Magyar

 

ISRE 2410

2410. TÉMASZÁMÚ ÁTVILÁGÍTÁSI MEGBÍZÁSOKRA VONATKOZÓ STANDARD
AZ ÉVKÖZI PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓKNAK A GAZDÁLKODÓ FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓJA ÁLTAL VÉGREHAJTOTT ÁTVILÁGÍTÁSA

(A 2006. december 15-én vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások átvilágítására hatályos. Korábbi alkalmazás megengedett) * 

A magyar fordítás alapjául szolgáló eredeti angol nyelvű IFAC kiadvány megtekinthető a következő linken: 2016-2017 Handbook

Magyar nemzeti standardként a 2018. december 15-én, vagy azt követően kezdődő időszakra vonatkozó évközi pénzügyi információk átvilágítására kell alkalmazni.

A 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása” című Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standardot az „Előszó a minőségellenőrzésre, a könyvvizsgálatra, a bizonyosságot nyújtó és az egyéb kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardokhoz” kontextusában kell olvasni, amely ismerteti az Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standardok alkalmazását és hatókörét.
Az alábbi szövegben az Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standardokra való hivatkozás jelzi, hogy az Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Standardok az Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standardokon alapulnak, azok teljes körű fordítását tartalmazzák. Ahol az alábbi szöveg az Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standardokat említi, ott a jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Standardokat kell érteni. A jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Standardban az Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standardoktól való eltérések az egyes sorszámozott bekezdések után a bekezdés sorszámát és egy betű toldalékot tartalmazó sorszámú bekezdésben, dőlt betűvel szedve találhatók.

Bevezetés

1. A jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standard célja, hogy standardokat alakítson ki és iránymutatással szolgáljon a könyvvizsgáló szakmai felelősségére nézve, amikor a könyvvizsgáló egy könyvvizsgálati ügyfél évközi pénzügyi információinak átvilágítására szóló megbízást végez, valamint a jelentés formájára és tartalmára vonatkozóan. A jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standard nem azért használja a „könyvvizsgáló” kifejezést, mert a könyvvizsgáló könyvvizsgálói funkciót tölt be, hanem mert a jelen standard hatóköre az évközi pénzügyi információk olyan átvilágítására korlátozódik, amelyet a gazdálkodó pénzügyi kimutatásainak független könyvvizsgálója hajt végre.

2. A jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standard alkalmazásában az évközi pénzügyi információ olyan pénzügyi információ, amelyet valamilyen vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek *  szerint állítottak össze és mutattak be, és amely a gazdálkodó pénzügyi événél rövidebb időszakra vonatkozó teljes vagy tömörített pénzügyi kimutatásokból áll.

3. Az évközi pénzügyi információk átvilágításával megbízott könyvvizsgálónak az átvilágítást a jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban kell végrehajtania. Az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának elvégzésén keresztül a könyvvizsgáló megismeri a gazdálkodót és annak környezetét, a belső ellenőrzést is beleértve. Amikor a könyvvizsgálót az évközi pénzügyi információk átvilágításával bízzák meg, ezt az ismeretet aktualizálja az átvilágítás során végzett információkérésekkel, és ez az ismeret segítségére van az információkérések, illetve az alkalmazandó elemző és egyéb átvilágítási eljárások irányultságának meghatározásában. Az évközi pénzügyi információk átvilágításával megbízott olyan gyakorló könyvvizsgáló, aki nem a gazdálkodó könyvvizsgálója, a 2400. témaszámú, „Megbízás a pénzügyi kimutatások átvilágítására” című Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban hajtja végre az átvilágítást. Mivel a gyakorló könyvvizsgáló rendszerint nem ismeri ugyanúgy a gazdálkodót és környezetét, a belső ellenőrzést is beleértve, mint a gazdálkodó könyvvizsgálója, eltérő információkéréseket és eljárásokat kell végrehajtania az átvilágítás céljának teljesítéséhez.

3a. A jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standard az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó könyvvizsgálója által végzett átvilágításával foglalkozik. Ezt kell alkalmazni azonban a körülményeknek megfelelően akkor is, ha a gazdálkodó könyvvizsgálója valamely könyvvizsgálati ügyfél évközi pénzügyi információin kívüli múltbeli pénzügyi információinak átvilágítására vonatkozóan vállal el megbízást.

Az évközi pénzügyi információk átvilágításának általános alapelvei

4. A könyvvizsgálónak meg kell felelnie a gazdálkodó éves pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatával kapcsolatos etikai követelményeknek. Ezek az etikai követelmények szabályozzák a könyvvizsgáló szakmai felelősségét a következő területeken: függetlenség, tisztesség, tárgyilagosság, szakmai kompetencia és megfelelő gondosság, titoktartás, hivatáshoz méltó magatartás és szakmai standardok.

5. A könyvvizsgálónak olyan minőségellenőrzési eljárásokat kell bevezetnie, amelyek az adott megbízásra vonatkoznak. A minőségellenőrzésnek az egyedi megbízásra vonatkozó elemei magukban foglalják a vezetésnek a megbízás minőségével kapcsolatos felelősségét, az etikai követelményeket, az ügyfélkapcsolatok és konkrét megbízások elfogadását és megtartását, a megbízást végrehajtó munkacsoportok kinevezését, a megbízás teljesítését, és a nyomon követést is.

6. A könyvvizsgálónak szakmai szkepticizmust gyakorolva kell megterveznie és végrehajtania az átvilágítást, elismerve, hogy fennállhatnak olyan körülmények, amelyek az évközi pénzügyi információk lényeges módosítását teszik szükségessé ahhoz, hogy azok elkészítése minden lényeges szempontból összhangban legyen a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvekkel. A szakmai szkepticizmus gyakorlása azt jelenti, hogy a könyvvizsgáló kritikusan – magában megkérdőjelezve – értékeli a megszerzett bizonyíték érvényességét, és különös figyelmet fordít az olyan bizonyítékokra, amelyek cáfolják vagy megkérdőjelezik a dokumentumok vagy a gazdálkodó vezetése által tett nyilatkozatok megbízhatóságát.

Az évközi pénzügyi információk átvilágítására szóló megbízás célja

7. Az évközi pénzügyi információk átvilágítására szóló megbízás célja, hogy a könyvvizsgálót képessé tegye arra vonatkozó következtetés megfogalmazására, jutott-e tudomására olyan tény az átvilágítás alapján, ami miatt a könyvvizsgáló meggyőződése, hogy az évközi pénzügyi információkat nem minden lényeges szempontból a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban állították össze. A könyvvizsgáló információkéréseket hajt végre, és elemző és egyéb átvilágítási eljárásokat végez annak a kockázatnak a mérsékelt szintre csökkentése érdekében, hogy nem megfelelő következtetést fogalmaz meg olyan esetben, amikor az évközi pénzügyi információk lényeges hibás állítást tartalmaznak.

8. Az évközi pénzügyi információk átvilágításának célja jelentősen eltér a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat céljától. Az évközi pénzügyi információk átvilágítása nem nyújt alapot arra vonatkozó vélemény megadásához, hogy a pénzügyi információk az alkalmazandó pénzügyi beszámolási alapelvek szerint megbízható és valós képet adnak-e, vagy minden lényeges szempontból valósan lettek-e bemutatva.

9. A könyvvizsgálattal ellentétben az átvilágításnak nem célja, hogy kellő bizonyosságot szerezzen arra vonatkozóan, hogy az évközi pénzügyi információk mentesek a lényeges hibás állítástól. Az átvilágítás – elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől történő – információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás során az évközi pénzügyi információkat érintő jelentős ügyek juthatnak a könyvvizsgáló tudomására, de az átvilágítás nem nyújt minden bizonyítékot, amely szükséges lenne könyvvizsgálat esetén.

A megbízás feltételeiről való megállapodás

10. A könyvvizsgálónak és az ügyfélnek meg kell állapodniuk egymással a megbízás feltételeiről.

11. A megbízás megállapodás szerinti feltételeit rendszerint megbízó levélben rögzítik. Az ilyen kommunikáció segít elkerülni a megbízás jellegével, és különösen az átvilágítás céljával és hatókörével, a vezetés felelősségével, a könyvvizsgáló felelősségének mértékével, a megszerzett bizonyossággal, valamint a jelentés jellegével és formájával kapcsolatos félreértéseket. A kommunikáció rendszerint az alábbi témákra terjed ki:

– az évközi pénzügyi információk átvilágításának célja

– az átvilágítás hatóköre

– a vezetés felelőssége az évközi pénzügyi információk elkészítéséért

– a vezetés felelőssége az évközi pénzügyi információk elkészítése szempontjából releváns, hatékony belső ellenőrzés kialakítására és fenntartására

– a vezetés azzal kapcsolatos felelőssége, hogy valamennyi pénzügyi nyilvántartást és kapcsolódó információt a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsásson

– a vezetés beleegyezése abba, hogy az átvilágítás során szóban tett, valamint a gazdálkodó nyilvántartásaiban beleértett módon szereplő nyilatkozatok megerősítése céljából írásbeli nyilatkozatokat ad a könyvvizsgálónak

– a kibocsátandó jelentés várható formája és tartalma, beleértve a jelentés címzettjének meghatározását

– a vezetés beleegyezése abba, hogy ha bármely, évközi pénzügyi információt tartalmazó dokumentum jelzi, hogy az évközi pénzügyi információt a gazdálkodó könyvvizsgálója átvilágította, az átvilágítási jelentést is belefoglalják a dokumentumba.

A jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standard 1. sz. függeléke mintát mutat be a megbízó levélre. Az évközi pénzügyi információk átvilágítására szóló megbízás feltételeit az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára szóló megbízás feltételeivel is lehet kombinálni.

Az évközi pénzügyi információk átvilágításához végrehajtott eljárások

A gazdálkodó és környezetének megismerése, beleértve a belső ellenőrzést is

12. A könyvvizsgálónak elegendő ismerettel kell rendelkeznie a gazdálkodóról és annak környezetéről, a belső ellenőrzést is beleértve, amennyire az az éves és évközi pénzügyi információk elkészítésére vonatkozik, ahhoz, hogy úgy tervezze meg és hajtsa végre a megbízást, hogy képes legyen:

(a) azonosítani a lehetséges hibás állítás típusait, és mérlegelni előfordulásuk valószínűségét, valamint

(b) kiválasztani azokat az információkéréseket, elemző és egyéb átvilágítási eljárásokat, amelyek eredményére alapozhatja jelentését arra vonatkozóan, hogy jutott-e tudomására olyan tény, aminek alapján a könyvvizsgáló meggyőződése, hogy az évközi pénzügyi információkat nem minden lényeges szempontból a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban állították össze.

13. A 315. témaszámú, „A gazdálkodó és környezetének megismerése, valamint a lényeges hibás állítás kockázatának felmérése” című Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard követelménye szerint a gazdálkodó egy vagy több éves időszakra vonatkozó pénzügyi kimutatásait auditáló könyvvizsgáló a könyvvizsgálat elvégzéséhez elegendő ismeretet szerez a gazdálkodóról és annak környezetéről, az éves pénzügyi információk elkészítésével összefüggő belső ellenőrzést is beleértve. Az évközi pénzügyi információk átvilágításának megtervezése során a könyvvizsgáló aktualizálja ezeket az ismereteket. A könyvvizsgáló emellett elegendő ismeretet szerez az évközi pénzügyi információk elkészítésével összefüggő belső ellenőrzésről, mivel az különbözhet az éves pénzügyi információkkal összefüggő belső ellenőrzéstől.

14. A könyvvizsgáló a gazdálkodóról és annak környezetéről – a belső ellenőrzést is beleértve – szerzett ismereteket a végrehajtandó információkérések, és az alkalmazandó elemző és egyéb átvilágítási eljárások meghatározására, valamint azoknak a konkrét eseményeknek, tranzakcióknak vagy állításoknak az azonosítására használja, amelyekre az információkérések irányulhatnak, vagy amelyekre vonatkozóan alkalmazhatók az elemző vagy egyéb átvilágítási eljárások.

15. A gazdálkodóra és környezetére (beleértve a belső ellenőrzést is) vonatkozó ismeretek aktualizálása érdekében a könyvvizsgáló rendszerint az alábbi eljárásokat hajtja végre:

– Az előző évi könyvvizsgálat, valamint a tárgyév korábbi évközi időszakára (időszakaira) és a megfelelő előző évi időszak(ok)ra vonatkozó átvilágítások dokumentumainak áttekintése annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló azonosíthassa a tárgyidőszaki évközi pénzügyi információkat esetlegesen érintő ügyeket.

– Az előző évre vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során azonosított bármely jelentős kockázat mérlegelése, beleértve a kontrollok vezetés általi felülbírálásának kockázatát is.

– A legutolsó éves és az összehasonlító korábbi időszakra vonatkozó évközi pénzügyi információk elolvasása.

– A lényegesség mérlegelése az évközi pénzügyi információkra vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek fényében, ami segítséget nyújt a végrehajtandó eljárások jellegének és terjedelmének meghatározásához, valamint a hibás állítások hatásának értékeléséhez.

– Az előző évi pénzügyi kimutatásokban szereplő bármely helyesbített lényeges hibás állítás és azonosított nem helyesbített nem lényeges hibás állítás jellegének mérlegelése.

– Olyan jelentős pénzügyi, számviteli és beszámoló-készítési ügyek mérlegelése, amelyeknek továbbra is jelentőségük lehet, például a belső ellenőrzés lényeges gyengeségei.

– A tárgyévi pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatban végrehajtott bármely könyvvizsgálati eljárás eredményeinek mérlegelése.

– Bármely végrehajtott belső audit eredményeinek és a vezetés azt követő lépéseinek mérlegelése.

– A vezetés kikérdezése a vezetés azon kockázatra vonatkozó felmérésének eredményeiről, hogy az évközi pénzügyi információk csalás következtében lényeges hibás állítást tartalmaznak.

– A vezetés kikérdezése a gazdálkodó üzleti tevékenységében bekövetkezett változások hatásáról.

– A vezetés kikérdezése a belső ellenőrzés jelentős változásairól, és a változásoknak az évközi pénzügyi információk elkészítésére gyakorolt lehetséges határáról.

– A vezetés kikérdezése az évközi pénzügyi információk elkészítésének folyamatáról, valamint azoknak a mögöttes számviteli nyilvántartásoknak a megbízhatóságáról, amelyekkel az évközi pénzügyi információkat egyeztetik vagy összevetik.

16. A könyvvizsgáló meghatározza a komponensekre vonatkozóan végrehajtandó átvilágítási eljárások jellegét (ha vannak ilyenek), és ahol szükséges, kommunikálja ezeket az ügyeket az átvilágításban részt vevő más könyvvizsgálók felé. A tényezők, amelyeket figyelembe kell venni a következők: a komponensek évközi pénzügyi információinak lényegessége, és annak kockázata, hogy azok hibás állítást tartalmaznak, valamint a könyvvizsgáló arra vonatkozó ismerete, hogy az ilyen információk elkészítése feletti belső ellenőrzés milyen mértékben centralizált vagy decentralizált.

17. Egy újonnan kijelölt könyvvizsgálónak, aki korábban nem auditálta a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban az éves pénzügyi kimutatásokat, az évközi pénzügyi információk átvilágításának megtervezéséhez és végrehajtásához ismeretet kell szereznie a gazdálkodóról és környezetéről, beleértve annak mind az éves, mind pedig az évközi pénzügyi információkkal összefüggő belső ellenőrzését is.

18. Ez az ismeret teszi lehetővé a könyvvizsgáló számára az információkérések, illetve az alkalmazott elemző és egyéb átvilágítási eljárások irányultságának meghatározását az évközi pénzügyi információk jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban történő átvilágítása során. Ezen ismeret megszerzésének részeként a könyvvizsgáló rendszerint információt kér az előző könyvvizsgálótól, és ha kivitelezhető, áttekinti az előző könyvvizsgálónak a megelőző éves könyvvizsgálatra, valamint a tárgyév bármely olyan korábbi évközi időszakára vonatkozó dokumentációját, amelyet az előző könyvvizsgáló átvilágított. Ennek során a könyvvizsgáló mérlegeli a helyesbített hibás állítások jellegét, és az előző könyvvizsgáló által összesített nem helyesbített hibás állításokat, a jelentős kockázatokat, beleértve a kontrollok vezetés általi felülbírálatának kockázatát, valamint a jelentős számviteli ügyeket és bármely beszámoló-készítési ügyet, amelyeknek továbbra is jelentőségük lehet, mint például a belső ellenőrzés lényeges gyengeségeinek.

Információkérések, elemző és egyéb átvilágítási eljárások

19. A könyvvizsgálónak információt kell kérnie elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárásokat kell alkalmaznia annak érdekében, hogy képes legyen arra vonatkozó következtetést levonni, hogy az elvégzett eljárások alapján jutott-e tudomására olyan tény, aminek következtében a könyvvizsgáló meggyőződése, hogy az évközi pénzügyi információkat nem minden lényeges szempontból a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban állították össze.

20. Az átvilágítás rendszerint nem követeli meg a számviteli nyilvántartások szemrevételezés, megfigyelés vagy harmadik fél általi visszaigazolás útján történő tesztelését. Az évközi pénzügyi információk átvilágítása során végzett eljárások rendszerint – elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől történő – információkérésre, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazására korlátozódnak, az évközi pénzügyi információkkal kapcsolatos jelentős számviteli ügyekre vonatkozóan szerzett információk megerősítése helyett. A könyvvizsgáló ismeretei a gazdálkodóról és környezetéről, a belső ellenőrzést is beleértve, a megelőző könyvvizsgálatra vonatkozó kockázatbecslés eredményei, valamint a könyvvizsgáló lényegességre vonatkozó megítélése az évközi pénzügyi információk tekintetében, hatással vannak a végrehajtott információkérések és az alkalmazott elemző és egyéb átvilágítási eljárások terjedelmére.

21. A könyvvizsgáló rendszerint az alábbi eljárásokat hajtja végre:

– A tulajdonosok, az irányítással megbízott személyek és egyéb megfelelő bizottságok üléseiről készült jegyzőkönyvek áttekintése az évközi pénzügyi információkat esetlegesen érintő ügyek azonosítása céljából, valamint tájékozódás az olyan üléseken megtárgyalt, az évközi pénzügyi információkat esetlegesen érintő kérdésekről, amelyeknek jegyzőkönyvei nem állnak rendelkezésre.

– A korábbi könyvvizsgálat vagy átvilágítások idején a könyvvizsgálati vagy átvilágítási jelentés minősítését, számviteli helyesbítéseket vagy nem helyesbített hibás állításokat eredményező ügyek esetleges hatásának mérlegelése.

– Szükség szerint a beszámolót készítő gazdálkodó jelentős komponensei évközi pénzügyi információinak átvilágítását végző más könyvvizsgálóval történő kommunikáció.

– A pénzügyi és számviteli ügyekért felelős vezetőségi tagok, és szükség esetén mások kikérdezése az alábbiakról:

– az évközi pénzügyi információkat elkészítése és bemutatása a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban történt-e

– történt-e változás a számviteli elvekben vagy alkalmazásuk módszereiben

– valamely új ügylet szükségessé tette-e új számviteli elv alkalmazását

– az évközi pénzügyi információk tartalmaznak-e bármely ismert nem helyesbített hibás állítást

– szokatlan vagy összetett helyzetek, amelyek esetleg hatással voltak az évközi pénzügyi információkra, mint például üzleti kombináció vagy egy üzleti szegmens elidegenítése

– a valós érték meghatározás vagy közzététel szempontjából releváns jelentős feltevések, valamint a vezetés szándéka és képessége egyedi lépések végrehajtására a gazdálkodó nevében

– a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek elszámolása és az évközi pénzügyi információkban való közzététele megfelelően történt-e

– az elkötelezettségek és a szerződéses kötelmek jelentős változásai

– a függő kötelezettségek, beleértve a peres ügyeket vagy kereseteket, jelentős változásai

– adóssággal kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítése

– olyan ügyek, amelyekre vonatkozóan kérdések merültek fel az átvilágítási eljárások alkalmazása során

– az évközi időszak utolsó, vagy a következő évközi időszak első néhány napjában lebonyolított jelentős ügyletek

– a gazdálkodót érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos ismeretek:

− vezetés

− a belső ellenőrzésben fontos szerepet játszó munkatársak, vagy

− mások, ahol a csalás lényeges hatással lehetett az évközi pénzügyi információkra

– a gazdálkodó évközi pénzügyi információit érintő csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által kommunikált állításokkal kapcsolatos ismeretek

– az évközi pénzügyi információkra esetleg lényeges hatást gyakorló tényleges vagy lehetséges törvényi meg nem felelésekre vonatkozó ismeretek.

– A szokatlannak tűnő, és esetlegesen az évközi pénzügyi információkban lévő lényeges hibás állítást jelző kapcsolatok és egyedi tételek azonosítását szolgáló elemző eljárások alkalmazása az évközi pénzügyi információkra. Az elemző eljárások többek között mutatóelemzést és statisztikai technikákat, mint például trendelemzést vagy regresszióelemzést foglalhatnak magukban, és elvégezhetők manuálisan vagy számítógépes módszerek alkalmazásával. A jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standard 2. sz. függeléke felsorol néhány elemző eljárást, amelynek elvégzését a könyvvizsgáló mérlegelheti az évközi pénzügyi információk átvilágítása során.

– Az évközi pénzügyi információk elolvasása, és annak mérlegelése, jutott-e a könyvvizsgáló tudomására olyan tény, ami miatt a könyvvizsgáló meggyőződése, hogy az évközi pénzügyi információkat nem minden lényeges szempontból a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban állították össze.

22. A könyvvizsgáló sok átvilágítási eljárást végezhet a gazdálkodó évközi pénzügyi információinak elkészítése előtt, vagy azzal párhuzamosan. Célszerű lehet például az évközi időszak vége előtt aktualizálni a belső ellenőrzést is beleértve a gazdálkodóról és környezetéről szerzett ismereteket, és elkezdeni a vonatkozó jegyzőkönyvek átolvasását. Egyes átvilágítási eljárásoknak az évközi időszakon belül korábban történő végrehajtása azt is lehetővé teszi, hogy korán azonosítsák és figyelembe vegyék az évközi pénzügyi információkat érintő jelentős számviteli ügyeket.

23. Az évközi pénzügyi információk átvilágítását végző könyvvizsgálónak a gazdálkodó éves pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatára is megbízása van. Kényelmi és hatékonysági szempontok miatt a könyvvizsgáló dönthet úgy, hogy egyes könyvvizsgálati eljárásokat az évközi pénzügyi információk átvilágításával párhuzamosan hajt végre. Az évközi pénzügyi információk átvilágítása kapcsán az igazgatóság üléseiről készült jegyzőkönyvek átolvasásából szerzett információ például felhasználható az éves könyvvizsgálathoz is. A könyvvizsgáló dönthet úgy is, hogy az évközi átvilágítás ideje alatt hajt végre az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatához szükséges könyvvizsgálati eljárásokat, például az időszak során történt jelentős vagy szokatlan ügyletekkel, mint az üzleti kombinációk, átszervezések vagy jelentős bevételű ügyletek, kapcsolatos könyvvizsgálati eljárásokat.

24. Az évközi pénzügyi információk átvilágítása rendszerint nem követeli meg peres ügyekre vagy keresetekre vonatkozó információkérések megerősítését. Ezért általában nincs szükség arra, hogy információkérő levelet küldjenek a gazdálkodó jogászának. Helyénvaló lehet azonban a gazdálkodó jogászával történő közvetlen kommunikáció peres ügyekkel vagy keresetekkel kapcsolatban, ha olyan ügy jut a könyvvizsgáló tudomására, amely miatt kérdésessé válik számára, hogy az évközi pénzügyi információk minden lényeges szempontból a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban készültek-e, és úgy gondolja, hogy a gazdálkodó jogásza rendelkezhet az üggyel kapcsolatos információval.

25. A könyvvizsgálónak bizonyítékot kell szereznie arra vonatkozóan, hogy az évközi pénzügyi információk egyeznek a mögöttes számviteli nyilvántartásokkal vagy levezethetők azokból. A könyvvizsgáló úgy szerezhet bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az évközi pénzügyi információk egyeznek a mögöttes számviteli nyilvántartásokkal vagy levezethetők azokból, hogy az évközi pénzügyi információkat visszaköveti:

(a) a számviteli nyilvántartásokban, például a főkönyvben, vagy a számviteli nyilvántartásokkal egyező vagy azokból levezethető konszolidációs táblában, valamint

(b) szükség esetén egyéb alátámasztó adatokban a gazdálkodó nyilvántartásaiban.

26. A könyvvizsgálónak információt kell gyűjtenie arról, hogy a vezetés azonosított-e az átvilágítási jelentés dátumáig bekövetkezett minden olyan eseményt, amely szükségessé teheti az évközi pénzügyi információk módosítását, vagy az azokban való közzétételt. A könyvvizsgálónak nem kell egyéb eljárásokat végrehajtania az átvilágítási jelentés dátuma után történő események azonosítása céljából.

27. A könyvvizsgálónak információt kell gyűjtenie arról, változott-e a vezetés megítélése a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képessége tekintetében. Ha az ilyen információkérés vagy egyéb átvilágítási eljárások eredményeképpen a könyvvizsgálónak olyan események vagy körülmények jutnak tudomására, amelyek jelentős kétséget támaszthatnak a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képessége tekintetében, a könyvvizsgálónak:

(a) ki kell kérdeznie a vezetést a vállalkozás folytatásának feltételezésével kapcsolatos megítélése alapján tervezett jövőbeli lépéseiről, ezeknek a terveknek a megvalósíthatóságáról, valamint hogy véleménye szerint a tervek megvalósulása javít-e a helyzeten, továbbá

(b) mérlegelnie kell az ilyen ügyekre vonatkozóan az évközi pénzügyi információkban szerepeltetett közzététel megfelelőségét.

28. Azok az események vagy körülmények, amelyek jelentős kétséget támaszthatnak a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képessége tekintetében, létezhettek az éves pénzügyi kimutatások fordulónapján, vagy azonosításuk történhet a vezetés kikérdezésének eredményeképpen, vagy más átvilágítási eljárások végrehajtása során. Ha a könyvvizsgálónak ilyen események vagy körülmények jutnak a tudomására, információt kér a vezetéstől annak jövőbeli lépésekkel kapcsolatos olyan terveiről, mint például az eszközök likvidálása, kölcsönfelvétel vagy adósságátütemezés, ráfordítások csökkentése vagy elhalasztása, vagy tőkeemelés. A könyvvizsgáló információt kér továbbá a vezetés terveinek megvalósíthatóságáról, valamint hogy a vezetés véleménye szerint a tervek megvalósulása javít-e a helyzeten. Rendszerint azonban a könyvvizsgálónak nem kell megerősítenie a vezetés terveinek megvalósíthatóságát, valamint hogy a tervek megvalósulása javít-e a helyzeten.

29. Ha olyan ügy jut a könyvvizsgáló tudomására, amelynek következtében kérdésessé válik a könyvvizsgáló számára, hogy lényeges helyesbítést kellene-e végrehajtani ahhoz, hogy az évközi pénzügyi információk minden lényeges szempontból a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek szerint készüljenek, további információkat kell kérnie, vagy egyéb eljárásokat kell végrehajtania, hogy következtetést fogalmazhasson meg az átvilágítási jelentésben. Például, ha a könyvvizsgáló átvilágítási eljárásai nyomán a könyvvizsgáló számára kérdésessé válik, hogy egy jelentős értékesítési ügylet rögzítése a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek szerint történt-e, további eljárásokat hajt végre, amelyek elegendők kérdései megválaszolásához, mint például az ügylet feltételeinek a vezető beosztású marketinges és számviteli munkatársakkal történő megbeszélése, vagy az adásvételi szerződés elolvasása.

A hibás állítások értékelése

30. A könyvvizsgálónak értékelnie kell, hogy a tudomására jutott, nem helyesbített hibás állítások egyedileg és összességükben lényegesek-e az évközi pénzügyi információk szempontjából.

31. Az évközi pénzügyi információk átvilágításának a könyvvizsgálati megbízással ellentétben nem célja kellő bizonyosság szerzése arra vonatkozóan, hogy az évközi pénzügyi információk nem tartalmaznak lényeges hibás állítást. A könyvvizsgáló tudomására jutott hibás állításokat azonban (a nem megfelelő közzétételeket is beleértve) egyedileg és összességükben is értékelik annak meghatározása céljából, szükség van-e az évközi pénzügyi információk lényeges helyesbítésére ahhoz, hogy azok minden lényeges szempontból a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek szerint legyenek összeállítva.

32. A könyvvizsgáló szakmai megítélést alkalmaz a gazdálkodó által nem helyesbített bármely hibás állítás lényegességének értékelése során. A könyvvizsgáló olyan tényezőket vesz figyelembe, mint a hibás állítások jellege, oka és összege, hogy a hibás állítások az előző évből vagy a tárgyév évközi időszakából származnak-e, valamint a hibás állítások lehetséges hatását a jövőbeli évközi vagy éves időszakokra.

33. A könyvvizsgáló megnevezhet egy összeget, amely alatt a hibás állításokat nem kell összegezni, mert várakozásai szerint az ilyen összegek összesítése egyértelműen nem lenne lényeges hatással az évközi pénzügyi információkra. Ilyen esetben a könyvvizsgáló figyelembe veszi azt a tényt, hogy a lényegesség meghatározása mennyiségi és minőségi szempontokat egyaránt magában foglal, továbbá hogy viszonylagosan kis összegű hibás állításoknak is lehet lényeges hatása az évközi pénzügyi információkra.

A vezetés nyilatkozatai

34. A könyvvizsgálónak írásos nyilatkozatot kell beszereznie a vezetéstől arról, hogy:

(a) A vezetés elismeri felelősségét a csalások és hibák megelőzését és feltárását célzó belső ellenőrzés kialakítására és bevezetésére.

(b) Az évközi pénzügyi információkat a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban készítették el és mutatták be.

(c) A vezetés véleménye szerint a könyvvizsgáló által az átvilágítás során összegyűjtött nem helyesbített hibás állítások hatása sem egyedileg, sem összességükben nem lényeges az évközi pénzügyi információk egésze szempontjából. Az ilyen tételek összefoglalását az írásos nyilatkozat vagy annak melléklete tartalmazza.

(d) A vezetés közölt a könyvvizsgálóval minden jelentős tényt, amely az általa ismert bármely csaláshoz vagy vélt csaláshoz kapcsolódik, amelyek befolyással lehettek a gazdálkodóra.

(e) A vezetés közölte a könyvvizsgálóval, mekkorára becsüli annak kockázatait, hogy az évközi pénzügyi információk csalás következtében lényeges hibás állítást tartalmaznak. * 

(f) A vezetés közölt a könyvvizsgálóval minden olyan ismert tényleges vagy lehetséges törvényi meg nem felelést, amelynek hatását figyelembe kell venni az évközi pénzügyi információk elkészítésekor. Továbbá:

(g) A vezetés közölt a könyvvizsgálóval minden, a mérlegfordulónap után az átvilágítási jelentés dátumáig történő olyan jelentős eseményt, amely az évközi pénzügyi információk helyesbítését vagy abban való közzétételt tehet szükségessé.

35. A könyvvizsgáló szükség szerint további nyilatkozatokat szerez be a gazdálkodó üzletmenetére vagy ágazatára specifikusan jellemző tényezőkről. Szemléltető teljességi nyilatkozat található a jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standard 3. sz. függelékében.

A könyvvizsgáló kísérő információkkal kapcsolatos felelőssége

36. A könyvvizsgálónak el kell olvasnia az évközi pénzügyi információkat kísérő egyéb információkat annak megállapítása céljából, fennáll-e lényeges következetlenség az ilyen információk és az évközi pénzügyi információk között. Ha a könyvvizsgáló lényeges következetlenséget azonosít, mérlegeli, hogy az évközi pénzügyi információkat vagy az egyéb információkat kell-e helyesbíteni. Ha az évközi pénzügyi információkat kell helyesbíteni, és a vezetés elutasítja a helyesbítés végrehajtását, a könyvvizsgáló mérlegeli ennek következményeit az átvilágítási jelentés szempontjából. Ha az egyéb információkat kell helyesbíteni, és a vezetés elutasítja a helyesbítés végrehajtását, a könyvvizsgáló mérlegeli a lényeges következetlenséget leíró kiegészítő bekezdés belefoglalását az átvilágítási jelentésbe, vagy egyéb lépések megtételét, mint az átvilágítási jelentés visszatartása, vagy a megbízástól való visszalépés. Például a vezetés bemutathat alternatív mutatókat a nyereségre, amelyek pozitívabb képet adnak a pénzügyi teljesítményről, mint az évközi pénzügyi információk, és az ilyen alternatív mutatókat túlzottan előtérbe helyezik, nem határozzák meg világosan, vagy nem egyeztetik egyértelműen az évközi pénzügyi információkkal, úgy, hogy azok zavarkeltők és esetlegesen félrevezetők.

37. Ha olyan ügy jut a könyvvizsgáló tudomására, amelynek nyomán véleménye szerint úgy tűnik, hogy az egyéb információk ténybeli lényeges hibás állítást tartalmaznak, meg kell vitatnia az ügyet a gazdálkodó vezetésével. Az egyéb információk lényeges következetlenségek azonosítása céljából történő elolvasása során nyilvánvaló ténybeli lényeges hibás állítás juthat a könyvvizsgáló tudomására (vagyis olyan, az évközi pénzügyi információkban megjelenő ügyekkel nem kapcsolatos információ, amely helytelenül van megadva vagy bemutatva). Az ügynek a gazdálkodó vezetésével való megbeszélésekor a könyvvizsgáló mérlegeli az egyéb információk és a vezetés könyvvizsgáló kérdéseire adott válaszainak érvényességét; azt, hogy állnak-e fenn megítélésbeli vagy véleménykülönbségek; valamint mérlegeli, hogy felkérje-e a vezetést szakértő harmadik féllel történő konzultációra a nyilvánvaló ténybeli hibás állítás kiküszöbölése céljából. Ha módosításra van szükség a ténybeli lényeges hibás állítás korrigálásához, és a vezetés elutasítja annak végrehajtását, a könyvvizsgáló mérlegeli olyan megfelelő további lépések megtételét, mint például az irányítással megbízott személyek értesítése és jogi tanács beszerzése.

Kommunikáció

38. Ha az évközi pénzügyi információk átvilágítása eredményeképpen olyan ügy jut a könyvvizsgáló tudomására, amely miatt a könyvvizsgáló meggyőződése, hogy lényegesen módosítani kell az évközi pénzügyi információkat ahhoz, hogy azok minden lényeges szempontból a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban legyenek összeállítva, mihelyt lehetséges, a megfelelő szintű vezetés tudomására kell hoznia ezt az ügyet.

39. Ha a könyvvizsgáló megítélése szerint a vezetés nem válaszol megfelelően ésszerű időn belül, a könyvvizsgálónak értesítenie kell az irányítással megbízott személyeket. A kommunikáció a lehetőségekhez képest minél hamarabb, szóban vagy írásban történik. A könyvvizsgáló azon döntését, hogy szóbeli vagy írásbeli kommunikációt választ, olyan tényezők befolyásolják, mint a közlendő ügy jellege, érzékenysége és jelentősége, valamint a kommunikáció időzítése. Ha a kommunikáció szóban történik, a könyvvizsgáló dokumentálja azt.

40. Ha a könyvvizsgáló megítélése szerint az irányítással megbízott személyek nem válaszolnak megfelelően ésszerű időn belül, a könyvvizsgálónak mérlegelnie kell:

(a) a jelentés minősítését, vagy

(b) a megbízástól való visszalépés lehetőségét, és

(c) az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára szóló kinevezéstől való visszalépés lehetőségét.

41. Ha az évközi pénzügyi információk átvilágítása eredményeképpen olyan ügy jut a könyvvizsgáló tudomására, amely miatt a könyvvizsgáló meggyőződése, hogy csalás vagy törvényeknek és szabályozásoknak való meg nem felelés esete áll fenn, mihelyt lehetséges, a megfelelő szintű vezetés tudomására kell hoznia ezt az ügyet. Annak meghatározását, melyik a megfelelő szintű vezetés, az összejátszásnak vagy a vezetés valamelyik tagja érintettségének valószínűsége befolyásolja. A könyvvizsgáló mérlegeli azt is, szükséges-e jelentést tenni az irányítással megbízott személyeknek a szóban forgó ügyről, valamint hogy az milyen következményekkel jár az átvilágításra nézve.

42. A könyvvizsgálónak közölnie kell az irányítással megbízott személyekkel az évközi pénzügyi információk átvilágításából felmerülő, irányítás szempontjából releváns ügyeket. Az évközi pénzügyi információk átvilágításának eredményeképpen a könyvvizsgálónak olyan ügyek juthatnak tudomására, amelyek véleménye szerint fontosak és relevánsak az irányítással megbízott személyek számára a pénzügyi beszámoló-készítési és közzétételi folyamat ellenőrzése során. A könyvvizsgáló az irányítással megbízott személyek tudomására hozza ezeket az ügyeket.

Jelentés készítése az évközi pénzügyi információk átvilágításának jellegéről, terjedelméről és eredményeiről

43. A könyvvizsgálónak írásos jelentést kell kiadnia, amely a következőket tartalmazza:

(a) megfelelő megnevezés

(b) a címzett, a megbízás körülményeitől függően

(c) az átvilágított évközi pénzügyi információk azonosítása, beleértve a teljes vagy tömörített pénzügyi kimutatásokban lévő minden egyes kimutatás megnevezésének azonosítását, valamint az évközi pénzügyi információk fordulónapja és az időszak, amelyet lefednek

(d) ha az évközi pénzügyi információk a valós bemutatás elérését célzó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban készített, általános célú teljes pénzügyi kimutatásokból állnak, arra vonatkozó kijelentés, hogy a vezetés felelős az évközi pénzügyi információk elkészítéséért és valós bemutatásáért a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban

(e) egyéb esetben arra vonatkozó kijelentés, hogy a vezetés felelős az évközi pénzügyi információk elkészítéséért és bemutatásáért a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban

(f) arra vonatkozó kijelentés, hogy a könyvvizsgáló felelőssége következtetést fogalmazni meg az évközi pénzügyi információkra vonatkozóan az átvilágítás alapján

(g) arra vonatkozó kijelentés, hogy az évközi pénzügyi információk átvizsgálásának végrehajtása a 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végzett átvilágítása” című Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban történt, valamint arra vonatkozó kijelentés, hogy az ilyen átvilágítás – elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől történő – információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll

(h) arra vonatkozó kijelentés, hogy az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé, hogy a könyvvizsgáló bizonyosságot szerezzen arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szerez, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanának, és hogy következésképpen nem kerül sor könyvvizsgálói vélemény kibocsátására

(i) ha az évközi pénzügyi információk a valós bemutatás elérését célzó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban készített, általános célú teljes pénzügyi kimutatásokból állnak, arra vonatkozó következtetés, jutott-e bármely tény a könyvvizsgáló tudomására, ami miatt a könyvvizsgáló meggyőződése, hogy az évközi pénzügyi információk nem adnak valós képet, vagy nem biztosítanak valós bemutatást minden lényeges szempontból a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban (beleértve egy hivatkozást arra a joghatóságra vagy országra, ahonnét a pénzügyi beszámolási alapelvek származnak, ha az alkalmazott pénzügyi beszámolási alapelvek nem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok), vagy

(j) egyéb esetben arra vonatkozó következtetés, jutott-e bármely olyan tény a könyvvizsgáló tudomására, ami miatt a könyvvizsgáló meggyőződése, hogy az évközi pénzügyi információkat nem minden lényeges szempontból a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban állították össze (beleértve egy hivatkozást arra a joghatóságra vagy országra, ahonnét a pénzügyi beszámolási alapelvek származnak, ha az alkalmazott pénzügyi beszámolási alapelvek nem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok)

(k) a jelentés dátuma

(l) a helység, abban az országban vagy joghatóságban, ahol a könyvvizsgáló működik

(m) a könyvvizsgáló aláírása.

Szemléltető átvilágítási jelentések találhatók a jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standard 4. sz. függelékében.

43A. A magyar jogszabályokon alapuló évközi pénzügyi információk átvilágítása esetén a jelentés tartalmazza:

a) könyvvizsgáló cég nevét, székhelyét, kamarai nyilvántartási számát és a képviseletre jogosult személy nevét és aláírását, valamint az átvilágítási megbízásért felelős természetes személy könyvvizsgáló (a megbízásért felelős partner) nevét, aláírását, kamarai nyilvántartási számát;

b) egyéni könyvvizsgáló esetén a könyvvizsgáló nevét, aláírását, kamarai nyilvántartási számát.

44. Néhány joghatóság területén az évközi pénzügyi információk átvilágítását szabályozó törvény vagy szabályozás a könyvvizsgálói következtetésnek a 43. bekezdés (i) vagy (j) pontjában megfogalmazottól eltérő szövegezését írhatja elő. Bár a könyvvizsgálónak lehet, hogy az előírt szövegezést kell használnia, a következtetés megfogalmazásával kapcsolatban a jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standardban leírt felelősségei azonosak.

A vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvektől való eltérés

45. A könyvvizsgálónak korlátozott vagy ellentétes következtetést kell megfogalmaznia, ha olyan ügy jut a tudomására, amely miatt a könyvvizsgáló meggyőződése, hogy lényegesen módosítani kellene az évközi pénzügyi információkat ahhoz, hogy azok minden lényeges szempontból a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban legyenek összeállítva.

46. Ha olyan ügyek jutottak a könyvvizsgáló tudomására, amelyek miatt a könyvvizsgáló meggyőződése, hogy az évközi pénzügyi információkra lényeges hatással van vagy lehet a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvektől való eltérés, és a vezetés nem helyesbíti az évközi pénzügyi információkat, a könyvvizsgáló minősíti az átvilágítási jelentést. A minősítés leírja az eltérés jellegét, és ha megvalósítható, megfogalmazza az évközi pénzügyi információkra gyakorolt hatást. Ha a könyvvizsgáló véleménye szerint a megfelelő közzétételhez szükséges információ nem szerepel az évközi pénzügyi információk között, a könyvvizsgáló minősíti az átvilágítási jelentést, és ha megvalósítható, belefoglalja a szükséges információt az átvilágítási jelentésbe. Az átvilágítási jelentés minősítése rendszerint az átvilágítási jelentés magyarázó bekezdéssel való kiegészítésével és a következtetés korlátozásával történik. Korlátozott következtetést tartalmazó szemléltető átvilágítási jelentések találhatók a jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standard 5. sz. függelékében.

47. Ha az eltérés hatása olyan lényeges és átfogó az évközi pénzügyi információk tekintetében, hogy a könyvvizsgáló a korlátozott következtetést nem tartja megfelelőnek az évközi pénzügyi információk félrevezető vagy hiányos jellegének közzétételéhez, ellentétes következtetést fogalmaz meg. Ellentétes következtetést tartalmazó szemléltető átvilágítási jelentések találhatók a jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standard 7. sz. függelékében.

Hatókör-korlátozás

48. A hatókör korlátozása rendszerint megakadályozza a könyvvizsgálót az átvilágítás teljesítésében.

49. Ha a könyvvizsgáló nem tudja elvégezni az átvilágítást, írásban közölnie kell a megfelelő szintű vezetéssel és az irányítással megbízott személyekkel, hogy miért nem teljesíthető az átvilágítás, és mérlegelnie kell, helyénvaló-e jelentés kibocsátása.

A hatókör vezetés általi korlátozása

50. A könyvvizsgáló nem fogadja el az évközi pénzügyi információk átvilágítására szóló megbízást, ha a megbízás körülményeire vonatkozó előzetes ismeretei alapján nem lesz képes teljesíteni az átvilágítást, mert a gazdálkodó vezetése korlátozni fogja az átvilágítás hatókörét.

51. Ha a megbízás elfogadása után korlátozza a vezetés az átvilágítás hatókörét, a könyvvizsgáló kéri a korlátozás megszüntetését. Ha a vezetés ezt megtagadja, a könyvvizsgálónak nem áll módjában az átvilágítás teljesítése és következtetés megfogalmazása. Ilyen esetben a könyvvizsgáló írásban közli a megfelelő szintű vezetéssel és az irányítással megbízott személyekkel, hogy miért nem teljesíthető az átvilágítás. Mindazonáltal, ha olyan ügy jut a könyvvizsgáló tudomására, amely miatt úgy gondolja, hogy lényegesen módosítani kell az évközi pénzügyi információkat ahhoz, hogy azok minden lényeges szempontból a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban készüljenek, az ilyen ügyeket a 38–40. bekezdésekben foglaltaknak megfelelően kommunikálja.

52. A könyvvizsgáló figyelembe veszi a törvényi és szabályozási felelősségeket is, beleértve, hogy köteles-e jelentést kibocsátani. Ha van ilyen kötelezettsége, visszautasítja a következtetés megfogalmazását, és leírja az átvilágítási jelentésben, hogy miért nem teljesíthető az átvilágítás. Ha azonban olyan ügy jut a könyvvizsgáló tudomására, amely miatt úgy gondolja, hogy lényegesen módosítani kell az évközi pénzügyi információkat ahhoz, hogy azok minden lényeges szempontból a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban készüljenek, az ilyen ügyeket is közli a jelentésben.

Egyéb hatókör-korlátozások

53. Hatókör-korlátozás felléphet a hatókör vezetés általi korlátozásán kívüli körülmények miatt is. Ilyen esetben a könyvvizsgálónak rendszerint nem áll módjában az átvilágítás teljesítése és következtetés megfogalmazása, és az 51–52, bekezdések szerint jár el. Fennállhatnak azonban olyan ritka körülmények, amikor a könyvvizsgáló munkájának hatóköri korlátozása egyértelműen egy vagy két konkrét ügyre szorítkozik, amelyek bár lényegesek, a könyvvizsgáló megítélése szerint nem átfogóak az évközi pénzügyi információkra nézve. Ilyen esetben a könyvvizsgáló minősíti az átvilágítási jelentést annak feltüntetésével, hogy az átvilágítási jelentésbe betoldott magyarázó bekezdésben leírt ügy kivételével az átvilágítás végrehajtása a jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban történt, valamint a következtetés korlátozásával. Korlátozott következtetést tartalmazó szemléltető átvilágítási jelentések találhatók a jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standard 6. sz. függelékében.

54. Előfordulhat, hogy a könyvvizsgáló korlátozott véleményt (záradékot) bocsátott ki a legutóbbi éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatakor a könyvvizsgálat hatókörének korlátozása miatt. A könyvvizsgáló mérlegeli, hogy továbbra is fennáll-e az a hatóköri korlátozás, és ha igen, annak milyen következményei lehetnek az átvilágítási jelentésre nézve.

A vállalkozás folytatása és jelentős bizonytalanságok

55. Bizonyos esetekben az átvilágítási jelentés figyelemfelhívó megjegyzéssel egészíthető ki, anélkül, hogy az érintené a könyvvizsgáló következtetését, az évközi pénzügyi információkhoz fűzött megjegyzésekben szereplő, ott bővebben kifejtett ügy kiemelése céljából. A bekezdést lehetőleg a következtetést tartalmazó bekezdés után kell szerepeltetni, és az általában utal arra, hogy a következtetés ebben a vonatkozásban nem tartalmaz korlátozást.

56. Ha megfelelő közzététel szerepel az évközi pénzügyi információkban, a könyvvizsgálónak figyelemfelhívó megjegyzéssel kell kiegészítenie az átvilágítási jelentést egy eseményre vagy körülményre vonatkozó olyan lényeges bizonytalanság kiemelése céljából, amely jelentős kétséget támaszthat a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képessége tekintetében.

57. A könyvvizsgáló esetleg figyelemfelhívó megjegyzés betoldásával minősített egy korábbi könyvvizsgálói vagy átvilágítási jelentést egy eseményre vagy körülményre vonatkozó olyan lényeges bizonytalanság kiemelése céljából, amely jelentős kétséget támaszthat a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képessége tekintetében. Ha a lényeges bizonytalanság továbbra is fennáll, és megfelelő közzététel szerepel az évközi pénzügyi információkban, a könyvvizsgáló minősíti a tárgyidőszaki évközi pénzügyi információkra vonatkozó átvilágítási jelentést a változatlanul fennálló lényeges bizonytalanságot kiemelő bekezdés betoldásával.

58. Ha az információkérések vagy egyéb átvilágítási eljárások eredményeképpen a könyvvizsgáló egy eseményre vagy körülményre vonatkozó olyan lényeges bizonytalanságról szerez tudomást, amely jelentős kétséget támaszthat a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képessége tekintetében, és megfelelő közzététel szerepel az évközi pénzügyi információkban, a könyvvizsgáló figyelemfelhívó megjegyzés betoldásával minősíti az átvilágítási jelentést.

59. Ha egy lényeges bizonytalanságot, amely jelentős kétséget támaszthat a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képessége tekintetében, nem tesznek közzé megfelelően az évközi pénzügyi információkban, a könyvvizsgálónak az esettől függően korlátozott vagy ellentétes következtetést kell megfogalmaznia. A jelentésnek konkrét utalást kell tartalmaznia arra, hogy ilyen lényeges bizonytalanság áll fenn.

60. A könyvvizsgálónak mérlegelnie kell az átvilágítási jelentés minősítését a tudomására jutott (a vállalkozás folytatása feltételezésével kapcsolatos problémán kívüli) olyan jelentős bizonytalanság kiemelését célzó bekezdés betoldásával, amely bizonytalanság megoldása jövőbeli eseményektől függ, és amely hatással lehet az évközi pénzügyi információkra.

Egyéb szempontok

61. A megbízás feltételei tartalmazzák a vezetés hozzájárulását ahhoz, hogy ha bármely, évközi pénzügyi információt tartalmazó dokumentum jelzi, hogy az évközi pénzügyi információt a gazdálkodó könyvvizsgálója átvilágította, az átvilágítási jelentést is belefoglalják a dokumentumba. Ha a vezetés nem foglalta bele az átvilágítási jelentést a dokumentumba, a könyvvizsgáló mérlegeli jogi tanácsadás igénybevételét az adott körülmények között megfelelő lépések meghatározásához.

62. Ha a könyvvizsgáló minősített átvilágítási jelentést bocsátott ki, és a vezetés anélkül adja ki az évközi pénzügyi információkat, hogy a minősített átvilágítási jelentést belefoglalná az évközi pénzügyi információkat tartalmazó dokumentumba, a könyvvizsgáló mérlegeli jogi tanácsadás igénybevételét az adott körülmények között megfelelő lépések meghatározásához, valamint annak lehetőségét, hogy visszaadja az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára szóló kinevezést.

63. A tömörített pénzügyi kimutatásokból álló évközi pénzügyi információk nem feltétlenül tartalmazzák mindazt az információt, amely a teljes pénzügyi kimutatásokban szerepelne, inkább olyan események és változások magyarázatát jelentik, amelyek jelentősek az éves beszámoló-készítés óta a gazdálkodó pénzügyi helyzetében és teljesítményében történt változások megértése szempontjából. Ez azért van így, mert feltételezik, hogy az évközi pénzügyi információk felhasználói hozzá tudnak majd férni a legutolsó auditált pénzügyi kimutatásokhoz, mint például a tőzsdén jegyzett gazdálkodók esetében. Más esetben a könyvvizsgáló megvitatja a vezetéssel, szükséges-e arra vonatkozó kijelentést belefoglalni az évközi pénzügyi információkba, hogy azokat a legutolsó auditált pénzügyi kimutatásokkal összefüggésben kell olvasni. Ilyen kijelentés hiányában a könyvvizsgáló mérlegeli, hogy a legutolsó auditált pénzügyi kimutatásokra történő hivatkozás nélkül az évközi pénzügyi információk félrevezetők-e az adott körülmények között, továbbá mérlegeli ennek következményeit az átvilágítási jelentésre nézve.

Dokumentálás

64. A könyvvizsgálónak átvilágítási dokumentációt kell készítenie, amely elegendő és megfelelő ahhoz, hogy alapot nyújtson a könyvvizsgáló következtetéséhez, továbbá hogy bizonyítsa, hogy az átvilágítást a jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal, valamint a vonatkozó törvényi és szabályozási követelményekkel összhangban hajtották végre. A dokumentáció lehetővé teszi a megbízással korábban semmilyen kapcsolatban nem álló tapasztalt könyvvizsgáló számára, hogy képet alkosson az elvégzett információkérések és az alkalmazott elemző és egyéb átvilágítási eljárások jellegéről, ütemezéséről és terjedelméről, a megszerzett információkról, és az átvilágítás végrehajtása során mérlegelt jelentős ügyekről, beleértve az ilyen ügyek jellegét is.

Hatálybalépés időpontja

65. A jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standard a 2006. december 15-én vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó évközi pénzügyi információk átvilágítására érvényes. A korábbi alkalmazás megengedett.

65A. Jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Standardot a 2018. december 15-én, vagy azt követően kezdődő időszakra vonatkozó évközi pénzügyi információk átvilágítására kell alkalmazni.

Alkalmazás az állami szektorban

1. A 10. bekezdés előírja, hogy a könyvvizsgáló és az ügyfél állapodjanak meg a megbízás feltételeiben. A 11. bekezdésben szerepel, hogy egy megbízó levél segít elkerülni a megbízás jellegével, és különösen az átvilágítás céljával és hatókörével, a vezetés felelősségével, a könyvvizsgáló felelősségének mértékével, a megszerzett bizonyossággal, valamint a jelentés jellegével és formájával kapcsolatos félreértéseket. Az állami szektorban végzett átvilágítási megbízásokat szabályozó törvények vagy szabályozások rendszerint a könyvvizsgáló kijelölését írják elő. Ennek következtében a megbízó levél esetleg nem elterjedt gyakorlat az állami szektorban. Ennek ellenére a 11. bekezdésben említett tényezőket meghatározó megbízó levél mind az állami szektorbeli könyvvizsgáló, mind az ügyfél számára hasznos lehet. Az állami szektorbeli könyvvizsgálók ezért mérlegelik, hogy megbízó levél segítségével állapodjanak meg az ügyféllel az átvilágítási megbízás feltételeiről.

2. Az állami szektorban a könyvvizsgáló törvény által előírt kötelezettsége más munkára, például az évközi pénzügyi információk átvilágítására is kiterjedhet. Ilyen esetben az állami szektorbeli könyvvizsgáló nem kerülheti ki az ilyen kötelezettséget, és következésképpen nincs abban a helyzetben, hogy ne fogadjon el (lásd 50. bekezdés) egy átvilágítási megbízást, vagy visszalépjen attól (lásd 36. bekezdés és 40. bekezdés (b) pont). Az állami szektorbeli könyvvizsgáló esetleg azt sem teheti meg, hogy visszaadja az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára szóló kinevezést (lásd 40. bekezdés (c) pont és 62. bekezdés).

3. A 41. bekezdés tárgyalja a könyvvizsgáló felelősségét, amikor olyan ügy jut a könyvvizsgáló tudomására, amely miatt a könyvvizsgáló meggyőződése, hogy csalás vagy törvényeknek és szabályozásoknak való meg nem felelés esete áll fenn. Az állami szektorban a könyvvizsgálónak törvény vagy más szabályozás által előírt kötelezettsége lehet, hogy az ilyen ügyről jelentést tegyen a szabályozószerveknek vagy más hatóságnak.

1. számú függelék

Minta az évközi pénzügyi információk átvilágítására vonatkozó megbízó levélre

Az alábbi levél útmutatóként szolgál a jelen Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standard 10. bekezdésében szereplő szemponttal összefüggésben, és hozzá kell igazítani az egyedi követelményekhez és körülményekhez.

Az igazgatóság (vagy a felső szintű vezetés illetékes képviselője) részére:

Jelen levelünk célja, hogy megerősítsük a gazdálkodó 20X1. június 30-i évközi mérlegének, valamint az ezen időponttal végződő hat hónapos időszakra vonatkozó eredménykimutatásának, sajáttőkeváltozás- és cash flow-kimutatásának átvilágítására szóló megbízásunk feltételeire és céljaira vonatkozó értelmezésünket.

Átvilágításunkat a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard Testület által kiadott, 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása” című Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban fogjuk elvégezni azzal a céllal, hogy átvilágításunk alapot nyújtson arra vonatkozó jelentésünkhöz, jutott-e bármely olyan tény a tudomásunkra, amely miatt meggyőződésünk, hogy az évközi pénzügyi információkat nem minden lényeges szempontból a [meg kell nevezni a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelveket, beleértve egy hivatkozást arra a joghatóságra vagy országra, ahonnét a pénzügyi beszámolási alapelvek származnak, ha az alkalmazott pénzügyi beszámolási alapelvek nem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok] összhangban állították össze. Az ilyen átvilágítás – elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől történő – információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll, és rendszerint nem követeli meg a megszerzett információ megerősítését. Az évközi pénzügyi információk átvilágításának hatóköre lényegesen kisebb, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok szerint végrehajtott, a pénzügyi kimutatások véleményezését célzó könyvvizsgálat hatóköre, és ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói záradékot (véleményt).

Az évközi pénzügyi információkról az alábbiak szerinti jelentést szándékozunk készíteni:

[A jelentésminta szövege.]

Az évközi pénzügyi információkért, a megfelelő közzétételt is beleértve, a gazdálkodó vezetése a felelős. Ez magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes évközi pénzügyi információk elkészítésére és bemutatására vonatkozó belső ellenőrzés kialakítását, megvalósítását és fenntartását; a megfelelő számviteli politikák kiválasztását és alkalmazását; valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. Átvilágításunk részeként írásbeli nyilatkozatokat kérünk majd a vezetéstől az átvilágítással összefüggésben tett állításokra vonatkozóan. Azt is kérni fogjuk, hogy ha bármely, évközi pénzügyi információt tartalmazó dokumentum jelzi, hogy az évközi pénzügyi információt átvilágítottuk, átvilágítási jelentésünket is foglalják bele a dokumentumba.

Az évközi pénzügyi információk átvilágítása nem nyújt bizonyosságot arra vonatkozóan, hogy minden jelentős ügyről tudomást szerzünk, amelyet egy könyvvizsgálat esetleg azonosítana. Emellett megbízásunktól nem várható el, hogy feltárja, vannak-e csalások, hibák vagy törvénytelenségek. Mindazonáltal tájékoztatni fogjuk Önöket a tudomásunkra jutott minden lényeges ügyről.

Várakozással tekintünk az Önök munkatársaival való teljes körű együttműködés elé, és reméljük, hogy rendelkezésünkre bocsátanak minden olyan nyilvántartást, dokumentációt és egyéb információt, amelyek átvilágításunk lefolytatásához szükségesek.

[Itt lehet szerepeltetni szükség szerint a díjjal és a számlázással kapcsolatos információkat.]

A jelen levél az elkövetkezendő évekre hatályos, hacsak nem történik meg annak felmondása, módosítása vagy hatálytalanítása (ha ez vonatkozik).

Kérjük, írják alá a levél csatolt példányát, és juttassák azt vissza hozzánk annak jeléül, hogy az összhangban van azzal, ahogyan Önök a pénzügyi kimutatások általunk történő átvilágítását értelmezik.

Visszaigazolva az ABC társaság nevében

(aláírás)

név és beosztás

Dátum:

2. számú függelék

Elemző eljárások, amelyeket a könyvvizsgáló mérlegelhet az évközi pénzügyi információk átvilágítása során

A könyvvizsgáló például az alábbi elemző eljárásokat mérlegelheti az évközi pénzügyi információk átvilágítása során:

– Az évközi pénzügyi információk összehasonlítása a közvetlenül megelőző évközi időszak évközi pénzügyi információival, az előző pénzügyi év megfelelő évközi időszakának évközi pénzügyi információival, a vezetés által a tárgyidőszakra várt évközi pénzügyi információkkal, valamint a legutóbbi auditált éves pénzügyi kimutatásokkal.

– A tárgyidőszaki évközi pénzügyi információk összehasonlítása tervekkel vagy előrejelzésekkel (például a tárgyidőszaki évközi pénzügyi információkban szereplő adóösszegek, valamint a jövedelemadókra képzett céltartalék és az adózás előtti jövedelem közötti kapcsolat összehasonlítása (a) a tervekben, várható kulcsokkal számolva szereplő, valamint (b) korábbi időszakok pénzügyi információiban szereplő megfelelő információkkal).

– A tárgyidőszaki évközi pénzügyi információk összevetése releváns nem pénzügyi információkkal.

– A nyilvántartásokban szereplő összegek vagy a kimutatott összegekből létrehozott mutatók összevetése a könyvvizsgáló által számított várható értékekkel. Ilyen várható értékeket a könyvvizsgáló olyan kapcsolatok azonosításával és alkalmazásával dolgoz ki, amelyeknek létezésére ésszerűen számítani lehet azoknak az ismereteknek az alapján, amelyeket a gazdálkodóról és arról az ágazatról szerzett, amelyben a gazdálkodó működik.

– A tárgyidőszakra vonatkozó arányszámok és mutatók összehasonlítása az ágazatban működő más gazdálkodók arányszámaival és mutatóival.

– A tárgyidőszaki évközi pénzügyi információk elemei közötti kapcsolatok összehasonlítása az ezeknek megfelelő kapcsolatokkal a korábbi időszakok évközi pénzügyi információiban, például az egyes ráfordítástípusok az árbevétel százalékában, az egyes eszköztípusok az összes eszköz százalékában, valamint a százalékos árbevétel-változás aránya a követelésállomány százalékos változásához.

– Alábontott adatok összehasonlítása. Az alábbiak mutatnak be példákat arra, hogyan lehet az adatokat alábontani:

– időszak szerint, például bevétel- vagy ráfordítástételek negyedéves, havi vagy heti összegekre bontva

– termékcsoportonként vagy bevételi forrás szerint

– helyszín, például komponens szerint

– az ügylet jellemzői szerint, például tervezők, építészek vagy kézművesek által létrehozott bevétel

– az ügylet több jellemzője szerint, például árbevétel termékenként és havonta.

3. számú függelék

Minta a vezetés teljességi nyilatkozatára

Az alábbi levél nem szándékozik szabványlevél lenni. A vezetés nyilatkozatai gazdálkodónként és időszakonként eltérőek.

(A gazdálkodó fejléce)

(A címzett könyvvizsgáló) (Dátum)

Nyitó bekezdések, ha az évközi pénzügyi információk tömörített pénzügyi kimutatásokból állnak:

A jelen teljességi nyilatkozatot az ABC társaság 20X1. március 31-i tömörített mérlegének, valamint az ezen időponttal végződő három hónapos időszakra vonatkozó tömörített eredménykimutatásának, sajáttőkeváltozás- és cash flow-kimutatásának az Önök által végzett átvilágításával kapcsolatban adjuk ki, amely átvilágítás célja, hogy következtetést fogalmazzanak meg arra vonatkozóan, jutott-e bármely olyan tény a tudomásukra, ami miatt meggyőződésük, hogy az évközi pénzügyi információk nem minden lényeges szempontból a [meg kell nevezni a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelveket, beleértve egy hivatkozást arra a joghatóságra vagy országra, ahonnét a pénzügyi beszámolási alapelvek származnak, ha az alkalmazott pénzügyi beszámolási alapelvek nem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok]-kel összhangban lettek összeállítva.

Elismerjük az évközi pénzügyi információknak a [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése]-kel összhangban történő elkészítésével és bemutatásával kapcsolatos felelősségünket.

Nyitó bekezdések, ha az évközi pénzügyi információk a valós bemutatás elérését célzó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban készített általános célú teljes pénzügyi kimutatásokból állnak:

A jelen teljességi nyilatkozatot az ABC társaság 20X1. március 31-i mérlegének, valamint az ezen időponttal végződő három hónapos időszakra vonatkozó eredménykimutatásának, sajáttőkeváltozás- és cash flow-kimutatásának, valamint a jelentős számviteli elvek összefoglalásának és más magyarázó megjegyzéseknek az Önök által végzett átvilágításával kapcsolatban adjuk ki, amely átvilágítás célja, hogy következtetést fogalmazzanak meg arra vonatkozóan, jutott-e bármely olyan tény a tudomásukra, amely miatt meggyőződésük, hogy az évközi pénzügyi információk nem adnak valós képet az ABC társaság 20X1. március 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint pénzügyi teljesítményéről és cash flow-járól (vagy „nem mutatják be azokat minden lényeges szempontból valósan”) a [meg kell nevezni a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelveket, beleértve egy hivatkozást arra a joghatóságra vagy országra, ahonnét a pénzügyi beszámolási alapelvek származnak, ha az alkalmazott pénzügyi beszámolási alapelvek nem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok]-kel összhangban.

Elismerjük az évközi pénzügyi információknak a [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése]-kel összhangban történő valós bemutatásával kapcsolatos felelősségünket.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbi nyilatkozatokat:

– A fentiekben említett évközi pénzügyi információk a [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése]-kel összhangban lettek összeállítva és bemutatva.

– Az Önök rendelkezésére bocsátottunk minden számviteli kimutatást és alátámasztó dokumentumot, valamint minden, a tulajdonosok és az igazgatóság üléseiről készült jegyzőkönyvet (nevezetesen az alábbi dátumokon tartott ülésekét: [a megfelelő dátumok megadása]).

– Nincsenek lényeges ügyletek, amelyek nincsenek megfelelően rögzítve az évközi pénzügyi információk alapjául szolgáló számviteli nyilvántartásokban.

– Nem voltak olyan ismert tényleges vagy lehetséges törvényi vagy szabályozási meg nem felelések, amelyek esetében a meg nem felelés lényeges hatással lehet az évközi pénzügyi információkra.

– Elismerjük felelősségünket a csalások és hibák megelőzésére és feltárására szolgáló belső ellenőrzés kialakítására és bevezetésére vonatkozóan.

– Közöltünk Önökkel minden jelentős tényt bármely ismert csalással vagy vélt csalással kapcsolatban, amely hatással lehetett a gazdálkodóra.

– Közöltük Önökkel, hogy kockázatbecslésünk szerint mekkora annak kockázata, hogy az évközi pénzügyi információk csalás következtében lényeges hibás állítást tartalmaznak.

– Meggyőződésünk, hogy a kísérő mellékletben összefoglalt nem helyesbített hibás állítások hatásai nem lényegesek sem egyedileg, sem összességében az évközi pénzügyi információk egészére nézve.

– Megerősítjük a kapcsolt vállalkozások azonosításával kapcsolatban Önök részére szolgáltatott információ teljességét.

– Az alábbiakat megfelelően elszámoltuk és ahol szükséges, megfelelően közzétettük az évközi pénzügyi információkban:

– kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek, beleértve az értékesítéseket, vásárlásokat, kölcsönöket, átutalásokat, lízingmegállapodásokat és garanciákat, továbbá a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követeléseket és kötelezettségeket

– szóbeli vagy írásos garanciák, amelyek értelmében a gazdálkodónak függő kötelezettsége van, továbbá

– korábban értékesített eszközök visszavásárlására vonatkozó megállapodások vagy opciók.

– Az eszközök és kötelezettségek valós érték meghatározásai és valós érték közzétételei összhangban vannak a [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése]-kel. Az alkalmazott feltevések tükrözik a szándékunkat és a képességünket az egyedi lépések végrehajtására a gazdálkodó nevében, ahol az releváns a valós érték meghatározás vagy közzététel szempontjából.

– Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely lényeges hatással lenne az eszközök és a kötelezettségek évközi pénzügyi információkban szereplő könyv szerinti értékére vagy besorolására.

– Nincsenek termékcsoportok megszüntetésére vonatkozó, vagy egyéb olyan terveink vagy szándékaink, amelyek felesleges vagy selejtes készleteket eredményeznek, és nincsenek olyan készletek, amelyek a realizálható értéküknél magasabb értéken lennének kimutatva.

– A gazdálkodó megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi eszköze fölött, és semmilyen zálogjog vagy terhelés nincs a gazdálkodó eszközein.

– Ahogy az szükséges, nyilvántartásba vettünk, illetve közzétettünk minden tényleges és függő kötelezettséget.

– [Ki kell egészíteni az első ízben bevezetett új számviteli standardokra vonatkozó nyilatkozatokkal, valamint mérlegelni kell esetleges új Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard által előírt, az évközi pénzügyi információk szempontjából releváns további nyilatkozatok szerepeltetését.]

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint a mérlegfordulónap után a jelen levél dátumáig nem történt olyan esemény, amely helyesbítést vagy közzétételt tenne szükségessé az említett évközi pénzügyi információkban.

__________________________
(a vállalkozás vezetője)

__________________________
(gazdasági vezető)

4. számú függelék

Az évközi pénzügyi információkról készült átvilágítási jelentések mintái

A valós bemutatás elérését célzó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban készített, általános célú teljes pénzügyi kimutatások (lásd 43. bekezdés (i) pont)

Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról

(megfelelő címzett)

Bevezetés

Elvégeztük az ABC társaság 20X1. március 31-i mérlegének, valamint az ezen időponttal végződő három hónapos időszakra vonatkozó eredménykimutatásának, sajáttőkeváltozás- és cash flow-kimutatásának, valamint a jelentős számviteli elvek összefoglalásának és más magyarázó megjegyzéseknek az átvilágítását. *  Az évközi pénzügyi információk [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése]-kel összhangban történő elkészítése és valós bemutatása a vezetés felelőssége. A mi felelősségünk az évközi pénzügyi információkra vonatkozó következtetés megfogalmazása átvilágításunk alapján.

Az átvilágítás hatóköre

Átvilágításunkat a 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása” című Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban hajtottuk végre * . Az évközi pénzügyi információk átvilágítása – elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől történő – információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanának. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt.

Következtetés

Átvilágításunk alapján nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy a mellékelt évközi pénzügyi információk nem adnak megbízható és valós képet a gazdálkodó 20X1. március 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő három hónapos időszakra vonatkozó pénzügyi teljesítményéről és cash flow-iról (vagy „nem mutatják be azokat minden lényeges szempontból valósan”) a [meg kell nevezni a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelveket, beleértve egy hivatkozást arra a joghatóságra vagy országra, ahonnét a pénzügyi beszámolási alapelvek származnak, ha az alkalmazott pénzügyi beszámolási alapelvek nem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok]-kel összhangban.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

Dátum

Cím

Egyéb évközi pénzügyi információk (lásd 43. bekezdés (j) pont)

Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról

(megfelelő címzett)

Bevezetés

Elvégeztük az ABC társaság 20X1. március 31-i [tömörített] mérlegének, valamint az ezen időponttal végződő három hónapos időszakra vonatkozó [tömörített] eredménykimutatásának, sajáttőkeváltozás- és cash flow-kimutatásának az átvilágítását. *  Az évközi pénzügyi információk [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése]-kal összhangban történő elkészítése és bemutatása a vezetés felelőssége. A mi felelősségünk az évközi pénzügyi információkra vonatkozó következtetés megfogalmazása átvilágításunk alapján.

Az átvilágítás hatóköre

Átvilágításunkat a 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása” című Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban hajtottuk végre * . Az évközi pénzügyi információk átvilágítása – elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől történő – információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanának. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt.

Következtetés

Átvilágításunk alapján nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy az évközi pénzügyi információkat nem minden lényeges szempontból a [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek, beleértve egy hivatkozást arra a joghatóságra vagy országra, ahonnét a pénzügyi beszámolási alapelvek származnak, ha az alkalmazott pénzügyi beszámolási alapelvek nem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok]-kel összhangban készítették el.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

Dátum

Cím

5. számú függelék

Minták a korlátozott következtetést tartalmazó átvilágítási jelentésekre a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvektől való eltérés esetén

A valós bemutatás elérését célzó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban készített, általános célú teljes pénzügyi kimutatások (lásd 43. bekezdés (i) pont)

Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról

(megfelelő címzett)

Bevezetés

Elvégeztük az ABC társaság 20X1. március 31-i mérlegének, valamint az ezen időponttal végződő három hónapos időszakra vonatkozó eredménykimutatásának, sajáttőkeváltozás- és cash flow-kimutatásának, valamint a jelentős számviteli elvek összefoglalásának és más magyarázó megjegyzéseknek az átvilágítását. *  Az évközi pénzügyi információk [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése]-kel összhangban történő elkészítése és valós bemutatása a vezetés felelőssége. A mi felelősségünk az évközi pénzügyi információkra vonatkozó következtetés megfogalmazása átvilágításunk alapján.

Az átvilágítás hatóköre

Átvilágításunkat a 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása” című Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban hajtottuk végre * . Az évközi pénzügyi információk átvilágítása – elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől történő – információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanának. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt.

A korlátozott következtetés alapja

A vezetéstől kapott információk szerint az ABC társaság az ingatlanok, valamint a hosszú lejáratú adósság állományából kihagyott bizonyos lízingkötelmeket, amelyeket véleményünk szerint aktiválni kellene a [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése]-nek való megfelelés érdekében. Az információ szerint, ha ezeket a lízingkötelezettségeket aktiválnák 20X1. március 31-én, az ingatlanok összege ______ dollárral, a hosszú lejáratú adósságállomány pedig ______ dollárral nőne, míg a nettó jövedelem, valamint a részvényenkénti nyereség ________ dollárral, _________ dollárral, ________ dollárral, illetve ________ dollárral nőne (csökkenne), sorrendben, a fenti időponttal végződő három hónapos időszakra vonatkozóan.

Korlátozott következtetés

Átvilágításunk alapján, az előző bekezdésben leírt ügy kivételével, nem jutott tudomásunkra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy a mellékelt évközi pénzügyi információk nem adnak valós képet a gazdálkodó 20X1. március 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő három hónapos időszakra vonatkozó pénzügyi teljesítményéről és cash flow-járól (vagy „nem mutatják be azokat minden lényeges szempontból valósan”) a [meg kell nevezni a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelveket, beleértve egy hivatkozást arra a joghatóságra vagy országra, ahonnét a pénzügyi beszámolási alapelvek származnak, ha az alkalmazott pénzügyi beszámolási alapelvek nem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok]-kel összhangban.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

Dátum

Cím

Egyéb évközi pénzügyi információk (lásd 43. bekezdés (j) pont)

Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról

(megfelelő címzett)

Bevezetés

Elvégeztük az ABC társaság 20X1. március 31-i [tömörített] mérlegének, valamint az ezen időponttal végződő három hónapos időszakra vonatkozó [tömörített] eredménykimutatásának, sajáttőkeváltozás- és cash flow-kimutatásának az átvilágítását. *  Az évközi pénzügyi információk [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése]-kel összhangban történő elkészítése és bemutatása a vezetés felelőssége. A mi felelősségünk az évközi pénzügyi információkra vonatkozó következtetés megfogalmazása átvilágításunk alapján.

Az átvilágítás hatóköre

Átvilágításunkat a 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végzett átvilágítása” című Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban hajtottuk végre * . Az évközi pénzügyi információk átvilágítása – elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől történő – információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanának. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt.

A korlátozott következtetés alapja

A vezetéstől kapott információk szerint az ABC társaság az ingatlanok, valamint a hosszú lejáratú adósság állományából kihagyott bizonyos lízingkötelmeket, amelyeket véleményünk szerint aktiválni kell a [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése]-nek való megfelelés érdekében. Az információ szerint, ha ezeket a lízingkötelezettségeket aktiválnák 20X1. március 31-én, az ingatlanok összege ______ dollárral, a hosszú lejáratú adósságállomány pedig ______ dollárral nőne, míg a nettó jövedelem, valamint a részvényenkénti nyereség ________ dollárral, _________ dollárral, ________ dollárral, illetve ________ dollárral nőne (csökkenne), sorrendben, a fenti időponttal végződő három hónapos időszakra vonatkozóan.

Korlátozott következtetés

Átvilágításunk alapján, az előző bekezdésben leírt ügy kivételével, nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy az évközi pénzügyi információk nem minden lényeges szempontból a [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése, beleértve egy hivatkozást arra a joghatóságra vagy országra, ahonnét a pénzügyi beszámolási alapelvek származnak, ha az alkalmazott pénzügyi beszámolási alapelvek nem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok]-kel összhangban lettek összeállítva.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

Dátum

Cím

6. számú függelék

Minták a korlátozott következtetést tartalmazó átvilágítási jelentésekre nem a vezetés általi hatókör-korlátozás esetén

A valós bemutatás elérését célzó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban készített, általános célú teljes pénzügyi kimutatások (lásd 43. bekezdés (i) pont)

Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról

(megfelelő címzett)

Bevezetés

Elvégeztük az ABC társaság 20X1. március 31-i mérlegének, valamint az ezen időponttal végződő három hónapos időszakra vonatkozó eredménykimutatásának, sajáttőkeváltozás- és cash flow-kimutatásának, valamint a jelentős számviteli elvek összefoglalásának és más magyarázó megjegyzéseknek az átvilágítását. *  Az évközi pénzügyi információk [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése]-kel összhangban történő elkészítése és valós bemutatása a vezetés felelőssége. A mi felelősségünk az évközi pénzügyi információkra vonatkozó következtetés megfogalmazása átvilágításunk alapján.

Az átvilágítás hatóköre

Átvilágításunkat a 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása” című Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban hajtottuk végre * . Az évközi pénzügyi információk átvilágítása – elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől történő – információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanának. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt.

A korlátozott következtetés alapja

A fiókirodában (dátum)–án keletkezett tűz miatt a követelésekre vonatkozó nyilvántartások megsemmisültek, ezért az évközi pénzügyi információkban foglalt ________ dollár összegű követelésállomány átvilágítását nem tudtuk elvégezni. A gazdálkodó jelenleg végzi a szóban forgó nyilvántartások rekonstruálását, és bizonytalan, hogy ezek a nyilvántartások alátámasztják-e a fenti összeget, valamint a kapcsolódó, behajthatatlan követelésekre képzett tartalék összegét. Ha el tudtuk volna végezni a követelések átvilágítását, esetleg tudomásunkra juthattak volna ügyek, amelyek miatt felmerülhetett volna az évközi pénzügyi információk helyesbítésének szükségessége.

Korlátozott következtetés

Az évközi pénzügyi információk olyan helyesbítéseinek kivételével, amelyek esetleg a tudomásunkra juthattak volna, ha nem állt volna fenn a fent leírt helyzet, átvilágításunk alapján nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy a mellékelt évközi pénzügyi információk nem adnak valós képet a gazdálkodó 20X1. március 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő három hónapos időszakra vonatkozó pénzügyi teljesítményéről és cash flow-járól (vagy „nem mutatják be azokat minden lényeges szempontból valósan”) a [meg kell nevezni a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelveket, beleértve egy hivatkozást arra a joghatóságra vagy országra, ahonnét a pénzügyi beszámolási alapelvek származnak, ha az alkalmazott pénzügyi beszámolási alapelvek nem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok]-kel összhangban.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

Dátum

Cím

Egyéb évközi pénzügyi információk (lásd 43. bekezdés (j) pont)

Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról

(megfelelő címzett)

Bevezetés

Elvégeztük az ABC társaság 20X1. március 31-i [tömörített] mérlegének, valamint az ezen időponttal végződő három hónapos időszakra vonatkozó [tömörített] eredménykimutatásának, sajáttőkeváltozás- és cash flow-kimutatásának az átvilágítását. *  Az évközi pénzügyi információk [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése]-kel összhangban történő elkészítése és bemutatása a vezetés felelőssége. A mi felelősségünk az évközi pénzügyi információkra vonatkozó következtetés megfogalmazása átvilágításunk alapján.

Az átvilágítás hatóköre

A következő bekezdésben leírtak kivételével átvilágításunkat a 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása” című Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban hajtottuk végre * . Az évközi pénzügyi információk átvilágítása – elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől történő – információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanának. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt.

A korlátozott következtetés alapja

A fiókirodában (dátum)–án keletkezett tűz miatt a követelésekre vonatkozó nyilvántartások megsemmisültek, ezért az évközi pénzügyi információkban foglalt ________ dollár összegű követelésállomány átvilágítását nem tudtuk elvégezni. A gazdálkodó jelenleg végzi a szóban forgó nyilvántartások rekonstruálását, és bizonytalan, hogy ezek a nyilvántartások alátámasztják-e a fenti összeget, valamint a kapcsolódó, behajthatatlan követelésekre képzett tartalék összegét. Ha el tudtuk volna végezni a követelések átvilágítását, esetleg tudomásunkra juthattak volna ügyek, amelyek miatt felmerülhetett volna az évközi pénzügyi információk helyesbítésének szükségessége.

Korlátozott következtetés

Az évközi pénzügyi információk olyan helyesbítéseinek kivételével, amelyek esetleg a tudomásunkra juthattak volna, ha nem állt volna fenn a fent leírt helyzet, átvilágításunk alapján nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy az évközi pénzügyi információkat nem minden lényeges szempontból a [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése, beleértve egy hivatkozást arra a joghatóságra vagy országra, ahonnét a pénzügyi beszámolási alapelvek származnak, ha az alkalmazott pénzügyi beszámolási alapelvek nem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok]-kel összhangban állították össze.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

Dátum

Cím

7. számú függelék

Minták az ellentétes következtetést tartalmazó átvilágítási jelentésekre a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvektől való eltérés esetén

A valós bemutatás elérését célzó pénzügyi beszámolási alapelvekkel összhangban készített, általános célú teljes pénzügyi kimutatások (lásd 43. bekezdés (i) pont)

Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról

(megfelelő címzett)

Bevezetés

Elvégeztük az ABC társaság 20X1. március 31-i mérlegének, valamint az ezen időponttal végződő három hónapos időszakra vonatkozó eredménykimutatásának, sajáttőkeváltozás- és cash flow-kimutatásának, valamint a jelentős számviteli elvek összefoglalásának és más magyarázó megjegyzéseknek az átvilágítását. *  Az évközi pénzügyi információk [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése] összhangban történő elkészítése és valós bemutatása a vezetés felelőssége. A mi felelősségünk az évközi pénzügyi információkra vonatkozó következtetés megfogalmazása átvilágításunk alapján.

Az átvilágítás hatóköre

Átvilágításunkat a 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása” című Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban hajtottuk végre * . Az évközi pénzügyi információk átvilágítása – elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől történő – információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanának. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt.

Az ellentétes következtetés alapja

Ettől az időszaktól kezdve a gazdálkodó vezetése megszüntette a leányvállalatok pénzügyi kimutatásainak konszolidálását, mivel jelentős új ellenőrzést nem biztosító részesedések megléte miatt nem tartja megfelelőnek a konszolidációt. Ez nincs összhangban a [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése, beleértve egy hivatkozást arra a joghatóságra vagy országra, ahonnét a pénzügyi beszámolási alapelvek származnak, ha az alkalmazott pénzügyi beszámolási alapelvek nem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok] előírásaival. Ha készültek volna konszolidált pénzügyi kimutatások, gyakorlatilag az évközi pénzügyi információkban szereplő valamennyi tétel lényegesen eltérő lett volna.

Ellentétes következtetés

Átvilágításunk azt mutatja, hogy mivel a gazdálkodó leányvállalati befektetéseit nem konszolidált alapon számolták el, amint azt az előző bekezdés tartalmazza, a mellékelt évközi pénzügyi információk nem adnak valós képet a gazdálkodó 20X1. március 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő három hónapos időszakra vonatkozó pénzügyi teljesítményéről és cash flow-járól (vagy „nem mutatják be azokat minden lényeges szempontból valósan”) a [meg kell nevezni a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelveket, beleértve egy hivatkozást arra a joghatóságra vagy országra, ahonnét a pénzügyi beszámolási alapelvek származnak, ha az alkalmazott pénzügyi beszámolási alapelvek nem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok] összhangban.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

Dátum

Cím

Egyéb évközi pénzügyi információk (lásd 43. bekezdés (j) pont)

Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról

(megfelelő címzett)

Bevezetés

Elvégeztük az ABC társaság 20X1. március 31-i [tömörített] mérlegének, valamint az ezen időponttal végződő három hónapos időszakra vonatkozó [tömörített] eredménykimutatásának, sajáttőkeváltozás- és cash flow-kimutatásának az átvilágítását. *  Az évközi pénzügyi információk [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése] összhangban történő elkészítése és bemutatása a vezetés felelőssége. A mi felelősségünk az évközi pénzügyi információkra vonatkozó következtetés megfogalmazása átvilágításunk alapján.

Az átvilágítás hatóköre

Átvilágításunkat a 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása” című Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban hajtottuk végre * . Az évközi pénzügyi információk átvilágítása – elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől történő – információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanának. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt.

Az ellentétes következtetés alapja

Ettől az időszaktól kezdve a gazdálkodó vezetése megszüntette a leányvállalatok pénzügyi kimutatásainak konszolidálását, mivel jelentős új ellenőrzést nem biztosító részesedések megléte miatt nem tartja megfelelőnek a konszolidációt. Ez nincs összhangban a [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése, beleértve egy hivatkozást arra a joghatóságra vagy országra, ahonnét a pénzügyi beszámolási alapelvek származnak, ha az alkalmazott pénzügyi beszámolási alapelvek nem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok] előírásaival. Ha készültek volna konszolidált pénzügyi kimutatások, gyakorlatilag az évközi pénzügyi információkban szereplő valamennyi tétel lényegesen eltérő lett volna.

Ellentétes következtetés

Átvilágításunk azt mutatja, hogy mivel a gazdálkodó leányvállalati befektetéseit nem konszolidált alapon számolták el, amint azt az előző bekezdés tartalmazza, az évközi pénzügyi információkat nem minden lényeges szempontból a [vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megnevezése, beleértve egy hivatkozást arra a joghatóságra vagy országra, ahonnét a pénzügyi beszámolási alapelvek származnak, ha az alkalmazott pénzügyi beszámolási alapelvek nem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok] összhangban állították össze.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

Dátum

Cím