A jogszabály mai napon ( 2021.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet

az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a 2014-2020 programozási időszakban

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (a továbbiakban: ERFA),

b) az Európai Szociális Alapból,

c) a Kohéziós Alapból,

d) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból,

e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,

f) az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésből,

g) a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alapból és h) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből

származó források terhére létrejött támogatási jogviszonyokban további kötelezettségek vállalására, továbbá a felhasználásban, a lebonyolításban és az ellenőrzésben részt vevő szervezetekre, a támogatást igénylőkre és a támogatásban részesülőkre.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni az ERFA-ból származó, az Európai Területi Együttműködés programjaiból nyújtandó támogatásokra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. éves fejlesztési keret: a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 41. § (1) bekezdése szerinti dokumentum,

2. támogatási szerződés: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 54. pontja szerinti szerződés,

3. támogatói okirat: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 55. pontja szerinti okirat.

3. § *  (1) Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény nem éri el a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át, akkor az irányító hatóságnak kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árnak megfelelését.

(2) Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át meghaladja, akkor igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, és az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik az igazságügyi szakértő megbízásáról.

4. § * 

5. § *  Ha a költségnövekmény mértéke elérné a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 30%-át, a költségnövekmény nem támogatható. * 

6. § *  Ha a költségnövekmény az éves fejlesztési keret elfogadását követően, de a támogatási döntés meghozatala előtt merül fel, a projekt éves fejlesztési keretben szereplő indikatív támogatási keretének módosítása vonatkozásában a 3-5. §-t megfelelően alkalmazni kell.

6/A. § *  A Kormány az 3-6. §-ban foglalt eljárási szabályoktól egyedi döntéssel eltérhet. * 

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően

a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint

b) megkezdett és a hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban

is alkalmazni kell.

9. § * 


  Vissza az oldal tetejére