A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

a Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában,

az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek

a) Tolcsva község közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 142/1, 146, 148, 149 és 151 helyrajzi számú területen,

b) Szegi község közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 031/36 és 031/108 helyrajzi számú területen, valamint

c) Szegilong község közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 037, 038, 039/1, 039/21, 039/22 és 039/23 helyrajzi számú területen

megvalósításra kerülő fejlesztésére irányuló beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek, abban az esetben is, ha azok az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanon kívül más ingatlant is érintenek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) * 

(5) *  A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § (1) * 

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

(4) * 

(5) * 

3. § Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt ingatlanokra vonatkozó településrendezési terv módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

4. § A Beruházásokkal összefüggésben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelethez * 

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A B C D
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A Beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások Eljáró hatóság
2. A Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésére irányuló beruházások a) Tolcsva község közigazgatási területén lévő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 142/1,
általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
3. 146, 148, 149 és 151 helyrajzi számú, örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
4. b) Szegi község
közigazgatási területén lévő,
régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
5. az ingatlan-nyilvántartás szerinti 031/36 és031/108 helyrajzi számú, környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
6. c) Szegilong község közigazgatási területén lévő, útügyi hatósági engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
7. az ingatlan-nyilvántartás szerinti 037, 038, 039/1, 039/21, 039/22 és 039/23 helyrajzi számú ingatlanok, valamint ezen műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
8. földrészletekből telekalakítást követően kialakított földrészletek vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
10. földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
11. talajvédelmi hatósági eljárások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
12. bányahatósági engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
13. tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások; beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai;
a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások
illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
14. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére