A jogszabály mai napon ( 2021.05.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 20. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § *  Az országos környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Mtv.) szerinti * 

a) közigazgatási hatósági eljárásokért (a továbbiakban: eljárás) fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 1. melléklet,

b) igazgatási jellegű szolgáltatásért (a továbbiakban: konzultáció) fizetendő díj mértékét és számítási módját a 2. melléklet

határozza meg.

2. § (1) *  Az 1. § a) pontja szerinti díjat az országos környezetvédelmi hatóság kincstárnál vezetett számlájára átutalási megbízással kell megfizetni.

(2) *  Az 1. § b) pontja szerinti díjat az országos környezetvédelmi hatóság kincstárnál vezetett számlájára átutalási megbízással vagy az országos környezetvédelmi hatóság pénztárában, készpénzben kell megfizetni.

(3) *  Az országos környezetvédelmi hatóság a kincstárnál vezetett számlák számait a honlapján teszi közzé.

3. § (1) Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat eljárásonként, az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie. Az átutalás közlemény rovatában az eljárásnak az 1. melléklet szerinti megnevezését fel kell tüntetni.

(2) *  A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az országos környezetvédelmi hatóság számviteli bizonylatot állít ki, amelyet az eljárás befejezését követő 15 napon belül megküld a kérelmezőnek.

(3) A konzultációért fizetendő díjat a szolgáltatás igénybevételét követően, számviteli bizonylat ellenében, készpénzben a helyszínen vagy átutalással - a számviteli bizonylat kézhezvételét követő 8 napon belül - kell a kérelmezőnek megfizetnie.

4. § (1) Ha a kérelem és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj, illetve a 2. mellékletben foglalt számítási mód alapján meghatározott, konzultációért fizetendő díj mértékét meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(2) *  Túlfizetés esetén a díjtöbblet visszatérítéséről az országos környezetvédelmi hatóság 8 napon belül intézkedik, kivéve az 5. § (2) bekezdése szerinti esetben.

5. § (1) *  Az 4. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az országos környezetvédelmi hatóság a visszafizetendő összeget a visszafizetést megelőzően csökkenti az országos környezetvédelmi hatóságnak a kincstárnál vezetett számlája terhére benyújtott átutalási megbízások jutalékainak, díjainak az összegével.

(2) *  Az országos környezetvédelmi hatóság nem téríti vissza a befizetést, ha az nem haladja meg az 500 forintot.

6. § (1) *  A megfizetett díj az országos környezetvédelmi hatóság bevétele.

(2) Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2) bekezdését a díjfizetés kötelezettség fennállása,

b) 31. § (1) bekezdés első mondatát a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása,

c) 32. §-át a díj visszatérítése

tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy hatóságon az országos környezetvédelmi hatóságot, illetéken az igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni. * 

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

8. § *  E rendeletnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet módosításáról szóló 135/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. mellékletével megállapított díjtételeit a Módr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet a 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelethez

Az igazgatási szolgáltatási díjak összege

A B
1. Az igazgatási szolgáltatási díjköteles hatósági eljárások megnevezése Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
2. Új kérelem
a) I. minősítési fokozat iránti kérelem: 150 000 forint
b) II. minősítési fokozat iránti kérelem: 330 000 forint
c) III. minősítési fokozat iránti kérelem: 470 000 forint
3. Meghosszabbítás iránti kérelem: az új kérelem minősítési fokozattól függő díjának
80%-a
4. Módosítási kérelem: az új kérelem minősítési fokozattól függő díjának
50%-a
5. *  Adatváltozás bejelentése:
a) kérelmező személyében történt változás [Mtv. 11. § (1) bekezdés a) pont] a) 60 000 forint
b) kérelmező hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban történő változás [Mtv. 11. § (1) bekezdés b) pont] b) 30 000 forint
c) a kérelmező hulladékgazdálkodási tevékenységét érintő adataiban történő változás [Mtv. 11. § (3) bekezdés] c) 30 000 forint

2. melléklet a 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelethez

A konzultációért fizetendő díj és számítási módja

1. A konzultációs óradíj: 18 000 forint/óra.

2. A konzultációs díj számításának módja:

K = A x T

ahol:

K: a konzultáció díjának mértéke (forint),

A: a konzultációs óradíj,

T: a konzultáció időtartama (minden megkezdett óra egész órának számít).


  Vissza az oldal tetejére