A jogszabály mai napon ( 2023.06.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

56/2021. (XI. 19.) ITM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2021. évi mértékéről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2a) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2021. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 4530 forint/óra.

2. § A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

5. § E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

6. § * 

1. melléklet az 56/2021. (XI. 19.) ITM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

A B
1. Megnevezés A vállalkozások 2020. évi tényadataiból egy munkaórára számított érték,
Ft/óra
2. Alapbér [2021. évben havi 219 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és
174 munkaórával számolva]
1259
3. Pótlékok, kiegészítő fizetés 419
4. Foglalkoztatói járulékok:
- Szociális hozzájárulási adó 15,5%
- Szakképzési hozzájárulás 1,5%

260
25
5. Szállásköltség 23
6. Csoportos személyszállítás 298
7. Védőruha, védőfelszerelés 15
8. Munkahelyi szociális szolgáltatás 59
9. Munkaegészségügyi szolgáltatás 75
10. Munkavédelmi költség 24
11. Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége 998
12. Rezsianyag, munkahelyi energia költség 47
13. Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége 14
14. Szerszámhasználat 20
15. Értékcsökkenési leírás 63
16. Nyomtatvány, írószer 3
17. Postaköltség 3
18. Telefonköltség 5
19. Bankköltség 15
20. Egyéb szolgáltatás:
- minőségbiztosítás, környezetvédelem

2
21. Kötelező adó, járulék:
- iparűzési adó 2%
- innovációs járulék 0,3%

81
1
22. Biztosítások 12
23. 2-22. sor összesen 3721
24. Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) 87,16%
25. Improduktív órák költsége [23. sor összesen × (1,00 - 0,8716)] 478
26. Veszteségidő aránya 6,50%
27. Veszteségidő költsége (23. sor összesen × 0,065) 242
28. Elvárt eredmény 2,00%
29. Elvárt eredmény értéke (23.+25.+27. sor összesen × 0,02) 89
30. Mindösszesen 23.+25.+27.+29. sor 4530