A jogszabály mai napon ( 2020.02.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) *  E rendelet alkalmazásában rendvédelmi közalkalmazott

a)-g) * 

h) *  a rendészeti szakközépiskoláknál a nem tanár (pedagógus) munkakörökben, vagy

i)-j) * 

k) * 

foglalkoztatott közalkalmazott.

(2) E rendelet alkalmazásában havi illetmény

a) azon rendvédelmi közalkalmazott esetében, akinek jogviszonya 2015. július 1-jét megelőzően létesült a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 65., 66. és 67. §-a alapján megállapított illetményének, a Kjt. 70. §-a szerinti vezetői pótlékának, a Kjt. 71. §-a szerinti címpótlékának és a Kjt. 72. §-a szerinti pótlékának 2015. június 30-án számított együttes bruttó összege;

b) *  azon rendvédelmi közalkalmazott esetében, akinek jogviszonya 2015. július 1-jét követően létesült vagy akinek az átsorolására, fizetési fokozatban előrelépésére, áthelyezésére, továbbá a kinevezésének az illetményét is érintő egyéb módosítására ezt követően került sor a Kjt. 65., 66. és 67. §-a alapján megállapított illetményének, a Kjt. 70. §-a szerinti vezetői pótlékának, a Kjt. 71. §-a szerinti címpótlékának és a Kjt. 72. §-a szerinti pótlékának a kinevezés vagy az átsorolás napján számított együttes bruttó összege.

(3) *  A Kjt. 78. §-a alapján járó jubileumi jutalom folyósításánál az illetmény összegébe az e rendelet alapján járó rendvédelmi ágazati pótlék összege is beszámítandó.

2. § (1) A rendvédelmi közalkalmazott havonta rendvédelmi ágazati pótlékra jogosult. A rendvédelmi ágazati pótlék mértéke - a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján - a pótlékalap legalább 25%-a és legfeljebb 450%-a.

(2) *  A munkáltatói jogkör gyakorlója a rendvédelmi közalkalmazott részére köteles úgy megállapítani a rendvédelmi ágazati pótlék összegét, hogy az megfeleljen a rendvédelmi közalkalmazott havi illetménye 10%-ának megfelelő összeggel.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

4. § * 

5. § * 


  Vissza az oldal tetejére