A jogszabály mai napon ( 2023.06.06. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.VII.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

ONTOS! A jogszabály egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.

2013. évi CXXV. törvény

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről * 

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók tevékenysége az elérhető legjobb általános környezeti előnyt eredményezze, valamint a közszolgáltatókat magasabb színvonalú közszolgáltatás nyújtására ösztönözze, a következő törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya

1. § *  E törvény hatálya

a) *  a hulladékgazdálkodási hatóságra (a továbbiakban: minősítő),

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet végző vagy végezni kívánó, minősítést kérelmező gazdálkodó szervezetre (a továbbiakban: kérelmező),

c) a minősítés és a minősítés módosításának anyagi és eljárási szabályaira,

d) az osztályba sorolás szempontrendszerére,

e) az ügyfél jogaira és kötelezettségeire,

f) a minősítési engedély időbeli hatályának meghosszabbítására, valamint

g) a minősítési feltételeknek való megfelelés és a korábban vállalt környezetirányítási célok és programok megvalósításának ellenőrzésére

terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E törvény alkalmazásában:

1. állami vagy önkormányzati tulajdon: az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulásának tulajdona, valamint az olyan gazdálkodó szervezet tulajdona, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjainak többségét megválassza, visszahívja;

2. gyűjtőedény: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szerinti szabványos gyűjtőedény, kivéve a hulladékgyűjtő zsákot, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszközt, berendezést;

3. *  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítése: kérelemre induló közigazgatási hatósági eljárás, amelynek során a minősítő a végzett vagy végezni kívánt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet az e törvényben foglalt követelmények alapján, a minősítési osztály meghatározását is magába foglalóan engedélyezi;

4. hulladékkezelő létesítmény: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont hulladékhasznosító és hulladékártalmatlanító létesítmény;

5. környezetirányítási cél: a minősítést kérelmező által, a környezeti teljesítményének javítása érdekében kitűzött, műszaki és szolgáltatási színvonaljavítással megvalósuló, mérhető, dokumentált célrendszer;

6. környezetirányítási program: a környezetirányítási cél elérése érdekében tervezett intézkedéseket és annak ütemezését bemutató részletes terv;

7. *  közszolgáltatási terület: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett terület;

8. minősítési fokozat: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység szolgáltatási színvonalának szintjét tükröző fokozat;

9. minősítési kategória: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység szolgáltatásbiztonsági szintjét tükröző kategória;

10. minősítési osztály: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minőségét tükröző, a minősítési kategória és a minősítési fokozat együttes alkalmazásával meghatározott osztály.

(2) Az e törvényben meg nem határozott fogalmak tekintetében a Ht.-ben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

(3) * 

3. A minősítés általános szabályai

3. § (1) *  A kérelmező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét a minősítő a szolgáltatás biztonsága és a szolgáltatás színvonala alapján minősítési osztályba sorolja, továbbá előírja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésével összefüggő feltételeket.

(1a) * 

(2) A minősítő a kérelmezőt csak a kérelemben megjelölt minősítési osztályba sorolhatja.

(3) *  Az e törvényben foglalt eljárásokban - az adatváltozás bejelentésére vonatkozó kérelem elbírálása kivételével - az ügyintézési határidő 90 nap.

(4) A minősítő, ha a kérelmező kezdeményezi - igazgatási szolgáltatásként - az eljárás megindítását megelőzően szakmai konzultációs lehetőséget biztosít. A szakmai konzultáció az egyes minősítési osztályok eléréséhez szükséges követelményekre, valamint az e követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokra terjedhet ki.

(5) A (4) bekezdés szerinti konzultáció

a) az eljárás során szükséges és előírt hatósági jogi aktusokat nem pótolja,

b) a törvény előírásainak betartása és a kérelmező részére előírt cselekmények végrehajtása alól nem mentesít, továbbá

c) nem szolgálhat hivatkozási alapul a kérelmezett minősítési osztály megfelelősége elbírálásánál.

(6) A kérelmező az e törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáért, valamint a (4) bekezdés szerinti igazgatási jellegű szolgáltatás (konzultáció) igénybevételéért igazgatási szolgáltatási díjat fizet.

(7) *  Az e törvényben meghatározott környezethasználati célok megvalósulásáról a környezetvédelmi hatóság véleményét kell beszerezni. A környezetvédelmi hatóság a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül állítja ki a véleményt.

3/A. *  Egyes eljárási rendelkezések

3/A. § *  A minősítési eljárásban

a) az ügyfél a kapcsolattartás formáját nem választhatja meg,

b) a hiánypótlás teljesítésére legfeljebb tizenöt napos határidőt lehet tűzni.

4. Minősítési eljárás

4. § (1) *  A kérelmező a minősítési eljárást a hatóság által rendszeresített - a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú - formanyomtatvány benyújtásával kérelmezi. A kérelem szóbeli benyújtásának nincs helye.

(2) A kérelem tartalma:

a) *  a kérelmező neve, székhelye, cégjegyzékszáma, statisztikai számjele, pénzforgalmi számlaszáma,

b) a kérelmező telephelyének, fióktelepének címe,

c) a kérelmező kijelölt kapcsolattartójának neve,

d) *  a kérelem típusa (új kérelem, módosítási kérelem, minősítési engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem, adatváltozás bejelentése),

e) a kérelmezett minősítési osztály,

f) a kérelmező hulladékgazdálkodási engedélyének száma, időbeli hatálya, az engedélyező hatóság,

g) * 

h) a kérelmező által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységek, valamint

i) a kérelmező által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében üzemeltetett hulladékkezelő létesítmények felsorolása,

j) *  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, típusa, jellege, mennyisége (tonnában kifejezve), összetétele,

k) *  a közszolgáltatási terület megnevezése, kiterjedése, valamint

l) *  nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a Ht. 61. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a közterületen elhagyott, jogellenesen elhelyezett hulladék elszállítását és kezelését vállalja.

(3) A kérelemhez csatolni kell

a) * 

b) * 

c) * 

d) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot.

(4) A kérelmezőnek a (3) bekezdésben meghatározottak mellett - a kérelmezett minősítési osztálynak megfelelően - az 1-4. mellékletben meghatározott minősítési feltétel- és követelményrendszer szerint a következő dokumentumok másolatát is be kell nyújtania:

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont szállító eszközök - így különösen gépjárművek, célgépek -, valamint az e törvény szerinti hulladékkezelő létesítmények tulajdonának igazolására szolgáló

aa)-ab) * 

ac) leltári nyilvántartási kivonatot,

ad) lízingszerződést vagy más - a tulajdon igazolására alkalmas - okiratot, szerződést,

ae) bérleti, használati, hasznosítási, üzemeltetési, vagyonkezelési jogosultságát igazoló megállapodást, egyéb dokumentumot, az átadott eszközök, létesítmények tételes, leltár szerinti megjelölésével, amennyiben önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő eszközt, létesítményt vontak be;

b) a minősítésügyi, környezetirányítási rendszerek működtetését igazoló,

ba) az Európai Unió vagy Svájc területén kiadott akkreditációval rendelkező tanúsító szervezet által kiállított érvényes ISO 9001-es és ISO 14001-es tanúsítványt, vagy

bb) az ISO 14001 szerinti tanúsítvánnyal egyenértékű, a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) szerinti nyilvántartásba vételről szóló okiratot.

(5) A kérelmezőnek csatolnia kell a kérelemhez - a (3) és (4) bekezdésben foglaltak mellett - az 5. mellékletben meghatározott környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettség hiányáról szóló nyilatkozatát és a 2-4. mellékletben meghatározott környezetirányítási programokat.

(6) *  A kérelmet, továbbá a kérelmező törvényes vagy meghatalmazott képviselőjétől származó, az (5) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani.

(7) A 2-4. mellékletben meghatározott környezetirányítási program minimális tartalma:

a) az elérni kívánt környezetirányítási cél,

b) a cél eléréséhez szükséges eszközök tételes megnevezése, felsorolása és bemutatása,

c) a megvalósításhoz szükséges pénzügyi terv a bevont, illetve bevonni tervezett pénzeszközök, források megjelölésével,

d) a végrehajtás ütemezése,

e) a végrehajtás időbeli keretei, valamint

f) a program megvalósítása során a szakmai tájékoztatásra kijelölt személy neve és elérhetősége.

(8) A kérelem mellékleteként csatolandó dokumentumok idegen nyelven is benyújthatók, ha a kérelmező azok egyszerű fordítását mellékeli.

(9) A minősítő a (8) bekezdésben meghatározott esetben felhívhatja a kérelmezőt az idegen nyelvű dokumentum hitelesített fordításának benyújtására, ha az egyszerű fordítás helyessége, hitelessége iránt alapos kétség merül fel. A fordítás hitelesítésének költségeit a kérelmező viseli.

5. § *  A minősítési eljárásban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése az e törvényben meghatározott eljárásokban nem alkalmazható.

6. § (1) *  A minősítési eljárásban nincs helye elektronikus ügyintézésnek.

(2) A minősítési eljárás során a kérelem a minősítési osztály tekintetében nem módosítható, az ilyen tárgyú kérelmet a minősítő új eljárásban bírálja el.

(3) A (2) bekezdés szerinti módosítási szándék esetén új kérelmet kell benyújtani.

(4) *  A minősítési eljárás során a minősítő székhelyén kívül lefolytatott eljárási cselekmények költségei, továbbá a tényállás tisztázása során felmerült személyi és dologi költségek eljárási költségnek minősülnek. Az e bekezdés szerinti eljárási költségek mértéke óránként és ügyintézőnként 8060 forint.

7. § (1) A minősítő a minősítés iránti kérelem beérkezését követő 8 napon belül megvizsgálja, hogy

a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került-e,

b) a kérelem megfelel-e a 4. § szerinti formai követelményeknek.

(2) *  A kérelem 6. § (2) bekezdésébe ütköző megváltoztatása esetén a minősítő a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.

(3) *  Ha a minősítés iránti kérelem megfelel az (1) bekezdésben foglaltaknak, a minősítő a kérelmet érdemben vizsgálja.

8. § *  (1) A minősítő a minősítési eljárás alapján dönt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítési engedélyének kiadásáról. A minősítési engedélyben a minősítő meghatározza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének feltételeit, továbbá elvégzi a tevékenység (3) bekezdés szerinti minősítési osztályba sorolását.

(2) *  A minősítési engedély legalább a következőket tartalmazza:

a) a kérelmező azonosító adatai (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, KÜJ-szám és KTJ-szám, statisztikai számjel),

b) az engedélyezett közszolgáltatási tevékenység megnevezése,

c) a közszolgáltatással érintett terület megnevezése,

d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama,

e) a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények,

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, típusa, jellege, mennyisége, összetétele,

g) közszolgáltató hulladékgazdálkodási engedélyének vagy engedélyeinek száma.

(3) A minősítő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet annak szolgáltatásbiztonsági funkciója szerint kategóriába, valamint szakmai funkcionalitása szerint fokozatba sorolja. A minősítő a kategória és a fokozat együttes alkalmazásával sorolja a kérelmezőt osztályba az 1-4. mellékletben meghatározottak szerint.

9. § (1)-(2) * 

(3) *  A minősítési engedély időbeli hatálya - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - az engedély véglegessé válásától számított 36. hónap utolsó napjáig tart.

(4) *  A 11. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az új minősítési engedély időbeli hatálya megegyezik az eredeti minősítési engedély időbeli hatályával.

10. § *  A minősítési engedély kiállításának alapjául szolgáló feltételeknek a minősítési engedély időbeli hatálya alatt a kérelmezőnek folyamatosan meg kell felelnie. A kérelmező a környezetirányítási célok teljesítésének érdekében vállalt intézkedéseket a környezetirányítási programban foglaltaknak megfelelően végrehajtja.

5. Adatváltozás bejelentése

11. § *  (1) *  Ha a kérelmező

a) személyében, vagy

b) hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban

olyan változás következik be, amely a kiadott minősítési engedély adatának megváltoztatását igényli, a kérelmező a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül adatváltoztatási kérelmet nyújt be. A kérelemhez csatolni kell az adatváltozást igazoló okiratot. A minősítő a kérelemről 30 napon belül dönt.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a minősítő megvizsgálja a minősítési engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek való megfelelést, és kiadja az új minősítési engedélyt.

(3) Ha a kérelmező hulladékgazdálkodási tevékenységét érintő adataiban olyan változás következik be, amely a minősítési osztályba sorolását nem érinti, a kérelmező e tényt a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti.

(4) *  A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a kérelmező kéri - a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti a minősítőt.

6. Új minősítési osztály kérelmezése

12. § (1) *  Ha a kérelmező részére kiadott minősítési engedélyben meghatározott minősítési osztályhoz tartozó minősítési kategóriánál vagy fokozatnál magasabb kategóriába vagy fokozatba sorolásra van lehetőség, a kérelmező az új kategóriának vagy fokozatnak megfelelő minősítési osztályba sorolás iránt módosítási kérelmet nyújthat be.

(2) *  Ha a kérelmező tevékenységében olyan változás következik be, amely alapján a kérelmező a minősítési engedélyében foglalt minősítési osztály feltételeinek, követelményeinek már nem felel meg, a kérelmező - a változások bekövetkezésétől számított 15 napon belül - ezt a tényt a minősítőnek bejelenti. A bejelentéssel egyidejűleg a kérelmező a változásoknak megfelelő minősítési osztályba sorolást tartalmazó módosítási kérelmet nyújt be.

7. A minősítési engedély hatályának meghosszabbítása * 

13. § (1) *  A kérelmező a minősítési engedély hatályának lejárta előtt legkésőbb 90 nappal benyújtott kérelmével kezdeményezheti a minősítési engedély hatályának meghosszabbítását. A minősítési engedély hatályának meghosszabbításáról szóló határozat véglegessé válásáig a kérelmező a hatályos - korábbi - minősítési engedély alapján végezheti a tevékenységét.

(2) *  Ha a minősítő a minősítési engedély hatályának meghosszabbítása iránti eljárásban megállapítja, hogy a minősítési engedély kiállításának alapjául szolgáló feltételeknek a kérelmező megfelel, a környezetirányítási programban foglaltakat megfelelően végrehajtja, a 9. § (3) bekezdésében meghatározott időpont figyelembevételével meghosszabbítja a minősítési engedély hatályát.

(3) *  Ha a minősítő az (1) bekezdés szerinti eljárás során megállapítja, hogy a minősítési engedély kiállításának alapjául szolgáló feltételeknek a kérelmező nem felel meg, vagy a környezetirányítási programban foglaltakat nem vagy nem megfelelően hajtja végre, 15 napos határidő tűzésével végzésben felhívja a kérelmezőt a minősítési osztály módosításának kezdeményezésére.

(4) Ha a kérelmező a kérelem benyújtására vonatkozó (1) bekezdésben foglalt határidőt elmulasztja, minősítését és osztályba sorolását új kérelem benyújtásával kezdeményezheti.

8. Ellenőrzés

14. § (1) *  A minősítő a minősítési engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek való megfelelést hivatalból ellenőrzi. Az ügyfél saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérheti.

(1a) *  A környezetirányítási programban foglaltak végrehajtását a környezetvédelmi hatóság ellenőrzi a minősítő kérésére.

(2) Ha a minősítő az ellenőrzés alapján megállapítja, hogy a kérelmező

a) *  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységében olyan változás következett be, amelynek bejelentéséről az előírt eljárás szerint nem gondoskodott,

b) *  a minősítési engedély kiállításának alapjául szolgáló feltételeknek nem felel meg és a minősítési engedély módosítása iránt a 12. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem nyújtott be kérelmet,

c) a környezetirányítási programban foglaltakat nem vagy nem megfelelően hajtja végre,

15 napos határidő tűzésével felhívja a kérelmezőt a minősítési osztály módosítására irányuló kérelem benyújtására.

9. Bírság alkalmazása

15. § *  (1) Ha a kérelmező a 11. § szerinti adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a minősítő a kérelmezőt 50 000 forint összegű bírság megfizetésére kötelezi, és határidő tűzésével felszólítja az adatváltozás bejelentésére.

(2) Ha a kérelmező az (1) bekezdés szerinti felszólítás ellenére sem tesz eleget határidőben az adatváltozás bejelentésére vonatkozó kötelezettségének, a bírság ismételten kiszabható.

(3) *  A jogsértés megállapítására és a bírság kiszabására irányuló eljárás megindítása tekintetében a Kvt. rendelkezései alkalmazandók.

15/A. § * 

10. A minősítési engedély visszavonása * 

16. § (1) *  A minősítő a minősítési engedélyt visszavonja, ha a kérelmező

a) a 13. § (3) bekezdésében vagy

b) a 14. § (2) bekezdésében

foglalt felhívásnak határidőn belül nem tesz eleget.

(2) *  A minősítő a minősítési engedélyt akkor is visszavonja, ha a minősítés megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn.

11. Egyéb eljárási szabályok

17. § (1) *  A 11. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 12-13. §-ban foglalt eljárásokra a minősítési eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) *  A minősítési engedély módosítása esetén a minősítő új minősítési engedélyt ad ki, és a módosítással érintett korábbi minősítési engedélyt visszavonja.

(3) *  A módosításra irányuló eljárás alatt a kérelmező a tevékenységét a korábbi minősítési engedély alapján jogosult folytatni.

12. * 

18. § * 

13. Nyilvántartás, közzététel

19. § *  (1) A minősítő a kiállított minősítési engedélyekről nyilvántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza

a) a minősítési engedély számát,

b) a kérelmező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát,

c) a minősítési engedélyben megjelölt minősítési osztályt,

d) a minősítési engedély időbeli hatályát.

(3) *  A minősítési engedélyeket, továbbá a minősítési eljáráshoz kapcsolódó nyomtatványokat és kitöltési, módszertani útmutatókat a hulladékgazdálkodási hatóság honlapján közzé kell tenni.

14. Záró rendelkezések

20. § *  Felhatalmazást kap a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg az e törvényben meghatározott eljárásokért és az igazgatási jellegű szolgáltatás (konzultáció) igénybevételéért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékére, kezelésére, felhasználására, nyilvántartására, visszafizetésére vonatkozó részletes szabályokat. * 

21. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 3. § (4)-(6) bekezdése, a 4. § (3) bekezdés d) pontja, a 7. § (1) bekezdés a) pontja, a 15. §, a 39. § (3) bekezdése, az 56. §, az 59. § (2) bekezdése, a 60. § (1) bekezdése, a 76. §, valamint a 7. melléklet e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 26. § (5) bekezdése és a 47. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 28. § (2) bekezdése, a 35. § (3) bekezdése, a 37. § (2) és (4) bekezdése, 38. § (2) bekezdése, valamint a 42. § (3) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

22. § *  Minősítő okirat 2015. június 30-át követően nem adható ki. Az e törvény alapján kiadott minősítő okirat az abban meghatározott ideig, de legkésőbb 2015. december 31-ig hatályos.

22/A. § * 

22/A. § * 

23. § A törvény tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

24. § *  E törvénynek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 4. § (1) és (6) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

25. § * 

26. § (1)-(4) * 

(5) * 

(6)-(8) * 

27. § * 

28. § (1) * 

(2) * 

29-34. § * 

35. § (1)-(2) * 

(3) * 

36. § * 

37. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

38. § (1) * 

(2) * 

(3)-(4) * 

39. § (1)-(2) * 

(3) * 

40-41. § * 

42. § (1)-(2) * 

(3) * 

43-46. § * 

47. § * 

48-55. § * 

56. § * 

57-58. § * 

59. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

60. § (1) * 

(2) * 

61-64. § * 

65. § (1)-(7) * 

(8) A Ht. 33. § (3) bekezdésében az „OHÜ által kiadott minősítéssel rendelkező gazdálkodó szervezet indulhat” szövegrész helyébe az „Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ) által kiállított minősítő okirattal rendelkező gazdasági szereplő lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy részvételre jelentkező” szöveg lép. * 

(9)-(10) * 

66-75. § * 

76. § * 

77-78. § * 

79. § Nem lép hatályba a Ht.

a) 94. §-a,

b) 95. § (1)-(5) bekezdése,

c) 95. § (7) és (8) bekezdése.

1. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez * 

A minősítési osztály megszerzéséhez szükséges követelmények

„A” minősítési kategória „B” minősítési kategória „C” minősítési kategória
A/I. B/I. C/I.
I.
minősítési
fokozat
A kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. 1. A kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. 1. A kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
2. A kérelmező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges szállítóeszközökkel (gépjárművekkel) rendelkezik, amelyek az alábbi tulajdoni kategóriáknak felelnek meg:
a) a kérelmező tulajdonában vannak,
b) állami vagy önkormányzati tulajdonban vannak, vagy
c) a kérelmező tulajdonában és állami vagy önkormányzati tulajdonban vannak.
2. A kérelmező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges
a) szállítóeszközökkel (gépjárművekkel), továbbá
b) az e törvény szerinti hulladékkezelő létesítménnyel
rendelkezik, amely eszközök és létesítmények teljes mértékben megfelelnek a B/I. minősítési osztály 2. pont a)-c) alpontja szerinti tulajdoni kategóriáknak.
A/II. B/II. C/II.
II.
minősítési
fokozat
A kérelmező az A/I. minősítési osztályhoz szükséges követelmények teljesítésén felül:
a) rendelkezik
aa) az Európai Unió vagy Svájc területén kiadott akkreditációval rendelkező tanúsító szervezet által
A kérelmező a B/I. és az A/II. minősítési osztályhoz szükséges követelmények együttes teljesítésén felül:
a) legalább a 2. mellékletben a B/II. minősítési osztályra meghatározott környezetirányítási célokat és az azok megvalósítására irányuló programokat dolgoz ki és valósít
A kérelmező a C/I. és B/II. minősítési osztályokhoz szükséges követelmények együttes teljesítésén felül:
a) rendelkezik a C/I. minősítési osztály 2. pont b) alpontja szerinti hulladékkezelő létesítmények közül legalább egy B/I. minősítési osztály 2. pont a)-c) alpontja szerinti
kiállított érvényes ISO 9001-es és ISO 14001-es tanúsítvánnyal;
ab) az ISO 14001 szerinti tanúsítvánnyal egyenértékű környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló kormányrendeletnek megfelelően nyilvántartott környezetvédelmi és tanúsítási (EMAS) rendszerrel;
meg;
b) a 2. mellékletben a B/II. minősítési osztályhoz előírt 5 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt teljesít.
tulajdoni kategóriáknak megfelelő települési szilárd hulladéklerakóval;
b) legalább a 2. mellékletben a C/II. minősítési osztályra meghatározott környezetirányítási célokat és az azok megvalósítására irányuló programokat dolgoz ki és valósít meg;
c) a 2. mellékletben a C/II. minősítési osztályhoz előírt 4
b) a 4. melléklet szerint
ba) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében igénybe vett hulladékszállító és hulladékkezelő alvállalkozóit az ISO 9001 és 14001 szerinti irányítási rendszerek, vagy a Közösség környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerének (EMAS) bevezetésére és működtetésére, valamint azok akkreditált tanúsító szervezettel történő tanúsíttatására ösztönzi;
bb) ügyfelei elégedettségét és környezeti tudatosságát javítja;
környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt teljesít.
c) az 5. melléklet szerint
ca) *  a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül meghozott véglegessé vált határozatban megállapított környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás miatt kiszabott környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettsége
nem keletkezett, továbbá
cb) *  a kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál régebben meghozott véglegessé vált határozatban környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás miatt megállapított környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettségének eleget tett, és a jogszabálysértéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségeit teljesítette.
B/III. C/III.
III.
minősítési
fokozat
A kérelmező a B/II. minősítési osztályhoz szükséges követelmények teljesítésén felül:
a) legalább a 3. mellékletben a B/III. minősítési osztályra meghatározott környezetirányítási célokat és az azok megvalósítására irányuló programokat dolgoz ki és valósít meg;
b) a 3. mellékletben a B/III. minősítési osztályhoz előírt 5 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt teljesít.
A kérelmező a C/II. minősítési osztályhoz szükséges követelmények teljesítésén felül:
a) legalább a 3. mellékletben a C/III. minősítési osztályra meghatározott környezetirányítási célokat és az azok megvalósítására irányuló programokat dolgoz ki és valósít meg;
b) a 3. mellékletben a C/III. minősítési osztályhoz előírt 4 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási célt teljesít.

2. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez

Környezetirányítási célok B/II. és C/II. minősítési osztályokhoz


I. A B/II. minősítési osztály céljai:
1. Az EURO 4 minősítésű motorral rendelkező gépjárművek arányának növelése a közszolgáltatási területen, a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.
a) Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló gépjárművek.
b) Kezdeti érték: 10%, de legalább egy EURO 4-es motorral rendelkező gépjármű.
c) Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10%-os aránynövekedés.
d) Célérték: az EURO 4-es motorral rendelkező gépjárművek 100%-os aránya a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.
2. Földrajzi helymeghatározó és nyomkövető rendszer (GPS) alkalmazása a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.
a) Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló gépjárművek.
b) Kezdeti érték: 10%, de legalább egy darab gépjármű helymeghatározó és nyomkövető rendszer (GPS) felszerelve.
c) Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10%-os aránynövekedés.
d) Célérték: a helymeghatározó és nyomkövető rendszerrel (GPS) felszerelt gépjárművek 100%-os aránya a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.
3. A kérelmező által a közszolgáltatási területen a vegyes hulladék gyűjtéséhez, szállításához használt összes gyűjtőedény mennyiségében, az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a) alpontja szerinti tulajdoni kategóriájú gyűjtőedény mennyiségi arányának növelése.
a) Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló, vegyes hulladék gyűjtésére, szállítására alkalmazott összes gyűjtőedény mennyisége.
b) Kezdeti érték: 0%.
c) Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10%-os aránynövekedés.
d) Célérték: az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a) alpontja szerinti tulajdoni kategóriájú gyűjtőedény 100%-os mennyiségi aránya a közszolgáltatási területen.
4. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék vonatkozásában a házhoz menő gyűjtés arányának növelése a közszolgáltatási területen a kérelmező által összegyűjtött összes elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségéhez képest.
a) Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyisége.
b) Kezdeti érték: 0 tömegszázalék.
c) Elfogadható fejlesztési ütem: évente 5 tömegszázalékos aránynövekedés a kezdeti értékhez képest.
d) Célérték: az elkülönítetten gyűjtött hulladék házhoz menő gyűjtésének 30 tömegszázalékos aránya az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségéhez viszonyítva.
5. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési hulladék hasznosításra történő átadásának aránynövelése.
a) Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék mennyisége.
b) Kezdeti érték: 0 tömegszázalék.
c) Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10 tömegszázalékos aránynövekedés.
d) Célérték: a hasznosításra átadott hulladék mennyiségének 50 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék összes mennyiségéhez viszonyítva.

II. A C/II. minősítési osztály céljai a B/II. céljain túlmenően:
1. A kérelmező által a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított hulladék lerakással történő kezelési arányának csökkentése.
a) Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított hulladék mennyisége.
b) Kezdeti érték: 100 tömegszázalék.
c) Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez viszonyítva évente 10 tömegszázalékos aránycsökkenés.
d) Célérték: a lerakással ártalmatlanított hulladék maximum 50 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított összes hulladékmennyiséghez viszonyítva.
2. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított és hasznosításra átadott hulladék anyagában történő hasznosítási arányának növelése az összes - hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött és hasznosításra átadott - hulladékmennyiséghez viszonyítva.
a) Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított és hasznosításra átadott hulladék mennyisége.
b) Kezdeti érték: 0 tömegszázalék.
c) Elfogadható fejlesztési ütem: évente 5 tömegszázalékos aránynövekedés a kezdeti értékhez képest.
d) Célérték: az anyagában hasznosított hulladék minimum 50 tömegszázalékos aránya az összes hasznosításra átadott hulladékmennyiséghez viszonyítva.
3. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított összes hulladék kezelési arányának növelése az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a)-c) alpontjának megfelelő tulajdonban álló (üzemeltetett) hulladékkezelő létesítményben.
a) Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított hulladék mennyisége.
b) Kezdeti érték: 10 tömegszázalék.
c) Elfogadható fejlesztési ütem: évente 10 tömegszázalékos aránynövekedés a kezdeti értékhez képest.
d) Célérték: az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a)-c) alpontjának megfelelő tulajdonban álló (üzemeltetett) hulladékkezelő létesítményben kezelt hulladék minimum 40 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított összes hulladékmennyiséghez képest.
4. A kérelmező által a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított hulladék továbbértékesítéséből vagy egyéb kezeléséből - így különösen a depóniagáz hasznosításából - származó bevételek növelése.
a) Bázisérték: a kérelem beadását megelőző lezárt üzleti év gazdasági adataiban szereplő hulladék továbbértékesítéséből, vagy egyéb kezeléséből származó bevétel.
b) Kezdeti érték: a bázisértéknek megfelelő bevétel, amely nagyobb, mint 0 forint.
c) Elfogadható fejlesztési ütem: a hulladék továbbértékesítéséből vagy kezeléséből származó bevételek évi 2%-os növelése a kezdeti értékhez képest.
d) Célérték: a hulladék továbbértékesítéséből vagy kezeléséből származó bevétel 20%-os növekedése az első bázisévhez viszonyítva.

3. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez

Környezetirányítási célok B/III. és C/III. minősítési osztályokhoz (bázisév a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésének éve)


I. A B/III. minősítési osztály céljai:
1. Az EURO 5 minősítésű motorral rendelkező gépjárművek arányának növelése a közszolgáltatási területen, a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.
a) Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló gépjárművek.
b) Kezdeti érték: 10%, de legalább egy EURO 5-ös motorral rendelkező gépjármű.
c) Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10%-os aránynövekedés.
d) Célérték: az EURO 5-ös motorral rendelkező gépjárművek 100%-os aránya a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.
2. Földrajzi helymeghatározó és nyomkövető rendszer (GPS) alkalmazása a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.
a) Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló gépjárművek.
b) Kezdeti érték: 20%, de legalább egy darab gépjármű helymeghatározó és nyomkövető rendszerrel (GPS) felszerelve.
c) Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 20%-os aránynövekedés.
d) Célérték: a helymeghatározó és nyomkövető rendszerrel (GPS) felszerelt gépjárművek 100%-os aránya a közszolgáltatási területen a hulladék gyűjtését, szállítását végző gépjárműparkban.
3. A kérelmező által a közszolgáltatási területen a vegyes hulladék gyűjtésére, szállítására használt összes gyűjtőedény mennyiségében, az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a) alpontja szerinti tulajdoni kategóriájú gyűjtőedény mennyiségi arányának növelése.
a) Bázisadat: a környezeti célban megjelölt feladat ellátására a kérelem beadásának időpontjában rendelkezésre álló, vegyes hulladék összegyűjtésére, szállítására használt összes gyűjtőedény mennyisége.
b) Kezdeti érték: 10%.
c) Elfogadható fejlesztési ütem: évente 15%-os aránynövekedés a kezdeti értékhez képest.
d) Célérték: az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a) alpontja szerinti tulajdoni kategóriájú gyűjtőedény 100%-os mennyiségi aránya a közszolgáltatási területen.
4. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék vonatkozásában a házhoz menő gyűjtés arányának növelése a közszolgáltatási területen a kérelmező által összegyűjtött összes elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségéhez képest.
a) Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyisége.
b) Kezdeti érték: 5 tömegszázalék.
c) Elfogadható fejlesztési ütem: évente 5 tömegszázalékos aránynövekedés a kezdeti értékhez képest.
d) Célérték: az elkülönítetten gyűjtött hulladék vonatkozásában a házhoz menő gyűjtés 40 tömegszázalékos aránya az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségéhez viszonyítva.
5. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében átvett, összegyűjtött, szállított hulladék hasznosításra történő átadásának aránynövelése.
a) Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék mennyisége.
b) Kezdeti érték: 5 tömegszázalék.
c) Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 15 tömegszázalékos aránynövekedés.
d) Célérték: a hasznosításra átadott hulladék mennyiségének 50 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított hulladék összes mennyiségéhez viszonyítva.

II. C/III. minősítési osztály céljai a B/III. céljain túlmenően:
1. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított hulladék lerakással történő kezelési arányának csökkentése.
a) Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított hulladék mennyisége.
b) Kezdeti érték: 100 tömegszázalék.
c) Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez viszonyítva évente 15 tömegszázalékos aránycsökkenés.
d) Célérték: a lerakással ártalmatlanított hulladék legfeljebb 40 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során összegyűjtött, szállított összes hulladék mennyiségéhez viszonyítva.
2. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított és hasznosításra átadott hulladék anyagában történő hasznosítási arányának növelése az összes hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött és hasznosításra átadott hulladék mennyiségéhez viszonyítva.
a) Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított és hasznosításra átadott hulladék mennyisége.
b) Kezdeti érték: 0 tömegszázalék.
c) Elfogadható fejlesztési ütem: a kezdeti értékhez képest évente 10 tömegszázalékos aránynövekedés.
d) Célérték: az anyagában hasznosított hulladék minimum 50 tömegszázalékos aránya az összes hasznosításra átadott hulladék mennyiségéhez viszonyítva.
3. A kérelmező által a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított összes hulladék kezelési arányának növelése az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a)-c) alpontjának megfelelő tulajdonban álló (üzemeltetett) hulladékkezelő létesítményben.
a) Bázisadat: a kérelem beadását megelőző lezárt évben a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött, szállított hulladék mennyisége.
b) Kezdeti érték: 15 tömegszázalék.
c) Elfogadható fejlesztési ütem: évente 15 tömegszázalékos aránynövekedés a kezdeti értékhez képest.
d) Célérték: az 1. melléklet B/I. minősítési osztály 2. pont a)-c) alpontjának megfelelő tulajdonban álló (üzemeltetett) hulladékkezelő létesítményben kezelt hulladék minimum 60 tömegszázalékos aránya a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított összes hulladékmennyiséghez képest.
4. A kérelmező által a közszolgáltatási területen összegyűjtött, szállított hulladék továbbértékesítéséből vagy egyéb kezeléséből - így különösen a depóniagáz hasznosításából - származó bevételek növelése.
a) Bázisérték: a kérelem beadását megelőző lezárt üzleti év gazdasági adataiban szereplő hulladék továbbértékesítéséből vagy egyéb kezeléséből származó bevétel.
b) Kezdeti érték: a bázisértéknek megfelelő bevétel, ami nagyobb, mint 0 forint.
c) Elfogadható fejlesztési ütem: a hulladék továbbértékesítéséből vagy kezeléséből származó bevételek évi 3%-os növelése a kezdeti értékhez képest.
d) Célérték: a hulladék továbbértékesítéséből vagy kezeléséből származó bevétel 30%-os növekedése az első bázisévhez viszonyítva.

4. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez

Az ügyfelek környezeti tudatosságát, elégedettségét és az alvállalkozók fejlesztését szolgáló célok és programok

1. A kérelmező feladata a közszolgáltatási területhez tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott valamennyi ingatlanhasználó elégedettségének mérése.

1.1. A kérelmezőnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban mérnie kell a lakosság elégedettségét, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztése érdekében javaslatot kell kérnie a lakosoktól. Feladata a javaslatok és a mért elégedettségi adatok értékelése és dokumentálása. E feladatot évente 1 alkalommal, a 4. § (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtását követő évtől kezdve kell elvégeznie.

1.2. A kérelmező feladata a közszolgáltatókkal szerződött valamennyi települési önkormányzat véleményének megkérdezése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a települési önkormányzatok elégedettségének mérése a közszolgáltatási területen, továbbá javaslatok kérése a közszolgáltatás fejlesztése érdekében. Feladata a javaslatok értékelése és az elégedettségi adatok dokumentálása. E feladatot évente 1 alkalommal, a 4. § (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtását követő évtől kezdve kell elvégeznie.

2. A kérelmező az alvállalkozók minőség- és környezetirányítási rendszereiről, tanúsítottságáról nyilvántartást vezet.

2.1. A kérelmező az alvállalkozók körében ösztönző rendszert alkalmaz annak érdekében, hogy az alvállalkozók az Európai Unió vagy Svájc területén kiadott akkreditációval rendelkező tanúsító szervezet által kiállított érvényes ISO 9001-es és ISO 14001-es tanúsítvánnyal rendelkezzenek. Az ISO 14001 szerinti tanúsítvánnyal egyenértékű a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló kormányrendeletnek megfelelően nyilvántartott környezetvédelmi és tanúsítási (EMAS) rendszer is.

2.2. A 2.1. pontban meghatározott feladat értékmérői a következők:

a) Kezdeti minimumérték: legalább 1 alvállalkozó rendelkezzen tanúsított minőség- és környezetirányítási rendszerrel.

b) Elfogadható fejlesztési ütem: évente az összes alvállalkozó 20%-a minőség- és környezetirányítási rendszertanúsítást szerez a célérték eléréséig.

c) Célérték: az igénybe vett alvállalkozók legalább 60%-a akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőség- és környezetirányítási rendszereket működtet.

5. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez * 

NYILATKOZAT
A KÖRNYEZETVÉDELMI BÍRSÁGFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG HIÁNYÁRÓL

Alulírott .................... (név), mint a ........................... (cég megnevezése, székhelye és cégjegyzékszáma) - a továbbiakban: kérelmező - nyilatkozattételre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül meghozott véglegessé vált határozatban megállapított - környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás miatt kiszabott - környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Kijelentem továbbá, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál régebben meghozott véglegessé vált határozatban - környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás miatt - megállapított környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettségének eleget tett és a jogszabálysértéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségeit teljesítette.

Dátum: ...................................................

.................................................
cégszerű aláírás

6. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez * 

7. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez * 

8. melléklet a 2013. évi CXXV. törvényhez *