A jogszabály mai napon ( 2024.05.23. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.VI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

FONTOS! A jogszabály egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.

22/2022. (VII. 29.) BM rendelet

a 2022/2023. tanév rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), f), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) - fenntartóra tekintet nélkül -

aa) az iskolákra,

ab) a kollégiumokra,

ac) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, továbbá a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekre,

ad) a többcélú köznevelési intézmények iskoláira és kollégiumaira, [a továbbiakban az a)-d) pontban foglaltak együtt: nevelési-oktatási intézmény],

ae) az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózataira,

b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra,

d) a tankerületi központokra és a Klebelsberg Központra,

e) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,

f) a pedagógusokra,

g) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőkre, a műszaki, kisegítő és az egyéb munkakört betöltőkre, valamint

h) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

2. A tanév, a tanítási év

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2022/2023. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2023. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvanhárom nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc, gimnáziumban és szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma. * 

(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középfokú iskolákban 2023. május 4.,

b) a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2023. május 31.

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2023/2024. tanítási évben történő feldolgozásáról.

(5) A tanítási év lezárását követően az iskola - ha az iskola fenntartója azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja - a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

(6) A 2022/2023. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2022/2023. tanévre 2022. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

(7) Az EFOP-3.7.1-17 „Aktívan a tudásért” projektben felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2022/2023. tanévre 2022. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

3. § Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját - a tanítási év első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg.

4. § (1) A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

(2) Az első félév és tanítási év utolsó napját, a középiskolában a május-júniusi szóbeli érettségi vizsgaidőszak utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskolák a nevelőtestületi értekezleten elvégzik a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

5. § Ha az iskola ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt az iskola működtetése nem lehetséges, az iskola igazgatójának jelzése alapján a köznevelésért felelős miniszter az érintett iskolában, feladatellátási helyen, évfolyamon vagy osztályban határozott időre tantermen kívüli, digitális munkarendet rendelhet el.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

6. § A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában négy, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc, az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatban négy munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből - az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat kivételével - egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

7. § (1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő). * 

(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd). * 

(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

(4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával - heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)-(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolák - szükség esetén - gondoskodnak a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

4. Az általános iskolai beiratkozás és a középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése

8. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20-21-én kell beíratni.

9. § A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. A vizsgák rendje

10. § (1) Az érettségi vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

(3) A szakgimnáziumban és a szakiskolában a képesítő vizsgák időpontját a köznevelésért felelős miniszter 2022. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal honlapján.

6. A témahetek és a témanap megszervezése

11. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek és témanap időpontjai:

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6-10. között,

b) Digitális Témahét 2023. március 27-31. között,

c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24-28. között,

d) Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez, témanaphoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti.

7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

12. § (1) A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor:

a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a 6-11. évfolyamokon;

b) a miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a bemeneti célnyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint kimeneti célnyelvi mérés a 6-8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;

c) a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés a 6-8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri;

d) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4-5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.

(2) Az a)-c) pont szerinti méréseken a tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló az egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika mérésen, a másik mérési napon a természettudományi mérésen és az adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérésen vesz részt, a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint. A d) pontban szereplő mérésben érintett tanulók egy mérési napon vesznek részt.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák a bemeneti mérések esetében 2022. szeptember 23-ig, a kimeneti mérések esetében 2022. november 30-ig a Hivatal által meghatározott módon küldik meg a Hivatal részére.

(4) Azok az iskolák, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, a (3) bekezdésben szereplő adatszolgáltatás során egyénenként jelzik, hogy melyek azok a tanulók, akik számára a matematika mérőeszközt a Hivatal a nemzetiség nyelvén biztosítsa. Ezek a tanulók a matematika mérést a nemzetiség nyelvén teljesítik.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között kerül sor. A kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor.

(6) A méréseket a Hivatal által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett - digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

(7) Az iskolák az (1) bekezdésben meghatározott bemeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat legkésőbb december 9-ig, a kimeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat 2023. június 15-ig küldik meg a Hivatal részére a Hivatal által meghatározott módon.

(8) A nemzetközi mérési feladatokban az iskolák és tanulóik a Hivatal felkérése alapján vesznek részt.

(9) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2022. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2022. október 28-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskolák a kiválasztott tanulókkal 2022. december 9-ig elvégzik.

(10) Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára - a felnőttoktatásban tanulók kivételével - 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján, a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett - digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. A vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. október 17-éig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(11) A 2022/2023. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2023. január 9. és 2023. május 12. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

13. § (1) 2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az Nkt. 27. § (11) bekezdésében foglalt mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra keretében történő megszervezését és annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának módjait és dokumentálását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2023. június 30-ig küldi meg a köznevelésért felelős miniszter részére.

8. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

15. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelethez

I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok

1. A 2022. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák

A B C
1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2022. október 14., 8.00
3. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv 2022. október 17., 8.00
4. földrajz földrajz 2022. október 17., 14.00
5. matematika matematika 2022. október 18., 8.00
6. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2022. október 18., 14.00
7. történelem történelem 2022. október 19., 8.00
8. francia nyelv francia nyelv 2022. október 19., 14.00
9. angol nyelv angol nyelv 2022. október 20., 8.00
10. kémia, gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek kémia, honvédelmi alapismeretek, természettudomány, pszichológia 2022. október 20., 14.00
11. ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak, vizuális kultúra ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak, vizuális kultúra 2022. október 21., 8.00
12. filozófia filozófia 2022. október 21., 14.00
13. német nyelv német nyelv 2022. október 24., 8.00
14. belügyi rendészeti ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret belügyi rendészeti ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret 2022. október 24., 14.00
15. informatika, digitális kultúra informatika, digitális kultúra 2022. október 25., 8.00
16. orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek 2022. október 25., 14.00
17. olasz nyelv olasz nyelv 2022. október 26., 8.00
18. biológia, közigazgatási ismeretek, társadalomismeret biológia 2022. október 26., 14.00
19. spanyol nyelv spanyol nyelv 2022. október 27., 8.00
20. fizika, ének-zene fizika, ének-zene, művészettörténet 2022. október 27., 14.00

2. A 2022. évi október-novemberi szóbeli érettségi vizsgák

A B C
1. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont
2. szóbeli vizsgák - 2022. november 10-14.
3. - szóbeli vizsgák 2022. november 21-25.

3. A 2023. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A B C
1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű érettségi írásbeli vizsga Időpont
2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2023. május 5., 8.00
3. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv 2023. május 8., 9.00
4. matematika matematika 2023. május 9., 9.00
5. történelem történelem 2023. május 10., 9.00
6. angol nyelv angol nyelv 2023. május 11., 9.00
7. német nyelv német nyelv 2023. május 12., 9.00
8. - informatika, digitális kultúra 2023. május 15., 8.00
9. ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek 2023. május 15., 14.00
10. biológia biológia 2023. május 16., 8.00
11. társadalomismeret, közigazgatási ismeretek - 2023. május 16., 14.00
12. ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak 2023. május 17., 9.00
13. kémia kémia 2023. május 18., 8.00
14. földrajz földrajz 2023. május 18., 14.00
15. orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek 2023. május 19., 8.00
16. gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek honvédelmi alapismeretek, természettudomány, pszichológia 2023. május 19., 14.00
17. informatika, digitális kultúra - 2023. május 22., 8.00
18. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2023. május 22., 14.00
19. fizika fizika 2023. május 23., 8.00
20. vizuális kultúra vizuális kultúra 2023. május 23., 14.00
21. francia nyelv francia nyelv 2023. május 24., 8.00
22. filozófia filozófia 2023. május 24., 14.00
23. spanyol nyelv spanyol nyelv 2023. május 25., 8.00
24. mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma 2023. május 25., 14.00
25. olasz nyelv olasz nyelv 2023. május 26., 8.00

4. A 2023. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák

A B C
1. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont
2. szóbeli vizsgák - 2023. június 7-14.
3. - szóbeli vizsgák 2023. június 19-30.

2. melléklet a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2022/2023. tanévben

A B
1. Határidők Feladatok
2. 2022. szeptember 9. A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.
3. 2022. szeptember 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
4. 2022. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében - a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
5. 2022. október 20. A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
6. 2022. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
7. 2022. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja.
8. 2022. november 16. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
9. 2022. december 2. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.
10. 2022. december 9. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.
11. 2022. december 9. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.
12. 2023. január 19. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.
13. 2023. január 20. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.
14. 2023. január 21. Az általános felvételi eljárás kezdete.
15. 2023. január 21. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.
16. 2023. január 31. 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
17. 2023. február 1. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
18. 2023. február 10. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
19. 2023. február 10. Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és a köznevelésért felelős miniszter bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
20. 2023. február 22. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
21. 2023. február 27. - március 14. A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.
22. 2023. március 17. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
23. 2023. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
24. 2023. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a Hivatalnak.
25. 2023. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
26. 2023. április 3. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
27. 2023. április 13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.
28. 2023. április 21. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
29. 2023. április 28. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
30. 2023. május 8-19. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
31. 2023. május 8. - augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
32. 2023. május 19. A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
33. 2023. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
34. 2023. június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba.