A jogszabály mai napon ( 2020.07.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 16. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

a) a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok költségvetési kiadási előirányzataira, amelyek vonatkozásában a fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklete szerint a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. §-a szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter),

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az a) pont szerinti fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, és

c) az év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira

[az a)-c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti tevékenység,

2. ad hoc támogatás: nem támogatási program keretében nyújtott támogatás,

3. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,

4. alépítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 135. pontja szerinti építmény,

5. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,

6. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontjának megfelelő támogatás,

7. átlagos éves utasforgalom: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 148. pontja szerinti utasforgalom,

8. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

9. áttelepítés: ha

a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül,

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja, és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és

c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely, az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg,

10. belső energiapiaci szabályozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 131. pontja szerinti szabályok,

11. belvízi kikötő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 156. pontja szerinti kikötő,

12. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag,

13. bruttó támogatási egyenérték: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontja szerinti összeg,

14. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,

15. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdésében és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozás,

16. eljárási innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 97. pontja szerinti módszer alkalmazása,

17. elsődleges mezőgazdasági termelés: az EUMSz I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,

18. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

19. energetikai célú infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 130. pontja szerinti fizikai berendezés vagy létesítmény,

20. energiahatékonyság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103. pontja szerint megtakarított energiamennyiség,

21. energiahatékony távfűtés és távhűtés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 124. pontja szerinti távfűtés és távhűtés,

22. élelmiszer-alapú bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 113. pontja szerinti üzemanyag,

23. észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

24. fizikai átengedés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 136. pontja szerinti függetlenítés,

25. fenntartható bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 112. pontja szerinti üzemanyag,

26. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti növekedés,

27. földi kiszolgálás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 151. pontja szerinti szolgáltatások,

28. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,

29. hatékony együttműködés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 90. pontja szerinti együttműködés,

30. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,

31. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez,

32. hitel: olyan megállapodás, amelyben a hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget meghatározott időre a hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget, például kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, ideértve a lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható,

33. hivatásos sport: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 143. pontja szerinti sporttevékenység,

34. hozzáférési infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 159. pontja szerinti infrastruktúra,

35. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

36. induló beruházás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 49. pontja szerinti beruházás,

37. innovációs tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 94. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő tanácsadás, segítségnyújtás és képzés,

38. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás,

39. ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat,

40. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti kötelezettségvállalás,

41. kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó: az a beruházó, amely a kérelmet benyújtó beruházóval a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti anya- vagy leányvállalati kapcsolatban áll,

42. kikötő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 154. pontja szerinti vízi és szárazföldi részből álló terület,

43. kikötői felépítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 158. pontja szerinti felépítmény,

44. kikötői infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 157. pontja szerinti infrastruktúra és létesítmény,

45. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés,

46. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,

47. kotrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 160. pontja szerinti tevékenység,

48. környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység,

49. központosított földi kiszolgálási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 149. pontja szerinti infrastruktúra,

50. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

51. kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. szakasz 53. cikke szerinti támogatás,

52. kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra,

53. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet,

54. kvázisajáttőke-befektetés: a saját tőke és a hitelfinanszírozás közé besorolt finanszírozási forma, amely az elsőhelyi hitelnél magasabb, de a törzsrészvénynél alacsonyabb kockázattal jár, és a nemfizetéssel szemben nincs biztosítva, valamint amelynek hozama a tulajdonos számára elsősorban a célvállalkozás nyereségétől vagy veszteségétől függ,

55. légitársaság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 145. pontja szerinti légitársaság,

56. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő,

57. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia,

58. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány,

59. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti munkavállaló,

60. mezőgazdasági ágazat: a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások összessége,

61. mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát: az egy termékágazat részére bármely három pénzügyi évet felölelő időszakban egyedi támogatásként vagy támogatási programból nyújtott támogatási intézkedések teljes halmozott összege, amely nem haladhatja meg az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében Magyarország számára meghatározott összeg 50%-át,

62. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

63. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,

64. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,

65. minőségrendszer: az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 2014-2020 (2014/C 204/01) (a továbbiakban: agrár- és erdészeti iránymutatás) II. rész 1.1.9. pont (282) bekezdésében meghatározott rendszerek,

66. multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk (3) bekezdése szerinti létesítmény,

67. működési eredmény: a beruházásnak az Sztv. 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt elért - a projektkockázat és a tőkeköltség alapján a támogatást nyújtó által jóváhagyott diszkonttényezővel diszkontált - bevételei, csökkentve az ugyanezen diszkonttényezővel diszkontált működési költségekkel, így különösen a személyi jellegű ráfordítással, anyagköltséggel, a szerződéses szolgáltatással, a távközléssel, az energiával és a karbantartással, a bérleti díjjal, az adminisztrációval összefüggő költséggel, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek, azzal, hogy ha a számítás eredménye negatív, a működési eredmény értéke nulla,

68. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege, az összeszámítási szabályt figyelembe véve, jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

69. nagykereskedelmi hozzáférés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 139. pontja szerinti hozzáférés,

70. nagysebességű vasút: 200 km/h-nál magasabb sebességet elérni képes vonat,

71. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,

72. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

73. nem repüléstechnikai tevékenységek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 152. pontja szerinti kereskedelmi szolgáltatások,

74. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást,

75. passzív széles sávú infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 137. pontja szerinti infrastruktúra,

76. regionális beruházási támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 41. pontja szerinti támogatás,

77. regionális repülőtér: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 153. pontja szerinti repülőtér,

78. repülőtér: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 146. pontja szerinti jogalany vagy jogalanyok csoportja,

79. repülőtéri infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 144. pontja szerinti infrastruktúra és felszerelés,

80. repülőtéri szolgáltatások: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 147. pontja szerinti a repülőtér vagy leányvállalatai által a légitársaságoknak nyújtott szolgáltatások,

81. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,

82. szállítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti személyszállítás vagy szolgáltatás,

83. szállítási költségek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 6. pontja szerinti költségek,

84. széles sávú alaphálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 133. pontja szerinti alaphálózat,

85. széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó mélyépítési munka: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 134. pontja szerinti munka,

86. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

87. személyszállítási közszolgáltatás: az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk i) pontja szerinti személyszállítási szolgáltatás,

88. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított és a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozatban (a továbbiakban: 2010/787/EU tanácsi határozat) pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű, A és B csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység,

89. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti eljárás,

90. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel,

91. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

92. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

93. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,

94. termelői csoport és szervezet: az agrár- és erdészeti iránymutatás (35) bekezdés 22. pontja szerinti csoport vagy szervezet,

95. termékágazat: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 20-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés a)-w) pontjában szereplő ágazat,

96. tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 76. pontja szerinti kis- és középvállalkozás,

97. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány,

98. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, vagy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek,

99. újgenerációs hozzáférési hálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 138. pontja szerinti hálózat.

II. FEJEZET

AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait az 1. melléklet, a központi kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait a 2. melléklet tartalmazza. Az 1. és 2. mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

(2) Az e rendelet alapján

a) kijelölt kezelő szerv, valamint

b) - ha e rendelet a hatálya alá tartozó előirányzat esetében lebonyolító szerv igénybevételét lehetővé teszi - az Ávr. szerinti megállapodás keretében kijelölt lebonyolító szerv

(a kezelő szerv és a lebonyolító szerv a továbbiakban együtt: szerv) által az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok vonatkozásában az e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó,

a) 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából,

b) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezettek esetében 60 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról az agrár- és erdészeti iránymutatás 3.7. pontja szerinti közzététel céljából,

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezettek esetében az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról, kedvezményezettek esetében az agrár- és erdészeti iránymutatás 3.7. pontja szerinti közzététel céljából

a tagállamoknak adatot kell szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatást az Atr. 18/A-18/D. §-a szerint kell teljesíteni.

(5) A (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatszolgáltatást a támogatást nyújtó a támogatás odaítélést követő 3 hónapon belül teljesíti az alábbi adatokról:

a) a kedvezményezett neve, székhelye, adószáma,

b) a kedvezményezett agrár- és erdészeti iránymutatás 2.4. pont (35) bekezdés 13. és 14. alpont szerinti típusa (kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalat),

c) a kedvezményezett főtevékenysége a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerint, egyéni vállalkozó esetén ÖVTJ-kódok szerint,

d) támogatás összege,

e) támogatástartalom,

f) támogatás formája,

g) támogatás célja,

h) támogatást nyújtó hatóság megnevezése.

III. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. Az európai uniós támogatásoknak való megfelelés

4. § *  Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat

1. 10., 33-37., 45., 48., 49., 51., 53., 56., 80. és 86-91. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás;

2. 35-36. sora alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás;

3. 7., 10., 35., 42., 49., 51., 60. és 88. sora alapján az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés;

4. 7., 10., 17., 35., 37., 40., 41., 44., 49. és 72. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezéshez nyújtott támogatás;

5. 7., 10., 35., 37. és 44. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás;

6. 35., 37., 49., 56. és 86-90. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13-14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás;

7. 35., 56. és 86-90. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás;

8. 35., 45., 87. és 89. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikke szerinti kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás;

9. 35. és 86-87. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke szerinti kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás;

10. 35., 48-49., 53., 86-87. és 89-91. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásnak nyújtott támogatás;

11. 35., 37., 48-49., 53., 56. és 86-79. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás;

12. 35., 48-49., 53., 56., 86-88., 92. és 100. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás;

13. 35., 48-49., 53., 56. és 86-90. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás;

14. 35., 86-90. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikke szerinti eljárási és szervezési innovációs támogatás;

15. 35., 37., 45., 80., 87. és 90. sora és alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás;

16. 48., 49., 53. és 88. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikke szerinti jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás;

17. 35., 48., 49., 51., 53., 86-87., 89-90. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás;

18. 35., 42., 48-49., 51., 53. és 86-87. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás;

19. 51. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 46. cikke szerinti energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás;

20. 56. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 47. cikke szerinti hulladék-újrafeldolgozásra és -újrahasználatra irányuló beruházási támogatás;

21. 35., 48-49., 53. és 89. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikke szerinti energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás;

22. 48-49., 51. és 53. sora szerinti támogatási kategóriával támogatott beruházáshoz a 651/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikke szerinti környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás;

23. 35. és 45. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 52. cikke szerinti széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás;

24. 35. és 37. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás;

25. 35., 40-41. és 66. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás;

26. 35., 37., 40., 48-49. és 91. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás;

27. 22. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56a. cikke szerinti regionális repülőterekre irányuló támogatás, vagy az Európai Bizottság előzetes jóváhagyását igénylő támogatási intézkedés esetén az Európai Bizottságnak a repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásról szóló közleménye (2014/C99/03) szerinti támogatás;

28. 35. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat (a továbbiakban: SA.46515 sz. bizottsági határozat) szerinti tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás;

29. 35. és 37. sora alapján SA.46515 sz. bizottsági határozat szerinti tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás;

30. 35. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat szerinti mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás;

31. 35. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.37599 sz. bizottsági határozat szerinti mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatás;

32. 54. sora alapján az 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke szerinti Éghajlat-politika alprogram (a továbbiakban: Éghajlat-politika alprogram) keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projektek vagy az Európai Unió Bizottságának döntése alapján nyertes pályázatok önrész összegéhez nyújtott támogatás;

33. 60. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 36. cikke szerinti uniós szabvány túlteljesítését vagy a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás

nyújtható.

4. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

5. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) A kedvezményezett a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrzi.

(3) Nem ítélhető támogatás

a) azon szervezet részére, amely nem tett eleget az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,

b) - a 41. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a 20. alcím, - a 43. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a 22. alcím, valamint a 23-24. alcím szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.

(4) Nem ítélhető meg

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a 7-8., 11-17., 19-25., 28-30. és 32-34. alcím szerinti támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 6., 19-21., 23-24., 28. és 30. alcím szerinti támogatás,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére támogatás, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás,

e) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

f) támogatás, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

g) olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

(5) Nem minősül exporttámogatásnak az olyan támogatás, amellyel a kereskedelmi vásárokon való részvétel költségeihez vagy olyan tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeihez járulnak hozzá, amelyek valamely új vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükségesek.

(6) A 6. alcím szerinti támogatás kisvállalkozás részére, a 7., 26-27. és - a 65. § (4) bekezdés a) pontja figyelembevételével - a 34. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás részére nyújtható.

(7) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás - az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás kivételével - csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(8) Az agrár- és erdészeti iránymutatás szerinti támogatás - a 65. § (4) bekezdés b), c) és d) pontja kivételével - csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett az agrár- és erdészeti iránymutatás 71. pontjában meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(9) A nagyvállalkozásnak a (8) bekezdés szerinti támogatási kérelemben a kötelező tartalmi elemeken kívül ki kell fejtenie, hogy milyen helyzet állt volna elő a támogatás igénybevétele nélkül, és ezt alá kell támasztania.

(10) Különböző azonosítható elszámolható költségek esetén a támogatás halmozható más, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(11) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből származó forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(12) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező, 4-7., 20., valamint 22. alcím szerinti támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(13) Az azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező, 7-9., 11-17., 25-27., 32-34. alcím szerinti támogatás az ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott, 22. alcím szerinti támogatással az ezen alcímekre vonatkozó támogatási intenzitásig halmozható.

(14) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtti összegben kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(15) Ha a támogatás nyújtása az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásától függ, a támogatás az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követően fizethető ki.

(16) A 32-34. alcím szerinti támogatások esetén az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nem támogatható, kivéve, ha az áfára vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében nem igényelhető vissza.

(17) A mezőgazdasági ágazat részére nyújtott állami támogatások ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nem halmozhatók az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 81. cikk (2) bekezdésében és 82. cikkében említett kifizetésekkel, ha az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás vagy a támogatási összeg meghaladná az agrár- és erdészeti iránymutatásban megállapított intenzitást vagy összeget.

6. § A 7. § 10. pontja szerinti esetben a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás nem haladhatja meg

a) azt a minimális összeget, amellyel a beruházás kellően nyereségessé válik ahhoz, hogy azt a beruházó megvalósítsa, vagy

b) azt a többletköltséget, ami a beruházásnak az adott helyszínen történő megvalósítására tekintettel merült fel az alternatív - más, a beruházás megvalósításának helyszínéhez képest fejlettebb régióban található - helyszínhez viszonyítva azzal, hogy a fejlettség szintjét a regionális támogatási térkép szerinti maximális támogatási intenzitás alapján kell meghatározni.

7. § Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege

1. induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén meghaladja a támogatási kategóriára vonatkozó szabályokban meghatározott mértéket,

2. kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén

a) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

b) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

c) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

d) meghaladja az a)-c) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,

e) meghaladja az a)-d) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatásfejlesztési projekthez a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják, amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek százalékában kell kifejezni, és ha az intézkedés biztosítja, hogy a projekt észszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás odaítélésekor irányadó diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre,

f) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

3. a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

4. a kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

5. eljárási és szervezési innováció támogatása esetén vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

6. az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás, jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás, energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás, megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás, valamint az energiatermelő létesítményhez nyújtott, energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás, valamint környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

7. az elosztóhálózathoz nyújtott, energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

8. energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

9. sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt teljes költsége meghaladja a 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget, valamint sportlétesítményhez nyújtott működési támogatás esetén infrastruktúránként és évenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

10. regionális beruházási támogatás esetén a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt - figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket - meghaladja azt az összeget, amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat,

11. a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

12. a kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

13. képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

14. a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító

a) beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

b) működési támogatás esetében meghaladja a vállalkozásonként évente 75 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

15. széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás esetében projektenként 70 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

16. helyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás esetében egyazon infrastruktúra esetében meghaladja a 10 millió eurónak vagy 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

17. regionális repülőterekre irányuló támogatás esetében meghaladja a támogatási kategóriára vonatkozó szabályokban meghatározott mértéket,

18. belvízi kikötőkre irányuló támogatás esetében meghaladja projektenként a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

8. § Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint a széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás esetében előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a támogatási intézkedést, ha a projekt összköltsége meghaladja a 70 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

9. § E rendelet alapján

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén - a regionális beruházási támogatás kivételével - 2021. június 30-ig,

b) csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig,

c) mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén 2027. december 31-ig,

d) közszolgáltatási csekély összegű támogatás esetén 2019. június 30-ig,

e) regionális beruházási támogatás esetén 2020. december 31-ig,

f) az agrár- és erdészeti iránymutatás szerinti támogatás esetén 2020. december 31-ig,

g) az SA.37599 sz. bizottsági határozat, valamint az SA.46515 sz. bizottsági határozat szerinti támogatás esetében 2019. december 31-ig,

h) az Éghajlat-politika alprogram keretében projekt vagy pályázat önrész összegéhez nyújtott támogatása esetén 2024. december 31-ig

lehet támogatási döntést hozni.

5. Kamattámogatás és kezességi díjtámogatás

10. § (1) *  Az 1. melléklet szerinti intézményi kezességi díjtámogatás és a Széchenyi Kártya Program Konstrukciók keretében a vállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint a kezességvállaló intézmény kezességvállalásával nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül.

(2) A kedvezményezett számára adott évben megítélt csekély összegű támogatás összegébe a megítélt hitelkeret támogatott futamidejének időszakára jutó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint a kezességvállaló intézmény kedvezményes kezességvállalásából adódó állami támogatás összege számít bele.

(3) *  Az intézményi kezességi díjtámogatás esetén a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Széchenyi Kártya Program Konstrukciók keretében a vállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás és kezességi díjtámogatás esetén a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság tájékoztatja a kedvezményezettet arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos lapjában való kihirdetésre, valamint meg kell határoznia a támogatás összegét, az Atr. 2. mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt támogatástartalomban kifejezve.

6. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás

11. § (1) Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) azon legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely teljesíti az alábbi feltételeket:

a) nem vette át egy másik vállalkozás tevékenységét,

b) még nem osztott nyereséget, és

c) nem összefonódás útján jött létre.

(2) Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az ötéves támogathatósági időszak kezdetének az az időpont tekinthető, amikor a vállalkozás megkezdi gazdasági tevékenységét, vagy amikor gazdasági tevékenysége alapján adóztathatóvá válik.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérően az (1) bekezdés alapján támogathatónak minősülő vállalkozások közötti összefonódás útján létrejött vállalkozások az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás bejegyzésének időpontjától számított legfeljebb öt évig támogathatónak minősülnek.

12. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci kamatozású, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott hitel, annak névértéke nem haladhatja meg

a) az 1 millió eurót,

b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén az 1,5 millió eurót,

c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 2 millió eurót.

(2) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező hitel esetén a névérték legmagasabb összege az (1) bekezdésben meghatározott összeg, valamint a 10 év és a hitel tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű hitel esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű hitelre vonatkozó legmagasabb összeggel.

13. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci díj ellenében, legfeljebb 10 éves futamidőre nyújtott kezességvállalás, a kezességvállalással biztosított hitel névértéke nem haladhatja meg

a) az 1,5 millió eurót,

b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 2,25 millió eurót,

c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 3 millió eurót.

(2) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező kezességvállalás esetén a kezességvállalással biztosított legmagasabb hitelösszeg az (1) bekezdésben meghatározott összeg, valamint a 10 év és a kezességvállalás tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű kezességvállalás esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű kezességvállalásra vonatkozó legmagasabb összeggel.

(3) A kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló hitel összegének 80%-át.

14. § Ha a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás - ideértve a sajáttőke-befektetést és a kvázisajáttőke-befektetést is -, kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak bruttó támogatási egyenértéke nem haladhatja meg

a) a 0,4 millió eurót,

b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 0,6 millió eurót,

c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 0,8 millió eurót.

15. § (1) A kedvezményezett támogatásban részesülhet a 12-14. §-ban meghatározott támogatási eszközök kombinációja révén is, ha az egyik támogatási eszközzel nyújtott támogatásnak az adott eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összege alapján kiszámított hányadát figyelembe veszik a kombinált eszköz részét képező másik eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összeg maradványhányadának meghatározásához.

(2) Innovatív kisvállalkozás esetén a 12-14. §-ban meghatározott legmagasabb összegek megkétszerezhetőek.

7. A kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás

16. § (1) A kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatásfejlesztési projekt részére nyújtható.

(2) A kutatásfejlesztési projekt kategóriái:

a) alapkutatás,

b) ipari kutatás,

c) kísérleti fejlesztés,

d) megvalósíthatósági tanulmány.

(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti kutatásfejlesztési kategóriák közé.

17. § (1) Az elszámolható költségeket a kutatásfejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.

(2) A 16. § (2) bekezdés a)-c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,

c) az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi vagy a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

(3) A 16. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.

18. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) az alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

b) az ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

c) a kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

d) a megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás

a) középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető,

b) 15 százalékponttal növelhető, ha

ba) a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával vagy legalább két tagállamban vagy egy tagállamban és egy, az EGT megállapodás szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy

bb) a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

(3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető.

(4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(5) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve a (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti együttműködési projektben részt vevőket is.

8. A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

19. § (1) A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) A kutatási infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a szokásos piaci árat kell fizetni.

(4) A kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a hozzáférést átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani. A kutatási infrastruktúra beruházási költségeit legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezőbb feltételekkel járó kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás mértékével, és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

(5) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit csak a gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási infrastruktúra megépítése vagy korszerűsítése esetén lehet alkalmazni. Ha a kutatási infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági tevékenységre vonatkozóan egyaránt részesül állami finanszírozásban, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozást, költségeket és az azokból származó bevételeket külön kell elszámolni következetesen alkalmazott és objektíven indokolható számviteli elvek alapján.

(6) A támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében a támogatónak ellenőrzési és visszafizetési mechanizmust kell alkalmaznia.

9. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

20. § (1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,

b) olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő költsége, aki kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-áig növelhető, ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.

10. Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása

21. § (1) Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a személyi jellegű ráfordítás,

b) a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben való használatuk mértékéig és idejére,

c) a szerződéses kutatás, a külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeret és szabadalom költsége,

d) a további általános és egyéb működési költség, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.

(2) A támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, kis- és középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik kis- és középvállalkozással és ha az együttműködő kis- és középvállalkozás viseli az összes elszámolható költség legalább 30%-át.

11. Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás

22. § (1) Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható, ha a beruházás

a) az uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, kötelező nemzeti szabványok meglététől,

b) uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő környezetvédelmi szint emelését,

c) az elfogadott uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek beszerzésére irányul, feltéve, hogy a beszerzés a vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, és annak kötelezővé válásakor nem válnak alkalmazandóvá a hatálybalépést megelőzően már megvásárolt járművekre vagy

d) meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az uniós szabvány a jármű forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik visszamenőleges hatállyal alkalmazandóvá az érintett járműre.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható már elfogadott, de még hatályba nem lépett uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

23. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.

(2) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(3) A támogatási intenzitás - a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl - az Atr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.

24. § (1) A támogatás keretében

a) az alkalmazandó uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség,

b) uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség

számolható el.

(2) Ha a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként meghatározható, e beruházás költsége számolható el.

(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés alapján nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

12. A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás

25. § (1) A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos uniós szabványnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább egy évvel be kell fejezni.

(3) Ha a beruházás befejezése több mint három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 15%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.

(4) Ha a beruházás befejezése legalább egy, de legfeljebb három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 15%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 5%-át.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 23. § (3) bekezdése szerint növelhető.

(6) A támogatás keretében a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz közvetlenül kapcsolódó, a 24. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

13. Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás

26. § (1) A vállalkozások energiamegtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.

(2) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 23. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.

(4) A támogatás keretében a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, a 24. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

14. A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás

27. § (1) A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag új berendezéshez nyújtható.

(2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás fenntartható bioüzemanyag előállítására irányul.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható meglévő élelmiszer-alapú bioüzemanyag-előállító egység új generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében az élelmiszer-alapú termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.

28. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek

a) 45%-át a 30. § (2) és (3) bekezdése esetén,

b) 30%-át a 30. § (4) bekezdése esetén.

(2) A támogatási intenzitás a 23. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.

(3) Ha a támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kidolgozott valódi versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetésmentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, a támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

(4) Ha az ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő támogatásban, a támogatás kizárólag az ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a későbbi tárgyalás lehetőségének kizárásával.

29. § (1) Nem nyújtható támogatás

a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,

b) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez.

(2) Nem ítélhető meg támogatás a létesítmény működésének megkezdését követően, és a támogatás nem függhet a termelés eredményétől.

(3) Támogatás nem ítélhető meg működési célra.

30. § (1) A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség számolható el.

(2) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.

(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

(4) Ha kis méretű létesítmény esetén nem létezik a (3) bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.

15. Az energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás

31. § Az energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) energiatermelő létesítményhez vagy elosztóhálózathoz kapcsolódó beruházáshoz nyújtható.

32. § (1) Energiatermelő létesítmény esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.

(2) A támogatási intenzitás a 19. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.

(3) A támogatás keretében az energiahatékony távfűtési és távhűtési rendszer szerves részét képező egy vagy több energiatermelő egység megépítéséhez, kibővítéséhez és felújításához szükséges kiegészítő berendezés beruházási költsége számolható el.

33. § (1) Elosztóhálózat esetén a támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a támogatott elosztóhálózat működési eredménye közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségből.

(3) A támogatás keretében a beruházási költség számolható el.

16. Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

34. § (1) Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti támogatott területeken energetikai célú infrastruktúra létrehozásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez nyújtható.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a támogatott infrastruktúra működési eredménye közötti különbséget.

(3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(4) A támogatás keretében a beruházás költsége számolható el.

(5) Az energetikai célú infrastruktúrának a belső energiapiaci szabályozással összhangban lévő teljes körű tarifa- és hozzáférési szabályozás hatálya alá kell tartoznia.

(6) Nem nyújtható támogatás villamosenergia- és gáztározóprojektekhez, valamint kőolaj-infrastruktúrához kapcsolódó beruházáshoz.

17. A környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás

35. § (1) A 8-9. és 11-13. alcím szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás a 23. § (2) bekezdése szerint növelhető.

(3) A támogatás keretében környezetvédelmi tanulmány (pl. energiaaudit) költsége számolható el.

(4) Az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) által kötelezően előírt energiaauditon felül végrehajtott energiaaudit kivételével nem nyújtható támogatás nagyvállalkozás részére a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdése szerinti energiaaudithoz.

18. Az Éghajlat-politika alprogram keretében projekt vagy pályázat önrész összegéhez nyújtott támogatás

36. § (1) Az Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projekt vagy az Európai Unió Bizottságának döntése alapján nyertes pályázat önrész összegéhez támogatás azon Magyarországon bejegyzett jogi személy számára nyújtható, amely az Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projektben konzorciumi partnerként vesz részt, vagy éghajlat-politikai pályázata az adott költségvetési évben az Európai Unió Bizottságának döntése alapján uniós társfinanszírozást nyert el.

(2) Az Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projekt vagy az Európai Unió Bizottságának döntése alapján nyertes pályázat esetében nem nyújtható támogatás a külföldi illetőségű partnerek önrész összegéhez.

37. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a pályázat 45%-os, teljes önrész összegét.

(2) A támogatási intenzitás egy nyertes pályázó esetében az önerő teljes összegéig növelhető.

(3) Ha az adott költségvetési évben nincs nyertes pályázó, akkor a korábbi nyertes LIFE éghajlat-politikai projektet végrehajtó koordináló kedvezményezett vagy társult kedvezményezett szervezetek részére is nyújtható támogatás a támogatási összeg kimerüléséig.

19. A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás

38. § (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás)

a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,

b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez

nyújtható.

(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell eljárni.

(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.

(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.

(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

39. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.

(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.

(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(6) A 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)-(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

40. § (1) A beruházási támogatás keretében az épületek, építmények értékét növelő költségek, valamint a tárgyi eszköz és az immateriális javak költsége számolható el.

(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költség (pl. az igénybe vett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi, az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.

(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

20. A csekély összegű támogatás

41. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) A csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

21. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás

42. § (1) Egy vállalkozás részére a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)-(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

22. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás

43. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) A támogatás más csekély összegű támogatásról szóló rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az adott csekély összegű támogatásról szóló rendeletben meghatározott felső határig halmozható.

(6) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(7) A kedvezményezettnek az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) és (2) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

23. A közszolgáltatásért járó ellentételezés

44. § (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezés (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható, kivéve a hulladékgazdálkodási szolgáltatás ideiglenes ellátása esetén, mivel a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 292/2013. Korm. rendelet) szerinti Koordináló szerv a 292/2013. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a szolgáltatási díj és az ideiglenes ellátás ingatlanhasználó részére kiszámlázott díja közötti negatív különbözet, valamint - az ellátás rendszerének működtetésével összefüggő - igazolt többletköltségei megtérítését kérheti.

(2) A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az észszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a túlkompenzációt visszafizeti. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást vezet, amelyből a (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

24. A személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés

45. § (1) A személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés akkor nyújtható, ha a közszolgáltatási szerződés megfelel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási törvény) 25. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében foglalt rendelkezéseknek.

(2) A szolgáltató kiválasztásának összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 23. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltakkal.

(3) A szolgáltató ellentételezésének összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 30. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében és Mellékletében foglaltakkal.

(4) A pályázati dokumentumoknak és a közszolgáltatási szerződéseknek tartalmazniuk kell, hogy a személyszállítási közszolgáltatás végzésébe milyen mértékben vonható be alvállalkozó, figyelemmel arra, hogy a személyszállítási közszolgáltatás igazgatásával és ellátásával megbízott belső szolgáltató a személyszállítási közszolgáltatás több mint 50%-át maga nyújtja.

(5) Az a közszolgáltatási szerződés, amely egyidejűleg rendelkezik a személyszállítási közszolgáltatás megtervezéséről, felépítéséről és működtetéséről, teljes alvállalkozói bevonást engedhet a személyszállítási közszolgáltatások működtetésére.

(6) A támogatásból beszerzett tárgyi eszköz rendeltetésében az amortizációs időszak végéig változás nem történhet, használatából bármely szervezetnek az uniós állami támogatási szabályokkal összeegyeztethetetlen gazdasági előnye nem származhat.

25. A regionális beruházási támogatás

46. § (1) A regionális beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás

a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet

aa) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, vagy

ab) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy

b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás

valósít meg.

(2) A nagyvállalkozások esetén a termelési folyamat alapvető megváltoztatásához a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja a korszerűsítendő tevékenységhez kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

(3) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező beruházáshoz a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

(4) A beruházás megkezdésének napja

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első, jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

bb) - a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,

bc) - a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában - a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,

d) az a)-c) pontok közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont,

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

47. § (1) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig fenntartja.

(2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak minősül.

(3) Az (1) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

(4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja.

(5) Regionális beruházási támogatás esetén a támogatás odaítélését megelőzően - a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben - a kedvezményezett a támogatás visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.

48. § Nem nyújtható támogatás

a) acélipari tevékenységhez,

b) hajógyártási tevékenységhez,

c) szénipari tevékenységhez,

d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,

f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,

g) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz,

h) széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a 49. §-ban meghatározott feltételekkel,

i) kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve az 51. §-ban meghatározott feltételekkel.

49. § (1) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az Atr. 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel a (2)-(6) bekezdésben foglaltakra.

(2) A támogatási intenzitás - a nagyberuházások kivételével - kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

(3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott mérték.

(4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.

(5) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható.

(6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

50. § (1) A támogatás keretében elszámolható

a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,

b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége vagy

c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.

(2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg

a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,

b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,

c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,

d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók - Sztv. 79. §-a szerint elszámolható - személyi jellegű ráfordításának - ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket - 24 havi összege számolható el a munkakör betöltésének napjától számítva.

(4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha

a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább három évig fennáll, és

b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza az eszköznek, legfeljebb a fenntartási időszak végéig tartó bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.

(5) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

(6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha

a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,

b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,

c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,

e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, és

f) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.

(7) Nem minősül elszámolható költségnek

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,

c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,

d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,

e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi költsége és

f) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.

(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha

a) a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,

b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,

c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja, és

d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.

(9) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, e tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.

51. § Kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez akkor nyújtható támogatás, ha az infrastruktúrához való hozzáférést több felhasználó számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon biztosítják.

52. § (1) A támogatás széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az esetben nyújtható, ha a beruházást olyan területen valósítják meg, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra, és ahol a piaci szereplő - egy ebből a célból meghirdetett nyilvános konzultáció keretében - nyilatkozik, hogy a támogatási döntés meghozatalától számított három éven belül piaci feltételek mellett nem tervez azonos kategóriájú infrastruktúrát kiépíteni.

(2) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetésmentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést biztosítja a támogatott infrastruktúrához.

(3) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést az újgenerációs hozzáférési hálózat esetén fizikai átengedés révén biztosítja.

(4) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetésmentes és a technológiasemlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján dönt.

26. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás

53. § (1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kis- és középvállalkozás induló beruházásához nyújtható.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.

(3) A támogatás keretében

a) a tárgyi eszközre és immateriális javakra irányuló beruházási költsége,

b) a közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahelyek két évre számított, becsült bérköltsége,

c) - ha a kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat, akkor - az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja

számolható el.

(4) A támogatás az 50. § (2), (3) és (5) bekezdése, (6) bekezdés a)-d) pontja, (7) bekezdés a)-d) pontja, (8) bekezdés a)-c) pontja, valamint (9) bekezdése szerinti feltételekkel nyújtható.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha a kis- és középvállalkozás a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig fenntartja.

(6) A beruházás megkezdésének napja a 46. § (4) bekezdése szerint kerül meghatározásra.

27. A képzési támogatás

54. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal

növelhető.

(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.

(4) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű költsége azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

b) - a képzési projekthez való hozzájárulásuk arányában - az oktatóknak és a képzés résztvevőinek a közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költségei, különösen a közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltség és szállásköltség, anyagok és fogyóeszközök, az eszközök és berendezések értékcsökkenése, kizárólag a képzési projekt céljaira való használatuk mértékéig,

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége és

d) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek, mint például adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek, azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt vevők részt vesznek a képzésen.

(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez.

28. A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás

55. § (1) A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatás keretében a vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvételekor felmerülő, a kiállítóhelyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költség számolható el.

29. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

56. § (1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el, azzal, hogy az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez.

30. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

57. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás - a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével - a következőkhöz nyújtható:

a) múzeum, levéltár, könyvtár, művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, filmszínház, operaház, koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet, filmművészeti örökséggel foglalkozó intézmény és egyéb hasonló művészeti és kulturális infrastruktúra, szervezet és intézmény,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó program, ideértve az új technológiák alkalmazását is e célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások alkotása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

58. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget, azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult észszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége),

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége (pl. a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (pl. a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége (pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

59. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.

(3) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

60. § A 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege az 58. § (1) és (2) bekezdésében, valamint az 59. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

61. § (1) Az 57. § (2) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységekhez nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét, azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

31. A mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatások közös szabályai

62. § (1) A mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: támogatás)

a) tudástranszfer és tájékoztatási tevékenységhez és

b) tanácsadási szolgáltatásokhoz

vehető igénybe.

(2) A támogatást a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő valamennyi kedvezményezett igénybe veheti.

(3) A technikai segítségnyújtást termelői csoport vagy egyéb szerv is végezheti, azzal, hogy ebben az esetben a tagság nem lehet feltétele a szolgáltatáshoz való hozzáférésnek. A tagsággal nem rendelkező személy által az érintett csoport vagy szervezet adminisztrációs költségeinek fedezése céljából fizetett hozzájárulás mértékének a szolgáltatásnyújtás költségeire kell korlátozódnia.

32. Tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás

63. § (1) A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében

a) a szakképzéshez és a készségek elsajátításához, valamint a demonstrációs és tájékoztatási tevékenységek megszervezéséhez kapcsolódó tevékenység költsége,

b) a résztvevők utazási és szállásköltsége napidíja és

c) a résztvevők távolléte idejére felmerült helyettesítéssel kapcsolatos költség

számolható el.

(2) A támogatási intenzitás az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti támogatás esetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(3) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tudástranszfert vagy a tájékoztatási tevékenységet megvalósító szolgáltató részére teljesíthető.

33. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás

64. § (1) A tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) alapján a kedvezményezettek tanácsadási szolgáltatásokat vehetnek igénybe beruházásuk gazdasági és környezeti teljesítményének javítása, valamint éghajlatkímélőbbé és az éghajlatváltozással szemben ellenállóbbá tétele érdekében.

(2) A tanácsadásnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti prioritások közül legalább egyhez kapcsolódnia kell, és ki kell terjednie

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 91-95. cikkében meghatározott, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből vagy az ugyanott szereplő, a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírásokból következő kötelezettségekre,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti mezőgazdasági terület, valamint 43-47. cikkében meghatározott, az éghajlatra és a környezetre kedvező hatást gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok fenntartására,

c) a korszerűsítést, a versenyképesség fokozását, az ágazati integrációt, az innovációt, a piacorientáltságot, valamint a vállalkozásösztönzést szolgáló intézkedésekre,

d) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása céljából a tagállamok által meghatározott követelményekre,

e) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikke végrehajtása céljából a tagállamok által megállapított követelményeknek és a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke szerinti, az integrált növényvédelemre vonatkozó általános elveknek való megfelelésre,

f) a munkahelyi vagy a mezőgazdasági üzemhez kapcsolódó biztonsági előírásnak való megfelelés teljesítésére vagy

g) az olyan mezőgazdasági termelő számára történő szaktanácsadásra - ideértve a gazdasági és környezeti fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadást is -, aki első alkalommal kezd gazdálkodásba.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően a tanácsadás kiterjedhet

a) az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerint az éghajlatváltozás mérséklésével, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel és a vízvédelemmel,

b) a mezőgazdasági üzem gazdasági és környezeti teljesítményével, a versenyképességi szempontokkal összefüggő kérdésekre is.

(4) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tanácsadási szolgáltató részére teljesíthető.

(5) A támogatás összege tanácsadásonként nem haladhatja meg az 1500 eurónak megfelelő forintösszeget.

(6) A támogatásnak - objektív módon meghatározott feltételek alapján - az érintett területen működő valamennyi támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.

34. Mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás

65. § (1) A mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) célja olyan promóciós tevékenység támogatása, amely a nyilvánosságnak a mezőgazdasági termékek jellemzőiről történő tájékoztatására vagy a gazdasági szereplőknek, illetve fogyasztóknak a szóban forgó mezőgazdasági termék megvásárlásának ösztönzésére irányul.

(2) A promóciós tevékenységnek a minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékekre kell összpontosítania, vagy általános jellegűnek kell lennie, és az érintett terméktípus valamennyi termelőjének javát kell szolgálnia. A promóciós tevékenységnek meg kell felelnie a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 22-i 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek.

(3) Promóciós tevékenységet termelői csoport vagy egyéb szervezet is végrehajthat, de ebben az esetben nem szabható feltételéül az e csoportban vagy szervezetben való tagság. Továbbá az érintett csoport vagy szervezet adminisztrációs költségeihez történő hozzájárulás mértékének a promóciós intézkedés végrehajtásának költségeire kell korlátozódnia.

(4) A támogatás alapján elszámolható költségnek minősül

a) a kis- és középvállalkozásnak minősülő kedvezményezett vonatkozásban a verseny, kereskedelmi vásár és kiállítás szervezésével és az azon való részvétellel kapcsolatos alábbi költségek, feltéve, hogy a támogatás - objektív módon meghatározott feltételek mellett - elérhető az érintett területen működő valamennyi jogosult számára:

aa) részvételi díj;

ab) útiköltség és az állat szállításának költsége;

ac) az eseményt hirdető kiadvány és honlap költsége;

ad) helyiség és stand bérleti díja, valamint a stand felállításának és lebontásának költsége;

ae) jelképes díj, versenydíjanként és győztesenként legfeljebb 1000 eurónak megfelelő forintösszeg értékben, amely - a díj kiosztásának igazolását követően - a promóciós intézkedés végrehajtójának is kifizethető, feltéve, ha a díjat ténylegesen kiosztották;

b) az egy adott régióban működő vagy egy adott terméket előállító termelőket tényszerű információk közzététele útján ismertető, a nyomtatott és az elektronikus médiában megjelenő kiadvány, illetve honlap, továbbá az elektronikus médiában, rádióban vagy televízióban megjelenő anyag költsége, azzal a feltétellel, hogy a közzétett információk részrehajlástól mentesek, és valamennyi termelő azonos feltételekkel kerülhet be az ismertető anyagba;

c) a tudományos ismeret és tényszerű információ terjesztésének költsége:

ca) más tagállamból és harmadik országból származó mezőgazdasági termék előtt nyitva álló minőségrendszer;

cb) generikus mezőgazdasági termék és táplálkozástani előny, valamint ajánlott felhasználása;

d) a médiában vagy kiskereskedelmi egységben szervezett, célzott fogyasztói promóciós kampány, valamint a közvetlenül a fogyasztónak kiosztott promóciós anyag költsége.

(5) A támogatási intenzitás

a) a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott költségek tekintetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át;

b) a (4) bekezdés d) pontjában említett, 8. § szerinti minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékekre összpontosító promóciós kampányok esetében a kampány elszámolható költségeinek 50%-a, de ha az adott ágazat legalább 50%-ban hozzájárul a költségekhez, akkor a hozzájárulás formájától függetlenül az elszámolható költségek 100%-a;

c) az általános jellegű promóciós kampányok esetében az elszámolható költségek 100%-a.

(6) A támogatás természetben vagy a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült költségek visszatérítésének formájában nyújtható.

(7) Természetben nyújtott támogatás esetében a támogatás keretében nem nyújthatók közvetlen kifizetések a kedvezményezettek számára, és azt a promóciós intézkedések végrehajtója számára kell kifizetni.

(8) Az 5 000 000 euró összegnek megfelelő forintösszeget meghaladó éves költségvetéssel rendelkező promóciós kampányt az agrár- és erdészeti iránymutatásnak megfelelően egyedileg kell bejelenteni az Európai Bizottság részére.

(9) A (4) bekezdés c) pontjában említett promóciós tevékenység és a (4) bekezdés d) pontjában említett promóciós kampány és különösen az általános jellegű, az érintett terméktípus valamennyi termelőjének javát szolgáló promóciós tevékenység során nem említhető meg semmilyen konkrét vállalat, márkanév vagy származás. A (4) bekezdés d) pontjában említett promóciós kampányt nem lehet egy vagy több konkrét vállalat termékeire szűkíteni.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott, származásra való hivatkozás korlátozása nem vonatkozik a (4) bekezdés c) és d) pontjában említett azon promóciós tevékenységre és promóciós kampányra, amelyek a 8. § szerinti minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékre összpontosítanak, és amennyiben

a) a promóciós tevékenység az Európai Unió által elismert elnevezésre összpontosít, feltéve, hogy a hivatkozás pontosan megegyezik az Európai Unió által bejegyzett hivatkozással;

b) a tevékenység az Európai Unió által elismert elnevezéseken alapuló minőségrendszertől eltérő minőségrendszer hatálya alá tartozó termékre feltéve, hogy az az üzenetben másodlagos, vagy annak fogyasztására való ösztönzésre irányul.

35. Széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás

66. § (1) A széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

(2) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetésmentes és a technológiasemlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján dönt.

(3) A támogatás keretében

a) a szükséges aktív és passzív széles sávú infrastruktúra kiépítésének beruházási költsége,

b) a széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó mélyépítési munkák beruházási költsége,

c) a széles sávú alaphálózat kiépítésének beruházási költsége és

d) a nagy sebességű újgenerációs hozzáférési hálózat kiépítésének beruházási költsége számolható el.

(4) Az elszámolható költségek (3) bekezdés szerinti megállapításának alternatívájaként a projekthez kapcsolódó támogatás maximális összege a (2) bekezdésben előírt pályáztatási eljárás alapján is meghatározható.

67. § (1) A támogatás széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az esetben nyújtható, ha a beruházás olyan területre irányul, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra (pl. széles sávú alaphálózat, újgenerációs hozzáférési hálózat), és ahol a piaci szereplő - egy ebből a célból meghirdetett nyilvános konzultáció keretében - nyilatkozik, hogy a támogatási intézkedés tervezetének közzétételétől számított három éven belül piaci feltételek mellett nem tervez a támogatott infrastruktúrával azonos kategóriájú infrastruktúrát kiépíteni.

(2) Alépítmény építéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha az alépítmény több kábelhálózatnak és különböző hálózati topológiáknak is helyet biztosít.

68. § (1) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetésmentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést biztosít a támogatott infrastruktúrához.

(2) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést az újgenerációs hozzáférési hálózat esetén fizikai átengedés révén biztosítja.

(3) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést legalább hét éven keresztül biztosítja. Az alépítményekhez és a tartóoszlopokhoz való hozzáférés joga időben nem korlátozható.

(4) A nagykereskedelmi hozzáférés díját a hálózat üzemeltetője a nemzeti szabályozó hatóság árazási elvei és Magyarország vagy az Európai Unió összehasonlítható, versenyképesebb területeinek referenciaértékei alapján, a hálózat üzemeltetője által kapott támogatás figyelembevételével határozza meg.

69. § A 10 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó projekt esetén a támogatást nyújtó a kedvezményezett indokolatlan mértékű profitszerzésének megakadályozása érdekében ellenőrzési és visszafizetési mechanizmust alkalmaz.

36. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

70. § (1) A helyi infrastruktúra kiépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) olyan infrastrukturális fejlesztéshez nyújtható, amely helyi szinten hozzájárul a gazdasági és fogyasztói környezet javításához, valamint az ipari bázis korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez.

(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre - a regionális beruházási támogatás kivételével - nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikkei alapján.

(3) A támogatás keretében immateriális javak és tárgyi eszközök költsége számolható el.

(4) A támogatott energiahatékony létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetésmentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

(5) A támogatott energiahatékony létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést biztosítani.

(6) A támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás működési eredményének a különbségét. A működési eredményt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések alapján előzetesen vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

37. A belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás

71. § (1) A belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) belvízi kikötő

a) kikötői infrastruktúrájának és hozzáférési infrastruktúrájának létrehozására, cseréjére vagy korszerűsítésére irányuló beruházáshoz, valamint

b) kotrásához

nyújtható.

(2) A támogatás keretében az (1) bekezdés szerinti tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatók el, beleértve a tervezés költségeit.

(3) Nem számolhatók el a szállítással össze nem függő tevékenységekhez, így különösen a kikötő területén működő ipari gyártólétesítményekhez, irodahelyiségekhez és üzletekhez, valamint a kikötői felépítményekhez kapcsolódó költségek.

72. § (1) A támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás, illetve a kotrás működési eredményének a különbségét.

(2) A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és

a) előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

levonni az elszámolható költségekből.

(3) A maximális támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(4) A kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)-(3) bekezdésben meghatározott módszertől eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

73. § (1) A kikötői infrastruktúra működtetésével, építésével vagy fejlesztésével harmadik felet megbízni, a kikötői infrastruktúrát bérbe adni vagy a kikötői infrastruktúra működtetését, építését vagy fejlesztését koncesszióba adni csak átlátható és megkülönböztetésmentes módon, versenyeztetés útján és a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet. A versenyeztetés során a megbízás vagy koncesszió tárgyát illetően nem írható elő olyan, a pályázó által teljesítendő feltétel vagy kötelezettség, amely a pályázót a kikötői infrastruktúra saját céljaira történő hasznosításában korlátozná, kivéve, ha a korlátozás jogszabályból vagy hatósági határozatból ered.

(2) Ha a kikötői infrastruktúra felhasználása (bérlése) nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése érdekében szükséges, arra versenyeztetés nélkül az elektronikus hírközlésről szóló törvény és a vonatkozó jogszabályok betartásával kerülhet sor.

(3) A kikötői infrastruktúrához való hozzáférést az érdekelt felhasználók számára egyenlő és piaci feltételek mellett, megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani.

38. Regionális repülőterekre irányuló támogatás

74. § (1) A repülőtérnek valamennyi potenciális felhasználó előtt nyitva kell állnia. Fizikailag korlátozott kapacitás esetén az allokálásra releváns, objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kerül sor.

(2) Nem nyújtható támogatás meglévő repülőtér áttelepítéséhez vagy új személyforgalmi repülőterek létesítéséhez, beleértve a meglévő repülőterek személyforgalmi repülőtérré történő átalakítását is.

(3) Az érintett beruházás nem haladhatja meg az észszerű forgalmi előrejelzések alapján a középtávon várt forgalom fogadásához szükséges mértéket.

(4) Nem nyújtható beruházási támogatás meglévő, a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 16. pontjában meghatározott menetrend szerinti légi járatokat üzemeltető repülőtértől 100 kilométeren belül elhelyezkedő és onnan gépjárművön, buszon, vonaton vagy nagysebességű vonaton 60 percen belül megközelíthető repülőtérnek.

(5) A (3) és (4) bekezdés nem alkalmazandó azokra a repülőterekre, amelyeknek az átlagos éves utasforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg a 200 000 főt, amennyiben a beruházási támogatás következtében a repülőtér átlagos éves utasforgalma valószínűsíthetően nem emelkedik 200 000 fő fölé a támogatás odaítélését követő két pénzügyi évben. Az ilyen repülőtereknek nyújtott beruházási támogatásnak vagy a (11) bekezdésnek vagy a (13) és (14) bekezdéseknek kell megfelelnie.

(6) A (4) bekezdés nem alkalmazandó, ha a beruházási támogatást meglévő, az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 16. pontjában meghatározott menetrend szerinti légi járatokat üzemeltető repülőterektől 100 kilométeren belül elhelyezkedő repülőtérnek nyújtják, feltéve, hogy az érintett többi meglévő repülőtér mindegyike és a támogatásban részesülő repülőtér közötti teljes utazási idő szükségképpen tengeri úton legalább 90 perc, vagy ahhoz légi közlekedést kell igénybe venni.

(7) Nem nyújtható beruházási támogatás olyan repülőtérnek, amelynek az átlagos éves utasforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a hárommillió főt. A beruházási támogatás a tényleges odaítélését követő két pénzügyi évben valószínűsíthetően nem okozhatja a repülőtér átlagos éves utasforgalmának hárommillió fő fölé emelkedését.

(8) Nem nyújtható támogatás azoknak a repülőtereknek, amelyeknek az átlagos éves teherforgalma az e paragrafus szerinti támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a 200 000 tonnát. A támogatás az odaítélését követő két pénzügyi évben valószínűsíthetően nem okozhatja a repülőtér átlagos éves teherforgalmának 200 000 tonna fölé emelkedését.

(9) A beruházási támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás működési eredményének a különbségét. A működési eredményt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések alapján előzetesen vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(10) Az elszámolható költségek a repülőtéri infrastruktúrába eszközölt befektetésekhez kapcsolódó költségek, beleértve a tervezési költségeket is.

(11) A beruházási támogatás összege nem haladhatja meg

a) az elszámolható költségek 50%-át azon repülőterek esetében, amelyeknek átlagos éves utasforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben egymillió és hárommillió fő között alakult;

b) az elszámolható költségek 75%-át azon repülőterek esetében, amelyeknek az átlagos éves utasforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg az egymillió főt.

(12) Távoli területeken elhelyezkedő repülőterek esetében a (11) bekezdésben meghatározott maximális támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető.

(13) Nem nyújtható működési támogatás olyan repülőtérnek, amelynek átlagos éves utasforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a 200 000 főt.

(14) A működési támogatás összege nem haladhatja meg a támogatási időszak során keletkezett működési veszteséget és észszerű nyereséget fedező összeget. A támogatás kifizetése történhet előzetesen rögzített időszakos részletfizetés formájában, amely esetében a részletek összege a támogatásnyújtás időtartama alatt nem növelhető, vagy a bekövetkezett működési veszteség alapján utólagosan megállapított összegek folyósítása útján.

(15) Nem nyújtható működési támogatás olyan naptári évre vonatkozóan, amely során a repülőtér átlagos éves utasforgalma meghaladja a 200 000 főt.

(16) A működési támogatás nyújtását nem lehet olyan feltételhez kötni, hogy a kedvezményezettnek megállapodást kell kötnie bizonyos légitársaságokkal a repülőtéri díjakról, a marketing jellegű kifizetésekről vagy a légitársaságok adott repülőtéren végzett tevékenységének egyéb pénzügyi vonatkozásairól.

39. *  A hulladék-újrafeldolgozás és -újrahasználathoz irányuló támogatás

74/A. § *  (1) A hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) más vállalkozás által termelt hulladék újrafeldolgozáshoz és újrahasználatához nyújtható, ha a támogatott beruházás technológiája meghaladja az általánosan elterjedt, nyereségesen alkalmazható technológiát.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át.

(3) A támogatási intenzitás a 23. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.

(4) A támogatás keretében a támogatott beruházás beruházási költsége és a támogatás hiányában megvalósítható, azonos kapacitású, hagyományos eljárást alkalmazó hulladék-újrahasznosító vagy -újrafelhasználó létesítmény megvalósításához szükséges beruházási költség különbsége számolható el.

(5) A támogathatóság feltétele, hogy a beruházás hiányában a beruházás eredményeként újrafeldolgozott vagy újrahasznált anyagok ártalmatlanításra kerülnének vagy kevésbé környezetbarát módon kerülnének hasznosításra.

(6) Nem nyújtható támogatás

a) az újrafeldolgozástól eltérő hulladékhasznosítási tevékenységekre,

b) a kedvezményezett saját hulladékának újrafeldolgozását és újrahasználatát szolgáló beruházásokra.

(7) A támogatás közvetetten sem mentesítheti a szennyezőt az uniós környezetvédelmi felelősségi szabályok alapján viselendő terhek és a normál üzletvitel körébe tartozó költségek viselése alól.

(8) A beruházás nem eredményezheti az újrafeldolgozandó anyagok iránti kereslet emelkedését a gyűjtési tevékenység növelése nélkül.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

75. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

75/A. § *  E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról szóló 49/2019. (XII. 30.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

76. § E rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24., 1. o.),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet,

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),

d) *  a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156, 2017.6.20., 1. o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187, 2014.6.26., 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 13-14. cikke, 17. cikke, 18. cikke, 19. cikke, 22. cikke, 25. cikke, 26. cikke, 28. cikke, 29. cikke, 31. cikke, 36. cikke, 37. cikke, 38. cikke, 41. cikke, 46. cikke, 47. cikke, 48. cikke, 49. cikke, 52. cikke, 53. cikke, 55. cikke, 56. cikke, 56a. cikke, 56c. cikke,

e) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7, 2012.1.11., 3. o.),

f) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315, 2007.12.3., 1. o.),

g) a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztését engedélyező, SA.38478 (2014/N) sz. bizottsági határozat,

h) a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott, SA.46515 sz. bizottsági határozat,

i) a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke,

j) a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott, SA.37599 sz. bizottsági határozat,

k) *  az Európai Bizottságnak a repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásáról szóló közleménye (2014/C99/03)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

77-78. § * 

1. melléklet a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelethez * 

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. évi fejezeti kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O


1.


Áht-
azonosító


Címnév


Alcímnév


Jogcím-
csoportnév


Jogcímnév


Előirányzat célja


Kifizetésben részesülők köre


Támogatás biztosításának módja


Támogatási előleg


Rendelkezésre bocsátás módja


Visszafizetés határideje


Biztosíték


Kezelő szerv


Lebonyolít ó szerv
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
2. 280490 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3. 302668 31 Kiemelt célú beruházások támogatása
4. 351617 2 Kiemelt közúti beruházások Az előirányzat fedezetet biztosít a kiemeltnek nyilvánított, középtávon megvalósítani tervezett országos közúti beruházások megvalósítására, valamint azoknak az európai uniós támogatási szerződésben meghatározott elszámolható költség összegét meghaladóan felmerülő költségei, valamint az európai uniós forrásból el nem számolható költségei finanszírozására.
Az előirányzat finanszírozza különösen
a) az M85 autóút Csorna-Sopron országhatár közötti szakasz fejlesztését;
b) Szolnok megyei jogú város megközelítésének biztosítását (M4);
c) az M4 autópálya Abony-Fegyvernek közötti szakasz újraindítását (őrzés, katasztrófaelhárítás);
d) Békéscsaba megyei jogú város megközelítésének biztosítását (M8);
e) Békéscsaba megyei jogú város megközelítésének biztosítását (M44);
f) a 23. és 25. főutak Bátonyterenye-Ózd közötti szakaszának fejlesztését;
g) a 471. sz. főút Debrecen-Mátészalka közötti szakaszának fejlesztését;
h) a 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütemű) megvalósítását;
i) a 102. sz. főút megépítésével Esztergom - M1 autópálya irányú kapcsolat fejlesztését;
j) Nyíregyháza, 36. számú főút és a 3317. j. út kereszteződés (Mező utcai csomópont) átépítését;
k) Pilisvörösvár 10. számú főúti aluljáró jégmentesítését;
l) 76. számú főút Balatonszentgyörgy- Fenékpuszta-Keszthely elkerülő megvalósítását;
m) a határ menti útépítési projektek előkészítését és előfinanszírozását;
n) IKOP/CEF útépítési projektek előkészítését.
gazdasági társaság kérelem alapján biztosítható egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - beszedési megbízás - - -
5. 363795 4 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések Turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak infrastruktúrájának és járműparkjának felújítása, fejlesztése. A támogatás a kedvezményezett által harmadik fél részére továbbadható. kérelem alapján biztosítható egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat (a továbbiakban: beszedési megbízás) - - -
6. 302691 32 Közlekedési ágazati programok
7. 295735 1 A közösségi közlekedés összehangolása a) Az előirányzat célja a közösségi közlekedés összehangolt működését és fejlesztését szolgáló intézményrendszer, a hazai közösségi közlekedés átalakítását érintő, valamint a közszolgáltatások működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai feladatok finanszírozása.
Részfeladatok:
1. a közösségi közlekedés szervezését érintő feladatok;
2. a közösségi közlekedés átalakítását érintő feladatok;
3. a személyszállítási közszolgáltatások működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb szakmai feladatok.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság, költségvetési szerv, civil szervezet, köztestület
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
8. 348228 2 Közúthálózat fenntartás és működtetés a) Az előirányzat
- a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével, az Országos Közúti Adatbankban szereplő közúthálózati elemek, illetve az állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút NZrt.) vagyonkezelésében álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemek üzemeltetési és fenntartási feladatainak;
- az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások közül az útvonal-engedélyezéssel, az Országos Közúti Adatbankkal, az Önkormányzati Utak Adatbankjával, a közúti szakgyűjtemény működtetésével kapcsolatos, valamint a minőségvizsgálati, a szakmai oktatási, a környezetvédelmi, a közúti járművek súly- és méretellenőrzési tevékenységeknek, a közútkezelői tevékenységéhez kapcsolódó, az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatásokat érintő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatainak;
- a túlsúlydíj beszedésének és szétosztásának;
- a hálózati adatfelvételi feladatoknak;
- az úthálózat-védelmi tevékenységnek;
- a műszaki szabályozási feladatok előkészítésének;
a műszaki szabályzatok, előírások és útmutatók kidolgozásának;
- a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az országos közúthálózaton a Magyar Közút NZrt. saját kapacitásának felhasználásával végzett felújítási feladatoknak;
- a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével, a meglévő országos közúthálózat felújítási és fejlesztési munkáknak és az ahhoz kapcsolódó szakértői, műszaki előkészítési és lebonyolítási
feladatoknak;
- a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével, a közútkezelői feladatok ellátása ellenőrzésének;
- a koncessziós szerződés keretében vagy magántőke bevonásával megvalósult országos közúthálózat esetében a működtetés ellenőrzésének;
- a sajátos közlekedési építmények elektronikus építési naplójának bevezetéséhez, üzemeltetéséhez és fenntartásához szükséges feladatoknak;
- az Országos Közúti Adatbankban szereplő közúthálózati elemek, illetve az állam tulajdonában és a Magyar Közút NZrt. vagyonkezelésében álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemek működtetéséhez, fenntartásához, valamint a közúthálózati elemek fejlesztéséhez kapcsolódó, az előző francia bekezdésekben nem szereplő egyéb feladatok ellátásának;
- a Kormány döntése alapján a helyi és az országos közúthálózaton elvégzendő felújítási és fejlesztési beavatkozások megvalósításának;
- a kisvárdai stadion megközelítés és
parkoló fejlesztés megvalósításának finanszírozását szolgálja.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság költségvetési szerv önkormányzat
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
9. 341573 3 Útdíj rendszerek működtetése a) Az előirányzat célja fedezet biztosítása a megtett úttal arányos (UD) és a használati díjas (HD) díjszedési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges eszközök és létesítmények működtetésével, üzemeltetésével, illetve fenntartásával, a használati díj és pótdíj beszedésével, a használati díj megfizetésének ellenőrzésével az útdíjszedői, útdíjellenőrzés-támogatói, útdíjellenőrzési hatósági, egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok elvégzésével, továbbá az azokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásával, kapcsolatban a költségvetési évben kifizetendő kiadásokra, illetve teljesített szolgáltatások ellenértékére. Az előirányzat célja továbbá fedezet biztosítása az UD rendszer által észlelt tehergépjárművek tengelyterhelését és össztömegét megállapítani képes, az UD rendszer keretében kialakított UD súlymérő alrendszer működtetésével és azoknak a TSM Hatósági Informatikai Rendszer számára történő átadásával kapcsolatos, az UD rendszer üzemeltetőjénél felmerülő a költségvetési évben kifizetendő kiadásokra, illetve teljesített szolgáltatások ellenértékére.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
10. 257201 5 TEN-T projektek Az előirányzat célja a transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) alapjából támogatott közlekedésfejlesztési projektek, valamint az azokhoz tartozó kiegészítő munkák finanszírozása. Az előirányzat terhére vasúti megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, a szárazföldi és a folyami közlekedést érintő projektek végrehajtása, valamint forgalomszabályozó és információs rendszerhez kapcsolódó projektek kivitelezése támogatható. központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, egyesület, önkormányzat kérelem alapján biztosítható részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - beszedési megbízás - - -
11. 245823 6 Belvízi hajózási alapprogram Az előirányzat célja a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos zavara esetén, a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez szükséges finanszírozási forrás biztosítása. A piac zavara esetén a tagállamokban létrehozott alapok között átutalásokra kerül sor, amelynek keretében - a magyar belvízi hajózás helyzetével összefüggésben - a magyar alap fogadó alapként működik. Magyar hajólajstromban szereplő áruszállító és tolóhajók tulajdonosai, üzembentartói pályázati úton - egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - beszedési megbízás - -- -
12. 246078 10 Vasúthálózat fejlesztése a) Az előirányzat célja a vasúthálózat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése, felújítása, átalakítása. Az előirányzat fedezetet nyújt az EU-társfinanszírozású vasúti projektek EU által nem finanszírozott költségeire is az egyes projektek előkészítéséhez, a hatósági engedélyezéshez és a Kohéziós Alap projektek lezárásához kapcsolódóan.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság, helyi önkormányzat
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
13. 333717 11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok a) Az előirányzat a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott feladatokra, valamint a közlekedési szakképzési feladatok megvalósítására használható fel. Az előirányzat fedezetül szolgál a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által ellátott, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendeletben meghatározott, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására:
- közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok
- a közlekedési szakképzési feladatok ellátása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság, civil szervezet
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
14. 333728 12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok a) Az előirányzat a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok finanszírozására használható fel.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság, civil szervezet
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
15. 296302 13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai a) Az előirányzat célja a közlekedés okozta zajszennyezés csökkentése érdekében szükséges monitoringfeladatok ellátása, a jogszabályok megalapozását szolgáló adatgyűjtés, mérések, a különböző beavatkozások környezeti hatásainak előrebecslése, továbbá a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti stratégiai zajtérképezéshez kapcsolódó feladatok elvégzése az állami kezelésben lévő nagy forgalmú közutak és vasútvonalak vonatkozásában.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) nonprofit gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
16. 351651 28 Kiemelt közúti projektek a) Az előirányzat fedezetet biztosít a kiemeltnek nyilvánított, középtávon megvalósítani tervezett országos és helyi közúti beruházások megvalósítására, valamint a 813. számú Győr keleti elkerülő út megvalósításához kapcsolódó kármentesítési és kompenzációs intézkedésekre, fakivágási és csereerdősítési tevékenységekre.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá
a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
17. 358473 29 Légiszállítási szolgáltatások a) Az előirányzat fedezetet biztosít a menetrend szerinti légijáratok üzemeltetésére öt nyugat-balkáni útirányba (Koszovó, Podgorica, Pristina, Szarajevó, Szkopje) közszolgáltatási szerződés szerinti veszteségkompenzáció kifizetésére, valamint ezen légijáratok üzemelésére vonatkozó szolgáltatás koncesszióba adására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv
a) szerződéses feltételek
szerint
b) -
- a) részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos
b) -
- a) készfizető kezesség
b) -
- - -
18. 358584 30 Közúthálózat felújítása a) Az előirányzat fedezetet biztosít az út- és hídfelújítási, valamint forgalombiztonsági és környezetvédelmi beavatkozások előkészítésével, tervezésével, kivitelezésével és a kapcsolódó műszaki ellenőrzés ellátásával kapcsolatos feladatokra.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
19. 359139 33 Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása a) Az előirányzat célja a vasúthálózat és a hozzákapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. Az előirányzat biztosít fedezetet a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza felújításának megvalósításához szükséges feladatokhoz.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- - - - -
20. 359140 34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése a) Az Európai Unió 2014-2020. évi programozási időszak keretének terhére megvalósuló határ menti együttműködési programok közlekedésiinfrastruktúra-beruházásainak előkészítése.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
21. 359573 37 Kerékpáros létesítmények működtetése a) Kerékpárforgalmi hálózat részét képező létesítmények és tartozékaik működtetése tekintetében üzemeltetési, fenntartási és felújítási feladatok ellátása történhet az előirányzat terhére.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság, önkormányzatok, közbeszerzési eljárás során nyertes partnerek
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
22. 354362 39 Regionális repülőterek működésének támogatása a) Az előirányzat célja a regionális nemzetközi kereskedelmi repülőterek biztonságos működésével összefüggő, jogszabályi előírások alapján kötelezően ellátandó olyan feladatok elvégzésének biztosítása, amelyek költsége más forrásból nem biztosítható.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
23. 372817 41 Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése a) Az előirányzat terhére nyújtott támogatás célja a Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely-Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó) című projekt megvalósulásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1986/2017. (XII.19.) Korm. határozat alapján
- a Kőszeg városban megvalósítani tervezett projekt előkészítése;
- a projekt és kivitelezése.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság, helyi önkormányzat
b) központi költségvetési
szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
24. 372784 42 Intermodális csomópontok fejlesztése Az előirányzat célja az egyes városokban a Kormány támogatásával kialakítandó intermodális csomópontok - vasúti pályaudvarok és autóbusz állomások integrált módon történő - létrehozása. gazdasági társaság kérelem alapján biztosítható egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - beszedési megbízás - - -
25. 367951 43 Tengelysúly-mérő
rendszer üzemeltetése
a) Az előirányzat fedezetet nyújt a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat (TSM rendszer) működtetése, fenntartása és üzemeltetése kapcsán felmerülő feladatok teljesítésére.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság, egyéni vállalkozó
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján, vállalkozási/ szolgáltatási szerződés útján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
26. 360728 44 Határkikötők működtetése a) Az előirányzat fedezetet nyújt a mohácsi és drávaszabolcsi határkikötők működtetésének biztosítására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján, közbeszerzés alapján kiválasztott
b) -
a) biztosítható
b) -
a) részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
27. 367962 45 Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése Az előirányzat fedezetet nyújt a Folyami Információs Szolgáltatások rendszer működtetésének biztosítására. a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján,
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben,
részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
28. 368328 49 Kerékpáros létesítmények fejlesztése a) Az előirányzat a kerékpáros létesítmények előkészítéséhez és kivitelezéséhez kapcsolódó feladatokra, a kerékpározással kapcsolatos kutatások és tanulmányok, illetve szemléletformálás, rendezvények, konferenciák, tagdíjak kifizetésére biztosít fedezetet.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság, civil szervezet, települési önkormányzat, megyei önkormányzat, központi költségvetési szerv
b) központi költségvetési
szerv
a) kérelem alapján, pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
29. 375206 50 Városi közúti projektek a) Az előirányzat fedezetet nyújt a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1161/2018. (III. 27.) Korm. határozat, valamint a Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás-átcsoportosításról szóló 1222/2019. (IV. 23.) Korm. határozat szerinti feladatok támogatására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
30. 377251 51 Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében szükséges önkormányzati feladatok ellátása Az előirányzat fedezetet biztosít
a) a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti- és vasútiinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítására;
b) a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) helyi önkormányzat
b) központi költségvetési szerv
a) Korm. határozat kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
31. 379162 52. Légiközlekedési terep és akadály részadatbázisainak létrehozása és aktualizálása Az előirányzat célja a repülőterek akadálykorlátozási felülete meghatározásának és kijelölésének, továbbá a Chicagói Egyezmény 15. függeléke, valamint a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény szerinti elektronikus terep és akadály adatbázis létrehozásának finanszírozása gazdasági társaság jogszabály alapján kérelem alapján biztosítható egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel beszedési megbízás
32. 302713 33 Hazai fejlesztési programok
33. 030164 2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása a) Az előirányzat fedezetet biztosít a Hungaroring Sport Zrt. által megvalósítandó egyes rendezvényekhez kapcsolódó, valamint a rendezvények technikai feltételeit biztosító kiadások támogatására, a rendezvényekhez kapcsolódó beruházások és fejlesztések megvalósítására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv
a) Korm. határozat kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
34. 294835 3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat a) Az előirányzat az alábbi célokra biztosít forrást:
1) a Széchenyi Kártya Program részeként működő
1a) Széchenyi Kártya Folyószámlahitel,
1b) Széchenyi Forgóeszközhitel,
1c) Széchenyi Beruházási Hitel és
1d) 2019. december 31-ig létrejött Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel (a továbbiakban együtt: Konstrukciók) keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitelekhez kapcsolódó, a kamattámogatásra és a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) mint kezességvállaló intézmény által felszámított készfizető kezességvállalási díjhoz kapcsolódó, kezességi díjtámogatásra, amely keretében a pénzügyi intézmény a kamattámogatásra és a kezességi díjtámogatásra való jogosultság fennállása esetén a kedvezményezettől a kamatnak és a kezességi díjnak csak a kamattámogatással és a kezességi díjtámogatással csökkentett részét szedi be, a különbözetet a támogató a pénzügyi intézménynek a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) - mint az előirányzat felhasználásában közreműködői feladatokat ellátó szervezet, amely a Konstrukciók lebonyolítása és működtetése során ellátja a Széchenyi Kártya Programon belül a támogató jóváhagyásával kiadott, a Konstrukciók részletes szabályait tartalmazó, a KAVOSZ Zrt. honlapján közzétett, mindenkor hatályos Üzletszabályzatban meghatározott feladatokat - részére benyújtott beszámoló alapján fizeti meg legkésőbb a kamattámogatással és kezességi díjtámogatással érintett időszak leteltét követő hatodik hónap utolsó napjáig.
Az előirányzatból kerül finanszírozásra az előirányzat működtetésével, kezelésével, ellenőrzésével és nyomon követésével összefüggő egyes fizetési kötelezettségek, valamint az eredeti törvényi előirányzattal nem rendelkező, Kis- és középvállalkozói célelőirányzat, valamint a Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzatok működtetésével, kezelésével összefüggő fizetési kötelezettségek teljesítésére.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, ügyvédi iroda, egyéni ügyvéd, közjegyzői iroda, közjegyző, végrehajtói iroda, egyéni szabadalmi ügyvivő, szabadalmi ügyvivői iroda, magán állatorvos, amennyiben a kamattámogatás és kezességi díjtámogatás iránti hiteligénylő lap benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása, és adósként vagy adóstársként nem áll a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt
b) központi költségvetési szerv
a) a vállalkozásoknak nyújtott hitelszerződésekhez kapcsolódóan.
A kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás támogatói okirat kiállítása és a Kormány honlapján, a kedvezményezett nevére, székhelyére és az elméleti maximális támogatás összegére vonatkozó adattartalommal, havonkénti bontásban való közzététele alapján - amely a támogatói okirat kedvezményezettel való közlésének minősül - a hitelszerződés hatálybalépésének napjától illeti meg a kedvezményezettet. Jogszabály alapján fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárás, felszámolási eljárás esetén fizetési felszólítás, díjbekérő alapján.
b) -
- a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) A pénzügyi intézmény a támogató megbízásából a támogatás Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti összegével megterhelheti a kedvezményezettnek a pénzügyi intézménynél vezetett számláját.
b) -
- a) igénybe vehető
b) -
-
35. 302735 4 Hazai fejlesztési
programok célelőirányzat
a) Az előirányzat az alábbi célokra biztosít forrást:
1) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9. §-a szerinti területfejlesztési szakfeladatok, így különösen európai uniós forrás terhére nem támogatható, a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat 7. pont b) alpontja szerinti kiemelt térségekre vonatkozó területfejlesztési célú projektek, szakmai feladatok megvalósítására,
2) egyes hazai forrásból finanszírozott önkormányzati fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek kapcsán szakértői feladatok ellátására,
3) a Modern Városok Program, valamint egyéb, önkormányzati fejlesztési programok keretében az egyes önkormányzatok fejlesztéseiről szóló támogatási döntésekben meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan a megvalósítás előkészítésére,
4) európai uniós forrásból nem finanszírozott projektek megvalósításához.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) helyi önkormányzat, költségvetési szerv, civil szervezet, egyházi jogi személy, térségi fejlesztési tanács, társulás, szövetkezet, gazdasági társaság, közalapítvány
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján, pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás ingatlan jelzálog, bankgarancia
b) -
- - -
36. 342573 5 Intézményi kezességi díjtámogatások a) Az előirányzat célja, hogy a Kormány kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló egyedi határozatában meghatározott támogatási mértékek figyelembevételével kezességi díjtámogatást biztosítson a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézmények, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó, de annak 9. § (4) bekezdése alapján pénzügyi szolgáltatást, ezen belül az Országos Mikrohitel Alapból pénzkölcsön nyújtását illetve mikrohitelezési tevékenységet végző megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok (ezen előirányzat esetén a továbbiakban együttesen: pénzügyi intézmény) által a mikro-, kis- és középvállalkozások részére nyújtott, a Kormány kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló egyedi határozatában meghatározott ügyletkörbe tartozó új hitelekre és hitelkiváltásokra a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség díjához. A támogatás nem biztosítható az állami viszontgarancia nélküli kezességi ügyletekhez és a piaci kezességi díjon vállalt kezességi ügyletekhez és nem vehető igénybe kamathoz.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) A kezességi díjtámogatás kedvezményezettje a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási szolgáltatását igénybe vevő mikro-, kis- és középvállalkozás lehet, amelynek a támogatási igény benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása és adósként vagy adóstársként nem áll a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt. A kifizetés teljesítése a kedvezményezett vállalkozással szerződéses jogviszonyban álló és a kedvezményezett vállalkozás részére a díjtámogatást megelőlegező pénzügyi intézmény részére történik.
b) központi költségvetési szerv
a) A kezességi díjtámogatás a Kormány egyedi határozata alapján - a jogosultság fennállása esetén - a kezességvállalási szerződés hatálybalépésének napjától illeti meg a kedvezményezettet.
A támogatás biztosítása a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a támogató részére megküldött jelentések alapján kiállításra kerülő csoportos támogatói okirat útján történik.
b) -
- a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) A pénzügyi intézmény a támogató megbízásából a támogatás Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti összegével megterhelheti a kedvezményezettnek a pénzügyi intézménynél vezetett számláját.
b) -
- a) igénybe vehető
b) -
-
37. 344639 6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása a) Az előirányzat célja a Balaton-térség fejlesztését szolgáló - a turizmusért és a vendéglátásért való kormányzati felelősségi körébe nem tartozó - szakmai programok, projektek előkészítésének, végrehajtásának támogatása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) térségi fejlesztési tanács, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, civil szervezet, egyházi jogi személy, társulás, szövetkezet, gazdasági társaság, közalapítvány
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján, pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
38. 262845 10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat Az előirányzat célja az előirányzat forrásai terhére a korábbi években megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatos, elsősorban követeléskezelési feladatok ellátása. - - - - - - - - -
39. 229166 11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat Az előirányzat célja az előirányzat forrásai terhére a korábbi években megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatos, elsősorban követeléskezelési feladatok ellátása. - - - - - - - - -
40. 355151 23 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése Az előirányzat fedezetet biztosít a Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztésére. helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, civil szervezet, gazdasági társaság kérelem alapján biztosítható egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - beszedési megbízás - - -
41. 359551 24 Lovassport projektek támogatása a) Az előirányzat fedezetet biztosít a lovassport rendezvények és projektek lebonyolításához.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság, civil szervezet
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
42. 381940 25 Fenntartható fejlesztések a) Az előirányzat a Békéscsabán a Modern Városok Program keretében kialakítandó SMART GRID rendszer II. ütem és Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakítása tárgyú beruházások előkészítésének támogatására biztosít fedezetet.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) költségvetési szerv, önkormányzat
b) központi költségvetési
szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
43. 302757 34 Infokommunikációs ágazati programok
44. 302768 1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció a) Az előirányzat forrást biztosít a Tisztaszoftver és Diákháló programra, valamint infokommunikációs infrastruktúra-üzemeltetéssel, -fejlesztéssel és -beszerzéssel, továbbá informatikai biztonsággal kapcsolatos feladatokra, valamint az infokommunikációs tárgyú projektek mentorálására, valamint a közszféra honlapjainak akadálymentesítésével összefüggő feladatokra.
b) Az előirányzat forrást biztosít továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) költségvetési szerv, gazdasági társaság, alapítvány, közalapítvány, civil szervezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, köztestület
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján, pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- a) igénybe vehető
b) -
-
45. 295757 2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok a) Az előirányzat célja az infokommunikációs ágazati feladatok ellátása, audiovizuális médiával és elektronikus hírközléssel összefüggő programok, Digitális Jólét Program Hálózat fenntartása, fejlesztése, továbbá a digitális készségek fejlesztésével, infokommunikációval kapcsolatos szakképzési feladatok ellátása, a digitális gazdaság- és infrastruktúra-fejlesztéssel, valamint közadatvagyon hasznosításával kapcsolatos feladatok, valamint a Digitális Jólét Program megvalósításával összefüggő feladatok ellátása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására
a) költségvetési szerv, gazdasági társaság, alapítvány, közalapítvány, civil szervezetek, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, köztestület
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján, pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- a) igénybe vehető
b) -
-
46. 302779 35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
47. 249467 1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás a) Az előirányzat célja a mecseki uránércbányászat befejezését követően támogatás biztosítása az uránércbányászati károk felszámolásához kapcsolódó környezetvédelmi munkálatok és a hosszú távú kiépített megfigyelőrendszerek működtetésére, vízbázisvédelemre, ideértve Pécs ivóvízbázisának védelme érdekében egységes vízelvezető rendszer üzemeltetését, a radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítését, a zagytéri kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelő üzemeltetését. Az előirányzat felhasználható továbbá a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben előírt használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére, valamint a rekultivált területek egy része karbantartási feladatainak ellátására, illetve a feladatok elvégzésével összefüggésben felmerült működési költségek fedezetének biztosítására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására
a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
48. 368562 2 Épületenergetikai pályázati program a) Az előirányzatból az Európai Unió területén megvalósuló következő célokra nyújtható támogatás:
1) megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztése;
2) megújuló energia felhasználásának növelése;
3) energiahatékonyságot javító intézkedések;
4) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 2. § 30. pontja szerinti üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátáscsökkentését eredményező beruházás, intézkedés;
5) klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálás;
6) alacsony energiafelhasználású épületek építésének támogatása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, alapítvány, szövetség, egyesület, egyházi jogi személy
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján, pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás, zálogjog, garancia
b) -
- a) igénybe vehető
b) -
-
49. 338306 4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer a) Az előirányzat terhére az ÜHG-kibocsátás csökkentésére, az ÜHG megkötésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodásra irányuló fejlesztésekhez, beruházásokhoz, eszközbeszerzésekhez nyújtható támogatást az alábbi célokra:
1) az ÜHG-kibocsátás csökkentését eredményező beruházásra, intézkedésre;
2) az európai stratégiai energiatechnológiai tervben és az európai technológiai platformokban szereplő kezdeményezésekben történő részvételre;
3) alacsony ÜHG-kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzésére;
4) az energiahatékonysággal és a tiszta energiákkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés finanszírozására az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvényben meghatározott ÜHG-kibocsátással járó engedélyköteles tevékenységekhez tartozó iparágakban;
5) az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodást, az ÜHG-kibocsátás csökkentését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatásra, fejlesztésre, valamint demonstrációs projektek megvalósítására;
6) alacsony CO2-kibocsátású gazdaságra való áttérést előmozdító egyéb technológiák kifejlesztésére;
7) kis és közepes jövedelmű háztartások szociális aspektusainak kezelését célzó, energiahatékonyságot növelő pénzügyi támogatások biztosítására;
8) klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálásra.
Az előirányzat fedezetet biztosít a kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve az előirányzat bevételeinek mint pályázati pénzeknek a felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására, az elért kibocsátáscsökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére a lebonyolító szerv által vagy egyéb szerv által - szükség szerint a Minisztérium igazgatási költségvetése részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján -, amelyre az előirányzat legfeljebb 7%-a használható fel.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) nemzetközi szervezet, természetes személy, belföldi székhelyű gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, civil szervezet, köztestület, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet és külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe
b) központi költségvetési szerv
a) Korm. határozat alapján, kérelem alapján, pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
a) kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott határidőig
b) -
a) beszedési megbízás, zálogjog, garancia
b) -
- a) igénybe vehető
b) -
-
50. 354340 5 Bányanyitási feladatok kiadásai a) Az előirányzat az alábbi célokra biztosít forrást:
- ásványvagyon-nyilvántartás és ásványvagyonadat-kezelés nemzetközi szempontoknak is megfelelő fejlesztésére a nyersanyagfeltárás hatékonyabb megalapozása érdekében;
- bányászati befektetési, gazdaságossági-megtérülési, valamint megvalósíthatósági tanulmányok, modellek készítésére, környezetbarát technológiák alkalmazásának elősegítésére;
- a bányászattal összefüggő állami feladatok ellátásához szükséges tevékenységekre, így külső szakértők bevonására, bányászati projektekkel, valamint hazai bányanyitással és ásványvagyon-nyilvántartással összefüggő állami feladatok ellátására;
- a fenntartható ásványvagyon-gazdálkodást elősegítő kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenység növelése érdekében a tiszta széntechnológia alkalmazásával kapcsolatos együttműködések kialakítására;
a tisztaszén-technológiák hazai alkalmazhatóságának komplex vizsgálatára, bányászati és ásványvagyon-hasznosítási technológiák alkalmazhatóságának magyarországi vizsgálatára, elemzésére;
- a geotermikus beruházások kezdeti magas földtani kockázatának pénzügyi kezelése érdekében a hazai geotermikus projektek (jelenlegi és várható jövőbeli) tipizálására és értékelésére;
- a magyarországi színes- és nemesfémlelőhelyek korábbi kutatási anyagainak egységes, térkép alapú digitális adatbázisba rendezése, fúrómagminták elhelyezésének korszerűsítése, a minták közötti gyors és megbízható keresés, valamint a hatékony hozzáférés elősegítése érdekében;
- Magyarország területén folytatott korábbi kutatásokból származó minták korszerű földtani újraértékelésére és vegyelemzésére;
- a hazai földtani kutatás ösztönzése céljából Magyarország nyersanyaglelőhelyeinek korszerű szemléletű és kivitelezésű újravizsgálatára, kiemelten a technológiai fejlődés igényeit kielégítő nyersanyagok magyarországi előfordulási lehetőségeinek vizsgálatára;
- nemzetgazdasági jelentőségű és ellátásbiztonsági szempontból is fontos, ún. kritikus nyersanyagok azonosítására, hazai előfordulásuk és potenciális kibányászhatóságuk felülvizsgálatára;
- szemléletformálási és tudatosságnövelési kampány kidolgozására a bányászati tevékenység társadalmi beágyazódásának elősegítése érdekében;
- a hazai szénelőfordulások bányanyitási perspektíváinak országos felülvizsgálatára a területileg illetékes szakértők bevonásával;
- a hazai nyersanyagcélú földtani kutatás ösztönzésére és Magyarország területének korszerű szemléletű és kivitelezésű újravizsgálatára;
- műszerfejlesztésekre.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
központi költségvetési szerv a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
51. 300657 7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai a) Az előirányzatból támogatás nyújtható a következő célokra:
- épületenergiahatékonyság növelése,
- megújuló energia felhasználásának növelése,
- távfűtő rendszerek hatékonyságának növelése,
- alacsony energiafelhasználású épületek építésének elősegítése,
- világítási és közvilágítási rendszerek energiahatékonyságot növelő modernizációja,
- nyelők létesítésének elősegítése,
- a közlekedési szektorban megvalósuló kibocsátáscsökkentés,
- környezetbarát minősítéssel rendelkező háztartási gépekre, valamint elektronikai eszközökre való csere támogatása, amennyiben az költséghatékony módon igazolható kibocsátáscsökkentést eredményez hosszú távra,
- kamattámogatás,
- egyéb kibocsátáscsökkentési feladatok megvalósítása.
Az előirányzat legfeljebb 2,5%-ig felhasználható az előirányzat kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve a bevételeinek mint pályázati pénzeknek a kvótavevővel kötött szerződésben előírtak szerinti felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására és az elért kibocsátáscsökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére (auditáltatására) lebonyolító szerv által vagy egyéb szerv által - szükség szerint a Minisztérium igazgatási költségvetése részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) belföldi székhelyű gazdasági társaság, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni vállalkozó, társasház, lakásszövetkezet, természetes személy, civil szervezet, köztestület, költségvetési szerv, egyházi jogi személy
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján, pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- a) igénybe vehető
b) -
-
52. 236355 10 Energia-felhasználási hatékonyság javítása Az előirányzat a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság kamattámogatásainak finanszírozására használható fel. gazdasági társaság - biztosítható egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - beszedési megbízás - igénybe vehető -
53. 360317 11 Energia-hatékonyság javításának támogatása Az előirányzatból támogatás nyújtható az Európai Unió területén megvalósuló következő célokra:
a) megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére;
b) megújuló energia felhasználásának növelésére;
c) energiahatékonyságot javító intézkedésekre;
d) az ÜHG-kibocsátás csökkentését eredményező beruházásra, intézkedésre;
e) klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálásra;
f) alacsony energiafelhasználású épületek építésének támogatására.
természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat; költségvetési szerv, gazdasági társaság; civil szervezet, egyházi jogi személy kérelem alapján, pályázati úton biztosítható egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - beszedési megbízás, zálogjog, garancia, kezesség, óvadék - - -
54. 368128 13 LIFE Program önerő támogatás a) Az előirányzat keretében támogatás nyújtható azon Magyarországon bejegyzett jogi személy számára, amely az Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projektben konzorciumi partnerként vesz részt, vagy éghajlatpolitikai pályázata az adott költségvetési évben az Európai Unió Bizottságának döntése alapján uniós társfinanszírozást nyert el. Az előirányzat célja a pályázat 45%-os önrész összegéhez történő állami hozzájárulás megvalósítása olyan projektek vagy pályázatok esetében, amelyek összhangban állnak az Európai Unió, a LIFE program és Magyarország éghajlatpolitikai célkitűzéseivel.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) Magyarországon bejegyzett jogi személy, amely az Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást elnyert, és végrehajtás alatt álló projektben konzorciumi partnerként vesz részt, vagy éghajlatpolitikai pályázata az adott költségvetési évben az Európai Unió Bizottságának döntése alapján uniós társfinanszírozást nyert el
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján, pályázati úton
b) -
- a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
55. 368228 14 Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja a) Az előirányzat célja Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) Ellátásért felelős vagy az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltatóval együttesen konzorciumban Ellátásért felelős vagy az ellátásért felelős önkormányzatok konzorciuma
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján, pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben részletekben időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- a) igénybe vehető
b) -
-
56. 256534 15 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása a) Az előirányzat forrást biztosít a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtésére és hasznosítására, a lakossági szemléletformálással kapcsolatos támogatások és környezettudatos kommunikációs kampányok végrehajtásával kapcsolatos feladatokra, a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok hasznosításnak iparfejlesztésére.
Az előirányzat biztosítja továbbá a hulladékgazdálkodás szakmai részfeladatai során felmerülő, a feladatok végrehajtásához kapcsolódó díjak, jogszabályok által előírt költségek, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások fedezetét.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, helyi, megyei vagy nemzetiségi önkormányzat, civil szervezet, egyházi jogi személy, költségvetési szerv
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján, pályázati úton, beszerzési/közbeszerzési eljárással,
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás, zálogjog, garancia, kezesség, óvadék, kötbér
b) -
- a) igénybe vehető
b) -
-
57. 375295 16 Karolina bánya külfejtés tájrendezése a) Az előirányzat célja, hogy támogatást nyújtson a „Pécs-Mecsekszabolcs-Kőszén” védnevű bányatelken fekvő Karolina külfejtéshez kapcsolódó tájrendezési és utógondozási feladatok Magyar Államot terhelő kötelezettségének finanszírozásához. Célja a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. §-ában előírt, a kitermeléssel már nem érintett külfejtéses bányatelkekkel kapcsolatos tájrendezési feladatok, így a környezeti károk elhárítása, a felszíni és a felszín alatti vizek és földtani környezet védelme és a terület geotechnikai stabilitásával kapcsolatos veszélymegelőzés Pécs város korábbi bányászati tevékenységgel érintett területén.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
58. 360273 17 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok a) Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben (a továbbiakban: OHT) megfogalmazott intézkedések megvalósítása, különös tekintettel az illegális és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos feltérképezési, feltárási és felszámolási feladatokra és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az OHT felülvizsgálatára, illetve a következő tervezési időszakra szóló OHT kidolgozásának megalapozására vonatkozó feladatok ellátásának biztosítása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) egyéni vállalkozó, civil szervezet, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, települési önkormányzat, önkormányzatok társulása, költségvetési szerv, köztestület, közalapítvány, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó önkormányzati társulás, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó gazdálkodó szervezet
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás, zálogjog, garancia, kezesség, óvadék
b) -
- a) igénybe vehető
b) -
-
59. 341206 19 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok Az előirányzat célja a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet] meghatározott feladatok biztosítása. költségvetési szerv, az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató, egyéni vállalkozó, civil szervezet, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, települési önkormányzat, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó önkormányzati társulás, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, a katasztrófavédelmi szerv kártalanítást megállapító határozatában foglalt gazdálkodó szervezet, köztestület kérelem alapján, pályázati úton biztosítható egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - beszedési megbízás, zálogjog, garancia, kezesség, óvadék - - -
60. 381228 20 Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése a) Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, megkötése, valamint az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodás érdekében a helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatokat ellátó tiszta és energiahatékony autóbuszok piacának ösztönzését elősegítő fejlesztésekhez, beruházásokhoz, eszközbeszerzésekhez nyújtható támogatás.
Az előirányzat legfeljebb 7%-a használható fel a
- kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére
- az előirányzat bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a felhasználására
- a pályázatok megvalósulására, monitorozására, a buszbeszerzésekkel összefüggő kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint
- jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére a lebonyolító, vagy egyéb szerv által szükség szerint a Minisztérium igazgatási költségvetése részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság, helyi önkormányzat
b) központi költségvetési szerv
a) korm. határozat, kérelem alapján pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben
b) -
_ a) beszedési megbízás zálogjog garancia
b) -
_ a) igénybe vehető
b) -
_
61. 302824 37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
62. 302835 3 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása a) Az előirányzat forrást biztosít az Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzattal, a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása, az Épületenergetikai pályázati program, a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja, a Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése valamint a Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása előirányzattal kapcsolatos lebonyolítói feladatok ellátásához, továbbá a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai előirányzattal és a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzattal kapcsolatos lebonyolító szervi feladatai ellátásához kiegészítő forrást biztosít.
1. Az előirányzat - a fenti előirányzatok terhére kiírt pályázatok - kezelési és egyéb támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásának támogatására használható fel.
2. Az előirányzat forrást biztosít a lebonyolító részére vagy egyéb szerv részére pályázatok forrását biztosító előirányzatokból indított pályázati rendszer megismertetésének, közzétételének, a pályázati rendszert érintő döntéseket megalapozó és azok eredményeit értékelő kutatások, tanulmányok költségeire.
3. Az energiamenedzsment-eszközök közigazgatásba történő bevezetése érdekében az előirányzat forrást biztosít a lebonyolító vagy egyéb szerv részére az energiatakarékosságra ösztönző rendszerek kialakításának, épületek energiatakarékos üzemeltetését szolgáló gyakorlati eljárásrendek kidolgozásának, oktatásának, az azokkal összefüggő nemzetközi példák felmérésének, a mintaprojektek eredményei vizsgálatának, valamint európai uniós irányelvek átültetésével kapcsolatos feladatok ellátásának költségeire, valamint a fenti előirányzatok terhére finanszírozott egyedi döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátásának költségeire.
gazdasági társaság kérelem alapján biztosítható egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - beszedési megbízás - - -
63. 302846 38 Egyéb feladatok
64. 280834 1 Nemzetközi tagdíjak a) Az előirányzat célja a Minisztérium feladatkörébe tartozó nemzetközi tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségek teljesítése.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) közlekedési, energetikai, hírközlési, klímapolitikai és területfejlesztési, ipari és kereskedelmi és a Minisztérium egyéb szakterületeinek illetékességébe tartozó nemzetközi szervezet
b) központi költségvetési szerv
- - a) Az előirányzat elosztási módját az egyes tagdíjszámlák összegének nagysága határozza meg.
Az évente esedékes tagdíj összegének átutalása az adott nemzetközi szervezettől beérkező számla alapján történik az általa megadott számlaszámra.
b) -
- - - - -
65. 301624 3 Kormányzati szakpolitikai feladatok a) Az előirányzat biztosítja a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok, valamint médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások finanszírozását. Az előirányzat felhasználható továbbá felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevételéhez.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) közbeszerzésen nyertes pályázó, illetve pályázók, a legmegfelelőbb ajánlatot tevő partnerek
b) központi költségvetési szerv
- - a) részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- - - - -
66. 280845 7 Állami többletfeladatok Az előirányzat a fejezetnél év közben jelentkező olyan többletfeladatok ellátásának fedezetére szolgál, amely feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor, továbbá az előirányzat biztosít forrást egyedi támogatói döntések alapján támogatandó feladatok, programok megvalósítására. helyi önkormányzat, költségvetési szerv, civil szervezet, egyházi jogi személy, térségi fejlesztési tanács, társulás, szövetkezet, gazdasági társaság, közalapítvány kérelem alapján biztosítható egy összegben, részletekben történő kifizetéssel a kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott határidőig beszedési megbízás - - -
67. 349451 10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. szakmai feladatai a) Az előirányzat célja az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működési költségeinek finanszírozása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
68. 220361 14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása a) Az előirányzat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény által létrehozott békéltető testületek tagjai díjazásának szabályait meghatározó miniszteri rendelet szerint meghatározott mértékű díj és a békéltető testületek tevékenységével, működésével és feladatellátásával összefüggő kiadások fedezetéül szolgál.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) köztestület
b) központi költségvetési szerv
a) jogszabály vagy kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
69. 208349 15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása a) Az előirányzat forrást biztosít a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek költségvetési támogatásához. A költségvetési támogatás a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek tevékenységével kapcsolatban, így többek között az egyesületek keresetindításai költségeinek fedezetére, feladataik ellátásának elősegítésére, a fogyasztók oktatására és tájékoztatására használható fel a fogyasztói tudatosság növelése érdekében. Az előirányzat felhasználható a kiírásra kerülő pályázat lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) civil szervezet, gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- a) igénybe vehető
b) -
-
70. 351984 17 Bányabezárás a) Az előirányzat célja támogatás nyújtása
- a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. §-a alapján - a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére kötelezett részére a megszűnt állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésére, az állami szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogénkutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátására, valamint az abban történő közreműködés céljára, illetve a feladatok elvégzésével összefüggésben felmerült működési költségek fedezetének biztosítására.
Az előirányzat fedezetet biztosít a vagyongazdálkodási feladatok végrehajtása, a környezeti károk elhárítása és megelőzése érdekében szükséges, a meddő szénhidrogénkutak rétegeinek biztonságos lezárásához és a kutak felszámolásához. Az előirányzat az alábbi feladatokra használható fel:
- a kutak felszámolásához szükséges berendezések és eszközök helyszínre szállításához és telepítéséhez kapcsolódóan a meglévő utak és alapok javítása, kiegészítése,
- a szükséges eszközök és berendezések helyszínre szállítása,
- a kutak felszín alatti lezárása és felszámolása a jóváhagyott kiviteli tervek szerint.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság, központi költségvetési szerv
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
71. 367195 22 Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása Az előirányzat célja az Ős-Dráva Program keretében turistaházak építéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1838/2016. (XII. 23.) Korm. határozatban előírt feladatok ellátása. helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, szakmai érdekképviselet, szövetség, alapítvány kérelem alapján, pályázati úton biztosítható egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - beszedési megbízás - - -
72. 361006 23 Hulladék-gazdálkodási közszolgáltatók támogatása a) Az előirányzat célja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetése biztosításának támogatása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, a feladatellátásban közreműködő gazdálkodó szervezetek, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó önkormányzati társulás
b) központi költségvetési szerv
a) Korm. rendelet, kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás, zálogjog, garancia, kezesség
b) -
- a) igénybe vehető
b) -
-
73. 362062 24 A hulladék-gazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása a) Az előirányzat célja az ideiglenes közszolgáltatás működtetése biztosításának támogatása, valamint az ideiglenes közszolgáltatással összefüggő kártalanítás.
A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott célok, ideértve a rendelet 3. alcím alatt található szükségellátást is. A 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető működési és fejlesztési költségek támogatása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság, ideiglenes közszolgáltatási ellátást biztosító gazdálkodó szervezet, ideiglenes közszolgáltatással összefüggő kártalanításra jogosult gazdálkodó szervezet, költségvetési szerv
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás, zálogjog, garancia, kezesség a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága esetében az Ávr. 84. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem kerül biztosíték kikötésre
b) -
- - -
74. 375462 30 Kiemelt nemzeti emlékhely környezete rekonstrukciójának támogatása a) Az előirányzat forrást biztosít a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendeletben meghatározott támogatási rendszer működéséhez.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, társasház, lakásszövetkezet, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, ügyvéd, végrehajtói iroda, egyéni közjegyző, közjegyzői iroda, egyéni szabadalmi ügyvivő, szabadalmi ügyvivő iroda
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján, pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
a) kötelezettségvállalás dokumentumában jelzett határidőig
b) -
a) a támogatásban részesített projekthez hitelt nyújtó hitelintézet általános szerződési feltételei
szerinti bankári biztosítékok
b) -
- a) igénybe vehető
b) -
-
75. 378528 31 World Robot Olympiad megszervezésével kapcsolatos kiadások a) Az előirányzat célja a World Robot Olympiad 2019. évi magyarországi döntőjének megszervezésével kapcsolatos kiadásokkal összefüggésben költségvetési támogatás nyújtása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet, gazdasági társaság, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, felsőoktatási intézmény
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- a) igénybe vehető
b) -
-
76. 379039 32 A 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és felvezető eseményeinek támogatása a) Az előirányzat fedezetet biztosít az „Egy a természettel” Nonprofit Kft. által és részvételével megvalósítandó 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó hazai és nemzetközi vonatkozású felvezető rendezvénysorozat megrendezésével, szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos költségekre, valamint a rendezvények technikai feltételeit biztosító kiadások támogatására. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az „Egy a természettel” Nonprofit Kft. működési költségeinek biztosítására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság, költségvetési szerv, civil szervezet, egyéni vállalkozó, közalapítvány, kamara
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
77. 379139 33. Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet közműfejlesztéseinek támogatása a) Az előirányzat fedezetet biztosít
a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közmű fejlesztési projektek megvalósítására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) helyi önkormányzat
b) központi költségvetési szerv
a) Korm. határozat kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
78. 280867 34 Fejezeti Általános Tartalék Az előirányzat a fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő feladatok, likviditási problémák megoldására szolgál. államháztartáson belüli és kívüli szervezetek - - egy összegben - - - - -
79. 379206 35Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása a) Az előirányzat célja gazdasági társaságok működésével és feladatellátásával összefüggésben költségvetési támogatás nyújtása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak biztosítására.
a) gazdasági társaság
b) központi költségvetési szerv
a) Korm. határozat kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
a) a kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott határidőig
b) -
a) beszedési megbízás
b) -
- - -
80. 197117 63 Magyar találmányok külföldi bejelentése Az előirányzat
a) találmányok, növényfajták, használati minták oltalmának külföldön történő megszerzésére, fenntartására és megújítása költségeinek biztosítására,
b) a magyar szellemi termékek hasznosításának elősegítésére, a külföldön értékesített magyar áruk utánzásának megakadályozására szolgáló kiadások költségeinek fedezetére szolgál.
természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó kérelem alapján - egy összegben - beszedési megbízás - - -
81. 375695 64 Belgazdasági feladatok
82. 338151 1 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása a) Az előirányzat fedezetet biztosít a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésének és feladatellátásának a támogatására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (szakmai kamara), köztestület
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
83. 257256 2 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatoknak a védelmi felkészítési és a gazdaságmozgósítási feladatokkal kapcsolatos teendői finanszírozására szolgál - az Alaptörvényben meghatározott különleges jogrend esetén - az ágazatok működőképességének, a lakosság ellátásának, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a szövetséges fegyveres erők szükségleteinek kielégítése céljából. Az előirányzat terhére a különleges jogrend során felmerülő igények kielégítéséhez szükséges, a Kormány által meghatározott hadiipari kapacitások biztosításához és fenntartásához - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben és a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek szerint - nyújtható támogatás. gazdasági társaság kérelem alapján biztosítható egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - beszedési megbízás - - -
84. 281234 3 Nemzetközi szabványosítási feladatok a) Az előirányzat támogatást biztosít a Magyar Szabványügyi Testület nemzetközi feladatainak, továbbá a szabványokhoz történő kedvezményes hozzáférés biztosításával összefüggő feladatainak ellátására, az online szabványkönyvtár előfizetésének kedvezményessé tételére és informatikai fejlesztésének támogatására valamint a szabványok magyar nyelvre történő fordítási költségeinek fedezetére.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) Magyar Szabványügyi Testület (köztestület)
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
85. 367895 4 Irinyi terv végrehajtása
86. 359662 1 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai a) Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként meghatározott ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek hozzájárulnak a kiemelt feldolgozóipari ágazatok növekedéséhez.
Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:
1) kapacitásbővítés,
2) új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon,
3) termékkínálat bővítése,
4) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
5) termékek piacra vitele,
6) kutatási és fejlesztési tevékenység,
7) a 6) és 8) ponthoz kapcsolódó iparjogvédelem,
8) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 95-97. §-a szerinti innovációs partnerségi eljárás lebonyolításának a megvalósítása,
9) az 1)-5) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
10) az 1)-5) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, európai részvénytársaság, európai szövetkezet
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás mellett:
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, készfizető kezesség vagy óvadék
b) -
- a) igénybe vehető
b) -
-
87. 368417 2 Beszállítói-fejlesztési Program A) 1. Az előirányzat célja a Beszállító-fejlesztési Program keretében meghatározott fejlesztések támogatása. Támogatás az integrátor vállalatnak (a továbbiakban ezen előirányzat esetén: integrátor) és hozzá a program keretében együttműködési megállapodással kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtható. Támogatás akkor nyújtható, amennyiben egy integrátor legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással köt együttműködési megállapodást és így legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozás igényel támogatást. Egy integrátor és a hozzá kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozások által együttesen megvalósítandó fejlesztések ezen előirányzat keretében összefoglalóan projektnek minősülnek, amely az egyes mikro-, kis- és középvállalkozások és az integrátor által megvalósítandó részprojektekből állnak össze. Amennyiben egy integrátor már legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással támogatási kérelmet benyújtott, akkor a kérelem benyújtását követően az adott integrátorhoz kapcsolódó további beszállító(k) csatlakozhat(nak) a projekthez anélkül, hogy az integrátornak újra kérelmet kellene benyújtania.
2. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) kapacitásbővítés,
b) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,
c) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
d) termékkínálat bővítése,
e) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
f) menedzsmentfolyamatok optimalizálása,
g) humán erőforrás fejlesztése, képzés, továbbképzés, tanácsadás formájában,
h) minősítés megszerzésére irányuló szervezetfejlesztés,
i) kutatási és fejlesztési tevékenység,
j) iparjogvédelem,
k) az a)-e) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
l) az a)-e) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.
A) mikro-, kis- és középvállalkozás, gazdasági társaság
B) központi költségvetési szerv
A) kérelem alapján
B) -
A) biztosítható
B) -
A) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
B) -
- A) beszedési megbízás pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia,
pénzügyi intézmény vagy biztosító
által vállalt készfizető kezesség, óvadék
B) -
A) IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
B) -
- -
3. A 2. pontban foglalt támogatandó tevékenység által megvalósuló részprojektek a beszállítói képességek javítását kell, hogy szolgálják az alábbiak közül legalább egy területen:
- minősített beszállítói státusz elérése,
- innovációs és gyártástechnológiai kapacitáshiány oldása (a beszállítók felkészítése arra, hogy a tesztelési, gyártástechnológiai és minőségbiztosítási rendszereik technológiai fejlesztése optimális módon történjen),
- a beszállító munkaerő-állományának felkészítése egyrészt a beszállítói státuszból adódó feladatokra, valamint általában az érintett iparágban felmerülő új kihívásokra.
4. A 2. pontban foglalt támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték,
c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő hasznosítása,
d) jelentős teljesítménynövekedés,
e) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
f) hatékonyabbá válik a termelésben az anyagáramlási folyamata,
g) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztése,
h) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele,
i) szervezeti, illetve menedzsmentfolyamatok optimalizálása,
j) hatékonyság növelése a vállalkozás valamely termelési vagy működési folyamatában,
k) a vállalkozás az Ipar 4.0 fejlettségi szintjét javítja.
B) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
88. 367906 3 Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként meghatározott járműiparon belül a kötöttpályás járműgyártás fejlesztésének megvalósítása. Az előirányzat terhére a Millenniumi földalatti és Fogaskerekű
a) prototípusának tervezése,
b) prototípusainak gyártásának elindítása kerül finanszírozásra.
költségvetési szerv, gazdasági társaság, amely rendelkezik olyan tapasztalattal, ami alkalmassá teszi a járművek prototípusának megtervezésére és a gyártáshoz szükséges tervek elkészítésére kérelem alapján biztosítható egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - beszedési megbízás, bankgarancia, óvadék,
biztosítók által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
- - -
89. 368428 4 Ipar 4.0. program a) Az előirányzat célja a magyar ipar versenyképességének erősítése az Ipar 4.0. technológiák alkalmazásával, a vállalati folyamatok teljes körére kiterjedően, valamint Ipar 4.0 koncepcióba illeszkedő folyamatok hatékonyságát növelő technológia adaptálását elősegítő stratégiai jelentőségű, országos hatású vállalati programok támogatása. Az előirányzatból nyújtandó támogatás által az alábbi területeken megvalósuló fejlesztések, együttműködések és hálózatok kialakítása valósulhat meg:
- vállalati folyamatok hatékonyságát növelő technológiák adaptálása, széles körű elterjesztése,
- gyártáshoz kapcsolódó belső logisztikai folyamatok automatizálása, horizontális és vertikális rendszerintegráció,
- felhőalapú technológiák továbbfejlesztése, felhasználása a gyártási és logisztikai folyamatokban,
- intelligens mechatronikai rendszerek (autonóm robotok, autonóm járművek) kialakítása, rendszerbe állítása a gyártás és logisztika területén,
- additív gyártási technológiák alkalmazása, továbbfejlesztése,
- mesterségesintelligencia-támogatási program magalapozását szolgáló alkalmazásfejlesztés és szoftverfejlesztés, a tanuló gépek, robotok tesztelésének, betanításának támogatása, demonstrációs fejlesztő- és szolgáltatóközpontok kialakításának ösztönzése, valamint a létrejött demonstrációs és fejlesztőközpontok pilotprojektjeinek elősegítése európai programokhoz,
- az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform munkacsoportja által kidolgozott koncepció alapján megvalósuló projektek.
Az előirányzat tartalmazza a lebonyolításával kapcsolatos költségeket is.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) gazdasági társaság; felsőoktatási intézmény; államilag elismert szakképző iskolának minősülő köznevelési intézmény;
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerinti kutatóhely
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján, pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben történő kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás, biztosító vagy pénzügyi intézmény által vállalt garancia, biztosító vagy pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség, óvadék
b) -
- a) igénybe vehető
b) -
-
90. 372728 5 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás A) 1. Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatással az építőipari kis- és középvállalkozások, továbbá 5-9 fő létszámú, főtevékenységként tervezési tevékenységet ellátó mikrovállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek, újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak finanszírozása, mely által a vállalkozások hatékonysága, termelékenysége javul.
Egy kis- és középvállalkozás által megvalósítandó fejlesztés ezen előirányzat keretében összefoglalóan projektnek minősül. A támogatandó tevékenység az alábbi területek valamelyikéhez kapcsolódik:
- Építőipari tevékenység, valamint olyan mérnöki műszaki tevékenység, mely az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához elválaszthatatlanul kapcsolódik.
- Egyes építési termékek gyártása, valamint egyéb feldolgozóipari tevékenység, mely az építőanyag-gyártási tevékenység megvalósításához elválaszthatatlanul kapcsolódik.
2. Az előirányzat terhére egy kedvezményezett részére kis- és középvállalkozások esetén legalább 25 millió forint összegű, mikrovállalkozások esetén legalább 8 millió forintösszegű támogatás nyújtható.
A támogatásintenzitás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényében.
3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,
b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
d) információstechnológia-fejlesztés,
e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how-beszerzések,
f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
g) immateriális javak beszerzése,
h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.
4. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység által megvalósuló projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.
5. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős teljesítménynövekedés,
c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele.
B) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
A) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti kis- és középvállalkozások, továbbá 5-9 fő létszámú, főtevékenységként tervezési tevékenységet ellátó mikrovállalkozások a kezelőszervi feladatokat ellátó gazdasági társaság
B) központi költségvetési szerv
A) kérelem alapján
B) -
A) biztosítható
B) -
A) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
B) -
- A)
a)
beszedési megbízás
b) óvadék,
c) a) pont vagy b) pont szerinti biztosíték mellett, amennyiben a támogatás a
200,0 millió forintot meghaladja, 200,0 millió forint feletti összeg tekintetében pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia,
d) a) pont vagy b) pont szerinti biztosíték mellett, amennyiben a támogatás a 200,0 millió forintot meghaladja, 200,0 millió forint feletti összeg tekintetében pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség
B) -
A) ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
B) -
- -
91. 359728 7 Jedlik Terv Az előirányzat fedezetet biztosít
a) az elektromos meghajtású gépjármű megvásárlásának támogatására,
b) töltőinfrastruktúra kiépítésére,
c) az. elektromobilitási tevékenység támogatására,
d) az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó működési költségekre,
e) az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó fizetési, elszámolási és kontrollrendszer kiépítésére és működtetésére,
f) az elektromobilitáshoz, energiahatékonysághoz kapcsolódó tanulmányok, tervek, koncepciók kidolgozásának a finanszírozására,
g) az elektromobilitáshoz, energiahatékonysághoz kapcsolódó marketing- és promóciós tevékenység kiadásaira.
természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, társasház, lakásszövetkezet, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, ügyvéd, végrehajtói iroda, egyéni közjegyző, közjegyzői iroda, egyéni szabadalmi ügyvivő, szabadalmi ügyvivő iroda kérelem alapján, pályázati úton biztosítható egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - beszedési megbízás, zálogjog, garancia, kezesség, óvadék, törzskönyvi bejegyzés - igénybe vehető -
92. 329828 8 MKIK támogatása Az előirányzat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyes közfeladatainak költségvetési támogatására szolgál. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (köztestület) kérelem alapján biztosítható egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - beszedési megbízás - - -
93. 375706 65 Munkaerőpiaci és képzési feladatok
94. 359084 1 Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása a) Az előirányzat forrást biztosít
- a Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatás keretében megszervezett képzések kapcsán felmerült kiadásokhoz a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról szóló miniszteri rendelet alapján,
- a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének támogatásával kapcsolatban a lebonyolító szervnél felmerülő kiadásokhoz, legfeljebb a tárgyévi eredeti előirányzat 1%-ának mértékéig.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá
a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
központi költségvetési szerv, gazdasági társaság a) miniszteri rendelet alapján, kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- - - a) igénybe vehető
b) -
-
95. 352240 2 Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások Az előirányzat forrást biztosít
- a szakképzési rendszer átalakításával összefüggő kiadásokra,
- a Szakképzési Centrumokhoz kapcsolódó felújítások, fejlesztések, beruházások támogatására,
- a lemorzsolódással veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és szakképzési centrumban középfokú oktatásban részt vevő tanulói csoportok számára komplex
- pedagógiai, szociális, egészségügyi, kulturális - fejlesztési program megvalósításának támogatására.
gazdasági társaság, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, központi kezelésű előirányzat, civil szervezet jogszabály alapján, kérelem alapján, pályázati úton biztosítható egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - beszedési megbízás - igénybe vehető -
96. 362028 3 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése a) Az előirányzat forrást biztosít a KILÁTÓ Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő Központ működéséhez, szakmai tevékenységének ellátásához szükséges támogatásra, valamint a működéséhez szükséges ingatlanok fejlesztésére, felújítására és eszközfejlesztésre.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá
a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) egyházi jogi személy, civil szervezet, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- a) igénybe vehető
b) -
-
97. 381984 4 Dunakeszi alap- és középfokú oktatási intézmények, kulturális központ fejlesztés előkészítése Az előirányzat forrást biztosít a Dunakeszi alap- és középfokú oktatási intézmények, kulturális központ fejlesztés előkésztésére. helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, civil szervezet, gazdasági társaság kérelem alapján biztosítható egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - beszedési megbízás - -
98. 375839 66 Kutatási és fejlesztési feladatok
99. 375840 1 MTA kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatása a) Az előirányzat fedezetül szolgál az MTA kutatóintézetek és kutatóhelyek kutatási programjainak támogatására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) MTA kutatóintézetek, központi költségvetési szerv
b) -
a) kérelem alapján, pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
100. 375862 3 Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások támogatása a) Az előirányzat fedezetet biztosít az MTA kutatóintézetek infrastrukturális fejlesztésének, valamint felújításainak támogatására.
b) Az előirányzat célja továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő költségek, kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a) MTA kutatóintézetek, központi költségvetési szerv
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján, pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
101. 375917 7 Felsőoktatási kiválósági programok támogatása a) Az előirányzat a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program, az Új Nemzeti Kiválóság Program, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia támogatásának, valamint az egyéb innovációs ágazati feladatok a fedezetére biztosít forrást.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) felsőoktatási intézmény, központi költségvetési szerv
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján, pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
a) Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
b) -
- -
102. 379640 8 Kiválósági Programok támogatása a) Az előirányzat célja a Tématerületi Kiválósági Programok támogatása.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) MTA kutatóintézet, központi költségvetési szerv, felsőoktatási intézmény, kutatási tevékenységet végző gazdálkodó szervezet, állami vagy állami fenntartású kutatóintézet, állam által létrehozott alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény és kutatóintézet
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján, pályázati úton
b) -
a) biztosítható a) egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
a) Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
b) -
- -
103. 379651 9 ELI-ALPS lézeres kutatóközpont támogatása Az előirányzat fedezetet biztosít a Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott feladatok és ennek keretében a Molekuláris Ujjlenyomat Vizsgáló Központ (Centre for Molecular Fingerprinting) pilot projekt, valamint a Szegedi Tudományegyetem, az Ecole Politechnique, Paris és a University of California együttműködésében elindított transzmutációs projekt megvalósítására. gazdasági társaság,
felsőoktatási intézmény
kérelem alapján biztosítható egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - államháztartáson kívüli szervezet (a továbbiakban: Áh-n kívüli) kedvezményezett esetén beszedési megbízás - - -
104. 379884 10 Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása a) Az előirányzat fedezetül szolgál az oktatás, tudományos kutatási tevékenységek és az ezzel összefüggő feladatok, valamint a felsőoktatási tevékenység és az ezeket szolgáló funkcionális és szolgáltató tevékenységek finanszírozására.
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására.
a) alapítvány, felsőoktatási intézmény
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
105. 381939 67 Felsőoktatási feladatok
106. 333795 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása a) Az előirányzat biztosítja az egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási intézmények, valamint a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok feladatmutatóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott költségvetési támogatását, valamint az intézmények részére speciális feladatokhoz nyújtandó támogatás összegét.
Az előirányzat tartalmazza az egyes, más fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási intézmények költségvetési támogatását is.
b) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a) egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási intézmények, egyházi jogi személyek, valamint a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok, más fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási intézmény
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
107. 302891 2 Felsőoktatás speciális feladatai Az előirányzat fedezetet biztosít a felsőoktatási intézménybe felvételt vagy átvételt nyert hátrányos helyzetű hallgató által igénybe vehető, a tanulmányai során a felkészüléséhez segítséget nyújtó mentorprogram lebonyolításához. Támogatást biztosít olyan speciális feladatok támogatására, amelyek a feladatmutatóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott támogatás által fedezni kívánt célok megvalósulását segítik elő, valamint olyan speciális feladatok támogatására is, amelyek a felsőoktatási intézmények keretében nem valósíthatók meg. Fedezetet biztosít olyan testületek, gazdasági társaságok, szervezetek, egyesületek támogatására, amelyek segítik a felsőoktatási szakterület munkáját. Az előirányzat támogatást nyújt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben előírt feladatok végrehajtásához.
Az előirányzat támogatást nyújt felsőoktatási szakmai elemzések készítéséhez, felsőoktatási információs rendszerek és nyilvántartások működési költségéhez, kapcsolódó adatintegrációs tevékenységek ellátásához, valamint a TÁMOP 4.1.3/08/01 és TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 lezárult kiemelt projekt fenntartási kötelezettségeiből fakadó működési és licencköltségekhez, pályakövetéséhez szükséges adatfelmérő, adatnyilvántartó és adatintegrációs rendszerek összekapcsolásához, működtetéséhez, fejlesztéséhez, szakmai kiadványok készítéséhez. Az előirányzat biztosítja a TÁMOP-4.2.5-09 és TÁMOP 4.2.5.B-11/1-2011-0001 projektek keretében fejlesztett, fenntartási kötelezettséggel érintett tartalomszolgáltatási, digitális könyvtár üzemeltetési feladatok ellátását.
Az előirányzat a felsőoktatási intézményekben, szakkollégiumokban folyó magas színvonalú, a tudásalapú elitképzést kiemelt feladatként kezelő tehetséggondozási tevékenység fenntartásához való állami hozzájárulás; szakmai programok, infrastrukturális beruházások, informatikai fejlesztések, egyéb működési kiadások támogatásához nyújt fedezetet.
Az előirányzat támogatást nyújt a magyar állampolgár külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányaihoz.
központi költségvetési szerv, országos szakértői testület, jogi személynek minősülő egyéb szervezet, gazdasági társaság, civil szervezet, köztestület, közalapítvány, nem állami felsőoktatási intézmény, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy kérelem alapján pályázati úton biztosítható egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - Áh-n kívüli kedvezményezett esetén beszedési megbízás - - -
108. 340639 3 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap Az előirányzat a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról szóló 1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat alapján az állami felsőoktatási intézmények struktúraátalakításához, valamint a struktúraátalakítás igényével érintett intézmények működőképességének fenntartásához és konszolidációjához biztosít támogatást. állami felsőoktatási intézmények kérelem alapján pályázati úton egyéb: a felosztásra a Pénzügy-
minisztériummal egyetértésben hozott támogatási döntés alapján kerül sor.
biztosítható egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - - - - -
109. 348651 4 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen A Francia Egyetem fokozatos kialakításának megvalósítása. állami felsőoktatási intézmény kérelem alapján biztosítható egy összegben - - - - -
110. 353795 5 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok Az egyes PPP konstrukcióban megvalósult felsőoktatási létesítményekkel kapcsolatos intézkedések megtételéről szóló 1341/2015. (V. 27.) Korm. határozat alapján az állami felsőoktatási intézmények PPP beruházásaihoz kapcsolódó kiváltási feladatok támogatása. központi költségvetési szerv kérelem alapján biztosítható egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - - - - -
111. 375262 6 Szegedi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése A Szegedi Tudományegyetem egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása, különös tekintettel a Zeneművészeti Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, képalkotó diagnosztikai eszközpark beszerzése, idegsebészet, szemészet, arc-állcsont sebészet, fül-orr-gége szakterület és a speciális fej-onkológia egy telephelyre történő költöztetése. központi költségvetési szerv kérelem alapján biztosítható egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - - - - -
112. 295002 7 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása a) A fejezeti kezelésű előirányzat a következő ösztöndíjazási, felsőoktatási feladatok, programok ellátásához nyújt fedezetet, illetve biztosít hozzájárulást:
- magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert külhoni magyar hallgatók, doktoranduszok és felsőoktatási oktatók támogatása, tanulmányaik/oktatási-kutatási tevékenységük elősegítése;
- szakkollégiumi képzéshez, szülőföldi szakkollégiumok működtetéséhez, képzési feladatok ellátásához hozzájárulás, valamint szakkollégiumi ösztöndíjak biztosítása és magyarországi előkészítő képzés támogatása;
- határon túli magyar köz- és felsőoktatáshoz, valamint magyar kisebbséghez kapcsolódó tudományos-kutatói tevékenység támogatása;
- határon túli magyar diákok kollégiumi elszállásolásának támogatása, lakhatási feltételeinek javítása;
- határon túli magyar diák- és hallgatói szervezetek tevékenységének támogatása, fejlesztése;
- a határon túli magyar felsőoktatással
kapcsolatos tájékoztató, tehetséggondozó tevékenységet végző szervezetek működésének és programjainak támogatása;
- határon túli felsőoktatási intézmények, illetve a hozzájuk köthető, tevékenységüket segítő határon túli és magyarországi szervezetek, valamint magyarországi felsőoktatási intézmények székhelyen kívüli képzésének működési, fejlesztési és programköltségeihez hozzájárulás;
- határon túli oktatási és kulturális területen tevékenykedő magyarországi és határon túli szervezetek programjainak, működésének, fejlesztésének támogatása;
- határon túli felsőoktatási képzési kínálat bővítéséhez, átalakításához kapcsolódó működési, fejlesztési, beruházási célú tevékenységek támogatása;
- hallgatói és oktatói mobilitási, valamint egyéb ösztöndíjprogramok támogatása, illetve lebonyolítása.
b) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a) civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli természetes személy, határon túli egyesület, határon túli szervezet, határon túli intézmény, külföldi személy vagy külföldi szervezet, határon túli és magyarországi köz- és felsőoktatási intézmények, határon túli egyházi jogi személy és intézménye
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján pályázati úton
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) nem határon túli Áh-n kívüli szervezet esetén beszedési megbízás
b) -
- a) igénybe vehető
b) -
-
113. 302913 8 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok a) Kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó együttműködések a köz- és felsőoktatási tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi konferenciák, rendezvények, találkozók támogatása. Nemzetközi oktatási képzési módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítése. Anyanyelvi vendégtanár programok támogatása. Kétoldalú együttműködés keretén belül a fentiekben részletezett programok megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására az Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány, a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány részére az alapító okiratokban meghatározott feladatok támogatása. Külföldi egyetemeken vendégtanári álláshelyek biztosításához hozzájárulás.
b) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a) közalapítvány, civil szervezet, költségvetési szerv, gazdasági társaság, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, felsőoktatási intézmény
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) nem határon túli Áh-n kívüli kedvezményezett esetén beszedési megbízás
b) -
- - -
114. 302924 9 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok a) Nemzetközi, európai uniós tagságból következő oktatási és képzési programok koordinálása. Az EU Erasmus+ programja (2014-2020), Európa a polgárokért program (2014-2020), Nemzeti Europass Központ működtetése, az Európai Felsőoktatási Térség megvalósítását támogató feladatok, ACES (Academy of Central European Schools - Közép-Európai Iskolák Akadémiája) program, az Erasmus Alumni és az ECVET hálózat működtetése, EU-s programokhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési és esélyegyenlőségi feladatok ellátása, CEEPUS (Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram), továbbá az EU oktatási szakpolitikáihoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, szakmai projektek koordinálása, idegennyelv-oktatás fejlesztését célzó feladatok (pl. Európai Nyelvi Díj), az Minisztérium támogatásával benyújtott pályázatok nemzeti önrészének biztosítása. A College of Europe képzések kapcsán felmerülő feladatok forrásának biztosítása. Nemzetközi programokhoz kapcsolódó szakdiplomáciai feladatok ellátása.
b) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása.
a) Tempus Közalapítvány, költségvetési szerv
b) központi költségvetési szerv
a) kérelem alapján
b) -
a) biztosítható
b) -
a) egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
b) -
- a) beszedési megbízás
b) -
- - -
115. 338328 10 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem történeti orgonáinak restaurálásához nyújtott támogatás. központi költségvetési szerv kérelem alapján biztosítható egy összegben - - - - -
116. 343406 11 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása A Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakításához nyújtott támogatás: 3M (Műhelyház, Műteremház, Médiaház), Kutatóbázis, Akadémiai Épület, Főépület, Gondűző, Szintalatti beépítések, Zöld terület kialakítása a „B” épület újjáépítése, kiegészítő technológia biztosítása; BME „Z” épületben ideiglenes tartózkodási hely kialakítása (költözés és visszaköltözés). központi költségvetési szerv kérelem alapján biztosítható egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - - - - -
117. 380362 12 Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása Az előirányzat biztosítja a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum infrastrukturális fejlesztésének támogatását. helyi önkormányzat kérelem alapján biztosítható egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - beszedési megbízás - - -
118. 295357 13 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Az előirányzat támogatást nyújt a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Közalapítvány, és az általa fenntartott Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem működéséhez. közalapítvány kérelem alapján biztosítható egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel - beszedési megbízás - - -

2. melléklet a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére