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség Darukarbantartó művezető
64. Atomerőművi blokkok rendszerein, rendszerelemein végzett tevékenységek minőségellenőrzése
- Rendszerfelügyelő
érettségi/
gépipari minőségellenőr
vagy
ellenőrzési és
minőségbiztosítási munkatárs
vagy
minőségellenőr
Rendszerfelügyelő
65. Atomerőművi blokkok rendszerein, rendszerelemein végzett tevékenységek minőségellenőrzésének irányítása
- Operatív irányító csoportvezető
érettségi/
gépipari minőségellenőr
vagy
ellenőrzési és
minőségbiztosítási munkatárs
Operatív irányító csoportvezető
66. *  Atomerőművi blokkok rendszerein, rendszerelemein végzett vizuális ellenőrzési feladatok, valamint az idegen anyag feltárási és elhárítási munkálatok elvégzése

- Vizuális vizsgáló
érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy felsőfokú/műszaki (képzési terület) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség Vizuális vizsgáló
67. *  Atomerőművi blokkok csővezetéki rendszerelemeit működtető villamos végrehajtó szerkezetelemeinek karbantartása

- Működtetés karbantartó
szakmunkásképző vagy szakiskola/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség Működtetés karbantartó

A B oszlop alkalmazásában

1. felsőfokú végzettség: MSc vagy BSc diploma, vagy műszaki szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség,

2. szakmunkásképző vagy szakiskola: iskolai rendszerű oktatás keretében megszerzett szakirányú szakképesítés vagy 8 általános iskolai végzettség és államilag elismert szakirányú szakképesítés.

A C oszlopban megjelölt képesítések megszerzése az atomerőmű engedélyese vagy a vele szerződéses viszonyban álló felnőttképzési intézmény által működtetett képzési rendszerben, az engedélyes képzési programja alapján történhet.

A tevékenység és munkakör megnevezésben szereplő „szakterületenként meghatározott” kategóriákat és azok tartalmát az engedélyes belső szabályozásában határozza meg részletesen.

2. melléklet az 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelethez

Az Oktatóreaktor, a Kutatóreaktor, a KKÁT és a radioaktívhulladék-tárolók munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség, nukleáris szakirányú gyakorlat, valamint képesítés * 

1. Az Oktatóreaktor munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség, nukleáris szakirányú gyakorlat, valamint képesítés

A. Tevékenység és munkakör megnevezése
B. Munkakör
betöltéséhez előírt
iskolai végzettség/ és
szakképzettség
C. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú gyakorlat D. Munkakör
betöltéséhez
szükséges nukleáris
szakirányú képesítés
(hatósági/intézményi
vizsga)
1. Az oktatóreaktor üzemeltetése, a beosztott ügyeletes személyzet munkájának irányítása
- Ügyeletes operátor
felsőfokú (BSc, MSc, 5 éves képzés)
gépészmérnök
vagy
villamosmérnök
vagy
mérnök-fizikus
vagy
fizikus
vagy
energetikai mérnök
végzettség
12 hónap szakmai gyakorlat, amelynek legalább 50%-át a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézet oktatóreaktoránál (a továbbiakban: Oktatóreaktor) kell eltölteni. A szakmai gyakorlat ideje alatt a munkavállaló a munkáját felügyelet alatt végzi ügyeletes operátori nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga
2. Az oktatóreaktor üzemeltetése, az ügyeletes operátor munkájának segítése
- Ügyeletes másodoperátor
gépész
vagy villamos szakon
szerzett üzemmérnöki
(BSc) végzettség, vagy
technikusi végzettség,
vagy
fizikus végzettség
6 hónap szakmai gyakorlat, amelynek legalább 50%-át az Oktatóreaktornál kell eltölteni. A szakmai gyakorlat ideje alatt a munkavállaló a munkáját felügyelet alatt végzi ügyeletes másodoperátori nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga
3. Az oktatóreaktorban folyó tevékenységek dozimetriai felügyelete
- Ügyeletes dozimetrikus
szakirányú technikusi végzettség vagy ezzel egyenértékű műszaki vagy
természettudományos végzettség vagy érettségi
Ügyeletes dozimetrikusi feladat ellátása felügyelet mellett, legalább 20 napon (műszakon) át folyamatosan az Oktatóreaktornál ügyeletes dozimetrikusi nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga
4. Az oktatóreaktor elektronikai rendszereinek felügyelete
- Ügyeletes elektronikus
szakirányú technikusi
oklevél
vagy
ezzel egyenértékű
műszaki végzettség
Ügyeletes elektronikusi feladat ellátása felügyelet mellett, legalább 20 napon (műszakon) át folyamatosan az Oktatóreaktornál Ügyeletes elektrikusi minősítő intézményi vizsga
5. Az oktatóreaktor gépészeti
rendszerelemeinek felügyelete és a daru kezelése
- Ügyeletes mechanikus
szakmunkás bizonyítvány vagy érettségi és darukezelői vizsga Ügyeletes mechanikusi feladat ellátása felügyelet mellett, legalább 20 napon (műszakon) át folyamatosan az Oktatóreaktornál Ügyeletes mechanikusi minősítő intézményi vizsga

2. A Kutatóreaktor munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség, nukleáris szakirányú gyakorlat, valamint képesítés

A. Tevékenység és munkakör megnevezése
B. Munkakör
betöltéséhez előírt
iskolai végzettség és
szakképzettség
C. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú gyakorlat D. Munkakör
betöltéséhez szükséges
nukleáris szakirányú
képesítés
(hatósági/intézményi
vizsga)
1. A kutatóreaktor üzemeltetése, a beosztott ügyeletes személyzet munkájának irányítása
- Főoperátor
felsőfokú/
műszaki vagy mérnökfizikus szakon szerzett diploma
Legalább 3 év, melyből hasonló létesítményben szerzett gyakorlat esetén 1 év elengedhető főoperátor nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga
2. A kutatóreaktor üzemeltetése, a beosztott ügyeletes személyzet munkájának irányítása
- Operátor
felsőfokú/
műszaki vagy mérnökfizikus szakon szerzett diploma, vagy
technikusi végzettség és 10 év másodoperátori gyakorlat
Legalább 3 év, melyből hasonló létesítményben szerzett gyakorlat esetén 1 év elengedhető operátor nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga
3. A kutatóreaktor üzemeltetése, az ügyeletes operátor munkájának segítése
- Másodoperátor
műszaki vagy mérnökfizikus szakon szerzett diploma, vagy
technikusi végzettség vagy érettségi és műszaki irányú végzettséget igazoló szakmunkás bizonyítvány
Legalább 1 év, melyből hasonló létesítményben szerzett gyakorlat esetén 0,5 év elengedhető másodoperátor nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga
4. A kutatóreaktorban folyó tevékenységek dozimetriai felügyelete
- Ügyeletes dozimetrikus
érettségi bizonyítvány
vagy
műszaki képzési
területen szerzett
technikusi bizonyítvány
Legalább 1 év ügyeletes dozimetrikus intézményi vizsga
5. A kutatóreaktor elektromos rendszereinek felügyelete
- Ügyeletes elektrikus
technikus vagy villamos- és energetikai végzettséget igazoló szakmunkás bizonyítvány Legalább 0,5 év ügyeletes elektrikus intézményi vizsga
6. A kutatóreaktor gépészeti rendszerelemeinek felügyelete
- Ügyeletes mechanikus
technikus vagy gépész szakirányú végzettséget igazoló szakmunkás bizonyítvány Legalább 0,5 év általános és szakirányú intézeti vizsga

3. *  Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség, nukleáris szakirányú gyakorlat, valamint képesítés

A B C
1. Tevékenység és munkakör megnevezése Munkakör betöltéséhez
előírt iskolai végzettség és
szakképzettség
Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú képesítés/gyakorlati idő
2. A nukleáris létesítmény üzemeltetésének biztosítása, az üzemeltetés és azzal összefüggő tevékenységek szervezése és irányítása
- KKÁT telephelyvezető
természettudományi vagy műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés és 5 év nukleáris létesítményben vagy radioaktívhulladék-tárolóban vagy sugárveszélyes, a „B” oszlopban meghatározott végzettséghez és szakképzettséghez kötött munkakörben vagy 10 év nukleáris, vagy radioaktívhulladék-tároló létesítményben szerzett gyakorlat, valamint sugárveszélyes munkakörben szerzett legalább 2 év vezetői gyakorlat.
3. A nukleáris létesítmény gépész rendszerei karbantartásának, átalakításának, öregedés kezelésének, a gépészeti rendszereken a meghibásodások javításának szervezése, felügyelete
- gépész felügyeleti mérnök
felsőfokú végzettségi szint és gépészmérnöki szakképzettség Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és 1 év nukleáris létesítményben mérnöki szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat.
4. A nukleáris létesítmény villamos rendszerei karbantartásának, átalakításának, öregedés kezelésének, a villamos rendszereken a meghibásodások javításának szervezése, felügyelete
- villamos felügyeleti mérnök
felsőfokú végzettségi szint és villamosmérnöki szakképzettség Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és 1 év nukleáris létesítményben mérnöki szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat.
5. A nukleáris létesítmény irányítástechnikai rendszerei karbantartásának, átalakításának, öregedés kezelésének, az irányítástechnikai rendszereken a meghibásodások javításának szervezése, felügyelete
- irányítástechnikai felügyeleti mérnök
felsőfokú végzettség és villamosmérnöki szakképzettség, automatizálási szakirány Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és 1 év nukleáris létesítményben mérnöki szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat.
6. A nukleáris létesítmény környezet-ellenőrzésének, kibocsátás-ellenőrzésének és sugárvédelmi tevékenységének a felügyelete
- sugárvédelmi felügyeleti mérnök
természettudományi vagy műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség Az R. szerinti átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés és sugárveszélyes létesítmény sugárvédelmi területén szerzett 1 év gyakorlat.
7. A nukleáris létesítmény állagmegóvásának, építészeti rendszerei karbantartásának, átalakításának, öregedés kezelésének, az építészeti rendszereken a meghibásodások javításának szervezése, felügyelete A létesítmény öregedéskezeléssel kapcsolatos valamennyi szakági teendőinek koordinálása és felügyelete
- öregedéskezelési mérnök
műszaki felsőfokú végzettségi szint és:
- gépészmérnöki,
- villamosmérnöki,
- építészmérnöki vagy
- gépész-, villamos-, építész üzemmérnöki szakképzettség
Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és 1 év nukleáris létesítményben mérnöki szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat.
8. A nukleáris létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos feladatok felügyelete, elvégzése, szervezése, koordinálása
- üzemeltetés-biztonsági mérnök,
- üzemeltetési mérnök
természettudományi vagy műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és 1 év mérnöki szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat.
9. A kiégett üzemanyag kazettákkal kapcsolatos manipulációk végzése
-átrakógép operátor/vezető átrakógép operátor
érettségi Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés, valamint Átrakógép operátor nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga.
10. A nukleáris létesítmény dozimetriai rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása
- sugárvédelmi laborvezető
természettudományi vagy műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség Sugárveszélyes létesítmény sugárvédelmi területén szerzett 1 év gyakorlat, az R. szerinti átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés, valamint nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga.
11. A nukleáris létesítmény dozimetriai rendszerének üzemeltetése
- dozimetrikus
érettségi Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés, valamint nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga.

4. *  A radioaktívhulladék-tárolók munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség, szakirányú gyakorlat, valamint képesítés

A B C
1. Tevékenység és munkakör megnevezése Munkakör betöltéséhez
előírt iskolai végzettség és szakképzettség
Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú képesítés/gyakorlati idő
2. A radioaktívhulladék-tároló üzemeltetésének biztosítása, az üzemeltetés és azzal összefüggő tevékenységek szervezése és irányítása
- NRHT, RHFT telephelyvezető
természettudományi vagy műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség Az R. szerinti átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés és 5 év nukleáris létesítményben, radioaktívhulladék-tárolóban vagy ipari létesítményben, a „B” oszlopban meghatározott szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat, valamint sugárveszélyes munkakörben szerzett legalább 2 év vezetői gyakorlat.
3. A radioaktívhulladék-tároló technológiáinak, sugár- és környezetvédelmének szervezése, felügyelete
- sugárvédelmi vezető
- technológiai vezető
- üzemvitel-biztonsági vezető
természettudományi vagy műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség Az R. szerinti átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés és 3 év nukleáris létesítményben, radioaktívhulladék-tárolóban vagy sugárveszélyes, a „B” oszlopban meghatározott szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat, valamint a sugárvédelmi és technológiai vezető esetén tároló biztonsági hatósági jogosító vizsga.
4. A radioaktívhulladék-tároló állagmegóvásának, építészeti rendszerei karbantartásának, átalakításának, öregedés kezelésének, az építészeti rendszereken a meghibásodások javításának szervezése, felügyelete
- létesítmény-fenntartási vezető
legalább középfokú, szakirányú műszaki végzettség Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és 3 év a „B” oszlop szerinti szakképesítéshez kötött munkakörben szerzett gyakorlat.
5. A radioaktívhulladék-tároló dozimetriai rendszerének üzemeltetése
- dozimetrikus
legalább középfokú végzettség Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés, valamint tároló biztonsági hatósági jogosító vizsga.

A 2. pontban foglalt táblázat B oszlopának alkalmazásában:

1. felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség: mesterfokozat vagy alapfokozat vagy főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és szakirányú műszaki végzettség.

A 3. és 4. pontban foglalt táblázat B oszlopában a felsőfokú végzettségi szintek:

- természettudományi felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség: természettudományi képzési területen szerzett mesterfokozat vagy alapfokozat vagy egyetemi szintű végzettség és szakirányú természettudományi szakképzettség, vagy

- műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség: műszaki képzési területen szerzett mesterfokozat vagy alapfokozat vagy főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és szakirányú műszaki szakképzettség.

A 4. pontban foglalt táblázat B oszlopában a középfokú és a szakirányú műszaki végzettség:

- középfokú végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírásai alapján,

- szakirányú műszaki végzettség: az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló kormányrendelet előírásai alapján.

A 3. és 4. pontban foglalt táblázat C oszlopában megjelölt sugárvédelmi képzettségek, képesítések megszerzése az R. 53. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti engedéllyel rendelkező által szervezett képzés keretében, az engedélyes képzési programja alapján történhet. * 

3. melléklet az 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelethez

A nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók munkavállalóinak képzési programjára vonatkozó általános követelmények * 

A képzési programoknak a 4. § (1) bekezdésében jelzett jogszabályokon túl meg kell felelniük a nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók biztonsági követelményeiről szóló kormányrendeletekben foglalt Nukleáris Biztonsági Szabályzatokban és Radioaktívhulladék-tároló Biztonsági Szabályzatokban, az engedélyes Biztonsági Jelentésében és a nemzetközi nukleáris szervezetek ajánlásaiban meghatározottaknak, így különösen az alábbiaknak: * 

a) Az adott munkakör képzési programjának összeállítása az engedélyes feladata, amelyet elemzéssel kell megalapozni és az adott munkakör betöltéséhez előírt képzettségi, nukleáris szakirányú képesítési és vizsgakövetelményeknek kell megfeleltetni.

b) Az adott munkakör képzési programjában meg kell határozni a bemeneti követelményeket, a képzési program egységeit (moduljait), azok célját, tartalmát, terjedelmét, a képzési program egységeihez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot, valamint a képzés végrehajtásának elvárt körülményeit (így különösen helyszín, oktatási eszközök, maximális csoportlétszám).

c) A képzési programoknak tartalmazniuk kell az alkalmazott értékelési rendszert, a már korábban megszerzett tudás elismerésének, a korábban megszerzett képesítések megfeleltetésének módjait, valamint a program zárásának feltételeit és annak végrehajtásának módját, a program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételeit.

d) A képzési programnak tartalmaznia kell a program megvalósítására vonatkozó rendelkezéseket, valamint a résztvevők elégedettségére, a képzés megvalósulására, valamint eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárását, a visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módját.

e) *  A képzési programban bemeneti feltételként, a program egyes elemei között az államilag elismert szakképesítések mellett szerepelhetnek akkreditált felnőttképzési programban megszerzett, vagy a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló engedélyese által működtetett képzési rendszerben megszerzett vizsgák és minősítések is.

f) *  A képzési program kimenetét az adott munkakör betöltésére jogosító, a munkaköri felkészültséget igazoló irat (jogosítvány, bizonyítvány, tanúsítvány) jelenti, amelyet a nukleáris létesítmény vagy a radioaktívhulladék-tároló engedélyese vagy a nukleáris biztonsági hatóság állít ki.

g) A munkaköri felkészültséget igazoló irat érvényességi idejét, megújításának szabályait - amennyiben azt jogszabály nem rendezi - a Biztonsági Jelentésben kell rögzíteni.

h) A képzési programok hatékony végrehajtásához az engedélyesnek biztosítania kell mindazon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a munkakörben elvárt kompetenciák kifejlesztéséhez, a korábbi üzemeltetési gyakorlat és tapasztalatok átadásához szükségesek.

i) *  Az üzemeltető személyzettel a képzés során ismertetni kell a létesítmény, annak építményei, rendszerei és rendszerelemei működését és üzemeltetésük módját. A személyzetben tudatosítani kell, hogy a nukleáris létesítményt vagy a radioaktívhulladék-tárolót üzemeltetni csak a vonatkozó üzemeltetési korlátok és feltételek, valamint üzemviteli előírások, szabályok betartása mellett lehet.

j) A nukleáris létesítményben a blokkvezénylői személyzetnek ismernie kell a blokk különböző üzemállapotok melletti viselkedését, a blokkvezénylői csoportmunka sajátosságait, az adminisztratív előírásokat és tapasztalattal kell rendelkezniük a különböző üzemállapotok diagnosztizálásához és a szükséges intézkedések megtételéhez.

k) A nukleáris létesítményben az ügyeletes mérnökök, a blokkügyeletesek számára a képzési programban vezetői ismereteket is oktatni kell, továbbá a képzésüknek szélesebb körűnek kell lennie, mint a blokkvezénylőben szolgálatot adó operátorokénak, különös tekintettel a veszélyhelyzeti intézkedési programokra.

l) A nukleáris létesítményben a blokkvezénylői személyzetet az adott létesítményre jellemző, teljes léptékű szimulátoron is képezni kell annak érdekében, hogy a kevésbé gyakori üzemi események, váratlan meghibásodások és üzemzavarok kezelésében is kellő gyakorlatot szerezzenek. A képzés keretében a diagnosztizáló, továbbá a hatékony csoportmunkára való képességet folyamatosan fejleszteni kell.

m) A nukleáris létesítményben a képzési programoknak tartalmaznia kell a súlyos baleseti helyzetek és ezek kezeléséhez szükséges írásos utasítások ismertetését és alkalmazásuk gyakorlásának módozatait. A képzést teljes léptékű szimulátor segítségével vagy egyéb lehetséges módon kell megvalósítani és végrehajtani.

n) *  A karbantartó személyzet képzési programjának tartalmaznia kell a nukleáris létesítményre és a radioaktívhulladék-tárolóra vonatkozó általános és az adott munkakör ellátásához - a rendszerekre és a rendszerelemekre, a minőségbiztosításra, a karbantartási tevékenység végzéséhez szükséges utasításokra és eljárásokra, a nukleáris létesítmény ellenőrzésének feltételeire vonatkozó - szükséges specifikus ismereteket.

o) A képzési programnak ki kell terjednie a rendszerelemek és a technológiai rendszerek biztonság szavatolásában betöltött szerepének, a lehetséges karbantartási hibák következményeinek és biztonsági jelentőségének ismertetésére. A képzési programban hasznosítani kell az üzemeltetés során felhalmozódó tapasztalatokat is.

p) A karbantartó személyzetnek ismernie kell a munkavégzés helyszínét és az ott található rendszerelemeket. Ennek biztosítása érdekében a képzésnek gyártóművi és a karbantartási technológiai előírásokra épített, eredeti rendszerelemeken vagy modelleken, illetve inaktív teljes léptékű rendszerelemeken történő gyakorlást, illetve helyszíni, felügyelet melletti munkavégzést is kell tartalmaznia.

q) A karbantartó személyzet képzési programjainak fel kell készíteniük a munkavállalókat arra, hogy a jogosítványuknak megfelelő szinten felügyelet alatt vagy önállóan dolgozzanak. Mindehhez biztosítani kell a speciális képzési programokat. E speciális képzési programoknak atomerőmű esetén a 4. mellékletben meghatározott követelményeknek kell megfelelni és az abban leírt kompetenciákat kell elérni.

r) A karbantartó személyzet gyakorlati felkészítéséhez biztosítani kell az inaktív képzési környezetet. Biztosítani kell a gyakorlóhelyszín oktató rendszerelemeinek, eszközeinek aktualitását.

4. melléklet az 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelethez

Az atomerőművi munkavállalók képzési programjaira vonatkozó részletes követelmények

Az engedélyes feladata, hogy az 1. mellékletben felsorolt munkakörökben a képzési programokat az ismertetett követelményeknek eleget tevő, a nemzetközi nukleáris ajánlások, valamint a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről szóló jogszabályban foglalt Nukleáris Biztonsági Szabályzatok előírásai figyelembevételével, a pedagógiai, andragógiai alapelvek és módszertanok alkalmazásával részletesen kidolgozza, és azokat folyamatosan aktualizálva alkalmazza.

1. Nukleáris képesítés neve Ügyeletes mérnök
1.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a paksi atomerőműben folyó villamosenergia-termelés irányítására normál üzemi körülmények között, valamint képes lesz üzemzavari állapot alatt az üzemzavar elhárítási tevékenység irányításra és az üzemzavari következmények minimalizálására.
1.2. A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi és sugárvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
Képes lesz a blokkok primer-, szekunder-, külső üzemi-, valamint vegyészeti technológiai rendszerei működésének felügyeletét biztosítani.
Képes lesz a blokki villamos-, és irányítástechnikai-, sugárvédelmi-, és dozimetriai rendszerek működésének felügyeletét biztosítani.
Képes lesz az egyes blokkokat, vagy az erőmű egészét érintő üzemzavarok elhárítását irányítani.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve beosztottjai esetében ennek megkövetelésére.
A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására (reaktorfizika, hőtan, sugárvédelem, környezetvédelem).
Képes lesz súlyos üzemzavari körülmények esetén részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában.
Munkavégzése során képes lesz kapcsolatot tartani az országos rendszerirányító diszpécserszolgálatával.
Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos ügyeletes mérnöki feladatok végrehajtására.
Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni (jelentési és értesítési kötelezettség, belépési és ki/beszállítási engedélyek kiadása, operatív napló vezetése, üzemzavar kivizsgálási jelentéskészítés).
1.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: 6 hónap gyakorlat Blokkügyeletes munkakörben.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: Blokkügyeletes hatósági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
1.4. A képzési program elemei Ügyeletes mérnöki tematikus gyakorlati betanulás.
Ügyeletes mérnöki blokküzemeltetési ismeretek vizsga.
Ügyeletes mérnöki reaktorfizika szakterületi vizsga.
Ügyeletes mérnöki irányítástechnika szakterületi vizsga.
Ügyeletes mérnöki primerköri szakterületi vizsga.
Ügyeletes mérnöki villamos szakterületi vizsga.
Ügyeletes mérnöki ÁVIT ismeretek vizsga.
Ügyeletes mérnöki dozimetriai szakterületi vizsga.
Ügyeletes mérnöki külső technológiai szakterületi vizsga.
Ügyeletes mérnöki szekunderkör szakterületi vizsga.
Ügyeletes mérnöki vegyészeti technológiai ismeretek vizsga.
1.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Ügyeletes mérnök” hatósági jogosító vizsga bizonyítvány.
2. Nukleáris képesítés neve Blokkügyeletes
2.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a paksi atomerőműben az adott energetikai blokkon folyó villamosenergia-termelés irányítására normál üzemi körülmények között, valamint képes lesz üzemzavari állapot alatt az üzemzavar elhárítási tevékenység irányítására. Képes lesz operatív beosztottjainak vezetésével az adott blokk biztonságos üzemeltetését biztosítani.
2.2. A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi és sugárvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
Képes lesz a blokkok primerköri és szekunderköri technológiai rendszerek működésének felügyeletét biztosítani.
Képes lesz a blokki villamos-, és irányítástechnikai rendszerek működésének felügyeletét biztosítani.
Képes lesz az egyes szakterületek munkájának az összehangolásával megbízható üzemmenetet biztosítani.
Képes lesz az atomreaktorban végbemenő folyamatok ellenőrzésére a reaktor belső ellenőrző rendszere és a blokkvezénylői mérőműszerek segítségével.
Képes lesz az adott blokkot érintő üzemzavarok elhárítási tevékenységének irányítására.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve beosztottjai esetében ennek megkövetelésére.
A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására (reaktorfizika, hőtan, sugárvédelem).
Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos irányítói feladatok végrehajtására.
Képes lesz blokkszintű technológiai- és irányítástechnikai próbák vezetésére, irányítására.
Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni (operatív napló vezetése, üzemzavar kivizsgálási jegyzőkönyvkészítés).
2.3. *  A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: 6 hónap gyakorlat Reaktoroperátor munkakörben és 3 hónap gyakorlat Turbinaoperátor munkakörben.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Reaktoroperátori hatósági jogosító vizsga és Turbinaoperátori kiemelt társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
2.4. A képzési program elemei Blokkügyeletes primerköri szakterületi vizsga.
Blokkügyeletes szekunderköri szakterületi vizsga.
Blokkügyeletes villamos szakterületi vizsga.
Blokkügyeletes irányítástechnika szakterületi vizsga.
Blokkügyeletes reaktorfizika szakterületi vizsga.
Blokküzemeltetési ismeretek szakterületi vizsga.
Blokkügyeletes szimulátoros képzés.
Blokkügyeletes tematikus gyakorlati betanító képzés.
2.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Blokkügyeletes” hatósági jogosító vizsga bizonyítvány.
3. Nukleáris képesítés neve Reaktoroperátor
3.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az atomerőművi blokk primerköri technológiai rendszerek és rendszerelemek blokkvezénylői felügyeletének és üzemeltetésének ellátására. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti gépésztechnológiai üzemviteli műveletek blokkvezénylői végrehajtására.
3.2. A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi és sugárvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, valamint beosztottjaival ezek betartatására.
Képes lesz az alap, és a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.
A munkavégzése során képes lesz a reaktorfizikai alapismeretek alkalmazására.
Képes lesz az alap gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének vezénylői ellenőrzésére.
Képes lesz a primerköri technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembe vétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.
Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására (operatív napló vezetése, üzemzavar kivizsgálási jelentéskészítés, KIU forgalmazás, hibanaplózás).
Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a primerköri technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.
Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos operátori feladatok ellátására.
Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos operátori feladatainak ellátására.
Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos operátori feladatok végrehajtására.
3.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat:
1 év gyakorlat primerköri főgépész munkakörben, vagy 1 év gyakorlat közös üzemi vezénylő (KÜV) operátor munkakörben, vagy három hónap gyakorlat primerköri főgépész munkakörben betanuló blokkügyeletes esetén, ha a résztvevő turbina operátori kiemelt társasági jogosítvánnyal rendelkezik, vagy három hónap gyakorlat primerköri gépész munkakörben betanuló blokkügyeletes esetén, ha a résztvevő turbina főgépész jogosítvánnyal rendelkezik
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: Primerköri főgépész kiemelt társasági jogosító vizsga vagy KÜV operátor kiemelt társasági jogosító vizsga és primerköri gépész társasági jogosító vizsga vagy primerköri gépész társasági jogosító vizsga és turbina főgépész kiemelt társasági jogosító vizsga betanuló blokkügyeletes esetén
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
3.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi reaktoroperátor tanfolyam és vizsga.
Reaktor operátori villamos szakterületi vizsga.
Reaktor operátori reaktor fizika szakterületi vizsga.
Reaktor operátori irányítástechnikai szakterületi vizsga.
Reaktor operátori primerköri szakterületi vizsga.
Reaktor operátori szimulátor gyakorlat.
Reaktor operátori tematikus gyakorlati betanító képzés.
3.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Reaktoroperátor” hatósági jogosító vizsga bizonyítvány.
4. Nukleáris képesítés neve Primerköri főgépész
4.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk primerköri technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek helyszíni felügyeletét és üzemeltetését a primerköri személyzet irányításával ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti gépésztechnológiai üzemviteli műveletek helyszínről történő végrehajtására, a beosztott személyzet irányítására.
4.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.
Képes lesz a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.
Képes lesz a primerköri gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.
Képes lesz a primerköri technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembevétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.
Képes lesz a primerköri technológiai rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására.
Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a primerköri technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.
Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos helyszíni feladatok ellátására.
Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos primerköri főgépészi feladatok ellátására.
Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos primerköri főgépészi feladatok végrehajtására.
Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.
4.3. *  A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: 1 év gyakorlat primerköri gépész munkakörben, vagy három hónap gyakorlat primerköri gépész munkakörben, ha a résztvevő turbinaoperátori kiemelt társasági jogosítvánnyal rendelkezik.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Primerköri gépész társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
4.4. A képzési program elemei Primerköri főgépész tematikus gyakorlati betanító képzés.
Primerköri szakterületi vizsga.
4.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Primerköri főgépész” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
5. Nukleáris képesítés neve Primerköri gépész
5.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk primerköri technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti gépésztechnológiai üzemviteli műveletek helyszíni végrehajtására.
5.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.
A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.
Képes lesz az alap, és a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.
A munkavégzése során képes lesz a reaktorfizikai alapismeretek alkalmazására.
Képes lesz az alap gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.
Képes lesz a primerköri technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembevétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.
Képes lesz a primerköri technológiai rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos gépészi feladatok ellátására.
Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a primerköri technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.
Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos gépészi feladatok ellátására.
Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos gépészi feladatainak ellátására.
Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos gépészi feladatok végrehajtására.
Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.
5.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
5.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei tanfolyam és vizsga
Atomerőművi primerköri gépész tanfolyam és vizsga
Primerköri gépész tematikus gyakorlati betanító képzés
5.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Primerköri gépész” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
6. Nukleáris képesítés neve Közösüzemi vezénylő (KÜV) operátor
6.1. *  A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az atomerőművi blokk adott primerköri- és szekunderköri technológiai rendszerek és rendszerelemek közösüzemi vezénylői felügyeletének és üzemeltetésének ellátására. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, és blokk visszaindulás alatti gépésztechnológiai üzemviteli műveletek közösüzemi vezénylői végrehajtására.
6.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi és sugárvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, valamint beosztottjaival ezek betartatására.
Képes lesz az alap, és a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.
Képes lesz az alap gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének vezénylői ellenőrzésére.
Képes lesz az adott primerköri és szekunderköri technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembevétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.
Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására (operatív napló vezetése, üzemzavar kivizsgálási jelentéskészítés, hibanaplózás).
Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a kompetenciájába tartozó primer-, és szekunderköri technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.
Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos KÜV operátori feladatok ellátására.
Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos KÜV operátori feladatainak ellátására.
Képes lesz a blokkleállással, és a blokk visszaindulásával kapcsolatos KÜV operátori feladatok végrehajtására.
6.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: 1 év gyakorlat Primerköri gépész munkakörben.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Primerköri gépész társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
6.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi közösüzemi vezénylő operátor tanfolyam és vizsga.
Közösüzemi vezénylő operátor irányítástechnikai szakterületi vizsga.
Közösüzemi vezénylő operátor villamos szakterületi vizsga.
Közösüzemi vezénylő operátor primerköri szakterületi vizsga.
Közösüzemi vezénylő operátor szekunderköri helyszíni gyakorlat.
Közösüzemi vezénylő operátor külső technológiai helyszíni gyakorlat.
Közösüzemi vezénylő operátor tematikus gyakorlati betanító képzés.
6.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Közösüzemi vezénylő operátor” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
7. Nukleáris képesítés neve Átrakógép operátor
7.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az atomerőművi nukleáris reaktor kiégett üzemanyag kazettáinak friss üzemanyag kazettákra történő kicserélésére, az aktív zóna átrendezésére, az üzemanyag mozgatási műveletek végrehajtására, valamint a KKÁT-ba történő kiszállításával, és az ott történő tárolással kapcsolatos operátori feladatok ellátására.
7.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi és sugárvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.
Képes lesz a munkaköri primerköri, villamos, és irányítástechnikai, ismeretek alkalmazására.
Képes lesz az átrakógép üzemeltetésére, valamint üzemének helyszíni és vezénylői ellenőrzésére.
Képes lesz a friss üzemanyag kazetták felhasználás előtti előkészítési feladatainak ellátására.
Képes lesz a friss üzemanyag kazetták mozgatásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Képes lesz a kiégett üzemanyag kazetták friss üzemanyag kazettákra történő kicserélésével kapcsolatos operátori feladatok ellátására.
Képes lesz a kiégett üzemanyag kazetták mozgatásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Képes lesz az aktív zóna átrendezésével kapcsolatos feladatok ellátására.
Képes lesz a kiégett üzemanyag kazetták KKÁT-ba történő kiszállításával, és ottani mozgatásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.
Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és az üzemanyag mozgatással kapcsolatos üzemzavari állapotok elhárításával kapcsolatos átrakógép operátori feladatok ellátására.
Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására (operatív napló vezetése, üzemzavar kivizsgálási jelentéskészítés, hibanaplózás).
7.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: 3 hónap primerköri gyakorlat.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Primerköri gépész szakmai vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
7.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi átrakógép operátor tanfolyam és vizsga.
Átrakógép operátori szakterületi vizsga.
Átrakógép operátori tematikus gyakorlati betanuló képzés.
7.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Átrakógép operátor” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
8. Nukleáris képesítés neve Turbina főgépész
8.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk szekunderköri technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek blokkvezénylői, valamint helyszíni felügyeletét és üzemeltetését a szekunderköri személyzet irányítása mellett ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti gépésztechnológiai üzemviteli műveletek blokkvezénylőből, illetve helyszínről történő végrehajtására.
8.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.
Képes lesz a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.
Képes lesz a szekunderköri gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.
Képes lesz a szekunderköri technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembevétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.
Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.
Képes lesz a szekunderköri technológiai rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására.
Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a szekunderköri technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.
Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos blokkvezénylői, illetve helyszíni feladatok ellátására.
Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos turbina főgépészi feladatok ellátására.
Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos turbina főgépészi feladatok végrehajtására.
8.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: 4 év szekunderköri gyakorlat, ebből 6 hónap turbinaoperátori gyakorlat.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Turbinaoperátor kiemelt társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
8.4. A képzési program elemei Turbina főgépész tematikus gyakorlati betanító képzés.
Szekunderköri szakterületi vizsga.
8.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Turbina főgépész” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
9. Nukleáris képesítés neve Turbinaoperátor
9.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk szekunderköri technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek blokkvezénylői felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti gépésztechnológiai üzemviteli műveletek blokkvezénylőből történő végrehajtására.
9.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.
Képes lesz a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.
Képes lesz a szekunderköri gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) blokkvezénylői üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.
Képes lesz a szekunderköri technológiai rendszerek, rendszer és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembevétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.
Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.
Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a szekunderköri technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.
Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos turbinaoperátori feladatok ellátására.
Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos turbinaoperátori feladatok ellátására.
Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos turbinaoperátori feladatok végrehajtására.
9.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: 1 év gyakorlat turbinagépész munkakörben, vagy 3 hónap gyakorlat turbinagépész munkakörben, ha a résztvevő reaktor operátor hatósági jogosítvánnyal rendelkezik.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Gőzturbina-gépész társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
9.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi turbinaoperátor tanfolyam és vizsga.
Turbinaoperátor szimulátoros alapképzés.
Turbinaoperátor irányítástechnikai szakterületi vizsga.
Turbinaoperátor villamos szakterületi vizsga.
Turbinaoperátor szekunderköri szakterületi vizsga.
Turbinaoperátor tematikus gyakorlati betanító képzés.
9.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Turbinaoperátor” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
10. Nukleáris képesítés neve Gőzturbina-gépész
10.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk szekunderköri technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti gépésztechnológiai üzemviteli műveletek helyszíni végrehajtására.
10.2. A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.
Képes lesz a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.
Képes lesz a felügyelete alá tartozó gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.
Képes lesz a szekunderköri technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembevétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.
Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.
Képes lesz a szekunderköri technológiai rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos gépészi feladatok ellátására.
Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a szekunderköri technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.
Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos gépészi feladatok ellátására.
Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos gépészi feladatainak ellátására.
Képes lesz a blokkleállással, a főjavítással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos gépészi feladatok végrehajtására.
10.3. A képzési programban való Végzettség: 1. melléklet szerint.
részvétel előfeltételei Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
10.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei tanfolyam és vizsga
Atomerőművi turbinagépész tanfolyam és vizsga
Turbinagépész tematikus gyakorlati betanító képzés
10.5. *  A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Gőzturbina gépész” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
11. Nukleáris képesítés neve Villamos művezető
11.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk villamos rendszereinek és rendszerelemeinek üzemeltetését ellássa. Képes lesz a villamos rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, kapcsolási műveletek, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti villamos üzemviteli műveletek végrehajtására. A beosztott személyzet irányítására.
11.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.
A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.
Képes lesz a villamos rendszerelemek (főelosztók, alállomási elosztó hálózat, elosztók, és villamos rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.
Képes lesz a villamos rendszerelemek (főelosztók, generátorok, elosztók, és villamos rendszerelemek) blokkvezénylői üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére, személyzet operatív irányítására.
Képes lesz a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, feszültség alá helyezés, feszültségmentesítés, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.
Képes lesz a villamos rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos villamos feladatok ellátására.
Képes lesz a generátor és a villamos rendszerelemek segédüzemi rendszereinek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.
Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására, a hozzá tartozó személyzet irányítására.
Képes lesz a villamos rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos feladatok ellátására.
Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos villamos feladatok végrehajtására.
Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.
11.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: 2 év gyakorlat Vezető elektrikus munkakörben.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Vezető elektrikus kiemelt társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
11.4. A képzési program elemei Villamos művezető elméleti betanító képzés.
Villamos művezető tematikus gyakorlati betanító képzés.
Villamos művezető szekunderköri szakterületi vizsga.
Villamos művezető primerköri szakterületi vizsga.
11.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Villamos művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
12. Nukleáris képesítés neve Vezető elektrikus
12.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk villamos rendszereinek és rendszerelemeinek üzemeltetését ellássa. Képes lesz a villamos rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, kapcsolási műveletek, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti villamos üzemviteli műveletek végrehajtására.
12.2. A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi, és dozimetriai szabályok alkalmazására.
A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.
Képes lesz a munkaköri gépész, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek blokkvezénylői alkalmazására.
Képes lesz a villamos rendszerelemek (főelosztók, generátorok, elosztók, és villamos rendszerelemek) blokkvezénylői üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.
Képes lesz a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, feszültség aláhelyezés, feszültségmentesítés, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.
Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.
Képes lesz a villamos rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos villamos feladatok ellátására.
Képes lesz a generátor és a villamos rendszerelemek segédüzemi rendszereinek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.
Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására, a hozzá tartozó személyzet irányítása.
Képes lesz a villamos rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos feladatok ellátására.
Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos villamos feladatok végrehajtására.
12.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: 2 év gyakorlat elektrikus munkakörben.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Elektrikus társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
12.4. A képzési program elemei Vezető elektrikus szekunderköri szakterületi vizsga.
Vezető elektrikus primerköri szakterületi vizsga.
Vezető elektrikus betanító képzési program.
Vezető elektrikus szimulátoros alapképzés.
Vezető elektrikus tematikus gyakorlati betanító képzés.
12.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Vezető elektrikus” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
13. Nukleáris képesítés neve Elektrikus
13.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk villamos rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a villamos rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, kapcsolási műveletek, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti villamos üzemviteli műveletek helyszíni végrehajtására.
13.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.
A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.
Képes lesz a munkaköri gépész, irányítástechnikai, vegyészeti ismeretek alkalmazására.
Képes lesz az alap villamos rendszerelemek (főelosztók, generátorok, elosztók, és villamos rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.
Képes lesz a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, feszültség alá helyezés, feszültségmentesítés, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.
Képes lesz a villamos rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos villamos feladatok ellátására.
Képes lesz a generátor és a villamos rendszerelemek segédüzemi rendszereinek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.
Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására.
Képes lesz a villamos rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos feladatok ellátására.
Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos villamos feladatok végrehajtására.
Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.
13.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
13.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Villamos helyismereti vizsga
Kapcsolási műveletek vizsga
Villamos hálózat és alállomás üzemeltető tanfolyam és vizsga
Generátor segédüzem kezelő tanfolyam és vizsga
Elektrikus tematikus gyakorlati betanító képzés
13.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Elektrikus” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
14. Nukleáris képesítés neve Irányítástechnikai műszakos művezető
14.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz az irányítástechnikai rendszerek, és rendszerelemek üzembevételére, leállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására. Képes lesz a fenti műveletek végrehajtása során az alárendelt műszerészek munkájának irányítására, koordinálására, ellenőrzésére.
14.2. A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.
A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.
Képes lesz kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket (szerszámok, anyagok).
Képes lesz átadni/átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint.
Képes lesz a munkaköri primer és szekunderköri technológiai ismeretek alkalmazására.
Képes lesz a beosztott műszerészek munkájának irányítására, koordinálására, ellenőrzésére.
Képes lesz a szabályozó, vezérlő rendszerelemek, rendszerek, biztonságvédelmi rendszerek műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.
Képes lesz a technológiai mérőkörök, távműködtető körök és lehívó rendszerek működését és műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.
Képes lesz a villamos és pneumatikus végrehajtó szervek működését szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.
Képes lesz az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni.
Képes lesz a szabályozó, vezérlő rendszerelemek, rendszerek, biztonságvédelmi rendszerek helyszíni hibajavítását elvégezni.
Képes lesz a technológiai mérőkörök, távműködtető körök és lehívó rendszerek helyszíni hibajavítását elvégezni.
Képes lesz a villamos és pneumatikus végrehajtó szervek irányítástechnikai eszközeinek helyszíni hibajavítását elvégezni.
Képes lesz a védelmi és reteszköröket bénítani és élesíteni a dokumentációk alapján.
Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.
14.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: 1 év gyakorlat Irányítástechnikai műszakos műszerész munkakörben
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: Irányítástechnikai műszakos műszerész társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
14.4. *  A képzési program elemei Irányítástechnikai műszakos művezető tematikus gyakorlati betanító képzés
Irányítástechnikai műszakos művezető primerköri szakterületi vizsga
Irányítástechnikai műszakos művezető szekunderköri szakterületi vizsga
14.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Irányítástechnikai műszakos művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
15. Nukleáris képesítés neve Irányítástechnikai műszakos műszerész
15.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz az irányítástechnikai rendszerek, és rendszerelemek üzembevételére, leállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására.
15.2. A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi, és dozimetriai szabályok alkalmazására.
A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.
Képes lesz kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket (szerszámok, anyagok).
Képes lesz átadni/átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint.
Képes lesz kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit.
Képes lesz a szabályozó, vezérlő rendszerelemek, rendszerek, biztonságvédelmi rendszerek műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.
Képes lesz a technológiai mérőkörök, távműködtető körök és lehívó rendszerek működését és műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.
Képes lesz a villamos és pneumatikus végrehajtó szervek működését szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.
Képes lesz az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni.
Képes lesz a szabályozó, vezérlő rendszerelemek, rendszerek, biztonságvédelmi rendszerek helyszíni hibajavítását elvégezni.
Képes lesz a technológiai mérőkörök, távműködtető körök és lehívó rendszerek helyszíni hibajavítását elvégezni.
Képes lesz a villamos és pneumatikus végrehajtó szervek irányítástechnikai eszközeinek helyszíni hibajavítását elvégezni.
Képes lesz a védelmi és reteszköröket bénítani és élesíteni a dokumentációk alapján.
Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.
15.3. A képzési programban való Végzettség: 1. melléklet szerint.
részvétel előfeltételei Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
15.4. *  A képzési program Atomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga.
elemei Alkalmazott atomerőművi irányítástechnika tanfolyam és vizsga.
Irányítástechnikai műszakos műszerész tematikus gyakorlati betanító képzés.
15.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Irányítástechnikai műszakos műszerész” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
16. Nukleáris képesítés neve Külső üzemi gépész
16.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőmű külső technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, gépésztechnológiai üzemviteli műveletek helyszíni végrehajtására.
16.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi, és dozimetriai szabályok alkalmazására.
A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.
Képes lesz a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.
Képes lesz a gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.
Képes lesz a külső technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembevétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.
Képes lesz a külső technológiai rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos gépészi feladatok ellátására.
Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a külső technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.
Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és üzemzavar elhárításával kapcsolatos gépészi feladatok ellátására.
Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos gépészi feladatainak ellátására.
Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.
16.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
16.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei tanfolyam és vizsga
Atomerőművi külső technológiai gépüzemi gépész tanfolyam és vizsga
Atomerőművi külső technológiai gázüzemi gépész tanfolyam és vizsga
Külső technológia gépész tematikus gyakorlati betanító képzés
16.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Külső üzemi gépész” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
17. *  Nukleáris képesítés neve Külső üzemi műszakos főgépész
17.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi külső technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, vezetésére, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, gépésztechnológiai üzemviteli műveletek helyszíni végrehajtására és végrehajtatására.
17.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályok, valamint előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására
Képes a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására
Képes a gépészeti rendszerelemek üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére
Képes a külső technológiai rendszerek rendszer- és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek szakszerű végrehajtására
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a külső technológiai rendszerek, a rendszerelemek, és a helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos főgépészi feladatok ellátására
Képes a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére
Képes a külső technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására
Képes az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére és vezetésére
Képes a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és üzemzavar elhárításával kapcsolatos főgépészi feladatok ellátására, továbbá az üzemzavar elhárítási döntéshozatalra
Képes a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos főgépészi feladatainak ellátására
17.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: 3 év gyakorlat külső üzemi gépész munkakörben.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Külső üzemi gépész társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
17.4. *  A képzési program elemei Külső üzemi műszakos főgépész tematikus gyakorlati betanító képzés.
17.5. *  A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Külső üzemi műszakos főgépész” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
17a. *  Nukleáris képesítés neve Külső üzemi állandó délelőttös főgépész
17a.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben részt vevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi külső technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, vezetésére, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, gépésztechnológiai üzemviteli műveletek helyszíni végrehajtására és végrehajtatására.
17a.2. A program során megszerezhető kompetenciák A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi biztonságtechnikai és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.
A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.
Képes lesz a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.
Képes lesz a gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.
Képes lesz a külső technológiai rendszerek rendszer- és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembe vétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.
Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.
Képes lesz a külső technológiai rendszerek, rendszerelemek és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos főgépészi feladatok ellátására.
Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a külső technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.
Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére és vezetésére.
Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével és üzemzavar elhárításával kapcsolatos főgépészi feladatok ellátására, üzemzavar elhárítási döntéshozatalra.
Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos főgépészi feladatainak ellátására.
17a.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: 3 év gyakorlat külső technológiai gépész munkakörben.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: Külső üzemi gépész társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
17a.4. *  A képzési program elemei Külső üzemi állandó délelőttös főgépész tematikus gyakorlati betanító képzés.
17a.5. *  A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Külső üzemi állandó délelőttös főgépész” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
18. Nukleáris képesítés neve Külső üzemi operátor
18.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi külső technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni, illetve vezénylői felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, gépésztechnológiai üzemviteli műveletek helyszíni végrehajtására.
18.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.
Képes lesz az alap, és a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.
Képes lesz a gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.
Képes lesz a külső technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembevétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.
Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a külső technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.
Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és üzemzavar elhárításával kapcsolatos operátori feladatok ellátására.
Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos operátori feladatainak ellátására.
Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.
18.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Külső üzemi gépész társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
18.4. A képzési program elemei Külső üzemi operátor tematikus gyakorlati betanító képzés.
18.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Külső üzemi operátor” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
19. Nukleáris képesítés neve Külső üzemi szolgálatvezető
19.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi külső technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, vezetésére, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, gépésztechnológiai üzemviteli műveletek helyszíni végrehajtására és végrehajtatására. Képes lesz a beosztott személyzet irányítására.
19.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályok, valamint előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására
Képes a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására
Képes a gépészeti rendszerelemek üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére
Képes a külső technológiai rendszerek rendszer- és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek szakszerű végrehajtására
Képes a külső technológiai rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos szolgálatvezetői feladatok ellátására
Képes a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére
Képes a külső technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására
Képes az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére és vezetésére
Képes a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével és üzemzavar- elhárításával kapcsolatos szolgálatvezetői feladatok ellátására, üzemzavar elhárítási döntéshozatalra
Képes a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos szolgálatvezetői feladatok ellátására
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
19.3. *  A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: 1 év gyakorlat technológiai műszaki főgépész munkakörben.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Külső üzemi műszakos főgépész kiemelt társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
19.4. A képzési program elemei Külső üzemi szolgálatvezető tematikus gyakorlati betanító képzés.
19.5. *  A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Külső üzemi szolgálatvezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
20. Nukleáris képesítés neve Külső üzemi művezető
20.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi külső technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, vezetésére, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, gépésztechnológiai üzemviteli műveletek helyszíni végrehajtására és végrehajtatására.
20.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.
A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.
Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.
Képes lesz az alap, és a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.
Képes lesz a gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.
Képes lesz a külső technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembevétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.
Képes lesz a külső technológiai rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos művezetői feladatok ellátására.
Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.
Képes lesz a külső technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.
Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére és vezetésére.
Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és üzemzavar elhárításával kapcsolatos művezetői feladatok ellátására, üzemzavar elhárítási döntéshozatalra.
Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos művezetői feladatok ellátására.
Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.
20.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: 1 év gyakorlat külső technológiai főgépész - műszakos vagy külső technológiai főgépész munkakörben
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: Külső üzemi műszakos főgépész kiemelt társasági jogosító vizsga vagy Külső üzemi állandó délelőttös főgépész társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
20.4. A képzési program elemei Külső üzemi művezető tematikus gyakorlati betanító képzés.
20.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Külső üzemi művezető” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
21. Nukleáris képesítés neve Dozimetriai szolgálatvezető
21.1. *  A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a dozimetriai szolgálat személyzetének irányítása mellett, az atomerőmű és a KKÁT sugárzási viszonyainak (munkahelyi, technológiai, valamint a kibocsátás- és a környezet-ellenőrzés) felügyeletére, a műszakos sugárvédelmi tevékenység irányítására, a sugárvédelmi eszközök helyes üzemeltetésére. Képes lesz az ellenőrzött zónában végzett munkák sugárvédelmi szempontból történő ellenőrzésére, a vonatkozó sugárvédelmi és technológiai előírások betartatására, az ellenőrzött zónában végzett munkák sugárveszélyességének megítélésére, a szükséges sugárvédelmi kivizsgálások levezénylésére. Megfelelően meg tudja ítélni az esetleges üzemzavari helyzeteket és azok esetén teendő sugárvédelmi intézkedéseket.
21.2. *  A program során megszerezhető kompetenciák A munkavégzése során betartja/betartatja munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok, előírásait.
A munkavégzése során betartja/betartatja a sugárvédelmi előírásokat, egyéni védőeszközök használatát.
A munkavégzése során betartja a környezetirányítási, hulladékkezelési követelményeket.
Képes lesz a sugárvédelmi alapismeretek alkalmazására.
Ismerni fogja az ionizáló sugárzások biológiai hatásait.
Képes lesz a radiokémiai alapismeretek alkalmazására.
Képes lesz a nukleáris biztonság figyelembevételével a munkavégzésre.
Munkavégzése során az ellenőrzött zónán belüli helyismeretre tesz szert.
Képes lesz sugárvédelmi mérések elvégzésére.
Képes lesz a sugárvédelmi műszereket megfelelően alkalmazni.
Képes lesz a sugárvédelmi ellenőrző rendszert üzemeltetni.
Képes lesz a rektorfizikai alapfogalmak alkalmazására.
Képes lesz az alap, és a munkaköri gépész, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.
Képes lesz az atomerőmű fő technológiai folyamatait ismerve, megfelelő döntéseket hozni.
Képes lesz a sugárvédelmi rendszerek feladatát, felépítését, paramétereit ismerve, szakszerűen üzemeltetni, ellenőrizni.
Képes lesz a primerköri rendszerelemek feladatát, működési elvét, üzemi állapotát, paramétereit ismerve megfelelő döntéseket hozni.
Képes lesz a technológiai rendszerelemek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének feladatát, felépítését, paramétereit ismerve szakszerűen üzemeltetni, ellenőrizni.
Képes lesz a próbák végrehajtási szabályait betartani.
Képes lesz az eltéréskezelés szabályait betartani.
Képes lesz az üzemzavar elhárítása során rá háruló feladatokat elvégezni.
Képes lesz az üzemzavar-kivizsgálás előírásait betartani, azok alapján eljárni.
Képes lesz a sugárvédelmi szabályzat alkalmazására.
Képes lesz a dozimetriai engedélyen alapuló munkavégzés engedélyezésére.
Képes lesz a dóziskorlátok betartatására.
Képes lesz a dozimetriai ellenőrzés végrehajtására.
Képes lesz az ellenőrzött zóna anyag- és eszközforgalmának felügyeletére.
Képes lesz a dózisfogalmak, dózisszámítások alkalmazására.
Képes lesz a dózis- és dózisteljesítmény-mérésre.
Képes lesz a víz- és levegőaktivitás-mérésére.
Képes lesz a felületi szennyezettség mérésére.
A munkavégzése során betartja a műszak átadás/átvétel előírásait, követelményeit.
Képes lesz specifikus adatbázisokat, alkalmazásokat kezelni.
Képes lesz munkautasítást dokumentálni, forgalmazni.
Képes lesz a KKÁT sugárzási viszonyainak (munkahelyi, technológiai, valamint a kibocsátás- és a környezet-ellenőrzés) felügyeletére.
Képes lesz terjedésszámítást végezni és védelmi intézkedéssel kapcsolatos ajánlást tenni.
21.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: 2 év gyakorlat dozimetrikus munkakörben.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Dozimetrikus társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
21.4. A képzési program elemei Primerköri rendszerek üzemeltetése tanfolyami záróvizsga.
Dozimetriai szolgálatvezető irányítástechnikai szakterületi vizsga.
Dozimetriai szolgálatvezető villamos szakterületi vizsga.
Dozimetriai szolgálatvezető gépész szakterületi vizsga.
Dozimetriai szolgálatvezető sugárvédelmi szakterületi vizsga.
Dozimetriai szolgálatvezető tematikus gyakorlati betanító képzés.
21.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Dozimetriai szolgálatvezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
22. Nukleáris képesítés neve Dozimetrikus
22.1. *  A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőmű munkahelyi, technológiai, valamint a kibocsátás- és a környezet-ellenőrzés sugárvédelmi rendszereinek kezelését és felügyeletét ellássa. Képes lesz az ellenőrzött zónában végzett munkák sugárvédelmi szempontból történő ellenőrzésére, a vonatkozó sugárvédelmi szabályok betartatására, az ellenőrzött zónában végzett munkák sugárveszélyességének megítélésére, joghatályos mérések elvégzésére. Megfelelően el tudja látni a zónahatárokon történő anyagforgalom dozimetriai kontrollját, az ellenőrzött zóna helyiségeinek, munkahelyeknek helyszíni ellenőrzését.
22.2. A program során megszerezhető kompetenciák A munkavégzése során betartja/betartatja munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.
A munkavégzése során betartja/betartatja a sugárvédelmi előírásokat, egyéni védőeszközök használatát.
A munkavégzése során betartja a környezetirányítási, hulladékkezelési követelményeket.
Képes lesz a sugárvédelmi alapfogalmak alkalmazására.
Ismerni fogja az ionizáló sugárzások biológiai hatásait.
Képes lesz a radiokémiai alapismeretek alkalmazására.
Képes lesz a nukleáris biztonság figyelembevételével a munkavégzésre.
Munkavégzése során az ellenőrzött zónán belüli helyismeretre tesz szert.
Képes lesz sugárvédelmi mérések elvégzésére.
Képes lesz a sugárvédelmi műszereket megfelelően alkalmazni.
Képes lesz a sugárvédelmi ellenőrző rendszert üzemeltetni.
Képes lesz a rektorfizikai alapfogalmak alkalmazására.
Képes lesz az alap, és a munkaköri gépész, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.
Képes lesz az atomerőmű fő technológiai folyamatait ismerve megfelelő döntéseket hozni.
Képes lesz a sugárvédelmi rendszerek feladatát, felépítését, paramétereit ismerve, szakszerűen üzemeltetni, ellenőrizni.
Képes lesz a primerköri rendszerelemek feladatát, működési elvét, üzemi állapotát, paramétereit ismerve megfelelő döntéseket hozni.
Képes lesz a technológiai rendszerelemek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének feladatát, felépítését, paramétereit ismerve szakszerűen üzemeltetni, ellenőrizni.
Képes lesz a próbák végrehajtási szabályait betartani.
Képes lesz az eltéréskezelés szabályait betartani.
Képes lesz az üzemzavar elhárítása során rá háruló feladatokat elvégezni.
Képes lesz az üzemzavar-kivizsgálás előírásait betartani, azok alapján eljárni.
Képes lesz a sugárvédelmi szabályzat alkalmazására.
Képes lesz a dozimetriai engedélyen alapuló munkavégzés engedélyezésére.
Képes lesz a dóziskorlátok betartatására.
Képes lesz a dozimetriai ellenőrzés végrehajtására.
Képes lesz az ellenőrzött zóna anyag- és eszközforgalmának felügyeletére.
Képes lesz a dózisfogalmak, dózisszámítások alkalmazására.
Képes lesz a dózis- és dózisteljesítmény-mérésre.
Képes lesz a víz- és levegőaktivitás-mérésére.
Képes lesz a felületi szennyezettség mérésére.
A munkavégzése során betartja a műszak átadás/átvétel előírásait, követelményeit.
Képes lesz, specifikus adatbázisokat, alkalmazásokat kezelni.
22.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: Nincs szükség.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nincs szükség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
22.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga.
Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei tanfolyam és vizsga.
Atomerőművi primerköri gépész tanfolyam és vizsga.
Atomerőművi dozimetrikus tanfolyam és vizsga.
Dozimetrikus tematikus gyakorlati betanító képzés.
22.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Dozimetrikus” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
23. Nukleáris képesítés neve VEFO szolgálatvezető
23.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a vegyészeti szakterülethez tartozó technológiai rendszerek üzemeltetésének, az erőmű technológiai rendszereinek vegyi és radiokémiai üzemellenőrzésének felügyeletére, a vízüzem irányítási feladatok ellátására, a szakterületen történő munkavégzés szerevezésére.
23.2. *  A program során megszerezhető Képes lesz a pótvíz-előkészítőhöz kapcsolódó feladatok ellátására.
kompetenciák Képes lesz a kondenz kezelői ismeretek alkalmazására.
Képes lesz a primer és szekunder köri vegyszerrendszerekkel kapcsolatos feladatok ellátására.
Képes lesz a vegyi és radiokémiai üzemellenőrzésre, vízüzem-irányításra.
Képes lesz a dekontamináló tevékenységek felügyeletére.
Képes lesz a primerköri víztisztítók üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására.
Képes lesz a radioaktív hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátására.
Képes lesz a társasági és egyéb szabályozásokban foglaltak alkalmazására.
23.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: 4 év gyakorlat a vegyészeti szakterület valamely munkakörében.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
23.4. *  A képzési program elemei VEFO szolgálatvezető tematikus gyakorlati betanító képzés
23.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „VEFO szolgálatvezető” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
24. Nukleáris képesítés neve Dekontamináló művezető
24.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a radioaktív izotópokkal szennyezett atomerőművi rendszerelemek és eszközök dekontaminálására és dekontaminálási munkálatai irányítására. Megszerzi a radioaktív szennyezettség csökkentésére, megszüntetésére irányuló biztonságos munkavégzés irányításához és szervezéséhez, valamint a személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges kompetenciákat.
24.2. A program során megszerezhető
kompetenciák
Képes lesz a dekontamináló rendszereket, rendszerelemeket előkészíteni munkavégzéshez, üzemeltetéshez.
Képes lesz üzemeltetni a dekontamináló rendszereket, rendszerelemeket.
Képes lesz a dekontamináló oldatok előkészítését irányítani.
Képes lesz ellenőrizni és figyelemmel kísérni a dekontamináló rendszerek, kádak és rendszerelemek üzemét, működésének technológiai paramétereit.
Képes lesz felismerni és beazonosítani a dekontamináló rendszerek működésének hibáit.
Képes lesz rendellenesség, meghibásodás esetén minősíteni azokat, és az elhárítás érdekében önállóan beavatkozni.
Képes lesz a dekontaminálási munkák adminisztrálására.
Képes lesz a munkaterületet dekontaminálásra történő átadására és átvételére.
Képes lesz az elektrokémiai mintavételek során szükséges feladatok elvégzésére és irányítására.
Képes lesz a munkafolyamat során keletkezett radioaktív hulladékok elhelyezésére és a munkálatok irányítására.
Képes lesz a dekontamináló rendszerek és rendszerelemek karbantartásra történő előkészítésére, illetve karbantartás utáni üzembevételére.
Képes lesz a dekontamináló rendszerek és rendszerelemek ciklikus tesztelésén és próbáin a szükséges teendők ellátására.
Képes lesz a hatásköréhez tartozó területeken ellenőrizni az üzemi rendet, valamint a tűz- és biztonságvédelmi rendszerelemeket.
Képes lesz a műszak tevékenységeinek adminisztrálására.
Képes lesz a társszervezetekkel történő kapcsolattartásra.
Képes lesz a műszakok munkájának megszervezésére, a műszakbeosztások elkészítésére.
Képes lesz a dekontaminálási munkálatok műszaki hátterének saját kompetenciájába tartozó mértékű biztosítására.
Képes lesz az időszakos oktatási tevékenységek elvégzésére.
Képes lesz a munkavégzéshez kapcsolódó zavarok kivizsgálásához szükséges információk biztosítására.
24.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: 5 év gyakorlat dekontamináló műszakvezető munkakörben.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Dekontamináló műszakvezető társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
24.4. *  A képzési program elemei Dekontamináló művezető elméleti képzés tanfolyam és vizsga.
Dekontamináló művezető tematikus gyakorlati betanító képzés.
24.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Dekontamináló művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
25. Nukleáris képesítés neve Dekontamináló
25.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az atomerőművi blokkok radioaktív izotópokkal szennyezett rendszerelemeinek és eszközeinek dekontaminálására. Megszerzi a biztonságos munkavégzéshez, a radioaktív szennyezettség csökkentéséhez, megszüntetéséhez szükséges kompetenciákat.
25.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
Képes a dekontamináló rendszerek, rendszerelemek üzemeltetéshez történő előkészítése során a kompetenciájába tartozó teendők ellátására
Képes a dekontamináló rendszerek, rendszerelemek üzemeltetése során a feladatainak ellátására
Képes a dekontamináló oldatok előkészítése során a feladatainak ellátására
Képes ellenőrizni és figyelemmel kísérni a dekontamináló rendszerek, kádak és rendszerelemek üzemét, működésének technológiai paramétereit
Képes felismerni és beazonosítani a dekontamináló rendszerek működésének hibáit
Képes rendellenesség, meghibásodás esetén minősíteni azokat, a kompetenciájába tartozó paraméterek esetén önállóan beavatkozni
Képes a munkaterületet dekontaminálásra történő átadására és átvételére
Képes az elektrokémiai mintavételek során szükséges feladatok elvégzésére
Képes a munkafolyamat során keletkezett radioaktív hulladékok elhelyezésére
Képes a dekontamináló rendszerek és rendszerelemek karbantartásra történő előkészítése, illetve karbantartás utáni üzembevétele során a kompetenciájába tartozó feladatok ellátására
Képes a dekontamináló rendszerek és rendszerelemek ciklikus tesztelésén és próbáin a kompetenciájába tartozó teendők ellátására
25.3. A képzési programban való Végzettség: 1. melléklet szerint.
részvétel előfeltételei Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
25.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei tanfolyam és vizsga
Atomerőművi dekontamináló berendezés gépész tanfolyam és vizsga
Dekontamináló tematikus gyakorlati betanító képzés
25.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Dekontamináló” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
26. Nukleáris képesítés neve Dekontamináló műszakvezető
26.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a radioaktív izotópokkal szennyezett atomerőművi rendszerelemek és eszközök dekontaminálására és dekontaminálási munkálatai irányítására. Megszerzi a radioaktív szennyezettség csökkentésére, megszüntetésére irányuló biztonságos munkavégzéshez és a tevékenységek irányításához szükséges kompetenciákat.
26.2. A program során megszerezhető
kompetenciák
Képes lesz a dekontamináló rendszereket, rendszerelemeket előkészíteni munkavégzéshez, üzemeltetéshez.
Képes lesz üzemeltetni a dekontamináló rendszereket, rendszerelemeket.
Képes lesz a dekontamináló oldatok előkészítését irányítani.
Képes lesz ellenőrizni és figyelemmel kísérni a dekontamináló rendszerek, kádak és rendszerelemek üzemét, működésének technológiai paramétereit.
Képes lesz felismerni és beazonosítani a dekontamináló rendszerek működésének hibáit.
Képes lesz rendellenesség, meghibásodás esetén minősíteni azokat, és az elhárítás érdekében önállóan beavatkozni.
Képes lesz a dekontaminálási munkák adminisztrálására.
Képes lesz a munkaterület dekontaminálásra történő átadására és átvételére.
Képes lesz az elektrokémiai mintavételek során szükséges feladatok elvégzésére és irányítására.
Képes lesz a munkafolyamat során keletkezett radioaktív hulladékok elhelyezésére és a munkálatok irányítására.
Képes lesz a dekontamináló rendszerek és rendszerelemek karbantartásra történő előkészítésére, illetve karbantartás utáni üzembevételére.
Képes lesz a dekontamináló rendszerek és rendszerelemek ciklikus tesztelésén és próbáin a szükséges teendők ellátására.
Képes lesz a hatásköréhez tartozó területeken ellenőrzi az üzemi rendet, valamint a tűz- és biztonságvédelmi rendszerelemeket.
Képes lesz a műszak tevékenységeinek adminisztrálására.
Képes lesz a társszervezetekkel történő kapcsolattartásra.
26.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: 3 év gyakorlat dekontamináló munkakörben.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Dekontamináló társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
26.4. A képzési program elemei Dekontamináló műszakvezető tematikus gyakorlati betanító képzés.
26.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Dekontamináló műszakvezető” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
27. Nukleáris képesítés neve Víztisztító kezelő I.
27.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az atomerőmű primer-, és szekunderköri víz-gőz rendszereinek működtetéséhez szükséges vízelőkészítő rendszerelemek és rendszerek, a speciális vegyszer előkészítő rendszer, valamint az ipari hulladékvíz rendszer üzemeltetésére és kiszolgálására. Megszerzi a biztonságos munkavégzéshez szükséges kompetenciákat.
27.2. A program során megszerezhető
kompetenciák
Képes lesz ellenőrizni, és figyelemmel kísérni a vízelőkészítő rendszerek és rendszerelemek, valamint az ipari hulladékvíz rendszer üzemét.
A vegyészeti paraméterek alapján képes lesz elvégezni a szükséges korrekciókat.
Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez és a vízelőkészítő rendszerelemek műszaki kiszolgálásához kapcsolódó gyantaműveleteket.
Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez kapcsolódó vegyszeres műveleteket.
Képes lesz előkészíteni karbantartásra a vízelőkészítő rendszerelemeket, az ipari hulladékvíz rendszer rendszerelemeit, valamint a vegyszer rendszereket és rendszerelemeket.
Képes lesz előkészíteni és üzembe venni a vízelőkészítő és az ipari hulladékvíz rendszer rendszerelemeit, valamint a vegyszer rendszereket és rendszerelemeket karbantartás után.
Képes lesz a munkaterület átadására, átvételére.
Képes lesz felismerni és beazonosítani az üzemzavari jelenségeket, végrehajtani az üzemzavar elhárításához szükséges helyszíni tevékenységeket.
Képes lesz az adminisztratív feladatok ellátására.
Képes lesz a hatásköréhez tartozó területeken ellenőrizni az üzemi rendet, valamint a tűz- és biztonságvédelmi rendszerelemeket.
27.3. A képzési programban való Végzettség: 1. melléklet szerint.
részvétel előfeltételei Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
27.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei tanfolyam és vizsga
Atomerőművi vízelőkészítő gépész tanfolyam és vizsga
Víztisztító kezelő I. tematikus gyakorlati betanító képzés
27.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Víztisztító kezelő I.” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
28. Nukleáris képesítés neve Víztisztító kezelő II.
28.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az atomerőmű primer-, és szekunderköri víz-gőz rendszereinek működtetéséhez szükséges víztisztító és vegyszer rendszerek üzemeltetésére és kiszolgálására. Megszerzi a biztonságos munkavégzéshez szükséges kompetenciákat.
28.2. A program során megszerezhető
kompetenciák
Képes lesz ellenőrizni, és figyelemmel kísérni a primer- és szekunderköri víztisztító rendszerek, technológiák üzemét.
A vegyészeti paraméterek alapján képes lesz elvégezni a szükséges korrekciókat.
Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez és a víztisztítók műszaki kiszolgálásához kapcsolódó gyantaműveleteket.
Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez kapcsolódó vegyszeres műveleteket.
Képes lesz előkészíteni karbantartásra a szekunderköri víztisztító rendszerelemeket, valamint a primer és szekunderköri vegyszer rendszereket és rendszerelemeket.
Képes lesz előkészíteni és üzembe venni a szekunderköri víztisztító rendszerelemeket, valamint a primer és szekunderköri vegyszer rendszereket és rendszerelemeket karbantartás után.
Képes lesz a munkaterület átadására, átvételére.
Képes lesz a felismerni és beazonosítani az üzemzavari jelenségeket, végrehajtani az üzemzavar elhárításához szükséges helyszíni tevékenységeket.
A munkaterületén előírt retesz-, védelmi és funkciópróbák végrehajtásában képes lesz közreműködni.
Képes lesz az adminisztratív feladatok ellátására.
Képes lesz a hatásköréhez tartozó területeken ellenőrizni az üzemi rendet, valamint a tűz- és biztonságvédelmi rendszerelemeket.
28.3. A képzési programban való Végzettség: 1. melléklet szerint.
részvétel előfeltételei Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
28.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei tanfolyam és vizsga
Atomerőművi vízelőkészítő gépész tanfolyam és vizsga
Víztisztító kezelő II. tematikus gyakorlati betanító képzés
28.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Víztisztító kezelő II.” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
29. Nukleáris képesítés neve Víztisztító műszakvezető
29.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az atomerőmű primer-, és szekunderköri víz-gőz rendszereinek működtetéséhez szükséges vízelőkészítő rendszerelemek és rendszerek, a speciális vegyszer előkészítő rendszer, valamint az ipari hulladékvíz rendszer üzemeltetésére és kiszolgálására. Megszerzi a biztonságos munkavégzéshez szükséges kompetenciákat.
29.2. A program során megszerezhető
kompetenciák
Képes lesz ellenőrizni, és figyelemmel kísérni a vízelőkészítő rendszerek és rendszerelemek, valamint az ipari hulladékvíz rendszer üzemét.
A vegyészeti paraméterek alapján képes lesz elvégezni a szükséges korrekciókat.
Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez és a vízelőkészítő rendszerelemek műszaki kiszolgálásához kapcsolódó gyantaműveleteket.
Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez kapcsolódó vegyszeres műveleteket.
Képes lesz előkészíteni karbantartásra a vízelőkészítő rendszerelemeket, az ipari hulladékvíz rendszer rendszerelemeit, valamint a vegyszer rendszereket és rendszerelemeket.
Képes lesz előkészíteni és üzembe venni a vízelőkészítő rendszerelemeket, az ipari hulladékvíz rendszer rendszerelemeit, valamint a vegyszer rendszereket és rendszerelemeket karbantartás után.
Képes lesz a munkaterület átadására, átvételére.
Képes lesz a felismerni és beazonosítani az üzemzavari jelenségeket, végrehajtani az üzemzavar elhárításához szükséges helyszíni tevékenységeket.
A munkaterületén előírt retesz-, védelmi- és funkciópróbák végrehajtásában képes lesz közreműködni.
Képes lesz az adminisztratív feladatok ellátására.
Képes lesz a hatásköréhez tartozó területeken ellenőrizni az üzemi rendet, valamint a tűz- és biztonságvédelmi rendszerelemeket.
29.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: 3 év gyakorlat víztisztító kezelő I. munkakörben.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Víztisztító kezelő I. társasági vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
29.4. A képzési program elemei Víztisztító műszakvezető tematikus gyakorlati betanító képzés.
29.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Víztisztító műszakvezető” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
30. Nukleáris képesítés neve Kémiai technológiai művezető I.
30.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az atomerőmű primer-, és szekunderköri víz-gőz rendszereinek működtetéséhez szükséges vízelőkészítő rendszerelemek és rendszerek, a speciális vegyszer előkészítő rendszer, valamint az ipari hulladékvíz rendszer üzemeltetésére és kiszolgálására. Megszerzi a biztonságos munkavégzéshez szükséges kompetenciákat.
30.2. A program során megszerezhető
kompetenciák
Képes lesz ellenőrizni, és figyelemmel kísérni a vízelőkészítő rendszerek és rendszerelemek, valamint az ipari hulladékvíz rendszer üzemét.
A vegyészeti paraméterek alapján képes lesz elvégezni a szükséges korrekciókat.
Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez és a vízelőkészítő rendszerelemek műszaki kiszolgálásához kapcsolódó gyantaműveleteket.
Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez kapcsolódó vegyszeres műveleteket.
Képes lesz előkészíteni karbantartásra a vízelőkészítő rendszerelemeket, az ipari hulladékvíz rendszer rendszerelemeit, valamint a vegyszer rendszereket és rendszerelemeket.
Képes lesz előkészíteni és üzembe venni a vízelőkészítő rendszerelemeket, az ipari hulladékvíz rendszer rendszerelemeit, valamint a vegyszer rendszereket és rendszerelemeket karbantartás után.
Képes lesz a munkaterület átadására, átvételére.
Képes lesz a felismerni és beazonosítani az üzemzavari jelenségeket, végrehajtani az üzemzavar elhárításához szükséges helyszíni tevékenységeket.
A munkaterületén előírt retesz-, védelmi- és funkciópróbák végrehajtásában képes lesz közreműködni.
A társszervezetekkel együttműködve képes lesz koordinálni a biztonságos üzemmenethez szükséges karbantartói, logisztikai és szervezési feladatokat.
Képes lesz az adminisztratív feladatok ellátására.
Képes lesz a hatásköréhez tartozó területeken ellenőrizni az üzemi rendet, valamint a tűz- és biztonságvédelmi rendszerelemeket.
30.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: 5 év gyakorlat víztisztító műszakvezető munkakörben.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Víztisztító műszakvezető társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
30.4. A képzési program elemei Kémiai technológiai művezető I. tematikus gyakorlati betanító képzés.
30.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Kémiai technológiai művezető I.” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
31. Nukleáris képesítés neve Kémiai technológiai művezető II.
31.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az atomerőmű primer-, és szekunderköri víz-gőz rendszereinek működtetéséhez szükséges víztisztító és vegyszer rendszerek üzemeltetésére és kiszolgálására. Megszerzi a biztonságos munkavégzéshez szükséges kompetenciákat.
31.2. A program során megszerezhető kompetenciák A vegyészeti paraméterek alapján képes lesz elvégezni a szükséges korrekciókat.
Képes lesz ellenőrizni, és figyelemmel kísérni a primer- és szekunderköri víztisztító rendszerek, technológiák üzemét.
Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez és a víztisztítók műszaki kiszolgálásához kapcsolódó gyantaműveleteket.
Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez kapcsolódó vegyszeres műveleteket.
Képes lesz előkészíteni karbantartásra a szekunderköri víztisztító rendszerelemeket, valamint a primer és szekunderköri vegyszer rendszereket és rendszerelemeket.
Képes lesz előkészíteni és üzembe venni a szekunderköri víztisztító rendszerelemeket, valamint a primer és szekunderköri vegyszer rendszereket és rendszerelemeket karbantartás után.
Képes lesz a munkaterület átadására, átvételére.
Képes lesz a felismerni és beazonosítani az üzemzavari jelenségeket, végrehajtani az üzemzavar elhárításához szükséges helyszíni tevékenységeket.
A munkaterületén előírt retesz-, védelmi és funkciópróbák végrehajtásában képes lesz közreműködni.
A társszervezetekkel együttműködve képes lesz koordinálni a biztonságos üzemmenethez szükséges karbantartói, logisztikai és szervezési feladatokat.
Képes lesz az adminisztratív feladatok ellátására.
Képes lesz a hatásköréhez tartozó területeken ellenőrizni az üzemi rendet, valamint a tűz- és biztonságvédelmi rendszerelemeket.
31.3. A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: 5 év gyakorlat víztisztító kezelő II. munkakörben.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): Víztisztító kezelő II. társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
31.4. A képzési program elemei Kémiai technológiai művezető II. tematikus gyakorlati betanító képzés.
31.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Kémiai technológiai művezető II.” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
31a. *  Nukleáris képesítés neve Folyékony radioaktív hulladékkezelő gépész
31a.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő képes az ultraszűrő berendezések és a folyékony radioaktív hulladékkezelő rendszerek üzembe vételére, üzemeltetésére és üzemből kivételére. Megismeri és hatékonyan használja a technológiákhoz tartozó kezelési utasításokat, szállítási és emelési technológiákat, valamint a kapcsolási sémákat
31a.2. A program során megszerezhető kompetenciák A munkavégzése során képes az általános és munkahelyi biztonságtechnikai, a tűzvédelmi és a sugárvédelmi szabályok, valamint előírások alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására
Képes az alap, a munkaköri primerköri, villamos és irányítástechnikai ismeretek alkalmazására
Képes az ultraszűrő berendezések és a folyékony radioaktív hulladékkezelő
rendszerek üzembe vételére, üzemeltetésére, üzemből kivételére
Képes végrehajtani a Co-60 eltávolító, komplex-bontó technológia, valamint
a Folyékony Radioaktív Hulladék Feldolgozó Technológia (FHFT) üzemeltetésével az atomerőműben keletkezett folyékony radioaktív hulladékok feldolgozását
Képes hatékonyan használni a technológiákhoz tartozó kezelési utasításokat, szállítási és emelési technológiákat valamint kapcsolási sémákat
Képes végrehajtani a folyékony radioaktív hulladéktároló tartálypark évenkénti mintavételezési programját
Képes önállóan vagy operatív felettese irányításával végrehajtani az üzemzavar elhárításához szükséges helyszíni tevékenységeket
Képes a tapasztalt paraméter eltérések esetén önállóan beavatkozni, az eltéréseket jelenteni operatív feletteseinek
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
31a.3. A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások
Előzetesen elvárt ismeret: Nem szükséges
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
31a.4. A képzési program elemei Atomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Atomerőművi radioaktív hulladékkezelő gépész tanfolyam és vizsga
Folyékony radioaktív hulladékkezelő gépész tematikus gyakorlati betanító képzés
31a.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Folyékony radioaktív hulladékkezelő
gépész” társasági jogosító vizsga jogosítvány
32. Nukleáris képesítés neve Felügyelet alatti primerköri armatúra karbantartó
32.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primerköri armatúráinak karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló primerköri armatúra karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.
32.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános és munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi, és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Rendelkezik a csővezetéki szerelvények alapvető szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető csővezetéki szerelvény típusokat
Ismeri a csővezetéki szerelvények működtetésének módjait
Ismeri a túlnyomás-határolás elvi alapjait, rendszerelemeit
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű primerkörébe beépített csővezetéki szerelvények feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primerkörébe beépített csővezetéki szerelvények karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint
32.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépészet vagy közlekedés vagy vegyipar szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
32.4. *  A képzési program elemei Alapozó armatúra karbantartó szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Primerköri armatúrák karbantartása képzés és vizsga
Primerköri armatúrák inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti primerköri armatúra karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
32.5. A program elvégzését igazoló irat Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti primerköri armatúra karbantartó” tanúsítvány.
33. Nukleáris képesítés neve Primerköri armatúra karbantartó
33.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primerköri armatúráinak karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.
33.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános és munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények helyszíni karbantartási munkáit irányítani, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és a minősített segédanyagok használatát (a továbbiakban: MSH), korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat, és tudja a saját szerepét azokban
33.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti primerköri armatúra karbantartó munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: felügyelet alatti primerköri armatúra karbantartói kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti primerköri armatúra karbantartó” tanúsítvány
33.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi karbantartási alapok
- gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Primerköri armatúra karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás képzés és vizsga
33.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Nukleáris karbantartó lakatos - armatúra karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
34. Nukleáris képesítés neve Felügyelet alatti szekunderköri armatúra karbantartó
34.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű szekunderköri armatúráinak karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló szekunderköri armatúra karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.
34.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Rendelkezik a csővezetéki szerelvények alapvető szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető csővezetéki szerelvény típusokat
Ismeri a csővezetéki szerelvények működtetésének módjait
Ismeri a túlnyomás-határolás elvi alapjait, rendszerelemeit
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű szekunderkörébe beépített csővezetéki szerelvények feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű szekunderkörébe beépített csővezetéki szerelvények karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint
34.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépészet vagy közlekedés vagy vegyipar szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
34.4. *  A képzési program elemei Alapozó armatúra karbantartó szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Szekunderköri armatúrák karbantartása képzés és vizsga
Szekunderköri armatúrák karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti szekunderköri armatúra karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
34.5. A program elvégzését igazoló irat Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti szekunderköri armatúra karbantartó” tanúsítvány.
35. Nukleáris képesítés neve Szekunderköri armatúra karbantartó
35.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű szekunderköri armatúráinak karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.
35.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények helyszíni karbantartási munkáit irányítani, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
35.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
A képzési programban való részvétel előfeltételei Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti szekunderköri armatúra karbantartó munkakörben munkavégzés.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti szekunderköri armatúra karbantartói kompetenciák.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti szekunderköri armatúra karbantartó” tanúsítvány.
35.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi karbantartási alapok
- gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Szekunderköri armatúra karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás képzés és vizsga
35.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó lakatos - armatúra karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
36. Nukleáris képesítés neve Felügyelet alatti armatúra hajtómű karbantartó
36.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények hajtóműveinek karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló armatúra hajtómű karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.
36.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Rendelkezik a csővezetéki szerelvények alapvető szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető csővezetéki szerelvény típusokat
Ismeri a csővezetéki szerelvények működtetésének módjait
Ismeri a túlnyomás-határolás elvi alapjait, rendszerelemeit
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csővezetéki szerelvények hajtóműveinek feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csővezetéki szerelvények hajtóműveinek karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint
36.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépészet vagy közlekedés vagy vegyipar szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
36.4. *  A képzési program elemei Alapozó armatúra hajtómű karbantartó szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Armatúrák hajtóműveinek karbantartása képzés és vizsga
Armatúrák hajtóműveinek inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti armatúra hajtómű karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
36.5. A program elvégzését igazoló irat Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti armatúra hajtómű karbantartó” tanúsítvány.
37. Nukleáris képesítés neve Armatúra hajtómű karbantartó
37.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények hajtóműveinek karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.
37.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények hajtóműveinek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények hajtóműveinek helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
37.3. *  A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti armatúra hajtómű karbantartó munkakörben munkavégzés.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti armatúra hajtómű karbantartói kompetenciák.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti armatúra hajtómű karbantartó” tanúsítvány.
37.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Armatúra hajtómű karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás képzés és vizsga
37.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Nukleáris karbantartó lakatos - armatúra hajtómű karbantartó” vagy „Karbantartó lakatos - armatúra hajtómű karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
38. Nukleáris képesítés neve Felügyelet alatti biztonsági szelep karbantartó
38.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített biztonsági szelepek karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló biztonsági szelep karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.
38.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Rendelkezik a csővezetéki szerelvények alapvető szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető csővezetéki szerelvény típusokat
Ismeri a csővezetéki szerelvények működtetésének módjait
Ismeri a túlnyomás-határolás elvi alapjait
Ismeri a túlnyomás-határoló rendszerelemeket és azok típusait
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített túlnyomás- határolók feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített túlnyomás-határolók karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint
38.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépészet vagy közlekedés vagy vegyipar szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
38.4. *  A képzési program elemei Alapozó biztonsági szelep karbantartó szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Biztonsági szelepek karbantartása képzés és vizsga
Biztonsági szelepek inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti biztonsági szelep karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
38.5. A program elvégzését igazoló irat Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti biztonsági szelep karbantartó” tanúsítvány.
39. Nukleáris képesítés neve Biztonsági szelep karbantartó
39.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített biztonsági szelepek karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.
39.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített biztonsági szelepek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített biztonsági szelepek helyszíni karbantartási munkáit irányítani, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
39.3. *  A képzési programban való részvétel Végzettség: 1. melléklet szerint.
előfeltételei Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti biztonsági szelep karbantartó munkakörben munkavégzés.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti biztonsági szelep karbantartói kompetenciák.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti biztonsági szelep karbantartó” tanúsítvány.
39.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Biztonsági szelep karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
39.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó lakatos - biztonsági szelep karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
40. Nukleáris képesítés neve Felügyelet alatti forgógép karbantartó
40.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri, valamint külső technológiai rendszereibe beépített forgógépek karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló forgógép karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.
40.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Rendelkezik a forgógépek alapvető szerkezeti ismereteivel.
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető forgógép típusokat
Ismeri a forgógépek üzemi és szabályozási módjait
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe, valamint külső technológiai rendszereibe beépített forgógépek feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és szekunderkörébe, valamint a külső technológiai rendszereibe beépített forgógépek karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint
40.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépészet vagy közlekedés vagy vegyipar szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
40.4. *  A képzési program elemei Alapozó forgógép karbantartó szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Forgógépek karbantartása képzés és vizsga
Forgógépek inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti forgógép karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
40.5. A program elvégzését igazoló irat Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti forgógép karbantartó” tanúsítvány.
41. Nukleáris képesítés neve Forgógép karbantartó
41.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri, valamint külső technológiai rendszereibe beépített forgógépek karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.
41.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi, és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri, valamint külső technológiai rendszereibe beépített forgógépek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri, valamint külső technológiai rendszereibe beépített forgógépek helyszíni karbantartási munkáit irányítani, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
41.3. *  A képzési Végzettség: 1. melléklet szerint.
programban való
részvétel előfeltételei
Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti forgógép karbantartó munkakörben munkavégzés.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti forgógép karbantartói kompetenciák.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti forgógép karbantartó” tanúsítvány.
41.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Forgógép karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
41.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Nukleáris karbantartó lakatos - forgógép karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
42. Nukleáris képesítés neve Felügyelet alatti gáztechnikai berendezés karbantartó
42.1. *  A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gáztechnikai berendezések karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló gáztechnikai berendezés karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.
42.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Rendelkezik a kalorikus gépek alapvető szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető kalorikus géptípusokat
Ismeri a kalorikus gépek működésének alapjait
Ismeri a kalorikus gépek üzemi és szabályozási módjait
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gáztechnikai berendezések feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gáztechnikai berendezések karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint
42.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépészet vagy közlekedés vagy vegyipar szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
42.4. *  A képzési program elemei Alapozó gáztechnikai berendezések szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok
Gáztechnikai berendezések karbantartása képzés és vizsga
Gáztechnikai berendezések inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti gáztechnikai berendezés karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
42.5. *  A program elvégzését igazoló irat Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti gáztechnikai berendezés karbantartó” tanúsítvány.
43. Nukleáris képesítés neve Gáztechnikai berendezés karbantartó
43.1. *  A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gáztechnikai berendezések karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.
43.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gáztechnikai berendezések karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gáztechnikai berendezések helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
43.3. *  A képzési Végzettség: 1. melléklet szerint.
programban való
részvétel előfeltételei
Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti gáztechnikai berendezés karbantartó munkakörben munkavégzés.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti gáztechnikai berendezés karbantartói kompetenciák.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti gáztechnikai berendezés karbantartó” tanúsítvány.
43.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Gáztechnikai berendezés karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
43.5. *  A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó lakatos - gáztechnikai berendezés karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
44. Nukleáris képesítés neve Felügyelet alatti gőzturbina karbantartó
44.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló gőzturbina karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.
44.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Rendelkezik a turbinák alapvető szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető turbina típusokat
Ismeri a turbinák működésének alapjait
Ismeri a turbinák üzemi és szabályozási módjait
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint
44.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépészet vagy közlekedés vagy vegyipar szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
44.4. *  A képzési program elemei Alapozó gőzturbina karbantartó szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Gőzturbinák karbantartása képzés és vizsga
Gőzturbinák karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti gőzturbina karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
44.5. A program elvégzését igazoló irat Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti gőzturbina karbantartó” tanúsítvány.
45. Nukleáris képesítés neve Gőzturbina karbantartó
45.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.
45.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
45.3. *  A képzési Végzettség: 1. melléklet szerint.
programban való
részvétel előfeltételei
Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti gőzturbina karbantartó munkakörben munkavégzés.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti gőzturbina karbantartói kompetenciák.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti gőzturbina karbantartó” tanúsítvány.
45.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Gőzturbina karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
45.5. *  A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó lakatos - gőzturbina karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
45a. *  Nukleáris képesítés neve Felügyelet alatti légtechnikai berendezés karbantartó
45a.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri, valamint külső technológiai rendszereibe beépített légtechnikai berendezések karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló légtechnikai berendezés karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa
45a.2. A program során megszerezhető kompetenciák A munkavégzése során képes az általános, munkahelyi biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályok, valamint előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Rendelkezik a légtechnikai berendezések alapvető szerkezeti ismereteivel
Ismeri a légtechnikai berendezések működésének alapjait
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető légtechnikai berendezés típusokat
Ismeri a légtechnikai berendezések üzemi és szabályozási módjait
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe, valamint külső technológiai rendszereibe beépített légtechnikai berendezések feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és szekunderkörébe, valamint a külső technológiai rendszereibe beépített légtechnikai berendezések karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint
45a.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépészet vagy közlekedés vagy vegyipar szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
45a.4. A képzési program elemei Alapozó légtechnikai berendezés karbantartó szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Légtechnikai berendezések karbantartása képzés és vizsga
Légtechnikai berendezések inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti légtechnikai berendezés karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
45a.5. A program elvégzését igazoló irat Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti légtechnikai berendezés karbantartó” tanúsítvány
45b. *  Nukleáris képesítés neve Légtechnikai berendezés karbantartó
45b.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy a paksi atomerőmű légtechnikai berendezéseinek karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatti Légtechnikai berendezés karbantartó” dolgozókat felelős munkavezetőként irányítsa
45b.2. A program során megszerezhető kompetenciák A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
45b.3. A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti légtechnikai berendezés karbantartó munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: felügyelet alatti légtechnikai berendezés karbantartói kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti légtechnikai berendezés karbantartó” tanúsítvány
45b.4. A képzési program elemei Atomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Légtechnikai berendezés karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
45b.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó lakatos - légtechnikai berendezés karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány
46. Nukleáris képesítés neve Felügyelet alatti fővízköri készülék karbantartó
46.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített fővízköri és főbb biztonsági készülékeinek karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló fővízköri készülék karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.
46.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Rendelkezik a hőcserélők, szűrők szerkezeti ismereteivel.
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető hőcserélő, szűrő típusokat
Ismerje és tudja alkalmazni a fővízköri készülékeken végrehajtott ellenőrzések szabályait
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű primerkörébe beépített fővízköri készülékek feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primerkörébe beépített fővízköri készülékek karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint
46.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépészet vagy közlekedés vagy vegyipar szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
46.4. *  A képzési program elemei Alapozó készülék szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Fővízköri készülékek karbantartása képzés és vizsga
Fővízköri készülékek inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti fővízköri készülékek karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
46.5. *  A program elvégzését igazoló irat Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti fővízköri készülék karbantartó” tanúsítvány.
47. *  Nukleáris képesítés neve Fővízköri készülék karbantartó
47.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített fővízköri készülékek karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.
47.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített fővízköri készülékek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített fővízköri készülékek helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
47.3. *  A képzési Végzettség: 1. melléklet szerint.
programban való
részvétel előfeltételei
Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti fővízköri készülék karbantartó munkakörben munkavégzés.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti fővízköri készülék karbantartói kompetenciák.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti fővízköri készülék karbantartó” tanúsítvány.
47.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Fővízköri készülék karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
47.5. *  A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Nukleáris karbantartó lakatos - fővízköri készülék karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
48. Nukleáris képesítés neve Felügyelet alatti primerköri készülék karbantartó
48.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített primerköri és főbb biztonsági készülékeinek karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló primerköri készülék karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.
48.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Rendelkezik a hőcserélők, szűrők szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető hőcserélő, szűrő típusokat
Ismerje és tudja alkalmazni a primerköri készülékeken végrehajtott ellenőrzések, szabályait
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű primerkörébe beépített primerköri készülékek feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primerkörébe beépített primerköri készülékek karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint
48.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépészet vagy közlekedés vagy vegyipar szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
48.4. *  A képzési program elemei Alapozó készülék szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Primerköri készülék karbantartása képzés és vizsga
Primerköri készülék inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti primerköri készülék karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
48.5. *  A program elvégzését igazoló irat Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti primerköri készülék karbantartó” tanúsítvány.
49. *  Nukleáris képesítés neve Primerköri készülék karbantartó
49.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített primerköri készülékek karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.
49.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített primerköri készülékek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített primerköri készülékek helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
49.3. *  A képzési Végzettség: 1. melléklet szerint.
programban való
részvétel előfeltételei
Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti primerköri készülék karbantartó munkakörben munkavégzés.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti primerköri készülék karbantartói kompetenciák.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti primerköri készülék karbantartó” tanúsítvány
49.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi karbantartási alapok
- gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Primerköri készülék karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
49.5. *  A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Nukleáris karbantartó lakatos - Primerköri készülék karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
50. Nukleáris képesítés neve Felügyelet alatti szekunderköri készülék karbantartó
50.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű szekunderköri technológiai rendszereibe beépített készülékeinek karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló szekunderköri készülék karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.
50.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Rendelkezik a hőcserélők, szűrők szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető hőcserélő, szűrő típusokat
Ismerje és tudja alkalmazni a szekunderköri készülékeken végrehajtott ellenőrzések szabályait
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű szekunderkörébe beépített készülékek feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű szekunderkörébe beépített készülékek karbantartásának komplex műveleteit a munkavégzésre vonatkozó szabályok és előírások szerint
50.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépészet vagy közlekedés vagy vegyipar szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
50.4. *  A képzési program elemei Alapozó készülék szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Készülék karbantartó munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Szekunderköri készülékek karbantartása képzés és vizsga
Szekunderköri készülékek karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti szekunderköri készülék karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
50.5. *  A program elvégzését igazoló irat Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti szekunderköri készülék karbantartó” tanúsítvány.
51. *  Nukleáris képesítés neve Szekunderköri készülék karbantartó
51.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű szekunderköri technológiai rendszereibe beépített készülékek karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.
51.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, és magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, és eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű szekunderköri technológiai rendszereibe beépített készülékek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű szekunderköri technológiai rendszereibe beépített készülékek helyszíni karbantartási munkáit irányítani, a munkavégzésre vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
51.3. *  A képzési Végzettség: 1. melléklet szerint.
programban való
részvétel előfeltételei
Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti készülék munkakörben munkavégzés.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti szekunderköri készülék karbantartói kompetenciák.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti szekunderköri készülék karbantartó” tanúsítvány.
51.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Szekunderköri készülék karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
51.5. *  A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó lakatos - Szekunderköri készülék karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
52. Nukleáris képesítés neve Felügyelet alatti reaktor karbantartó
52.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű technológiai rendszereibe beépített atomreaktor karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló reaktor karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.
52.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és a dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, és magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Rendelkezik a VVER-440 típusú reaktor felépítésének szerkezeti ismereteivel
Ismeri VVER-440 típusú reaktor felépítését és feladatát
Ismeri a VVER-440 típusú reaktor belső rész konstrukciók felépítését és feladatát
Ismeri és végre tudja hajtani a reaktor osztósíkok közötti tömítések menetét
Ismeri a karimás kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, és eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Felügyelet alatt végre tudja hajtani a VVER-440 típusú reaktor karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint
52.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépészet vagy közlekedés vagy vegyipar szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
52.4. *  A képzési program elemei Alapozó reaktor karbantartó szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Reaktor karbantartása képzés és vizsga
Reaktor inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti reaktor karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás képzés és vizsga
52.5. A program elvégzését igazoló irat Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti reaktor karbantartó” tanúsítvány.
53. Nukleáris képesítés neve Reaktor karbantartó
53.1. *  A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőműbe beépített VVER-440-es reaktor karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott felügyelet alatti munkavállalókat munkavezetőként irányítsa.
53.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket és eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőműbe beépített VVER-440 típusú reaktor karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű rendszereibe beépített VVER-440 típusú reaktor helyszíni karbantartási munkáit irányítani a munkavégzésre vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
53.3. *  A képzési Végzettség: 1. melléklet szerint.
programban való részvétel előfeltételei Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti reaktor karbantartó munkakörben munkavégzés.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti reaktor karbantartói kompetenciák.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti reaktor karbantartó” tanúsítvány.
53.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi karbantartási alapok
- gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Reaktor karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
53.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Nukleáris karbantartó lakatos - reaktor karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
54. Nukleáris képesítés neve Felügyelet alatti karbantartó műszerész
54.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó szerveinek karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló karbantartó műszerész” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.
54.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és a dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési és magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Rendelkezik a csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó szerveinek alapvető szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető villamos és pneumatikus végrehajtó szerveket
Ismeri, és végre tudja hajtani a csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó szerveinek karbantartási feladatait
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó szerveinek feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó szervei karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint
54.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar vagy elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
54.4. *  A képzési program elemei Alapozó armatúra működtető műszer szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Villamos és pneumatikus végrehajtó szervek karbantartása képzés és vizsga
Villamos és pneumatikus végrehajtó szervek inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti karbantartó műszerész munkahelyi gyakorlati betanulás képzés és vizsga
54.5. *  A program elvégzését igazoló irat Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti karbantartó műszerész” tanúsítvány.
55. Nukleáris képesítés neve Karbantartó műszerész
55.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó szerveinek karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott felügyelet alatti munkavállalókat munkavezetőként irányítsa.
55.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, és a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és a dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, és magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket és eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó szerveinek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó szerveinek helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
55.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti karbantartó műszerész munkakörben munkavégzés.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti karbantartó műszerész kompetenciák.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti karbantartó műszerész” tanúsítvány.
55.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Karbantartó műszerész munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
55.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó műszerész” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
56. Nukleáris képesítés neve Felügyelet alatti csővezeték karbantartó
56.1. *  A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetékek és csőtartók karbantartásával és vizsgálatával összefüggő feladatokat „önálló csővezeték karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.
56.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, és a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Rendelkezik az atomerőműbe beépített csővezetékek és csőtartók szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető csővezetékek és csőtartók típusait, szerkezeti anyagait
Ismeri, és végre tudja hajtani a csővezetékek és csőtartók karbantartásának és vizsgálatának szabályait és feladatait
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csővezetékek és csőtartók karbantartásának és vizsgálati módszereinek szakterületére háruló feladatait, az egyes vizsgálatok végrehajtásának szabályait
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csővezetékek és csőtartók karbantartásának és vizsgálatának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint
56.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépészet vagy közlekedés vagy vegyipar vagy építészet szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar vagy építőipar ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
56.4. *  A képzési program elemei Alapozó csővezeték és csőtartó szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Csővezetékek és csőtartók karbantartása és vizsgálatai képzés és vizsga
Csővezetékek és csőtartók karbantartásának és vizsgálatának karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti csővezeték karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
56.5. A program elvégzését igazoló irat Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti csővezeték karbantartó” tanúsítvány.
57. Nukleáris képesítés neve Csővezeték karbantartó
57.1. *  A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetékek és csőtartók karbantartásával és vizsgálatával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.
57.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és a dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket és eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetékek és csőtartók karbantartását és vizsgálatát önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végre-hajtani
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetékek és csőtartók karbantartási és vizsgálati munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
57.3. *  A képzési Végzettség: 1. melléklet szerint.
programban való
részvétel előfeltételei
Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti csővezeték karbantartó munkakörben munkavégzés.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti csővezeték karbantartói kompetenciák.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti csővezeték karbantartó tanúsítvány.
57.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Csővezeték karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
57.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó lakatos - csővezeték karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
58. *  Nukleáris képesítés neve Felügyelet alatti működtetés karbantartó
58.1. *  A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített cső-vezetéki szerelvények villamos végrehajtó szerveinek karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló működtetés karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa
58.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Rendelkezik a csővezetéki szerelvények villamos végrehajtó szerveinek alapvető szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető villamos végrehajtó szerveket
Ismeri és végre tudja hajtani a csővezetéki szerelvények villamos végrehajtó szerveinek karbantartási feladatait
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csővezetéki szerelvények villamos végrehajtó szerveinek feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csővezetéki szerelvények villamos végrehajtó szerveinek karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint
58.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar vagy elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
58.4. *  A képzési program elemei Alapozó armatúra működtető műszer szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Villamos végrehajtó szervek karbantartása képzés és vizsga
Villamos végrehajtó szervek inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti működtetés karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
58.5. *  A program elvégzését igazoló irat Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti működtetés karbantartó” tanúsítvány
59. *  Nukleáris képesítés neve Működtetés karbantartó
59.1. *  A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények villamos végrehajtó szerveinek karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatti működtetés karbantartó” dolgozókat felelős munkavezetőként irányítsa
59.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények villamos végrehajtó szerveinek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények villamos végrehajtó szerveinek helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Alkalmazni tudja a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
59.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti működtetés karbantartó munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti működtetés karbantartói kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti működtetés karbantartó” tanúsítvány
59.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi karbantartási alapok
- gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Működtetés karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
59.5. *  A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó lakatos - működtetés karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány
60. Nukleáris képesítés neve Tömörtelenség elhárító
60.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű gépészeti technológiai rendszereinek tömörtelensége esetén nyomás alatt üzemelő rendszer hibaelhárítással kapcsolatos feladatokat önállóan ellássa.
60.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű gépészeti technológiai rendszereinek tömörtelensége esetén az üzem alatti tömörtelenség-elhárítás hibafeltárási-, adatrögzítési, előkészítési-, végrehajtási feladatait önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű gépészeti technológiai rendszereinek tömörtelensége esetén az üzem alatti tömörtelenség elhárítás hibafeltárási-, adatrögzítési, előkészítési-, végrehajtási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Alkalmazni tudja a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
60.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépészet vagy építész szakmacsoportra meghatározott kompetenciák vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy építőipar ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
60.4. *  A képzési program elemei Atomerőművi karbantartási alapok
- gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Tömörtelenség elhárítás elmélete képzés és vizsga
Tömörtelenség elhárítási gyakorlata képzés és vizsga
Tömörtelenség elhárító munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
60.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó lakatos - tömörtelenség elhárító” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
61. Nukleáris képesítés neve Karbantartó műszakvezető (szakterületenként meghatározott)
61.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőmű karbantartási munkáit a saját szakterületének megfelelően a vonatkozó szabályok szerint végrehajtsa, az irányítása alá tartozó dolgozók munkáját irányítsa, ellenőrizze.
61.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű karbantartási munkáit a saját szakterületére vonatkoztatva az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját és a beosztottjai munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozói munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni
61.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: legalább 2 év munkavégzés szakterülete megelőző szintjén.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépészet szakmacsoportra vagy közlekedés szakmacsoportra vagy vegyipar szakmacsoportra vagy elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, valamint szakterületére előírt megelőző szakmai társasági jogosító vizsga és minőségellenőr képesítés vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar vagy elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
61.4. *  A képzési program elemei Munkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés és vizsga
Műszakvezető tematikus gyakorlati betanulás (szakterületenként meghatározott) képzés és vizsga
61.5. *  A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó műszakvezető - szakterület” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
62. * 
63. Nukleáris képesítés neve Karbantartási műszaki ellenőr (szakterületenként meghatározott)
63.1. *  A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőmű karbantartási munkáit szerződéssel végző beszállítók tevékenységét a saját szakterületére vonatkozóan koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.
63.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi, és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű karbantartási munkáit a saját szakterületére vonatkoztatva az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját és a beszállító munkavállalói munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beszállító dolgozóival a szabályokat betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beszállító dolgozóinak munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni
63.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: legalább 2 év munkavégzés szakterülete megelőző szintjén.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépészet vagy közlekedés vagy vegyipar vagy elektrotechnika-elektronika vagy építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, valamint szakterületére előírt megelőző szakmai társasági jogosító vizsga, továbbá Minőségellenőr képzés és vizsga vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar vagy elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy építőipar ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
63.4. *  A képzési program elemei Munkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés és vizsga
63.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartási műszaki ellenőr - szakterület” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
64. Nukleáris képesítés neve Karbantartás művezető (szakterületenként meghatározott)
64.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok rendszereinek, rendszerelemeinek karbantartási munkáit a saját szakterületére vonatkozóan koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.
64.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű karbantartási munkáit a saját szakterületére vonatkoztatva az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni
64.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: legalább 1 év munkavégzés karbantartási műszaki ellenőr (szakterületenként meghatározott), vagy legalább 2 év munkavégzés karbantartási ellenőr munkakörben, vagy legalább 4 év munkavégzés szakterülete megelőző szintjén.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépészet vagy közlekedés vagy vegyipar vagy elektrotechnika-elektronika vagy építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, valamint szakterületére előírt megelőző szakmai társasági jogosító vizsga, továbbá Minőségellenőr képzés és vizsga vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar vagy elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy építőipar ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
64.4. *  A képzési program elemei Munkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés és vizsga.
64.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartás művezető - szakterület” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
65. Nukleáris képesítés neve Armatúra karbantartó művezető
65.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok primerköri rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények karbantartási munkáit a saját szakterületére vonatkozóan koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.
65.2. A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.
Képes az atomerőmű primerköri rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni.
Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően.
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat.
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni.
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja.
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat.
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni.
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására.
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni.
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni.
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni.
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket.
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni.
65.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 1 év munkavégzés karbantartási műszaki ellenőr - primerköri armatúra karbantartó munkakörben vagy 4 év munkavégzés nukleáris karbantartó lakatos - primerköri armatúra karbantartó munkakörben
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: karbantartási műszaki ellenőr - primerköri armatúra karbantartó társasági jogosító vizsga vagy nukleáris karbantartó lakatos - primerköri armatúra karbantartó társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
65.4. *  A képzési program elemei Munkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés és vizsga
65.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Armatúra karbantartó művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
66. Nukleáris képesítés neve Forgógép karbantartó művezető
66.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok primerköri rendszereibe beépített forgógépek karbantartási munkáit a saját szakterületére vonatkozóan koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.
66.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primerköri rendszereibe beépített forgógépek karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni
66.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: legalább 1 év munkavégzés karbantartási műszaki ellenőr - forgógép karbantartó munkakörben vagy legalább 4 év munkavégzés nukleáris karbantartó lakatos - forgógép karbantartó munkakörben.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret: karbantartási műszaki ellenőr - forgógép karbantartó vagy nukleáris karbantartó lakatos - forgógép karbantartó társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
66.4. *  A képzési program Munkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés és vizsga.
elemei
66.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Forgógép karbantartó művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
67. Nukleáris képesítés neve Fővízköri készülék karbantartó művezető
67.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok primerköri technológiai rendszereibe beépített fővízköri és főbb biztonsági készülékeinek karbantartási munkáit koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.
67.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített fővízköri és főbb biztonsági készülékeinek karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni
67.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 1 év munkavégzés karbantartási műszaki ellenőr - primerköri készülék karbantartó munkakörben vagy legalább 4 év munkavégzés nukleáris karbantartó lakatos - fővízköri készülék karbantartó munkakörben vagy 4 év munkavégzés nukleáris karbantartó lakatos - primerköri készülék karbantartó munkakörben
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: karbantartási műszaki ellenőr - primerköri készülék karbantartó, vagy nukleáris karbantartó lakatos - fővízköri készülék karbantartó, vagy nukleáris karbantartó lakatos - primerköri készülék karbantartó társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
67.4. *  A képzési program Munkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés és vizsga.
elemei
67.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Fővízköri készülék karbantartó művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
68. Nukleáris képesítés neve Biztonsági szelep karbantartó művezető
68.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített túlnyomás-határoló rendszerelemek karbantartási munkáit koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.
68.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű blokkok technológiai rendszereibe beépített túlnyomás-határoló rendszerelemeinek karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni
68.3. *  A képzési Végzettség: 1. melléklet szerint.
programban való
részvétel előfeltételei
Szakmai gyakorlat: legalább 4 év munkavégzés karbantartó lakatos - biztonsági szelep karbantartó munkakörben.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): karbantartó lakatos - biztonsági szelep karbantartó társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
68.4. *  A képzési program Munkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés és vizsga.
elemei
68.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Biztonsági szelep karbantartó művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
69. *  Nukleáris képesítés neve Reaktor karbantartó műszakvezető
69.1. *  A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőműbe beépített VVER-440-es reaktor karbantartási munkáit koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.
69.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőműbe beépített VVER-440 típusú reaktor karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni
69.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 4 év munkavégzés nukleáris karbantartó lakatos
- reaktor karbantartó munkakörben
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: nukleáris karbantartó lakatos - reaktor karbantartó társasági jogosító vizsga, továbbá minőségellenőr képesítés és vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
69.4. *  A képzési program Munkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés és vizsga.
elemei
69.5. *  A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Reaktor karbantartó műszakvezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
70. Nukleáris képesítés neve Reaktorszerelés vezető
70.1. *  A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőműbe beépített VVER-440-es reaktor karbantartási munkáit, valamint a reaktor karbantartó művezetők munkáit szerelés vezetői jogosultsággal irányítsa és ellenőrizze.
70.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőműbe beépített VVER-440 típusú reaktor karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a reaktor karbantartó művezetők munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni
70.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: legalább 2 év munkavégzés reaktor karbantartó műszakvezető munkakörben.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret(ek): reaktor karbantartó műszakvezető kiemelt társasági jogosító vizsga.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
70.4. *  A képzési program Munkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés és vizsga.
elemei
70.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Reaktorszerelés vezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
71. Nukleáris képesítés neve Technológiai és biztonsági művezető
71.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített technológiai és biztonsági rendszerelemek karbantartási munkáit koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.
71.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi, és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített technológiai és biztonsági rendszerelemek karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni
71.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 1 év munkavégzés műszaki ellenőr
- szakterületére előírt megelőző szakmai társasági jogosító vizsga vagy csoportvezető - szakterületére előírt megelőző szakmai társasági jogosító vizsga vagy legalább 4 év munkavégzés műszerész - villamos teljesítményelektronika és biztonsági energiaellátás karbantartó, vagy
műszerész villamos technológiai vezérlések és elosztói rendszerek karbantartó, vagy műszerész - villamos főberendezések karbantartó, védelmek és mérések karbantartó munkakörben
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: műszaki ellenőr vagy csoportvezető, vagy műszerész - biztonsági energiaellátás karbantartó, vagy műszerész - villamos teljesítményelektronika és biztonsági energiaellátás karbantartó, vagy műszerész villamos technológiai vezérlések és elosztói rendszerek karbantartó, vagy műszerész - villamos főberendezések karbantartó, védelmek és mérések karbantartó kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
71.4. *  A képzési program elemei Munkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés és vizsga.
71.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Technológiai és biztonsági művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
72. Nukleáris képesítés neve Technológiai védelmek művezető
72.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített technológiai védelmi rendszerelemek karbantartási munkáit koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.
72.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőművi blokkok beépített technológiai védelmi rendszerelemek karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni
72.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 1 év csoportvezető - Reaktor védelmi rendszer (a továbbiakban: RVR) karbantartó munkakörben vagy legalább 4 év műszerész - RVR karbantartó műszerész munkakörben vagy legalább 4 év Szabályzó és Biztonság Védelmi Rendszer (a továbbiakban: SZBVR) rendszerfelelős műszerész munkakörben
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: csoportvezető - RVR karbantartó társasági jogosító vizsga vagy műszerész - RVR karbantartó műszerész társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
72.4. *  A képzési program elemei Munkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés és vizsga.
72.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Technológiai védelmek művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
73. *  Nukleáris képesítés neve Elektromechanikai karbantartó művezető
73.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített elektromechanikai rendszerelemek karbantartási munkáit koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.
73.2. *  A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Képes az atomerőművi blokkok beépített elektromechanikai rendszerelemek karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni
73.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 1 év csoportvezető - SZBV hajtás szerelő munkakörben vagy legalább 1 év csoportvezető - Reaktoron belüli mérések munkakörben vagy legalább 4 év műszerész - SZBV hajtás szerelő műszerész vagy legalább 4 év műszerész - reaktoron belüli mérések műszerész munkakörben
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: csoportvezető - SZBV hajtás szerelő társasági jogosító vizsga vagy csoportvezető - reaktoron belüli mérések műszerész, vagy műszerész - SZBV hajtás szerelő műszerész vagy műszerész - reaktoron belüli mérések műszerész társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
73.4. *  A képzési program elemei Munkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés és vizsga.
73.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Elektromechanikai karbantartó művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.
74. *  Nukleáris képesítés neve Rendszertechnológus - primerköri
74.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek a hosszú távú biztonságos működtetéséhez szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) szerinti rendszertechnológusi tevékenységet önállóan ellássa
74.2. A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti, vegyészeti ismereteket
Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket
Ismeri az alap szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek üzemeltetésének és karbantartásának alapjait
Ismeri az atomerőmű szakterületéhez tartozó gépészeti, vegyészeti rendszereinek felépítését, működését
Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű szakterületéhez tartozó üzemviteli rendszerét, üzemeltetési stratégiáját, az üzemeltetés folyamatát, az üzemeltetésre vonatkozó szabályozási rendszert és az üzemviteli dokumentációk követelményeit
Képes a szakterületéhez tartozó rendszertechnológusi feladatait önállóan ellátni
Képes a szakterületéhez tartozó gépész rendszertechnológusi tevékenységek meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek biztosítására
Képes a szakterületéhez tartozó gépész műszaki háttértevékenység ellátásához szükséges dokumentumokat biztosítani
Képes a szakterületéhez tartozó gépész rendszer, rendszerelem szintű
átalakítások kezelésére
Képes a szakterületéhez tartozó rendszertechnológusi műszaki elemzések és értékelések elvégzésre, beleértve a megbízhatósági információk képzését
Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó rendszerelemek besorolásának (ABOS, FBOS) végrehajtáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére
Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek feladatát, felépítését, a kapcsolódó vizsgálatokat, a rendszerelemek karbantartásának kritikus pontjait
Rendelkezik a gépészeti rendszerelemek beépítési helyeinek helyismeretével
Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó üzemviteli programokat, azok üzemviteli feltételeit, ismeri a berendezések tesztelési követelményeit, a vonatkozó szabványrendszert (MSZ 27020), az elektronikus tesztelési utasítások kezelését
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek életrajzát, azok dokumentációit
74.3. A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 éves atomerőműves szakterületi műszaki tevékenység
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: Primerköri gépész társasági jogosító vizsga és
Atomerőművi reaktoroperátor tanfolyami záróvizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat vizsga
74.4. A képzési program elemei Primerköri rendszertechnológus tematikus gyakorlati betanulás
74.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Rendszertechnológus - primerköri”
kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány
75. *  Nukleáris képesítés neve Rendszertechnológus - szekunderköri
75.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek a hosszú távú biztonságos működtetéséhez szükséges SZMSZ szerinti rendszertechnológusi tevékenységet önállóan ellássa
75.2. A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti és vegyészeti ismereteket
Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket
Ismeri az alap szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek üzemeltetésének és karbantartásának alapjait
Ismeri az atomerőmű szakterületéhez tartozó gépészeti, vegyészeti rendszereinek felépítését, működését
Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű szakterületéhez tartozó üzemviteli rendszerét, üzemeltetési stratégiáját, az üzemeltetés folyamatát, az üzemeltetésre vonatkozó szabályozási rendszert és az üzemviteli dokumentációk követelményeit
Képes a szakterületéhez tartozó rendszertechnológusi feladatait önállóan ellátni
Képes a szakterületéhez tartozó gépész rendszertechnológusi tevékenységek meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek biztosítására
Képes a szakterületéhez tartozó gépész műszaki háttértevékenység ellátásához szükséges dokumentumokat biztosítani
Képes a szakterületéhez tartozó gépész rendszer, rendszerelem szintű
átalakítások kezelésére
Képes a szakterületéhez tartozó rendszertechnológusi műszaki elemzések és értékelések elvégzésre, beleértve a megbízhatósági információk képzését
Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó rendszerelemek besorolásának (ABOS, FBOS) végrehajtáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére
Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek feladatát, felépítését, a kapcsolódó vizsgálatokat, a rendszerelemek karbantartásának kritikus pontjait
Rendelkezik a gépészeti rendszerelemek beépítési helyeinek helyismeretével
Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó üzemviteli programokat, azok üzemviteli feltételeit, ismeri a berendezések tesztelési követelményeit, a vonatkozó szabványrendszert (MSZ 27020),
az elektronikus tesztelési utasítások kezelését
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek életrajzát, azok dokumentációit
75.3. A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 éves atomerőműves szakterületi műszaki tevékenység
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: Gőzturbina - gépész társasági jogosító vizsga és
Atomerőművi turbinaoperátor tanfolyam tanfolyami záróvizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat vizsga
75.4. A képzési program elemei Szekunderköri rendszertechnológus tematikus gyakorlati betanulás
75.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Rendszertechnológus - szekunderköri”
kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány
76. *  Nukleáris képesítés neve Rendszertechnológus - külső üzemi
76.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek a hosszú távú biztonságos működtetéséhez szükséges SZMSZ szerinti rendszertechnológusi tevékenységet önállóan ellássa
76.2. A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti, vegyészeti ismereteket
Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket
Ismeri az alap szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek üzemeltetésének és karbantartásának alapjait
Ismeri az atomerőmű szakterületéhez tartozó gépészeti, vegyészeti rendszereinek felépítését, működését
Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű szakterületéhez tartozó üzemviteli rendszerét, üzemeltetési stratégiáját, az üzemeltetés folyamatát, az üzemeltetésre vonatkozó szabályozási rendszert és az üzemviteli dokumentációk követelményeit
Képes a szakterületéhez tartozó rendszertechnológusi feladatait önállóan ellátni
Képes a szakterületéhez tartozó gépész rendszertechnológusi tevékenységek meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek biztosítására
Képes a szakterületéhez tartozó gépész műszaki háttértevékenység ellátásához szükséges dokumentumokat biztosítani
Képes a szakterületéhez tartozó gépész rendszer, rendszerelem szintű
átalakítások kezelésére
Képes a szakterületéhez tartozó rendszertechnológusi műszaki elemzések és értékelések elvégzésre, beleértve a megbízhatósági információk képzését
Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó rendszerelemek besorolásának (ABOS, FBOS) végrehajtáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére
Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek feladatát, felépítését, a kapcsolódó vizsgálatokat, a rendszerelemek karbantartásának kritikus pontjait
Rendelkezik a gépészeti rendszerelemek beépítési helyeinek helyismeretével
Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó üzemviteli programokat, azok üzemviteli feltételeit, ismeri a berendezések tesztelési követelményeit, a vonatkozó szabványrendszert (MSZ 27020), az elektronikus tesztelési utasítások kezelését
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek életrajzát, azok dokumentációit
76.3. A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 éves atomerőműves szakterületi műszaki tevékenység
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: Külső üzemi gépész társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat vizsga
76.4. A képzési program elemei Külső technológiai rendszertechnológus tematikus gyakorlati betanulás
76.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Rendszertechnológus - külső üzemi”
kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány
76a. *  Nukleáris képesítés neve Rendszertechnológus - villamos
76a.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után alkalmas arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek a hosszú távú biztonságos működtetéséhez, illetve a műszaki háttér tevékenységekhez szükséges SZMSZ szerinti rendszerfelelősi tevékenységet önállóan ellássa
76a.2. A program során megszerezhető kompetenciák Ismeri a szakterületéhez tartozó Nukleáris Biztonsági Szabályzat köteteit és útmutatóit
Ismeri a vállalati stratégia dokumentumokat
Ismeri a munkaköréhez tartozó folyamat dokumentumokat
Képes a biztonsági jelentések és az üzemeltetési szabályzatok felhasználására
Ismeri a normál üzemi és tartalék, valamint biztonsági létfontosságú és szünetmentes villamos rendszerek, rendszerelemek általános felépítését, a hozzájuk tartozó adatok, dokumentációk elérését
Ismeri a szakterületéhez tartozó rendszerek, rendszerelemek funkcióját és értékelni tudja a meghibásodásukból adódó következményeket
Rendelkezik a szakterületéhez tartozó helyismerettel
Ismeri a vállalatirányítási rendszer általános felépítését, a műszaki adatok és adatkapcsolatok struktúráját. A szakterületéhez tartozó rendszerek, rendszerelemek tervezési és életrajzi alapadatainak és dokumentációinak elérését
Ismeri az atomerőművi biztonsági osztályba és a földrengésvédelmi biztonsági osztályba sorolás követelményeit és képes a szakterületéhez tartozó rendszerek, rendszerelemek besorolására
Ismeri a biztonsági osztályoknak megfelelő tervezési követelményeket
Ismeri a tervek zsűrizésével kapcsolatos előírásokat és önállóan alkalmazni tudja a felkészülés, illetve véleményezés során
Ismeri az üzemviteli programok felépítését, követelményeit és képes üzemviteli program írására a szükséges egyeztetések megtételével
Képes szakértői egyeztetések kezdeményezésére, megszervezésére, lebonyolítására
Ismeri a műszaki változások kezelési folyamatát és képes a folyamathoz tartozó, eljárásrendben meghatározott feladatainak ellátására
Képes a szakterületéhez tartozó műszaki háttértevékenység ellátásához szükséges elemzések, értékelések és adatszolgáltatások elvégzésére
Képes a rendszertechnikai szervezet szakmai véleményének kifejtésére, és a szakterületi kompetencia határokon belüli, nyilatkozat tételre
Ismeri haladó szinten az alkalmazott szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő és alapszinten az adatbázis kezelő programokat
Képes a szakterületéhez tartozó hazai és nemzetközi műszaki tapasztalatok felhasználására
Alapvető ismeretekkel rendelkezik a valószínűségi biztonsági elemzések módszertanáról
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
76a.3. A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 éves atomerőműves szakterületi műszaki tevékenység
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: Elektrikus társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat vizsga
76a.4. A képzési program elemei Villamos rendszertechnológus tematikus gyakorlati betanulás
76a.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Rendszertechnológus - villamos”
kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány
76b. *  Nukleáris képesítés neve Rendszertechnológus - irányítástechnikai
76b.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek a hosszú távú biztonságos működtetéséhez szükséges SZMSZ szerinti rendszerfelelősi tevékenységet önállóan ellássa
76b.2. A program során megszerezhető kompetenciák Ismeri a szakterületéhez tartozó Nukleáris Biztonsági Szabályzat köteteit és útmutatóit
Ismeri a vállalati stratégia dokumentumokat
Ismeri a munkaköréhez tartozó folyamat-dokumentumokat
Képes a biztonsági jelentések és az üzemeltetési szabályzatok felhasználására
Ismeri a szakterületéhez tartozó rendszerek, rendszerelemek általános felépítését, a hozzájuk tartozó adatok, dokumentációk elérését
Ismeri a szakterületéhez tartozó rendszerek, rendszerelemek funkcióját és értékelni tudja a meghibásodásukból adódó következményeket
Rendelkezik a szakterületéhez tartozó helyismerettel
Ismeri a vállalatirányítási rendszer általános felépítését, a műszaki adatok és adatkapcsolatok struktúráját. A szakterületéhez tartozó rendszerek, rendszerelemek tervezési és életrajzi alapadatainak és dokumentációinak elérését
Ismeri az atomerőművi biztonsági osztályba és a földrengésvédelmi biztonsági osztályba sorolás követelményeit és képes a szakterületéhez tartozó rendszerek, rendszerelemek besorolására
Ismeri a biztonsági osztályoknak megfelelő tervezési követelményeket
Ismeri a tervzsűrikkel kapcsolatos előírásokat és önállóan alkalmazni tudja a tervzsűrikre való felkészülés során
Ismeri az üzemviteli programok felépítését, követelményeit és képes üzemviteli program írására a szükséges egyeztetések megtételével
Képes szakértői egyeztetések kezdeményezésére, megszervezésére, lebonyolítására
Ismeri a műszaki változások kezelési folyamatát és képes a folyamathoz tartozó, eljárásrendben meghatározott feladatainak ellátására
Képes a szakterületéhez tartozó műszaki háttértevékenység ellátásához szükséges elemzések, értékelések és adatszolgáltatások elvégzésére
Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására
Képes a rendszertechnikai feladatokat ellátó szervezeti egység szakmai véleményének kifejtésére, és a szakterületi kompetencia határokon belüli, nyilatkozat tételre
Ismeri haladó szinten az alkalmazott szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő és alapszinten az adatbázis kezelő programokat
Képes a szakterületéhez tartozó hazai és nemzetközi műszaki tapasztalatok felhasználására
Alapvető ismeretekkel rendelkezik a valószínűségi biztonsági elemzések módszertanáról
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza és betartja a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
76b.3. A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 éves atomerőműves szakterületi műszaki tevékenység
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: Irányítástechnikai műszakos műszerész társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat vizsga
76b.4. A képzési program elemei Irányítástechnikai rendszertechnológus tematikus gyakorlati betanulás
76b.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Rendszertechnológus -
irányítástechnikai” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány
76c. *  Nukleáris képesítés neve Karbantartás Hatékonyság Monitorozó koordinátor
76c.1. A képzési program célja A képzés célja hogy a képzésben résztvevő képes legyen az atomerőmű biztonsági rendszereinek és rendszerelemeinek folyamatos teljesítmény monitorozására, az eredmények értékelésére, és azok karbantartásba történő vissza-csatolására. Képes legyen a Karbantartás Hatékonyság Monitorozó (a továbbiakban: KHM) ciklikus jelentések elkészítésére
76c.2. A program során megszerezhető kompetenciák Ismeri a szakterületéhez tartozó Nukleáris Biztonsági Szabályzat köteteit és útmutatóit
Ismeri a vállalati stratégia dokumentumokat
Ismeri a munkaköréhez tartozó folyamat-dokumentumokat
Képes a biztonsági jelentések és az üzemeltetési szabályzatok felhasználására
Ismeri a monitorozás terjedelmébe tartozó rendszerek, rendszerelemek általános felépítését, a hozzájuk tartozó adatok, dokumentációk elérését
Ismeri az atomerőművi biztonsági osztályba és a földrengésvédelmi biztonsági osztályba sorolás követelményeit
Képes a rendszertechnikai feladatokat ellátó szervezeti egység szakmai véleményének kifejtésére, és a szakterületi kompetencia határokon belüli, nyilatkozat tételre
Képes a szakterületéhez tartozó hazai és nemzetközi műszaki tapasztalatok felhasználására
Képes a hatósági beadványok kezelésére, készítésére
Ismeri a KHM terjedelem meghatározásának módszerét és képes a rendszerek, rendszerelemek monitorozási terjedelmének meghatározására, felülvizsgálatára
Alapvető ismeretekkel rendelkezik a valószínűségi biztonsági elemzések módszertanáról. Részletesen ismeri a KHM specifikus valószínűségi biztonsági elemzéseket, amelyeket képes felhasználni a valószínűségi adatok képzésénél
Ismeri az MSZ 27020 szabványcsoport szerinti berendezés teljesítmény monitorozás módszertanát, valamint képes a szabvány gyakorlati alkalmazására
Ismeri a monitorozás terjedelmébe tartozó rendszerek, rendszerelemek funkcióját és képes a determinisztikus, megbízhatósági és üzemképtelenségi mutatók képzésére, kiértékelésére
Képes a KHM rendszeres jelentések elkészítésére, dokumentumok szerkesztésére, kezelésére
Ismeri a vállalatirányítási rendszer általános felépítését, a műszaki adatok és adatkapcsolatok struktúráját
Rendelkezik atomerőművi általános helyismerettel
Képes a műszaki szerződések kezelésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására
Ismeri haladó szinten az alkalmazott szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentáció készítő és alapszinten az adatbázis kezelő programokat
A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
76c.3. A képzési programban való részvétel előfeltételei Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves gyakorlat az alábbi munkakörök valamelyikében:
Rendszertechnológus - primerköri Rendszertechnológus - szekunderköri Rendszertechnológus - külső üzemi Rendszertechnológus - villamos Rendszertechnológus - irányítástechnikai
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: Nem szükséges
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
76c.4. A képzési program elemei Karbantartás Hatékonyság Monitorozó koordinátor képzés és vizsga
Karbantartás Hatékonyság Monitorozó koordinátor - tematikus gyakorlati betanulás
76c.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartás Hatékonyság Monitorozó koordinátor” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány
76d. *  Nukleáris képesítés neve Berendezés felelős - építész (szakterületenként meghatározott)
76d.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített építészeti rendszerelemeinek karbantartási műszaki háttértevékenységeit önállóan ellássa
76d.2. A program során megszerezhető kompetenciák A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza és betartja a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti ismereteket
Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket
Ismeri az alap gépészeti rendszerelemei üzemeltetésének és karbantartásának alapjait
Ismeri az atomerőmű gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti rendszereinek felépítését, működését
Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű karbantartási rendszerét, karbantartási stratégiáját, a karbantartás folyamatát, a karbantartásra vonatkozó szabályozási rendszert és a karbantartás dokumentálási követelményeit
Képes a szakterületéhez tartozó berendezés felelősi feladatait önállóan ellátni
Képes a szakterületéhez tartozó építészeti karbantartási tevékenységek meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek biztosítására
Képes a szakterületéhez tartozó építészeti karbantartáshoz szükséges dokumentumokat biztosítani
Képes a szakterületéhez tartozó építészeti rendszerelem szintű átalakítások kezelésére
Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási elemzések és értékelések elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó karbantartás végrehajtáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére
Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására
Ismeri a szakterületéhez tartozó építészeti rendszerelemek feladatát, felépítését, karbantartásának lépéseit, a kapcsolódó vizsgálatokat, a rendszerelemek karbantartásának kritikus pontjait, valamint a hibaelhárítás módjait
Ismeri a szakterületéhez tartozó építészeti rendszerelemek technológiában betöltött szerepét, az építészetei rendszerelemekre vonatkozó nukleáris biztonsági, üzemeltetés biztonsági előírásokat, korlátozásokat
Ismeri a szakterületéhez tartozó építészeti rendszerelemek karbantartás hatékonyság monitorozásával kapcsolatos tevékenységet, a KHM-mel összefüggő adatszolgáltatási és adat felhasználási feladatokat
Rendelkezik az építészeti rendszerelemek beépítési helyeinek helyismeretével
Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó hibafeltárási és elhárítási módokat, azok üzemviteli feltételeit
Ismeri a szakterületéhez tartozó építészeti rendszerelemek karbantartó eszközeit, mérőeszközeit, emelő berendezéseit
Ismeri a szakterületéhez tartozó építészeti rendszerelemek karbantartási utasításait, és a rendszerelemek életrajzát, azok dokumentációit
76d.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: érettségi/OKJ építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, vagy felsőfokú/műszaki képzési terület építészeti képzési ág, vagy épületgépészeti képzési ág kompetenciák vagy a Szakmajegyzék szerinti építőipar vagy épületgépészet (ágazat)
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
76d.4. A képzési program elemei Atomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Berendezés felelős képzés és vizsga
Berendezés felelős - építész tematikus gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
76d.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Berendezés felelős - építész” kiemelt társasági jogosító vizsgabizonyítvány
76e. *  Nukleáris képesítés neve Berendezés felelős - gépész (szakterületenként meghatározott)
76e.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített gépész rendszerelemek karbantartási műszaki háttértevékenységeit önállóan ellássa
76e.2. A program során megszerezhető kompetenciák A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti ismereteket
Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket
Ismeri az alap gépészeti rendszerelemek (üzemeltetésének és karbantartásának alapjait
Ismeri az atomerőmű gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti rendszereinek felépítését, működését
Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű karbantartási rendszerét, karbantartási stratégiáját, a karbantartás folyamatát, a karbantartásra vonatkozó szabályozási rendszert és a karbantartás dokumentálási követelményeit
Képes a szakterületéhez tartozó berendezés felelősi feladatait önállóan ellátni
Képes a szakterületéhez tartozó gépész karbantartási tevékenységek meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek biztosítására
Képes a szakterületéhez tartozó gépész karbantartáshoz szükséges dokumentumokat biztosítani
Képes a szakterületéhez tartozó gépész rendszerelem szintű átalakítások kezelésére
Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási elemzések és értékelések elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó karbantartás végrehajtáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére
Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek feladatát, felépítését, karbantartásának lépéseit, a kapcsolódó vizsgálatokat, a rendszerelemek karbantartásának kritikus pontjait, valamint a hibaelhárítás módjait
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek technológiában betöltött szerepét, a gépészetei rendszerelemekre vonatkozó nukleáris biztonsági, üzemeltetés biztonsági előírásokat, korlátozásokat
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek karbantartás hatékonyság monitorozásával kapcsolatos tevékenységet, a KHM-mel összefüggő adatszolgáltatási és adat felhasználási feladatokat
Rendelkezik a gépészeti rendszerelemek beépítési helyeinek helyismeretével
Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó hibafeltárási és elhárítási módokat, azok üzemviteli feltételeit
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek karbantartó eszközeit, mérőeszközeit, emelő berendezéseit
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek karbantartási utasításait, és a rendszerelemek életrajzát, azok dokumentációit
76e.3. *  A képzési programban való részvétel előfeltételei Végzettség: 1. melléklet szerint.
Szakmai gyakorlat: nem szükséges.
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeret: érettségi/OKJ gépészet szakmacsoport vagy közlekedés szakmacsoport vagy vegyipar szakmacsoport kompetenciái vagy felsőfokú műszaki képzési terület kompetenciái vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás ágazat szerinti végzettség.
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.
76e.4. A képzési program elemei Atomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Berendezés felelős képzés és vizsga
Berendezés felelős - gépész tematikus gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
76e.5. A program elvégzését igazoló irat Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Berendezés felelős - gépész” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány
76f. *  Nukleáris képesítés neve Berendezés felelős - villamos (szakterületenként meghatározott)
76f.1. A képzési program célja A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített villamos rendszerelemek karbantartási műszaki háttértevékenységeit önállóan ellássa
76f.2. A program során megszerezhető kompetenciák A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának szabályait és eszközeit
Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti ismereteket
Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket
Ismeri az alap gépészeti rendszerelemek üzemeltetésének és karbantartásának alapjait
Ismeri az atomerőmű gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti rendszereinek felépítését, működését
Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű karbantartási rendszerét, karbantartási stratégiáját, a karbantartás folyamatát, a karbantartásra vonatkozó szabályozási rendszert és a karbantartás dokumentálási követelményeit
Képes a szakterületéhez tartozó berendezés felelősi feladatait önállóan ellátni
Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási tevékenységek meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek biztosítására
Képes a szakterületéhez tartozó villamos karbantartáshoz szükséges dokumentumokat biztosítani
Képes a szakterületéhez tartozó villamos rendszerelem szintű átalakítások kezelésére
Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási elemzések és értékelések elvégzésre
Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó villamos karbantartás végrehajtáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére
Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekons