Hatály: 2021.III.1. - 2021.IV.21. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,

a 12. §, a 17. § és a 9. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában,

a 13-16. § és a 8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 18. § tekintetében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 5. § (5) bekezdésében és 77. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 19-22. § és a 10. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörök

1. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Eütev.) meghatározott egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az Eütev.

a) 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvosi,

b) 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói,

c) 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető, valamint

d) 11/A. § (6a) bekezdése szerinti gyógyszerészi

munkaköröket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) *  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) hatálya alá nem tartozó foglalkoztatott esetében a munkáltató megállapítja, hogy az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó munkaköre, a munkakör tartalma, foglalkoztatási osztályba sorolása alapján melyik egészségügyi szolgálati munkakörnek feleltethető meg. Az 1. melléklet 5. pontjában foglalt munkakört betöltő foglalkoztatott az egészségügyi szakképesítéséhez igazodóan abban az esetben jogosult bérnövelésre, ha munkaköri feladataként egészségügyi tevékenységet legalább a munkaidejének felében végez.

(3) *  Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó, (1) és (2) bekezdés szerinti munkakörben alkalmazott foglalkoztatottak tekintetében az Eütev. 11/A. § (4) és (5) bekezdésének a végrehajtása során a foglalkoztatott munkabérét olyan módon kell megállapítani, mintha a foglalkoztatottra az Eszjtv. rendelkezései lennének irányadóak. Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak esetében a jogviszonyban töltött idő számításánál az Eszjtv.-nek az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött idő megállapítására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a béremelésre tekintettel elvégzendő besorolás szempontjából jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az 1992. június 30-át követően, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörben töltött időt is.

2. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó ellátások, szolgáltatások

2. § (1) Az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontjának a hatálya alá tartoznak a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátáson kívül a következő egészségügyi szolgáltatások:

a) mentés,

b) betegszállítás,

c) vérellátás.

(1a) *  Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontját kell alkalmazni a háziorvostan, valamint foglalkozásorvostan szakképzésben részt vevő, első szakorvosi szakképesítésüket megszerző személyekre.

(1b) *  Az (1) bekezdésen túlmenően az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontját kell alkalmazni az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező, kizárólag - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - az állam, a helyi önkormányzat, az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tulajdonában vagy fenntartásában álló védőnői szolgáltató által foglalkoztatott védőnőkre.

(1c) *  Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az ágazati előmeneteli szabályokat kell alkalmazni az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező alapellátó egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozókra is, ha az egészségügyi szolgáltató kizárólag - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - az állam, helyi önkormányzat vagy olyan egyházi jogi személy vagy vallási egyesület tulajdonában vagy fenntartásában áll, amely az Eszjtv. 1. § (8) bekezdése alapján úgy döntött, hogy az egészségügyi szolgáltatónál alkalmazni kell az Eszjtv.-t.

(2) *  Ha egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi intézményben az 1. § (1) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személy a munkaköre keretei között egészségügyi tevékenységnek nem minősülő tevékenységet is végez, vagy a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátáson vagy az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt ellátásokon, egészségügyi szolgáltatásokon kívül más ellátási formában vagy más egészségügyi szolgáltatás nyújtásában is részt vesz, rá az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat abban az esetben kell alkalmazni, ha a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátás vagy az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt ellátások, szolgáltatások nyújtása legalább a munkaideje felében történik.

(3) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat kell alkalmazni arra az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező egészségügyi tevékenységet végző oktatóra, akit nem kizárólag oktatási, kutatási szakfeladaton, oktatási, kutatási tevékenység végzésére irányuló, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó munkakörben foglalkoztatnak.

(4) *  Az 1. § (1) és (3) bekezdése alkalmazásában a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományába tartozók esetében a munkaköröket a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint, az egészségügyi fegyvernemi (szakági) azonosítóval kell meghatározni.

(5) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatók jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

(5a) *  Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, (1b) bekezdés szerinti védőnői szolgáltatók és az (1c) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók jegyzékét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a honlapján közzéteszi.

(6) * 

2/A. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi és egészségügyben dolgozók bérfejlesztése * 

2/A. § *  (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy havi illetménye nem lehet kevesebb, mint az Eszjtv. 1. melléklete szerinti összeg.

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó, védőnő havi illetménye nem lehet kevesebb, mint a 7. melléklet szerinti összeg.

(3) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, egészségügyi szakdolgozó munkakörének fizetési fokozatba történő besorolását a 3. melléklet szerint szükséges elvégezni.

(4) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyben dolgozó havi illetménye nem lehet kevesebb, mint az Eszjtv. 8. § (2) bekezdése szerinti összeg.

2/B. § *  Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó, azonban az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó

a) orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a 4. melléklet szerinti,

b) gyógyszerész, szakgyógyszerész havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti és az 5. melléklet szerinti együttes,

c) az 1. melléklet szerinti munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti és a 6. melléklet szerinti együttes,

d) egészségügyi szakdolgozó, védőnő és egészségügyben dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a 7. melléklet szerinti,

e) az 1. melléklet szerinti munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti és a 8. melléklet szerinti együttes

összeg.

2/C. § *  (1) *  Az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótléka (a továbbiakban együtt: mozgóbér elemek) számítási alapja a 2/A. § és a 2/B. § szerinti alapbér, garantált illetmény, alapilletmény összege.

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok alapján járó, a 2/A. és 2/B. § szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedést a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a Hjt. alkalmazásában a távolléti díj számítása során, továbbá az Eszjtv. alkalmazásában a szolgálati elismerés számítása során figyelembe kell venni.

(3) A 2/A. § és 2/B. § szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedés a foglalkoztatottat a munkáltató egyoldalú döntése alapján, az alapbérén (garantált illetményén) felül megillető juttatás - különösen illetménykiegészítés - terhére, annak visszavonásával vagy csökkentésével nem biztosítható.

(4) Részmunkaidő esetén az Eütev. 11/A. §-a szerinti és a 2/A. és 2/B. § szerinti alapbér (garantált illetmény) a munkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított arányában jár.

(5) A védőnő havi alapbére (garantált illetménye) magában foglalja az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot.

2/D. § *  (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint pótlék illeti meg. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót megillető pótlék számításának alapja bruttó húszezer forint.

(2) A járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézetben - ideértve az Országos Vérellátó Szolgálatot - a pótlék mértéke legalább

a) a pótlékalap 150%-a

aa) aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályon dolgozó szakasszisztens, ápoló intenzív terápiás pótléka,

ab) traumatológiai osztályon három műszakos munkahelyen foglalkoztatott ápoló traumatológiai pótléka,

ac) műtőben foglalkoztatott műtős szakasszisztens asszisztensi pótléka,

b) a pótlékalap 120%-a:

ba) röntgenben dolgozó asszisztens diagnosztikai pótléka,

bb) röntgengépjavító műszerész diagnosztikai pótléka,

bc) diagnosztikai laboratóriumban diagnosztikai tevékenységet végző asszisztens diagnosztikai pótléka,

bd) boncolást végző boncmester, boncsegéd infektológiai pótléka,

be) vér és vérkészítmény előállítását végző asszisztens infektológiai pótléka,

bf) fertőző beteget ellátó, valamint pulmonológiai gondozóban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozó infektológiai pótléka,

bg) pszichiátriai osztályon, pszichiátriai, addiktológiai gondozóban dolgozó ápoló pszichiátriai pótléka,

bh) műszakbeosztástól függetlenül, a három műszakos munkahelyen ápolási tevékenységet végző ápolási pótléka,

bi) az Országos Mentőszolgálat kivonuló állománya sürgősségi pótléka,

bj) szülészeti osztályon foglalkoztatott szülésznő asszisztensi pótléka,

bk) műtőssegéd asszisztensi pótléka,

bl) mosodában, teljes munkaidőben a szennyes ruhák átvételét végző infektológiai pótléka,

c) a pótlékalap 36%-a valamennyi asszisztensi és szakasszisztensi képesítéssel rendelkező (szak)asszisztensi munkakörben dolgozó asszisztensi pótléka esetében.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt pótlékok egymás mellett nem folyósíthatók.

(4) Az országos feladatot ellátó, országos és állami intézetekben, az önkormányzatok által fenntartott gyógyító-megelőző ellátást és fekvőbeteg-ellátást biztosító intézményekben szervezeti egységek, részlegek vezető beosztású egészségügyi szakdolgozóját a pótlékalap 100%-a illeti meg.

(5) Az az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó, akinek 2020. december 31-ig főtanácsosi, főmunkatársi, tanácsosi, valamint munkatársi címet adományoztak, jogosult címpótlékra. A pótlék mértéke

a) munkatársi cím esetén a pótlékalap huszonöt százaléka,

b) tanácsosi cím esetén a pótlékalap ötven százaléka,

c) főmunkatársi cím esetén a pótlékalap hetvenöt százaléka,

d) főtanácsosi cím esetén a pótlékalap száz százaléka.

(6) Idegennyelvtudási pótlékra jogosult az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló szakdolgozó, ha olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett meghatározott idegen nyelv rendszeres használata indokolt.

(7) A munkáltatónál az idegennyelvtudási pótlékra jogosító idegen nyelveket és munkaköröket a munkáltató állapítja meg.

(8) A pótlék megállapításának további feltétele, hogy a meghatározott idegen nyelvből a szakdolgozó állami nyelvvizsga eredményes letételét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű igazolással rendelkezzék.

(9) A pótlék mértéke

a) középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap ötven százaléka,

b) felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap száz százaléka.

(10) Ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozónak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre vagy azzal jogszabályban egyenértékűnek elismert képesítésre is szükség van, és azzal az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó rendelkezik, az illetménye

a) egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal,

b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik.

Az illetménynövekedés feltétele, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó a további szakképesítését munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja.

3. *  Az egészségügyi dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó támogatás igénylése és mértéke

3. § *  (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (1) és (2) bekezdése vagy 2/B. § szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának az alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(1a) *  Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdés szerinti egészségügyi dolgozókra tekintettel a mozgóbér elemek biztosításához járó támogatás összege nem haladhatja meg az Eütev. 13/B-14/B. § alapján mozgóbérre adható minimum összegét.

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői szolgáltató a 2/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott illetményben részesülő dolgozójának illetményéhez és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(3) Az egészségügyi szolgáltató, valamint a védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. vagy 2/B. § szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

3/A. § *  (1) Az egészségügyi szolgáltató részére a 2/A. § (1) bekezdése szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2021. január hónaptól megegyezik a 2021. január 1-jén hatályos 9. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(2) Az egészségügyi szolgáltató, a védőnői szolgáltató részére a 2/A. § (2) bekezdése, vagy a 2/B. § d) pontja szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. november hónaptól megegyezik a 2020. november 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(3) A védőnői szolgáltató részére a (2) bekezdésben foglaltakon túl a támogatás mértéke megegyezik a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.

(4) Az alapellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltató részére a 2/A. § (2) bekezdése szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2021. január hónaptól megegyezik a 2021. január 1-jén hatályos 10. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(5) Az (1), (2) és (4) bekezdés szerinti mozgóbér különbözet számítási alapja az esedékes új alapbéremelés alapján számított alapbérek és a 2017. november 9-én hatályos alapbérek alapján számított mozgóbérek különbözete.

3/B. § *  (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői szolgáltató a 2/A. § (6) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. január hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) A védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (6) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. január hónaptól megegyezik a 2020. január 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.

3/C. § *  (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (4) és (5) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. november hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint az alapbéremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) Az egészségügyi szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. november hónaptól megegyezik a 2020. november 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik 2020. november hónaptól a 2020. november 1-jén hatályos 15. melléklet szerinti emelt támogatásra (a 2020. november 1-jén hatályos alapbérek és a 2017. november 9-én hatályos alapbérek alapján számított mozgóbér különbözete), illetve az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

3/D. § *  (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői szolgáltató a 2/A. § (6) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. november hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) A védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (6) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. november hónaptól megegyezik a 2020. november 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.

4. § *  (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3/A. § szerinti támogatás iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb az esedékes új alapbéremelés első hónapjának 20. napjáig. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a foglalkoztatási adatokban, illetve a támogatási összegben bekövetkezett változás esetén köteles a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. A munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújtja be.

(2) A 3/A. § szerint megállapított támogatási összeget a NEAK először az esedékes új alapbéremelést követő hónap 5. napjáig, majd ezt követően havonta utalványozza a munkáltatónak.

(3) A támogatás kizárólag az esedékes új alapbéremelés hónapjától alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

(4) A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egészségügyi dolgozók 2018-2021. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.

4/A. § *  (1) Az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a foglalkoztatottat a Kormány rendelete alapján megillető kompenzáció mértékének kiszámításához szükséges, az Eütev. 11/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozókat érintő, 2017. november 1-jétől hatályos illetmény- vagy bérnövelés közterhekkel csökkentett összegeit a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A 2017. november 1-jétől az (1) bekezdés szerinti kompenzáció mértékének kiszámításához szükséges, a 9. melléklet alapján megállapított összegeket a 12. melléklet tartalmazza.

4/B. § *  (1) *  Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2018. január hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) Az egészségügyi szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke megegyezik a 13. mellékletben szereplő összeggel, amely tartalmazza az azt terhelő szociális hozzájárulási adó összegét is.

(4) Az (1) bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a 13. melléklet szerinti alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek összegével és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adó összegével.

(5) *  Az egészségügyi szolgáltató munkáltatónak járó (3) és (4) bekezdés szerinti támogatás mértékét a NEAK a 2017. novemberi munkáltatói végleges támogatási igények alapján állapítja meg, és a miniszter részére jóváhagyásra megküldi. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató jogosult a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig a miniszter által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújthatja be.

(6) A megállapított támogatási összeget - a miniszter jóváhagyása alapján - a NEAK először 2018. február 5-éig, majd ezt követően havonta utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató az ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott részére a 2018. január hónapra alkalmazható bérnövekedés különbözetét 2018. február 20-áig kifizeti.

(7) *  A támogatás kizárólag a 2018. január hónaptól alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

(8) * 

(9) *  A munkáltató a tárgyévben ténylegesen kifizetett összegekről a tárgyévet követő március 31-ig köteles elszámolni a NEAK által meghatározott módon. Az elszámolás módját a NEAK honlapján legkésőbb a tárgyévet követő március 15-ig közzéteszi.

(10) *  A NEAK a munkáltató által igényelt, de a bérnövekedés biztosítására fel nem használt támogatási összeget a (9) bekezdés szerinti elszámolási időpontot követően a munkáltató teljesítményfinanszírozásából egy vagy több részletben levonja. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására nem nyújt fedezetet, azt a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.

(11) A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan bérkiegészítés támogatást nem utalványoz.

4/C. § *  Az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a foglalkoztatottat a Kormány rendelete alapján megillető kompenzáció mértékének kiszámításához szükséges, az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozókat érintő, 2018. január 1-jétől hatályos illetmény- vagy bérnövelés közterhekkel csökkentett összegeit a 14. melléklet tartalmazza.

4/D. § *  (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét, valamint a védőnői szolgáltató munkáltató a 4. § (3) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb 2019. június 30-áig. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató és a védőnői szolgáltató munkáltató (a továbbiakban együtt: munkáltató) a foglalkoztatási adatokban, illetve a támogatási összegben bekövetkezett változás esetén köteles a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. A munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújtja be.

(2) A 3. és 4. § szerint megállapított támogatási összeget a NEAK először 2019. augusztus 5-éig, majd ezt követően havonta utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egészségügyi dolgozók 2019. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.

(3) A támogatás kizárólag a 2019. július hónaptól alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

4/E. § *  Az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a foglalkoztatottat a Kormány rendelete alapján megillető kompenzáció mértékének kiszámításához szükséges, az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozókat érintő, 2019. július 1-jétől hatályos illetmény- vagy bérnövelés közterhekkel csökkentett összegeit a 16. melléklet tartalmazza.

4/F. § *  (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3/A. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét, valamint a védőnői szolgáltató munkáltató a 3/B. § (3) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb 2020. január 24-ig. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató és a védőnői szolgáltató munkáltató (a továbbiakban együtt: munkáltató) a foglalkoztatási adatokban, illetve a támogatási összegben bekövetkezett változás esetén köteles a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. A munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújtja be.

(2) A 3/A. § és 3/B. § szerint megállapított támogatási összeget a NEAK először 2020. február 3-áig, majd ezt követően havonta utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egészségügyi dolgozók 2018-2020. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.

(3) A támogatás kizárólag a 2020. január hónaptól alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

4/G. § *  (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3/C. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét, valamint a védőnői szolgáltató munkáltató a 3/D. § (3) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb 2020. november 23-ig. A munkáltató a foglalkoztatási adatokban, illetve a támogatási összegben bekövetkezett változás esetén köteles a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formában. A munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújtja be.

(2) A 3/C. és 3/D. § szerinti támogatási összeget a NEAK először 2020. november 30-áig, majd ezt követően havonta utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egészségügyi dolgozók 2018-2020. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.

(3) A támogatás kizárólag a 2020. november hónaptól alkalmazandó alapbéremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

4. *  Elszámolás és ellenőrzés

5. § *  (1) *  A munkáltató a részére tárgyévben utalványozott összegekről a tárgyévet követő március 31-ig köteles elszámolni a NEAK által meghatározott módon. Az elszámolás módját a NEAK honlapján legkésőbb a tárgyévet követő március 15-ig közzéteszi.

(1a) *  A NEAK a munkáltató által igényelt, de a bérnövekedés biztosítására fel nem használt támogatási összeget az (1) bekezdés szerinti elszámolási időpontot követően a munkáltató teljesítményfinanszírozásából egy vagy több részletben levonja. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására nem nyújt fedezetet, azt a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.

(1b) *  A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan béremelési támogatást nem utalványoz.

(2) A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan támogatást nem utalványoz.

(3) A NEAK a támogatás iránti igényt - az igénylés adattartalmát is ideértve -, valamint a ténylegesen megvalósított béremelést is ellenőrzi. A NEAK az ellenőrzés keretében annak adattartalmát érintően - hatáskörében eljárva - kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól.

(4) Ha a NEAK ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel támogatást, a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegét a tárgyhónapot követő hónapban esedékes teljesítményfinanszírozásból jogosult levonni. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására nem nyújt fedezetet, azt a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.

(5) A támogatások elszámolásának utólagos - adott esetben helyszíni szemle útján történő - ellenőrzése céljából minden támogatásban részesített foglalkoztató köteles részletes - jogosult személyenkénti bontású - nyilvántartást vezetni az érintett egészségügyi dolgozók jogviszonyának típusáról, munkaidejéről, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat érintő, munkavégzési kötelezettséggel nem járó időszakokról és azok jogcíméről, munkaköri és béradatairól.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. július 15-én lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése, a 18. §, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 6., 36. és 143. pontja 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

7. § (1) * 

(2) * 

6. Átmeneti rendelkezések

8-11/J. § * 

11/K. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:262-266. mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2020. november 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2020. november 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2020. november hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

11/L. § *  E rendelet alkalmazásában 2021. március 1. napját megelőzően egészségügyi szolgálati jogviszony alatt közalkalmazotti jogviszonyt kell érteni.

11/M. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:267-A:272 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

7. A jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre utaló rendelkezések

12. § * 

8. Módosító rendelkezések

13-17. § * 

18. § * 

19-22. § * 

1. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. Az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvosi munkakörök:

1.1. orvosvezető, orvos igazgató

1.2. vezető főorvos (osztály-, részleg-, rendelő)*

1.3. orvos

1.4. szakorvos

1.5. alorvos*

1.6. adjunktus*

1.7. főorvos*

1.8. fogorvos

1.9. fogszakorvos

2. Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:

2.1. osztályvezető főnővér**

2.2. osztályvezető főnővér-helyettes**

2.3. vezető ápoló*,**

2.4. vezető ápoló-helyettes**

2.5. vezető (asszisztens, műtős, szülésznő)*

2.6. főápoló/főnővér/klinikai, osztályos, részlegfelelős főnővér/főmadám/főműtős/nő (vezetői megbízás nélkül)

2.7. mentálhigiénés szakember

2.8. egyetemi okleveles ápoló/diplomás ápoló

2.9. általános ápoló

2.10. ápoló, csecsemő- és gyermekápoló

2.11. szakápoló

2.12. ápolási asszisztens

2.13. segédápoló

2.14. egyéb ápoló/szakápoló

2.15. asszisztens

2.16. szakasszisztens

2.17. segédasszisztens

2.18. egyéb asszisztens/szakasszisztens

2.19. laborasszisztens*

2.20. orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens

2.21. dietetikus

2.22. diétás nővér

2.23. rehabilitációs tevékenység terapeuta

2.24. gyógytornász

2.25. konduktor

2.26. szülésznő

2.27. védőnő/családgondozó védőnő

2.28. mentőtiszt

2.29. mentőápoló

2.30. mentő gépkocsivezető

2.31. szolgálatvezető

2.32. betegszállító/betegkísérő

2.33. beteghordó*

2.34. gondozó

2.35. segédgondozó

2.36. egyéb gondozó

2.37. radiográfus

2.38. szonográfus*

2.39. egészségügyi laboráns

2.40. optometrista

2.41. boncmester

2.42. boncsegéd

2.43. klinikai fogászati higiénikus

2.44. műtőtechnikus

2.45. műtőssegéd

2.46. gipszmester

2.47. gyógymasszőr, sportmasszőr

2.48. masszőr (fürdősmasszőr)

2.49. egészségügyi operátor

2.50. *  egészségügyi ügyvitelszervező***

2.51. laboráns, vegyésztechnikus

2.52. kardiotechnikus

2.53. fertőtlenítő sterilező

2.54. sterilizáló*

2.55. egészségnevelő

2.56. foglalkoztató

2.57. szociális munkás

2.58. szociális szervező

2.59. szociális ügyintéző

2.60. szociális gondozó

2.61. közegészségügyi és járványügyi felügyelő, okleveles népegészségügyi szakember

2.62. közegészségügyi járványügyi ellenőr

2.63. közegészségügyi felügyelő*,**

2.64. vezető közegészségügyi felügyelő*

2.65. *  ápolási igazgató

2.66. *  egészségügyi szakoktató

2.67. *  mentőhelikopter vezető

2.68. *  mentő-technikus

2.69. *  mentésirányító

2.70. *  mentésvezető

2.71. *  okleveles ápoló-mentőtiszt

2.72. *  orvosírnok

3. Az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörök:

3.1. pszichológus

3.2. klinikai szakpszichológus

3.3. laboratóriumi vegyész, vegyészmérnök, biológus

3.4. klinikai sugárfizikus, klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, molekuláris biológiai diagnosztikus

3.5. gyógypedagógus

3.6. logopédus

3.7. mikrobiológus*

3.8. *  fizikus

3.9. *  kémikus

4. Az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti gyógyszerészi végzettséggel betölthető munkakörök:

4.1. főgyógyszerész*

4.2. gyógyszertárvezető*

4.3. gyógyszertárvezető helyettes*

4.4. gyógyszerész

4.5. szakgyógyszerész

5. Azon munkakörök, ahol az egészségügyi szakképesítéshez igazodóan szükséges a foglalkoztatott besorolása az 1-4. pont valamelyikébe:

5.1. főigazgató, igazgató

5.2. parancsnok*

5.3. parancsnok helyettes*

5.4. * 

5.5. intézetvezető*

5.6. intézetvezető-helyettes (ápolási-helyettes)*

5.7. foglalkoztatásvezető

5.8. munkavezető, foglalkozásvezető

Jelmagyarázat: * 

* = a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egészségügyi intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakra irányadó munkakör.

** = a Kjt. vhr. 17. §-ában említett fegyveres szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottakra irányadó munkakör.

*** = felsőfokú végzettséggel rendelkező.

2. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A B
1. Egészségügyi szolgáltató neve Település
2. „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Sellye
3. „Hajdúböszörmény ESZ-V” Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő
Nonprofit Kft.
Hajdúböszörmény
4. Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet Hatvan
5. Állami Szívkórház Balatonfüred Balatonfüred
6. Almási Balogh Pál Kórház Ózd
7. *  Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Kaposvár
8. * 
9. Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem
Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Kecskemét
10. Bajai Szent Rókus Kórház Baja
11. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Budapest
12. Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Balatonalmádi
13. *  Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet Balatonfüred
14. Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények Barcs
15. Batthyány Kázmér Szakkórház Kisbér
16. Battonya Város Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet Battonya
17. *  Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Mezőkovácsháza
18. *  Békés Megyei Központi Kórház Gyula
19. *  Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő Békés
20. Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Budapest
21. * 
22. Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Bicske
23. *  Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Budapest
24. Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft. Cigánd
25. Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet Bonyhád
26. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Miskolc
27. Budai Irgalmasrendi Kórház Budapest
28. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Budapest
29. Budapest Főváros XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete Budapest
30. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye Budapest
31. *  Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Budapest
32. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Budapest
33. *  Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Budapest
34. *  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Budapest
35. Budapesti Szent Ferenc Kórház Budapest
36. Bugát Pál Kórház Gyöngyös
37. *  Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ Berettyóújfalu
38. Csenger Város Önkormányzat Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ Csenger
39. Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém
40. Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Szentes
41. Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó Hódmezővásárhely
42. Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Deszk
43. Csornai Margit Kórház Csorna
44. Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft. Csurgó
45. Deák Jenő Kórház Tapolca
46. *  Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debrecen
47. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.
Kazincbarcika
48. *  Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest
49. Demecser Városi Önkormányzat Demecser
50. Dévaványa Város Önkormányzata Dévaványa
51. Dombóvári Szent Lukács Kórház Dombóvár
52. * 
53. Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet Dabas
54. Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet Lenti
55. Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet Balassagyarmat
56. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony
57. * 
58. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érd
59. *  Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Csongrád
60. Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet Nyergesújfalu
61. Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ Balatonboglár
62. *  Dunakeszi-SZTK Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. Dunakeszi
63. Dunavecse Város Önkormányzat Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Centrum és Szociális Intézmény Dunavecse
64. *  Csepreg Város Egészségháza Csepreg
65. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyháza
66. Egészségügyi Alapellátó Intézmény Vasvár
67. Egészségügyi Központ Füzesabony
68. Egészségügyi Központ Kunszentmiklós
69. Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód
70. *  Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Budapest
71. *  Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szerencs
72. Ercsi Kistérség Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft.
Ercsi
73. Európa Egészségház-Baktalórántháza Nonprofit Zrt. Baktalórántháza
74. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Székesfehérvár
75. Felső-Szabolcsi Kórház Kisvárda
76. Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft.
Budapest
77. *  URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. Pomáz
78. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szabadszállás
79. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Budapest
80. * 
81. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Pápa
82. Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu
83. *  Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest
84. *  Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Sajószentpéter
85. Hajdúszoboszló Járóbeteg-ellátó Centrum Hajdúszoboszló
86. *  Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Budapest
87. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Hévíz
88. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Hőgyész
89. Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Budapest
90. INDIT Közalapítvány Pécs
91. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Budapest
92. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Jánoshalma
93. Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Jászberény
94. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet Szolnok
95. Jávorszky Ödön Kórház Vác
96. *  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Budapest
97. Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa
98. * 
99. Karolina Kórház - Rendelőintézet Mosonmagyaróvár
100. Károlyi Sándor Kórház Budapest
101. Kátai Gábor Kórház Karcag
102. * 
103. *  Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Debrecen
104. *  Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyháza
105. Keszthelyi Kórház Keszthely
106. * 
107. *  Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza Kiskunhalas
108. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kiskunmajsa
109. Kisteleki Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Kistelek
110. Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény
111. *  Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ Komló
112. Komlós Településszolgáltatási Kft. Tótkomlós
113. Koppány-Völgye Kistérség Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Tab
114. * 
115. *  Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton Kunszentmárton
116. Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény Tiszafüred
117. *  Lábatlan Város Önkormányzata Lábatlan
118. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és
Szociális Intézménye
Lajosmizse
119. LÉT.A.MED. Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató
Nonprofit Zrt.
Létavértes
120. Lőrinc-Med Nonprofit Kft. Szentlőrinc
121. Lumniczer Sándor Kórház- Rendelőintézet Kapuvár
122. Mágocs Város Önkormányzata Mágocs
123. Magyar Imre Kórház Ajka
124. Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Budaörs
125. Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon Dunaharaszti
126. Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Budapest
127. Margit Kórház (Pásztó) Pásztó
128. Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Eger
129. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely
130. Mátrai Gyógyintézet Mátraháza
131. MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok Szolnok
132. MAZSIHISZ Szeretetkórház Budapest
133. MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft. Ibrány
134. Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi
Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
Mezőcsát
135. Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Mezőtúr
136. MH Egészségügyi Központ Budapest
137. * 
138. Misszió Egészségügyi Központ Veresegyház
139. Mohácsi Kórház Mohács
140. *  Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. Mórahalom
141. * 
142. MRE KIMM Drogterápiás Otthon Ráckeresztúr
143. Nagyatádi Kórház Nagyatád
144. Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet Nagykőrös
145. * 
146. *  Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Budapest
147. Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet Oroszlány
148. *  Nemzeti Népegészségügyi Központ Budapest
149. *  Országos Kórházi Főigazgatóság Budapest
150. *  Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Budapest
151. *  Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Budapest
152. * 
153. Országos Mentőszolgálat Budapest
154. Országos Onkológiai Intézet Budapest
155. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Budapest
156. Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet Budapest
157. Országos Sportegészségügyi Intézet Budapest
158. Országos Vérellátó Szolgálat Budapest
159. *  Paksi Gyógyászati Központ Paks
160. *  Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Pannonhalma
161. Parádfürdői Állami Kórház Parádfürdő
162. *  Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Pécs
163. Pécsi Tudományegyetem Pécs
164. Pécsvárad Város Önkormányzata Pécsvárad
165. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Kistarcsa
166. *  Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Budapest
167. PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. Polgár
168. *  Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Budapest
169. *  Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr Győr
170. Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete Pilisvörösvár
171. Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete Ráckeve
172. *  Mezőkövesd Városi Önkormányzat Rendelőintézete Mezőkövesd
173. *  Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd
174. Répcelak Város Önkormányzata Répcelak
175. *  Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Rétság
176. Ruzsa Község Önkormányzata Ruzsa
177. Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft. Sarkad
178. Sárospatak Város Rendelőintézete Sárospatak
179. * 
180. Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Sátoraljaújhely
181. Selye János Kórház Komárom
182. Semmelweis Egyetem Budapest
183. Siófoki Kórház - Rendelőintézet Siófok
184. Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár
185. Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Sopron
186. *  Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Sümeg
187. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyháza
188-190. * 
191. Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós
192. *  Szászvár Nagyközség Önkormányzata Szászvár
193. Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. Szécsény
194. *  Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Szeged
195. *  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet Székesfehérvár
196. Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas
197. Szent Borbála Kórház Tatabánya
198. Szent Imre Kórház Budapest
199. *  Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Budapest
200. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház Visegrád
201. *  Szent László Kórház Sárvár
202. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
203. Szent Margit Kórház Budapest
204. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Budapest
205. Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros
206. Szent Rókus Kórház és Intézményei Budapest
207. Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Szentendre
208. Szigetvári Kórház Szigetvár
209. Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete Szob
210. SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szeged
211. *  Téglás Város Önkormányzata Téglás
212. Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Budapest
213. *  Encsi Területi Egészségügyi Központ Encs
214. Tiszakécske Város Önkormányzata Tiszakécske
215. Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros
216. * 
217. Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Tokaj
218. Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Cegléd
219. Tolna Megyei Balassa János Kórház Szekszárd
220. Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő
221. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító -
Megelőző Intézet
Törökszentmiklós
222. Tüdőgyógyintézet Törökbálint Törökbálint
223. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest
224. Uzsoki Utcai Kórház Budapest
225. Városi Egészségügyi Alapellátás Kisvárda
226. *  Putnoki Humán Szolgáltató Központ Putnok
227. Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd
228. Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja Zalaszentgrót
229. *  Orosházi Kórház Orosháza
230. *  Szalay János Rendelőintézet Hajdúnánás
231. *  Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Budapest
232. Vaszary Kolos Kórház Esztergom
233. Vecsési Egészségügyi Szolgálat Vecsés
234. Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Velence
235. *  Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű Farkasgyepű
236. XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest
237. XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Budapest
238. *  Zala Megyei Szent Rafael Kórház Zalaegerszeg
239. Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet Zirc
240. Zuglói Egészségügyi Szolgálat Budapest
241. *  Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Nonprofit Kft. Harkány
242. *  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Járóbeteg szakrendelés (Szarvas Gábor u.)
Budapest
243. *  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mozgó
Tüdőgondozó Állomás
Budapest
244. *  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Járóbeteg Szakrendelés
Pécs
245. *  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Ápolási
Otthon
Miskolc
246. *  Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Cserkeszőlő
247. * 
248. *  Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Kecskemét
249. *  Verpelét Város Önkormányzata Verpelét
250. * 
251. *  Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Püspökladány
252. *  Kumánia Gyógyfürdő Kft. Kisújszállás
253. *  Szegedi Sport és Fürdők Kft. Szeged
254. *  Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. Bácsalmás
255. *  Pro Rekreatione Közhasznú Nonproft Kft. Gárdony
256. *  Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája Debrecen
257. *  Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Békéscsaba
258. *  Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest
259. *  ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság Eger
260. *  Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Vámospércs
261. *  Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány Százhalombatta
262. *  Szent Lukács Görögkatolikus Korai Fejlesztő és Gyermekrehabilitációs Központ Debrecen
263. *  Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Budapest
264. *  KAÁLI Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft. Budapest
265. *  Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft. Budapest
266. *  Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft. Tapolca
267. *  Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberény
268. *  Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Sárvíz
269. *  Püspökladány Városüzemeltetési Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság Püspökladány
270. *  Budakeszi Egészségügyi Központ Budakeszi
271. *  Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Budapest
272. *  Biatorbágy Város Önkormányzata Biatorbágy

3. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Az egészségügyi szakdolgozó munkakörének fizetési osztályba történő besorolása

Az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók munkakörének az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti fizetési osztályba sorolásánál - az 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló kormányhatározatnak megfelelően - az alábbi szintbesorolást kell alkalmazni:

1. „A” fizetési osztályba kell sorolni az 1. MKKR szintnek megfelelő alapfokú iskolai végzettséggel (8 általános) vagy anélkül betölthető munkakört.

2. „B” fizetési osztályba kell sorolni a 2. MKKR szintnek megfelelő alapfokú iskolai és alapfokú részszakképesítéshez kötött és munkakört.

3. „C” fizetési osztályba kell sorolni a 3. MKKR szintnek megfelelő

3.1. alapfokú iskolai végzettséghez kötött,

- OKJ-ban szereplő alsó középfokú részszakképesítéshez kötött vagy

- szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető munkakört; továbbá

3.2. alapfokú iskolai végzettséghez kötött

- OKJ előtti egészségügyi végzettséghez vagy

- OKJ-ban szereplő alsó középfokú szakképesítéshez kötött munkakört; valamint

3.3. az érettségi végzettséghez kötött, de szakképesítés nélkül betölthető munkakört.

4. „D” fizetési osztályba kell sorolni a 4. MKKR szintnek megfelelő

4.1. érettségihez kötött

- OKJ-ban szereplő egészségügyi középfokú szakképesítéshez (részszakképesítéshez) kötött vagy

- a szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető munkakört; továbbá

4.2. érettségire és egészségügyi szakképesítésre épülő munkakör betöltéséhez szükséges

- OKJ előtti elsőfokú vagy

- OKJ-ban szereplő középfokú

szakképesítés-ráépülés végzettséggel betölthető munkakört.

5. „E” fizetési osztályba kell sorolni az 5. MKKR szintnek megfelelő végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához

5.1. szakmajegyzékben szereplő 5 éves technikusi, illetve érettségire épülő 2 év képzési idejű végzettség szükséges; továbbá,

5.2. azt az emeltszintű végzettséggel betölthető munkakört, mely

- OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítéshez vagy

- felsőoktatási szakképzéshez vagy

- szakmajegyzékben szereplő Ápoló végzettséghez kötött; valamint

5.3. egészségügyi képesítésre és specializációra van szükség, mely lehet

- OKJ előtti másodfokú szakosító szakképesítés vagy

- OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítés-ráépülés vagy

- szakmajegyzékben szereplő szakasszisztensi végzettség.

6. „F” fizetési osztályba kell sorolni a 6. MKKR szintű főiskolai végzettséghez (BSc) kötött munkakört.

7. „G” fizetési osztályba kell sorolni a 6. MKKR szintű főiskolai végzettségre épülő munkakört, amelynek betöltéséhez főiskolai (BSc) végzettség és jogszabályban előírt szakirányú továbbképzés szükséges.

8. „H” fizetési osztályba kell sorolni a 7. MKKR szintű végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához egyetemi végzettség (MSc) szükséges.

9. „I” fizetési osztályba kell sorolni a 7. MKKR szintű végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához egyetemi (MSc) végzettség és jogszabályban előírt szakvizsga vagy szakirányú továbbképzés szükséges.

10. „J” fizetési osztályba kell sorolni a 8. MKKR szintű végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához egyetemi (MSc) végzettségre és tudományos fokozatra van szükség.

4. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Orvosok, szakorvosok, fogorvosok, szakfogorvosok illetmény-, illetve bértáblája
(Ft/hó, bruttó)SZINT


ÉVEK
ORVOSOK, FOGORVOSOK, SZAKORVOSOK,
SZAKFOGORVOSOK BÉRTÁBLA
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
H I J
1 0-3 255 320 454 820 467 320
2 4-6 261 820 461 220 476 620
3 7-9 268 320 469 420 488 220
4 10-12 274 720 478 620 499 720
5 13-15 281 220 489 220 511 320
6 16-18 289 020 499 920 522 920
7 19-21 298 720 510 520 532 220
8 22-24 308 420 521 220 541 820
9 25-27 318 120 529 720 551 520
10 28-30 327 820 538 220 561 220
11 31-33 336 220 546 720 570 820
12 34-36 344 720 555 320 580 520
13 37-39 353 120 565 220 591 320
14 40-42 361 520 575 120 602 120
15 43-45 369 928 585 105 612 936
16 46-48 378 345 595 045 623 751
17 49-51 386 763 604 985 634 566

5. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Gyógyszerészek, szakgyógyszerészek illetmény-, illetve bérnövelése
(Ft/hó, bruttó)SZINT


ÉVEK
GYÓGYSZERÉSZEK, SZAKGYÓGYSZERÉSZEK
ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
H I J
1 0-3 50 000 237 000 237 000
2 4-6 50 025 237 010 237 030
3 7-9 50 050 237 045 237 043
4 10-12 49 975 237 015 236 955
5 13-15 50 000 236 965 236 968
6 16-18 50 030 237 015 236 980
7 19-21 50 018 236 965 237 010
8 22-24 50 005 237 015 236 954
9 25-27 49 993 236 995 236 998
10 28-30 49 980 236 975 237 041
11 31-33 49 963 236 955 236 985
12 34-36 50 045 237 035 237 029
13 37-39 50 028 236 995 237 014
14 40-42 50 010 236 955 236 999
15 43-45 50 001 237 000 237 000
16 46-48 50 000 237 000 237 000
17 49-51 50 001 237 000 237 000

6. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény-, illetve bérnövelése
(Ft/hó, bruttó)
SZINTÉVEK
EGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL,
VALAMINT NEM EGÉSZSÉGÜGYI EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ SZAKIRÁNYÚ
SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI
DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
H I J
1 0-3 84 385 271 385 271 385
2 4-6 84 410 271 395 271 415
3 7-9 84 435 271 430 271 428
4 10-12 84 360 271 400 271 340
5 13-15 84 385 271 350 271 353
6 16-18 84 415 271 400 271 365
7 19-21 84 403 271 350 271 395
8 22-24 84 390 271 400 271 339
9 25-27 84 378 271 380 271 383
10 28-30 84 365 271 360 271 426
11 31-33 84 348 271 340 271 370
12 34-36 84 430 271 420 271 414
13 37-39 84 413 271 380 271 399
14 40-42 84 395 271 340 271 384
15 43-45 84 386 271 385 271 385
16 46-48 84 385 271 385 271 385
17 49-51 84 386 271 385 271 385

7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók, valamint védőnők illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)


SZINT

ÉVEK
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK, VALAMINT VÉDŐNŐK BÉRTÁBLA FIZETÉSI OSZTÁLYOK
A B C D E F G H I J
1 0-3 202 349 218 535 246 920 253 974 272 787 337 456 348 038 352 742 360 385 385 664
2 4-6 204 776 222 178 250 447 258 678 281 018 349 214 360 972 369 203 378 022 405 653
3 7-9 207 204 225 821 253 974 263 381 289 248 360 972 373 906 385 664 395 659 425 641
4 10-12 209 632 229 463 257 502 268 084 297 479 372 730 386 840 402 125 413 296 445 630
5 13-15 212 061 233 104 261 029 272 787 305 710 384 488 399 774 418 586 430 933 465 618
6 16-18 214 489 236 747 264 557 277 490 313 940 396 246 412 707 435 048 448 570 485 607
7 19-21 216 917 240 389 268 084 282 194 322 171 408 004 425 641 451 509 466 207 505 597
8 22-24 219 346 244 032 271 611 286 897 330 401 419 762 438 575 467 970 483 844 525 586
9 25-27 221 773 247 674 275 139 291 600 338 632 431 520 451 509 484 431 501 481 545 574
10 28-30 224 201 251 316 278 666 296 303 346 863 443 278 464 443 500 892 519 118 565 563
11 31-33 226 630 254 958 282 194 301 006 355 093 455 036 477 376 517 355 536 755 585 551
12 34-36 229 058 258 601 285 721 305 710 363 324 466 794 490 310 533 816 554 392 605 540
13 37-39 231 486 262 243 289 248 310 413 371 554 478 552 503 245 550 277 572 029 625 529
14 40-42 233 915 265 884 292 776 315 116 379 785 490 310 516 179 566 739 589 666 645 517
15 43-45 236 343 269 527 296 303 319 819 388 016 502 070 529 113 583 200 607 303 665 506
16 46-48 238 794 273 219 299 873 324 593 396 425 514 109 542 370 600 139 625 468 686 114
17 49-51 241 275 276 961 303 486 329 437 405 016 526 439 555 960 617 571 644 175 707 360

8. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény-, illetve bérnövelése (Ft/hó, bruttó)SZINT


ÉVEK
EGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS FIZETÉSI OSZTÁLYOK
F G H
1 0-3 174 021 179 603 181 807
2 4-6 181 509 188 092 191 793
3 7-9 188 692 196 264 201 779
4 10-12 195 875 204 435 211 765
5 13-15 203 058 212 607 221 751
6 16-18 210 241 220 777 230 443
7 19-21 217 424 228 949 237 192
8 22-24 223 997 235 533 243 940
9 25-27 230 570 240 847 250 689
10 28-30 235 008 245 843 257 437
11 31-33 239 446 250 839 265 483
12 34-36 243 884 255 835 273 526
13 37-39 248 322 260 833 281 570
14 40-42 252 760 265 829 289 614
15 43-45 257 200 270 826 297 658
16 46-48 261 919 276 145 306 179
17 49-51 266 929 281 798 315 194

9. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Az egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. *  Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdés szerinti járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő orvosok, a fogorvosok, gyógyszerészek, nem egészségügyi egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozók bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1. Gyakorlati idő Szakvizsgával nem rendelkezők
esetén igényelhető
Szakvizsgával rendelkezők
esetén igényelhető
2. 0-2 év 226 166 Ft 26 666 Ft
3. 3-5 év 351 314 Ft 151 914 Ft
4. 6-10 év 593 528 Ft 392 428 Ft
5. 11-15 év 593 528 Ft 500 853 Ft
6. 16-20 év 593 528 Ft 544 255 Ft
7. 21-25 év 593 528 Ft 637 737 Ft
8. 26-30 év 593 528 Ft 726 580 Ft
9. 31-35 év 593 528 Ft 761 277 Ft
10. 36-40 év 593 528 Ft 852 747 Ft
11. 41- év 593 528 Ft 1 090 920 Ft

2. *  Az alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvosok, a fogorvosok, gyógyszerészek és iskolaorvosok bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1. Gyakorlati idő Szakvizsgával nem rendelkezők
esetén igényelhető
Szakvizsgával rendelkezők
esetén igényelhető
2. 0-2 év 270 886 Ft 270 886 Ft
3. 3-5 év 402 534 Ft 402 534 Ft
4. 6-10 év 651 248 Ft 651 248 Ft
5. 11-15 év 651 248 Ft 768 873 Ft
6. 16-20 év 651 248 Ft 833 575 Ft
7. 21-25 év 651 248 Ft 948 357 Ft
8. 26-30 év 651 248 Ft 1 039 395 Ft
9. 31-35 év 651 248 Ft 1 074 052 Ft
10. 36-40 év 651 248 Ft 1 165 562 Ft
11. 41- év 651 248 Ft 1 403 695 Ft

10. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Az alapellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)


SZINT

ÉVEK
Az alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy
bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül
(Ft/hó)
A B C D E F G H I J
1 0-3 41 349 57 535 36 320 43 374 62 187 126 856 137 438 142 142 149 785 175 064
2 4-6 43 776 61 178 39 847 48 078 70 418 138 614 150 372 158 603 167 422 195 053
3 7-9 46 204 64 821 43 374 52 781 78 648 150 372 163 306 175 064 185 059 215 041
4 10-12 48 632 68 463 46 902 57 484 86 879 162 130 176 240 191 525 202 696 235 030
5 13-15 51 061 72 104 50 429 62 187 95 110 173 888 189 174 207 986 220 333 255 018
6 16-18 53 489 75 747 53 957 66 890 103 340 185 646 202 107 224 448 237 970 275 007
7 19-21 55 917 79 389 57 484 71 594 111 571 197 404 215 041 240 909 255 607 286 207
8 22-24 58 346 83 032 61 011 76 297 119 801 209 162 227 975 257 370 273 244 296 540
9 25-27 60 773 86 674 64 539 81 000 128 032 220 920 240 909 273 831 284 576 306 872
10 28-30 63 201 90 316 68 066 85 703 136 263 232 678 253 843 290 292 293 693 317 204
11 31-33 65 630 93 958 71 594 90 406 144 493 244 436 266 776 306 755 302 810 327 536
12 34-36 68 058 97 601 75 121 95 110 152 724 256 194 279 710 314 961 311 927 337 869
13 37-39 70 486 101 243 78 648 99 813 160 954 267 952 292 645 323 005 319 624 347 043
14 40-42 72 915 104 884 82 176 104 516 169 185 279 710 305 579 331 049 327 321 356 216
15 43-45 75 343 108 527 85 703 109 219 177 416 291 470 312 261 339 093 335 018 365 390
16 46-48 77 794 112 219 89 273 113 993 185 825 303 354 317 580 347 614 343 243 375 183
17 49-51 80 275 115 961 92 886 118 837 194 416 308 364 323 233 356 629 352 010 385 614

11-14. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

15. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Az egészségügyi szolgáltató és a védőnői szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egyes egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINT ÉVEK FIZETÉSI OSZTÁLYOK
A B C D E F G H I J
1 0-3 70 570 76 213 86 114 88 573 95 134 117 687 121 378 123 019 125 684 134 500
2 4-6 71 415 77 484 87 344 90 214 98 005 121 788 125 889 128 759 131 835 141 471
3 7-9 72 262 78 755 88 573 91 854 100 875 125 889 130 399 134 500 137 986 148 442
4 10-12 73 109 80 025 89 804 93 494 103 746 129 989 134 910 140 241 144 137 155 413
5 13-15 73 956 81 294 91 034 95 134 106 617 134 090 139 421 145 981 150 288 162 383
6 16-18 74 803 82 565 92 265 96 774 109 486 138 190 143 931 151 723 156 439 169 355
7 19-21 75 650 83 835 93 494 98 415 112 357 142 291 148 442 157 463 162 590 176 327
8 22-24 76 497 85 106 94 724 100 055 115 227 146 391 152 952 163 204 168 740 183 298
9 25-27 77 343 86 376 95 955 101 695 118 098 150 492 157 463 168 944 174 891 190 269
10 28-30 78 190 87 646 97 185 103 336 120 969 154 593 161 974 174 685 181 042 197 240
11 31-33 79 037 88 916 98 415 104 976 123 838 158 693 166 484 180 428 187 193 204 210
12 34-36 79 884 90 187 99 645 106 617 126 709 162 794 170 995 186 168 193 344 211 182
13 37-39 80 731 91 457 100 875 108 257 129 579 166 894 175 507 191 909 199 495 218 153
14 40-42 81 578 92 726 102 106 109 897 132 450 170 995 180 017 197 650 205 645 225 124
15 43-45 82 425 93 997 103 336 111 537 135 320 175 097 184 528 203 391 211 796 232 095
16 46-48 83 279 95 284 104 580 113 202 138 253 179 295 189 151 209 298 218 132 239 282
17 49-51 84 145 96 589 105 840 114 890 141 249 183 596 193 891 215 378 224 655 246 691

2. Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINT ÉVEK FIZETÉSI OSZTÁLYOK
F G H
1 0-3 117 687 121 378 123 019
2 4-6 121 788 125 889 128 759
3 7-9 125 889 130 399 134 500
4 10-12 129 989 134 910 140 241
5 13-15 134 090 139 421 145 981
6 16-18 138 190 143 931 151 723
7 19-21 142 291 148 442 157 463
8 22-24 146 391 152 952 163 204
9 25-27 150 492 157 463 168 944
10 28-30 154 593 161 974 174 685
11 31-33 158 693 166 484 180 428
12 34-36 162 794 170 995 186 168
13 37-39 166 894 175 507 191 909
14 40-42 170 995 180 017 197 650
15 43-45 175 097 184 528 203 391
16 46-48 179 295 189 151 209 298
17 49-51 183 596 193 891 215 378

3. Védőnők illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINT ÉVEK FIZETÉSI OSZTÁLYOK
F G H I J
1 0-3 109 456 120 038 124 742 132 385 157 664
2 4-6 121 214 132 972 141 203 150 022 177 653
3 7-9 132 972 145 906 157 664 167 659 197 641
4 10-12 144 730 158 840 174 125 185 296 217 630
5 13-15 156 488 171 774 190 586 202 933 234 086
6 16-18 168 246 184 707 207 048 220 570 242 487
7 19-21 180 004 197 641 223 509 235 472 253 207
8 22-24 191 762 210 575 239 970 242 459 263 540
9 25-27 203 520 223 509 256 431 251 576 273 872
10 28-30 215 278 236 443 265 872 260 693 284 204
11 31-33 227 036 249 376 273 918 269 810 294 536
12 34-36 238 794 262 310 281 961 278 927 304 869
13 37-39 250 552 269 268 290 005 286 624 314 043
14 40-42 261 195 274 264 298 049 294 321 323 216
15 43-45 265 635 279 261 306 093 302 018 332 390
16 46-48 270 354 284 580 314 614 310 243 342 183
17 49-51 275 364 290 233 323 629 319 010 352 614

16. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez * 

Kompenzáció bérszámfejtéséhez szükséges összegek

SZINT ÉVEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK, VALAMINT VÉDŐNŐK BÉRTÁBLA FIZETÉSI OSZTÁLYOK
A B C D E F G H I J
1 0-3 96 349 112 535 121 920 128 974 147 787 215 456 221 038 223 242 218 385 231 164
2 4-6 100 822 119 154 128 471 138 646 162 930 222 914 229 572 233 203 229 622 241 853
3 7-9 105 296 125 773 135 022 148 317 177 268 230 172 237 706 243 164 239 059 250 241
4 10-12 109 584 132 391 141 574 156 536 188 955 237 330 245 840 253 225 247 496 258 730
5 13-15 114 059 138 149 148 077 163 831 197 710 244 488 254 074 263 186 254 533 267 118
6 16-18 119 534 143 747 154 089 169 490 205 940 251 646 262 207 271 848 261 470 275 507
7 19-21 122 892 147 389 159 128 174 194 214 171 258 904 270 341 278 609 268 507 286 197
8 22-24 126 344 151 032 163 611 178 897 220 501 265 462 276 975 285 370 275 444 296 586
9 25-27 128 773 154 674 167 139 183 600 225 332 272 020 282 309 292 131 284 581 306 874
10 28-30 131 201 158 316 170 666 188 303 230 263 276 478 287 243 298 892 293 718 317 163
11 31-33 133 630 159 258 174 194 193 006 235 193 280 836 292 276 306 955 302 855 327 551
12 34-36 136 058 160 201 177 721 197 710 240 724 285 294 297 310 314 916 311 892 337 840
13 37-39 138 486 161 143 181 248 201 813 246 254 289 752 302 245 322 977 319 629 347 029
14 40-42 140 915 161 884 184 776 203 516 251 385 294 210 307 279 331 039 327 366 356 217
15 43-45 142 320 162 690 185 738 205 269 256 519 298 670 312 313 339 100 335 103 365 406
16 46-48 143 748 163 494 186 383 207 081 261 813 303 409 317 670 347 639 343 368 375 214
17 49-51 145 206 164 349 187 071 208 962 267 289 308 439 323 360 356 671 352 175 385 660

  Vissza az oldal tetejére