Magyar

 

ISRS 4400

4400. TÉMASZÁMÚ (FELÜLVIZSGÁLT), KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI STANDARD
MEGÁLLAPODÁS SZERINTI ELJÁRÁSOK VÉGREHAJTÁSÁRA SZÓLÓ MEGBÍZÁSOK

A magyar fordítás alapjául szolgáló eredeti angol nyelvű IFAC kiadvány megtekinthető a következő linken: ISRS 4400 (Revised)

Magyar nemzeti standardként azokra a megállapodás szerinti eljárások végrehajtásáról szóló megbízásokra kell alkalmazni, amelyeknél a megállapodás feltételeiről a megbízási szerződésben, 2023. január 1-jén, vagy azt követően állapodnak meg.

A 4400. témaszámú, „Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások” című (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard az „Előszó a nemzetközi minőségirányítási, könyvvizsgálati, átvilágítási, egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási kiadványokhoz” dokumentummal együtt értelmezendő.
Az alábbi szövegben a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardra való hivatkozás jelzi, hogy a Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Standardok a Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Nemzetközi Standardokon alapulnak, azok teljes körű fordítását tartalmazzák. Ahol az alábbi szöveg a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardot említi, ott a jelen Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Standardot kell érteni.

A jelen Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Standardban a Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Nemzetközi Standardoktól való eltérések az egyes sorszámozott bekezdések után a bekezdés sorszámát és egy betű toldalékot tartalmazó sorszámú bekezdésben, dőlt betűvel szedve találhatók.

Bevezetés

A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard hatóköre

1. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard az alábbiakkal foglalkozik:

(a) A gyakorló könyvvizsgáló felelősségei, amikor megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás végzésével bízzák meg; valamint

(b) A megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés formájával és tartalmával.

2. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard pénzügyi vagy nem pénzügyi vizsgálati tárgyra vonatkozó, megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások teljesítésére vonatkozik. (Hiv.: A1–A2. bekezdések)

Kapcsolat az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standarddal * 

3. A minőségirányítási rendszerért, valamint a politikákért vagy eljárásokért a társaság felelős. Az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard vonatkozik a társaságokra a társaság megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízásainak tekintetében. *  A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardnak a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló egyedi megbízások szintjén fennálló minőségirányítással kapcsolatos rendelkezései abból az alapfeltételezésből indulnak ki, hogy a társaság az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard vagy legalább ilyen magas követelményeket támasztó követelmények hatálya alá esik. (Hiv.: A3–A8. bekezdések)

A megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás

4. Egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízásban a gyakorló könyvvizsgáló azokat az eljárásokat hajtja végre, amelyekről a megbízó féllel megállapodott, amelynél a megbízó fél elismerte, hogy a végrehajtott eljárások megfelelők a megbízás céljára. A gyakorló könyvvizsgáló a végrehajtott megállapodás szerinti eljárásokat és a kapcsolódó megállapításokat a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentésben kommunikálja. A megbízó fél és egyéb célzott felhasználók maguk mérlegelik a gyakorló könyvvizsgáló által a jelentésben leírt megállapodás szerinti eljárásokat és megállapításokat, és saját következtetéseiket vonják le a gyakorló könyvvizsgáló által elvégzett munkából.

5. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban teljesített megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás értékét az alábbiak adják:

(a) A gyakorló könyvvizsgáló szakmai standardoknak való megfelelése, beleértve a releváns etikai követelményeket; valamint

(b) A végrehajtott eljárások és a kapcsolódó megállapítások egyértelmű kommunikálása.

6. Egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás nem könyvvizsgálat, átvilágítás vagy egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás. Egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás nem foglalja magában bizonyíték gyűjtését abból a célból, hogy a gyakorló könyvvizsgáló bármilyen formában véleményt nyilvánítson vagy bizonyosságot nyújtó következtetést fejezzen ki.

A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard hatálya

7. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard magában foglalja a gyakorló könyvvizsgáló céljait a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard követése során, amely célok biztosítják azt a kontextust, amelyben a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard követelményeit meghatározták. A célok arra szolgálnak, hogy segítsék a gyakorló könyvvizsgálót annak megértésében, mit szükséges teljesíteni egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízásban.

8. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard tartalmaz a „kell” szó használatával kifejezett követelményeket, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék a gyakorló könyvvizsgáló számára a kinyilvánított célok elérését.

9. Emellett a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard bevezető anyagot, fogalmakat, valamint alkalmazási és egyéb magyarázó anyagokat tartalmaz, amelyek a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard helyes megértése szempontjából releváns összefüggést biztosítanak.

10. Az alkalmazási és egyéb magyarázó anyagok további magyarázatot adnak a követelményekről és útmutatást adnak azok megvalósításához. Habár az ilyen útmutatás önmagában véve nem támaszt követelményt, az releváns a követelmények megfelelő alkalmazása tekintetében. Az alkalmazási és egyéb magyarázó anyagok a követelmények alkalmazását segítő háttér-információkat is nyújthatnak olyan kérdésekről, amelyekkel a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard foglalkozik.

Hatálybalépés napja

11. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard azokra a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízásokra hatályos, amelyeknél a megállapodás feltételeiről 2022. január 1-jén vagy azt követően állapodnak meg. (Hiv.: A9. bekezdés)

11A. Jelen Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Standard azokra a megállapodás szerinti eljárások végrehajtásáról szóló megbízásokra hatályos, amelyeknél a megállapodás feltételeiről a megbízási szerződésben, 2023. január 1-jén, vagy azt követően állapodnak meg.

Célok

12. A gyakorló könyvvizsgáló céljai a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard hatókörébe tartozó megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás során:

(a) Megállapodni a megbízó féllel a végrehajtandó eljárásokról;

(b) Végrehajtani a megállapodás szerinti eljárásokat; és

(c) Kommunikálni a végrehajtott eljárásokat és a kapcsolódó megállapításokat a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard követelményeivel összhangban.

Fogalmak

13. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard alkalmazásában a következő kifejezéseknek az alábbi jelentésük van:

(a) Megállapodás szerinti eljárások – Eljárások, amelyekről a gyakorló könyvvizsgáló és a megbízó fél (és, ha releváns, egyéb felek) megállapodtak. (Hiv.: A10. bekezdés)

(b) Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás – Megbízás, amelyben a gyakorló könyvvizsgálót azzal bízzák meg, hogy olyan eljárásokat hajtson végre, amelyekről a gyakorló könyvvizsgáló és a megbízó fél (és, ha releváns, egyéb felek) megállapodott, valamint, hogy egy, a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentésben kommunikálja a végrehajtott eljárásokat és a kapcsolódó megállapításokat. (Hiv.: A10. bekezdés)

(c) Megbízásért felelős partner – Az a társaság által kijelölt partner vagy egyéb személy, aki a megbízásért és annak teljesítéséért, valamint a társaság nevében kibocsátott, megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentésért felel, és aki – szükség esetén – egy szakmai, jogi vagy szabályozószervtől megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

(d) Megbízó fél – Az a fél (azok a felek), aki(k) megbízza (megbízzák) a gyakorló könyvvizsgálót a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás teljesítésével. (Hiv.: A11. bekezdés)

(e) Megbízásért felelős munkacsoport – A megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízást teljesítő összes partner és alkalmazott, továbbá bármely egyéb személy, aki a megbízás során eljárásokat hajt végre, bele nem értve a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett külső szakértőt.

(f) Megállapítások – A megállapítások a végrehajtott megállapodás szerinti eljárások tényszerű eredményei. A megállapítások objektív módon igazolhatók. A megállapításokra való hivatkozások ebben a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardban nem foglalnak magukban véleményeket vagy következtetéseket semmilyen formában, sem bármilyen javaslatot, amelyet a gyakorló könyvvizsgáló esetleg tesz. (Hiv.: A12–A13. bekezdések)

(g) Célzott felhasználók – Az az egy vagy több személy vagy szervezet, vagy csoport, amely(ek) a gyakorló könyvvizsgáló várakozásai szerint használni fogja (fogják) a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentést. Egyes esetekben lehetnek a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés címzettjeitől eltérő célzott felhasználók. (Hiv.: A10. bekezdés)

(h) Gyakorló könyvvizsgáló – A megbízást végző személy(ek) (rendszerint a megbízásért felelős partner vagy a megbízásért felelős munkacsoport más tagjai, vagy, adott esetben, a társaság). Ha a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardnak kifejezetten az a szándéka, hogy valamely követelményt vagy felelősséget a megbízásért felelős partner teljesítsen, a „megbízásért felelős partner” kifejezést használja, nem pedig a „gyakorló könyvvizsgáló” megnevezést.

(i) A gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő – A bizonyosság nyújtásától és a kapcsolódó szolgáltatásoktól eltérő szakterületen szakértelemmel rendelkező olyan személy vagy szervezet, amelynek ezen a szakterületen végzett munkáját a gyakorló könyvvizsgáló annak érdekében használja fel, hogy segítséget nyújtson a gyakorló könyvvizsgálónak a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízásra vonatkozó felelősségei teljesítésében. A gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő lehet a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett belső szakértő (aki a gyakorló könyvvizsgáló társaságánál vagy egy hálózatba tartozó társaságnál partner vagy munkatárs, beleértve az ideiglenes munkatársakat) vagy a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett külső szakértő.

(j) Szakmai megítélés – Releváns képzés, ismeret és tapasztalat alkalmazása a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal és releváns etikai követelményekkel összefüggésben, a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás körülményei között helyénvaló intézkedésekre vonatkozó tájékozott döntések meghozatala során.

(k) Releváns etikai követelmények – Szakmai etikai elvek és etikai követelmények, amelyek a megbízásért felelős munkacsoportra vonatkoznak megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások elvállalásakor. A releváns etikai követelmények rendszerint a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete (IESBA) Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva) című kiadvány (az IESBA-kódex) rendelkezéseit, valamint az azoknál szigorúbb nemzeti követelményeket tartalmazzák.

(l) Felelős fél – Az a fél (felek), aki(k) a vizsgálat azon tárgyáért felelős(ek), amelyre vonatkozóan a megállapodás szerinti eljárásokat végrehajtják.

Követelmények

Egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízásnak a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban való elvégzése

14. A gyakorló könyvvizsgálónak ismernie kell a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard teljes szövegét, beleértve az alkalmazási és egyéb magyarázó anyagokat, hogy megértse annak céljait és megfelelően alkalmazza annak követelményeit.

A releváns követelményeknek való megfelelés

15. A gyakorló könyvvizsgálónak a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard minden egyes követelményének meg kell felelnie, kivéve, ha egy adott követelmény nem releváns a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás szempontjából, például, ha azok a körülmények, amelyekkel az adott követelmény foglalkozik, nem léteznek a megbízásban.

16. A gyakorló könyvvizsgálónak csak akkor szabad a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardnak való megfelelést kijelentenie, ha a gyakorló könyvvizsgáló a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás szempontjából releváns valamennyi követelményének megfelelt.

Releváns etikai követelmények

17. A gyakorló könyvvizsgálónak meg kell felelnie a releváns etikai követelményeknek. (Hiv.: A14–A20. bekezdések)

Szakmai megítélés

18. A gyakorló könyvvizsgálónak szakmai megítélést kell alkalmaznia egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás elfogadása, végrehajtása és jelentéstétele során, figyelembe véve az adott megbízás körülményeit. (Hiv.: A21–A23. bekezdések)

Minőségellenőrzés a megbízás szintjén

19. A megbízásért felelős partnernek általános felelősséget kell vállalnia:

(a) a minőségnek a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízáson való irányításáért és eléréséért, beleértve, ha értelmezhető, a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő által végrehajtott munkát, valamint a megbízás során mindvégig elegendő és megfelelő mértékű részvételéért; továbbá (Hiv.: A24. bekezdés)

(b) azért, hogy a megbízást a társaság minőségirányítási politikái vagy eljárásai szerint végezzék azáltal, hogy:

(i) a társaság ügyfélkapcsolatok és megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások elfogadására és megtartására vonatkozó politikáit vagy eljárásait követik, (Hiv.: A25. bekezdés)

(iA) megállapítják, hogy időben, elegendő és megfelelő erőforrásokat jelöltek ki vagy bocsátottak rendelkezésre a megbízásért felelős munkacsoport számára a megbízás végrehajtásához, figyelembe véve a megbízás jellegét és körülményeit, a társaság politikáit vagy eljárásait, valamint bármilyen változást, amely felmerülhet a megbízás során,

(ii) meggyőződnek arról, hogy a megbízásért felelős munkacsoport, valamint a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett bármely szakértő, aki nem része a megbízásért felelős munkacsoportnak, együttesen megfelelő szakértelemmel és képességekkel, beleértve az elegendő időt, rendelkeznek a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás elvégzéséhez,

(iii) éberek az olyan jelzésekkel szemben, hogy a megbízásért felelős munkacsoport tagjai releváns etikai követelményeket, valamint meghatározzák a megfelelő intézkedéseket, ha olyan kérdések jutnak a megbízásért felelős partner tudomására, amelyek azt jelzik, hogy a megbízásért felelős munkacsoport tagjai megsértették a releváns etikai követelményeket, (Hiv.: A26. bekezdés)

(iv) a szakmai standardoknak és a vonatkozó jogi és szabályozói követelményeknek megfelelően irányítják és felügyelik a megbízást végző munkacsoport tagjait és tekintik át a munkájukat, és végzik a megbízást, továbbá

(v) felelősséget vállalnak megfelelő megbízási dokumentáció összeállításáért, megfelelő megtartásáért és megőrzéséért.

(vi) amikor az 1. témaszámú minőségirányítási standarddal, vagy a társaság politikáival vagy eljárásaival összhangban követelmény a megbízás minőségének áttekintése, nem dátumozzák a jelentést azelőttre, hogy a megbízás minőségének áttekintése befejeződik. * 

20. Ha felhasználják a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkáját, a megbízásért felelős partnernek meg kell győződnie arról, hogy a gyakorló könyvvizsgáló olyan mértékben részt fog tudni venni a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájában, amely elegendő a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentésben foglalt megállapításokért való felelősség vállalásához. (Hiv.: A27. bekezdés)

A megbízás elfogadása és megtartása

21. Egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás elfogadása vagy folytatása előtt a gyakorló könyvvizsgálónak meg kell ismernie a megbízás célját. A gyakorló könyvvizsgálónak nem szabad elfogadnia vagy folytatnia a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízást, ha bármilyen arra utaló tényről vagy körülményről van tudomása, hogy azok az eljárások, amelyeknek végrehajtását a gyakorló könyvvizsgálótól kérik, nem megfelelőek az adott megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás céljára. (Hiv.: A28–A31. bekezdések)

22. A gyakorló könyvvizsgálónak csak akkor szabad egy adott megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízást elfogadnia vagy folytatnia, ha: (Hiv.: A28–A31. bekezdések)

(a) A megbízó fél elismeri, hogy a gyakorló könyvvizsgáló által végrehajtandó várható eljárások megfelelőek a megbízás céljára;

(b) A gyakorló könyvvizsgáló várakozása szerint képes megszerezni a megállapodás szerinti eljárások végrehajtásához szükséges információkat;

(c) A megállapodás szerinti eljárások és a kapcsolódó megállapítások objektíven, olyan kifejezésekkel leírhatók, amelyek egyértelműek, nem félrevezetők és nincsenek kitéve többféle értelmezésnek; (Hiv.: A32–A36. bekezdések)

(d) A gyakorló könyvvizsgálónak nincs oka úgy vélni, hogy releváns etikai követelmények nem teljesülnek majd; továbbá

(e) Ha a gyakorló könyvvizsgáló számára előírás függetlenségi követelményeknek való megfelelés, a gyakorló könyvvizsgálónak nincs oka úgy vélni, hogy a függetlenségi követelményeknek nem fog megfelelni. (Hiv.: A37–A38. bekezdések)

23. Ha a megbízásért felelős partner olyan információt szerez, amely miatt a társaság visszautasította volna a megbízást, ha az adott információt a társaság ismerte volna a megbízás elfogadása vagy megtartása előtt, a megbízásért felelős partnernek azonnal kommunikálnia kell ezt az információt a társaság felé, hogy a társaság és a megbízásért felelős partner megtehessék a szükséges intézkedést.

A megbízás feltételeire vonatkozó megegyezés

24. A gyakorló könyvvizsgálónak meg kell egyeznie a megbízó féllel a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás feltételeiről és rögzítenie kell a megbízás megegyezés szerinti feltételeit egy megbízólevélben vagy írásbeli megállapodás más, erre alkalmas formájában. Ezeknek a feltételeknek tartalmazniuk kell az alábbiakat: (Hiv.: A39–A40. bekezdések)

(a) A vizsgálat tárgyának (tárgyainak) azonosítását, amely(ek)re vonatkozóan a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására sor kerül majd;

(b) A megbízás célját, valamint a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés célzott felhasználóit, ahogyan azt a megbízó fél megadja;

(c) Ha értelmezhető, a megbízó fél által azonosított felelős felet, valamint arra vonatkozó kijelentést, hogy a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás végrehajtására annak alapján kerül sor, hogy a felelős fél felel a vizsgálat tárgyáért, amelyre vonatkozóan a megállapodás szerinti eljárásokat végrehajtják;

(d) Azoknak a releváns etikai követelményeknek az elismerését, amelyeknek a gyakorló könyvvizsgáló megfelel majd a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás végzése során;

(e) Arra vonatkozó kijelentést, hogy előírás-e a gyakorló könyvvizsgáló számára függetlenségi követelményeknek való megfelelés, és ha igen, a releváns függetlenségi követelményeket; (Hiv.: A37–A38. bekezdések)

(f) A megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás jellegét, beleértve arra vonatkozó kijelentéseket, hogy:

(i) egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás keretében a gyakorló könyvvizsgáló végrehajtja azokat az eljárásokat, amelyekről megegyezett a megbízó féllel (és, ha releváns, egyéb felekkel), és jelentést készít a megállapításokról; (Hiv.: A10. bekezdés)

(ii) a megállapítások a végrehajtott megállapodás szerinti eljárások tényszerű eredményei; valamint

(iii) egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás nem bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás, és ennek megfelelően a gyakorló könyvvizsgáló nem nyilvánít véleményt vagy fejez ki bizonyosságot nyújtó következtetést;

(g) Annak a megbízó fél (és, ha releváns, egyéb felek) általi elismerését, hogy a megállapodás szerinti eljárások megfelelőek a megbízás céljára; (Hiv.: A10. bekezdés)

(h) A megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés címzettjének azonosítását;

(i) A végrehajtandó eljárások jellegét, ütemezését és terjedelmét, olyan kifejezésekkel leírva, amelyek egyértelműek, nem félrevezetők és nincsenek kitéve többféle értelmezésnek; továbbá (Hiv.: A41–A42. bekezdések)

(j) A megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés várható formájára és tartalmára való hivatkozást.

25. Ha a megállapodás szerinti eljárásokat módosítják a megbízás folyamán, a gyakorló könyvvizsgálónak módosított megbízási feltételekről kell megállapodnia a megbízó féllel, amelyek tükrözik a módosított eljárásokat. (Hiv.: A43. bekezdés)

Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló ismétlődő megbízások

26. Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló ismétlődő megbízások esetében a gyakorló könyvvizsgálónak értékelnie kell, hogy a körülmények, beleértve a társaság azzal kapcsolatos megítéléseinek a változásait, hogy elfogadják vagy megtartsák-e a megbízást, megkövetelik-e a megbízás feltételeinek felülvizsgálatát, valamint szükséges-e emlékeztetni a megbízó felet a fennálló megbízási feltételekre. (Hiv.: A44. bekezdés)

A megállapodás szerinti eljárások végrehajtása

27. A gyakorló könyvvizsgálónak úgy kell végrehajtania az eljárásokat, ahogyan arról a megbízás feltételeiben megállapodtak.

28. A gyakorló könyvvizsgálónak mérlegelnie kell, hogy kérjen-e írásbeli nyilatkozatokat. (Hiv.: A45. bekezdés)

A gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának igénybevétele

29. Ha a gyakorló könyvvizsgáló a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkáját veszi igénybe, a gyakorló könyvvizsgálónak: (Hiv.: A46–A47., A50. bekezdések)

(a) Értékelnie kell a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő kompetenciáját, képességeit és tárgyilagosságát;

(b) Meg kell állapodnia a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértővel az adott szakértő munkájának jellegéről, hatóköréről és céljairól; (Hiv.: A48–A49. bekezdések)

(c) Meg kell határoznia, hogy a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő által végzett munka jellege, ütemezése és terjedelme összhangban van-e azzal a munkával, amelyről a szakértővel megállapodott; továbbá

(d) Meg kell határoznia, hogy a megállapítások megfelelően írják-e le az elvégzett munkát, figyelembe véve a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő által végzett munkát.

A megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés

30. A megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentésnek írásban kell készülnie és tartalmaznia kell: (Hiv.: A51. bekezdés)

(a) Egy címet, amely egyértelműen jelzi, hogy az adott jelentés egy megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés;

(b) Egy címzettet a megbízás feltételeiben foglaltak szerint;

(c) A vizsgálat tárgyának azonosítását, amelyre vonatkozóan a megállapodás szerinti eljárásokat végrehajtják; (Hiv.: A52. bekezdés)

(d) A megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés céljának azonosítását, valamint arra vonatkozó kijelentést, hogy a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés lehet, hogy más célra nem megfelelő; (Hiv.: A53–A54. bekezdések)

(e) Egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás leírását, amely kijelenti, hogy:

(i) egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás keretében a gyakorló könyvvizsgáló végrehajtja azokat az eljárásokat, amelyekről megegyezett a megbízó féllel (és, ha releváns, egyéb felekkel), és jelentést készít a megállapításokról; (Hiv.: A10. bekezdés)

(ii) a megállapítások a végrehajtott megállapodás szerinti eljárások tényszerű eredményei; továbbá

(iii) a megbízó fél (és, ha releváns, egyéb felek) elismerte (elismerték), hogy a végrehajtott eljárások megfelelők a megbízás céljára; (Hiv.: A10. bekezdés)

(f) Ha értelmezhető, a megbízó fél által azonosított felelős felet, valamint arra vonatkozó kijelentést, hogy a felelős fél felel a vizsgálat tárgyáért, amelyre vonatkozóan a megállapodás szerinti eljárásokat végrehajtják;

(g) Arra vonatkozó kijelentést, hogy a megbízás végrehajtása a 4400. témaszámú (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban történt;

(h) Arra vonatkozó kijelentést, hogy a gyakorló könyvvizsgáló nem tesz nyilatkozatot a megállapodás szerinti eljárások megfelelőségével kapcsolatban;

(i) Arra vonatkozó kijelentést, hogy egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás nem bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás, és ennek megfelelően a gyakorló könyvvizsgáló nem nyilvánít véleményt vagy fejez ki bizonyosságot nyújtó következtetést;

(j) Arra vonatkozó kijelentést, hogy ha a gyakorló könyvvizsgáló további eljárásokat hajtott volna végre, akkor más kérdések is a tudomására juthattak volna, amelyekről jelentést tett volna;

(k) Arra vonatkozó kijelentést, hogy a gyakorló könyvvizsgáló megfelel az IESBA Kódex etikai követelményeinek, vagy egyéb szakmai követelményeknek, vagy jogszabály vagy szabályozás által megszabott követelményeknek, amelyek legalább olyan magas követelményeket támasztanak;

(l) Függetlenség tekintetében:

(i) Ha a gyakorló könyvvizsgáló számára nem előírás, hogy független legyen, és egyébként nem állapodott meg a megbízási feltételekben függetlenségi követelményeknek való megfelelésről, arra vonatkozó kijelentést, hogy a megbízás céljára nincsenek olyan függetlenségi követelmények, amelyeknek való megfelelés előírás a gyakorló könyvvizsgáló számára; vagy

(ii) Ha a gyakorló könyvvizsgáló számára előírás, hogy független legyen, vagy a megbízási feltételekben függetlenségi követelményeknek való megfelelésről állapodott meg, arra vonatkozó kijelentést, hogy a gyakorló könyvvizsgáló megfelelt a releváns függetlenségi követelményeknek. A kijelentésnek azonosítania kell a releváns függetlenségi követelményeket;

(m) Arra vonatkozó kijelentést, hogy az a társaság, amelynek a gyakorló könyvvizsgáló a tagja, alkalmazza az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standardot, vagy más szakmai követelményeket, vagy jogszabályban vagy szabályozásban lévő követelményeket, amelyek legalább olyan magas követelményeket támasztanak, mint az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard. Ha a gyakorló könyvvizsgáló nem kamarai tag könyvvizsgáló, a kijelentésnek azonosítania kell az alkalmazott szakmai követelményeket, vagy jogszabályban vagy szabályozásban lévő követelményeket, amelyek legalább olyan magas követelményeket támasztanak, mint az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard;

(n) A végrehajtott eljárások leírását, amely részletezi minden egyes eljárás jellegét és terjedelmét, valamint, ha értelmezhető, az ütemezését, ahogyan arról a megbízás feltételeiben megegyeztek; (Hiv.: A55–A57. bekezdések)

(o) Az egyes végrehajtott eljárásokból adódó megállapításokat, beleértve a megállapított kivételekre vonatkozó részleteket; (Hiv.: A55–A56. bekezdések)

(p) A gyakorló könyvvizsgáló aláírását;

(q) A megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés dátumát; továbbá

(r) Azt a helyet a joghatóságon belül, ahol a gyakorló könyvvizsgáló működik.

30A. A magyar jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység körébe tartozó, megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások esetében a jelentés tartalmazza:

a) könyvvizsgáló cég nevét, székhelyét, kamarai nyilvántartási számát és a képviseletre jogosult személy nevét és aláírását, valamint a megállapodás szerinti vizsgálati megbízásért felelős természetes személy könyvvizsgáló (a megbízásért felelős partner) nevét, aláírását, kamarai nyilvántartási számát;

b) egyéni könyvvizsgáló esetén a könyvvizsgáló nevét, aláírását, kamarai nyilvántartási számát.

31. Ha a gyakorló könyvvizsgáló a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentésben a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájára hivatkozik, a jelentés megfogalmazásának nem szabad azt sugallnia, hogy a gyakorló könyvvizsgálónak kisebb a felelőssége az eljárások végrehajtásáért és a megállapítások jelentéséért amiatt, mert egy szakértő bevonásra került. (Hiv.: A58. bekezdés)

32. Ha a gyakorló könyvvizsgáló a megállapításoknak a 30. bekezdés (o) pontjában előírtak szerinti leírásán túlmenően a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentésben egy összefoglalást ad a megállapításokról:

(a) A megállapítások összefoglalását objektív módon, olyan kifejezésekkel kell leírni, amelyek egyértelműek, nem félrevezetők és nincsenek kitéve többféle értelmezésnek; és

(b) A megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentésnek tartalmaznia kell egy kijelentést, amely jelzi, hogy az összefoglalás elolvasása nem helyettesíti a teljes jelentés elolvasását.

33. A gyakorló könyvvizsgálónak nem szabad annál az időpontnál korábbra dátumoznia a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentést, mint amikor a gyakorló könyvvizsgáló befejezte a megállapodás szerinti eljárásokat és meghatározta a megállapításokat a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban.

Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízásnak egy másik megbízással együtt való vállalása

34. A megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentést egyértelműen meg kell különböztetni az egyéb megbízásokra vonatkozó jelentésektől. (Hiv.: A59. bekezdés)

Dokumentálás

35. A gyakorló könyvvizsgálónak bele kell foglalnia a megbízás dokumentációjába: (Hiv.: A60. bekezdés)

(a) A megbízás írásbeli feltételeit és, ha értelmezhető, a megbízó fél beleegyezését az eljárások módosítására vonatkozóan;

(b) A végrehajtott megállapodás szerinti eljárások jellegét, ütemezését és terjedelmét; valamint

(c) A végrehajtott megállapodás szerinti eljárásokból származó megállapításokat.

Alkalmazási és egyéb magyarázó anyagok

A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard hatóköre (Hiv.: 2. bekezdés)

A1. A „vizsgálat tárgyaira” való hivatkozás a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardban magában foglal bármit, amelyre vonatkozóan megállapodás szerinti eljárásokat hajtanak végre, beleértve információkat, dokumentumokat, méréseket vagy jogszabályoknak és szabályozásoknak való megfelelést, ahogy releváns.

A2. Példák olyan pénzügyi és nem pénzügyi vizsgálati tárgyakra, amelyekre vonatkozóan megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás végezhető:

– Az alábbiakra vonatkozó pénzügyi vizsgálati tárgyak:

= a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásai, vagy a pénzügyi kimutatásokban lévő konkrét ügyletcsoportok, számlaegyenlegek vagy közzétételek;

= olyan kiadások létjogosultsága, amelyek megtérítését egy finanszírozási programtól kérik;

= árbevétel, az árbevétel százalékában számított jogdíjak, bérleti díjak vagy franchise-díjak meghatározásához;

= tőkemegfelelési mutatók szabályozó hatóságok számára;

– Az alábbiakra vonatkozó nem pénzügyi vizsgálati tárgyak:

= egy polgári légügyi hatóságnak bejelentett utaslétszám;

= hamis vagy hibás áruk szabályozó hatóság részére bejelentett megsemmisítésének megfigyelése;

= szabályozó hatóságnak bejelentett adatgeneráló folyamatok lottósorsoláshoz;

= üvegházhatású gázok kibocsátásának egy szabályozó hatóság felé jelentett mennyisége.

A fenti lista nem teljes körű. A vizsgálat tárgyainak további típusai merülhetnek fel a külső jelentéstételi igények alakulásával párhuzamosan.

Kapcsolat az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standarddal (Hiv.: 3. bekezdés)

A3. Az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard foglalkozik a társaságnak a kapcsolódó szolgáltatásokra szóló megbízásokra, köztük a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízásokra vonatkozó minőségirányítási rendszer kialakításával, bevezetésével és működtetésével kapcsolatos felelősségeivel. *  Az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard foglalkozik a társaság azon megbízásokat kezelő politikák vagy eljárások kialakításával kapcsolatos felelősségével is, amelyek esetében követelmény, hogy azokra vonatkozzanak a megbízás minőségének áttekintései. *  A 2. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard foglalkozik a megbízás minőségének áttekintését végző személy kijelölésével és alkalmasságával, valamint a megbízás minősége áttekintésének végrehajtásával és dokumentálásával. * 

A4. Az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard alapján a társaság célja, hogy olyan minőségirányítási rendszert alakítson ki, vezessen be és működtessen a kapcsolódó szolgáltatási megbízásokra, köztük a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízásokra, vonatkozóan, amely kellő bizonyosságot nyújt a társaságnak arra, hogy:

(a) a társaság és munkatársai a szakmai standardokkal és a vonatkozó jogi és szabályozási követelményekkel összhangban teljesítik felelősségeiket, és a megbízásokat ezekkel a standardokkal és követelményekkel összhangban hajtják végre, valamint

(b) a társaság vagy a megbízásért felelős partnerek által kiadott, megbízással kapcsolatos jelentések megfelelők az adott körülmények között. * 

A5. Egy olyan joghatóság, amely nem vette át az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standardot a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízásokra vonatkozóan, lehet, hogy követelményeket határoz meg az ilyen megbízásokat végrehajtó társaságoknál lévő minőségirányításra vonatkozóan. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardnak a megbízás szintjén fennálló minőségirányításra vonatkozó rendelkezései abból az alapfeltételezésből indulnak ki, hogy a bevezetett minőségirányítási követelmények legalább olyan magas követelményeket támasztanak, mint az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard. Ez akkor teljesül, ha a szóban forgó követelmények az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard követelményeivel foglalkoznak és kötelezettségeket rónak a társaságra az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard céljának elérése érdekében. Az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standardnak való megfelelés többek között megköveteli, hogy a társaság minőségirányítási rendszere a következő nyolc komponenssel foglalkozzon: * 

(a) A társaság kockázatfelmérési folyamata;

(b) Irányítás és vezetőség;

(c) Releváns etikai követelmények;

(d) Ügyfélkapcsolatok és konkrét megbízások elfogadása és megtartása;

(e) Megbízás végrehajtása;

(f) Erőforrások;

(g) Információk és kommunikáció; és

(h) A figyelemmel kísérési és helyrehozási folyamat.

A6. A társaság minőségirányítási rendszerének keretén belül a megbízásért felelős munkacsoportok felelőssége megvalósítani az adott megbízásra vonatkozó politikákat vagy eljárásokat.

A7. Rendszerint a megbízásért felelős munkacsoport támaszkodhat a társaság minőségirányítási rendszerére, kivéve, ha:

– a megbízásért felelős munkacsoport ismeretei vagy gyakorlati tapasztalata azt jelzik, hogy a társaság politikái vagy eljárásai nem fogják hatékonyan kezelni a megbízás jellegét és körülményeit; vagy

– a társaság vagy egyéb felek által adott információ az ilyen politikák vagy eljárások hatékonyságáról másra enged következtetni.

A megbízásért felelős munkacsoport támaszkodhat például a társaság minőségirányítási rendszerére:

– a munkatársaknak kompetenciájával és képességeivel kapcsolatban felvételükön és hivatalos képzésükön keresztül;

– ügyfélkapcsolatok fenntartásával kapcsolatban a társaságnak az ügyfélkapcsolatok és megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások elfogadására és megtartására vonatkozó politikáin vagy eljárásain keresztül;

– a jogi és szabályozási követelmények betartásával kapcsolatban a társaság figyelemmel kísérési és helyrehozási folyamatán keresztül.

A társaság minőségirányítási rendszerében azonosított olyan hiányosságok *  mérlegelése során, amelyek lehet, hogy érintik a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízást, a megbízásért felelős partner mérlegelheti a társaság által az adott hiányosságok kezelése céljából tett olyan helyrehozó intézkedéseket, amelyeket a megbízásért felelős partner elegendőnek talál az adott megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás összefüggésében.

A8. A társaság minőségirányítási rendszerében lévő hiányosság nem szükségszerűen jelzi azt, hogy a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízást nem a szakmai standardokkal és a vonatkozó jogi és szabályozási követelményekkel összhangban hajtották végre, vagy, hogy a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés nem volt megfelelő.

Hatálybalépés napja (Hiv.: 11. bekezdés)

A9. A több évet lefedő megbízások feltételeinek vonatkozásában a gyakorló könyvvizsgálók lehet, hogy frissíteni kívánják a megbízás feltételeit úgy, hogy a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban legyenek végrehajtva a hatálybalépés napjától.

Fogalmak

Megbízó fél és egyéb célzott felhasználók (Hiv.: 13. bekezdés (a) pont, 13. bekezdés (b) pont, 13. bekezdés (d) pont, 13. bekezdés (g) pont, 24. bekezdés (f) pont (i) alpont, 24. bekezdés (g) pont, 30. bekezdés (e) pont (i) alpont, 30. bekezdés (e) pont (iii) alpont)

A10. Bizonyos körülmények között az eljárásokat, a megbízó fél mellett, egyeztethetik a célzott felhasználókkal. A megbízó féltől eltérő célzott felhasználók szintén elismerhetik az eljárások megfelelőségét.

A11. A megbízó fél, különböző körülmények között, lehet a felelős fél, egy szabályozó vagy egyéb célzott felhasználó. A megbízó félre történő hivatkozások a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardban magukban foglalnak több megbízó felet, amikor az releváns.

Megállapítások (Hiv.: 13. bekezdés (f) pont)

A12. A megállapítások objektíven igazolhatók, ami azt jelenti, hogy különböző gyakorló könyvvizsgálók ugyanazoknak az eljárásoknak a végrehajtásával várhatóan megegyező eredményeket kapnak. A megállapítások nem foglalják magukban vélemény nyilvánítását vagy következtetés kifejezését, sem pedig bármilyen javaslatot, amelyet a gyakorló könyvvizsgáló tehet.

A13. A gyakorló könyvvizsgálók használhatják a „ténymegállapítások” kifejezést a „megállapítások” helyett, például olyan esetekben, amikor a gyakorló könyvvizsgálónak aggodalmai vannak azzal kapcsolatban, hogy a „megállapítások” kifejezést lehet, hogy félreértik. Ez olyan joghatóságok vagy nyelvek esetében fordulhat elő, ahol a „megállapítások” kifejezés érthető úgy, mint amely nem tényszerű eredményeket foglal magában.

Releváns etikai követelmények (Hiv.: 17. bekezdés)

Objektivitás és függetlenség

A14. Egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízást végrehajtó gyakorló könyvvizsgáló számára előírás, hogy megfeleljen a releváns etikai követelményeknek. A releváns etikai követelmények rendszerint az IESBA-kódexet, valamint az annál szigorúbb nemzeti követelményeket együttvéve tartalmazzák. Az IESBA-kódex előírja a gyakorló könyvvizsgálók számára az alapelveknek való megfelelést, beleértve az objektivitást, amely megköveteli a gyakorló könyvvizsgálóktól, hogy ne veszélyeztessék a szakmai vagy üzleti megítélésüket elfogultság, érdekellentét vagy mások illetéktelen befolyása miatt. Ennek megfelelően, a gyakorló könyvvizsgálóra vonatkozó etikai követelmények, minimum annyit megkövetelnének, hogy a gyakorló könyvvizsgáló objektív legyen egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás teljesítése során.

A15. Az IESBA-kódex nem tartalmaz függetlenségi követelményeket megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízásokra vonatkozóan. Azonban nemzeti etikai kódexek, jogszabályok vagy szabályozások, egyéb szakmai követelmények, vagy egy szerződésnek, programnak vagy megállapodásnak a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás vizsgálati tárgyával kapcsolatos feltételei meghatározhatnak a függetlenségre vonatkozó követelményeket.

Jogszabályoknak és szabályozásoknak való meg nem felelés * 

A16. Jogszabály, szabályozás vagy releváns etikai követelmények:

(a) előírhatják a gyakorló könyvvizsgáló számára a jogszabályoknak vagy szabályozásoknak való meg nem felelés azonosított vagy gyanított eseteinek jelentését a gazdálkodó egységen kívüli megfelelő hatóságnak;

(b) meghatározhatnak olyan felelősségeket, amelyek alapján a gazdálkodó egységen kívüli megfelelő hatóságnak való jelentéstétel helyénvaló lehet az adott körülmények között. * 

A17. A jogszabályoknak vagy szabályozásoknak való meg nem felelés azonosított vagy gyanított eseteinek a gazdálkodó egységen kívüli megfelelő hatóságnak való jelentése követelmény vagy helyénvaló lehet az adott körülmények között, mert:

(a) jogszabály, szabályozás vagy releváns etikai követelmények előírják, hogy a gyakorló könyvvizsgáló jelentést tegyen;

(b) a gyakorló könyvvizsgáló arra a megállapításra jutott, hogy a jelentéstétel megfelelő válaszintézkedés az azonosított vagy gyanított meg nem felelésre, a releváns etikai követelményekkel összhangban; vagy

(c) jogszabály, szabályozás vagy releváns etikai követelmények feljogosítják a gyakorló könyvvizsgálót arra, hogy így járjon el.

A18. A gyakorló könyvvizsgálóval szemben nem elvárás a jogszabályok és szabályozások olyan szintű ismerete, ami meghaladja a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás teljesítéséhez szükséges mértéket. Mindazonáltal, jogszabály, szabályozás vagy releváns etikai követelmények elvárhatják a gyakorló könyvvizsgálótól, hogy tudást, szakmai megítélést és szakértelmet alkalmazzon az azonosított vagy gyanított meg nem felelésekre való válaszadás során. Az, hogy egy adott cselekedet tényleges meg nem felelést testesít-e meg, végső soron egy bíróság vagy egyéb arra hivatott ítélő testület által meghatározandó kérdés.

A19. Bizonyos körülmények között a jogszabályoknak vagy szabályozásoknak való meg nem felelés azonosított vagy gyanított eseteinek a gazdálkodó egységen kívüli megfelelő hatóságnak való jelentését kizárhatja a gyakorló könyvvizsgáló jogszabály, szabályozás vagy releváns etikai követelmények szerinti titoktartási kötelezettsége. Más esetekben a meg nem felelés azonosított vagy gyanított eseteinek egy megfelelő hatóság felé való jelentése nem minősülne a releváns etikai követelmények szerinti titoktartási kötelezettség megszegésének. * 

A20. A gyakorló könyvvizsgáló megfontolhatja a belső konzultációt (például a társaságon vagy a hálózatba tartozó társaságon belül), jogi tanács megszerzését bármely szándékában álló konkrét intézkedés szakmai vagy jogi következményeinek a megértéséhez, vagy a titoktartás betartása melletti konzultációt egy szabályozóval vagy szakmai szervezettel (kivéve, ha ezt jogszabály vagy szabályozások megtiltják, vagy az megsértené a titoktartási kötelezettséget). * 

Szakmai megítélés (Hiv.: 18. bekezdés)

A21. Szakmai megítélést gyakorolnak az adott helyzetnek megfelelően, a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard követelményeinek és a releváns etikai követelményeknek az alkalmazásakor, valamint a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás teljes időtartama alatt az intézkedésekre vonatkozó tájékozott döntések meghozatalában.

A22. Egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás elfogadása, végrehajtása és az arra vonatkozó jelentéstétel során szakmai megítélést alkalmaznak, például a következőknél:

A megbízás elfogadása

– A végrehajtandó eljárások (figyelembe véve a megbízás célját) jellegének, ütemezésének és terjedelmének a megbízó féllel (és, ha releváns, egyéb felekkel) való megbeszélése és az azokról való megállapodás során.

– Annak meghatározása során, hogy teljesültek-e a megbízás elfogadásával és megtartásával kapcsolatos feltételek.

– A megbízás feltételeiben megállapodott eljárások végrehajtásához szükséges erőforrások meghatározása során, beleértve a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő bevonásának szükségességét.

– Megfelelő intézkedések meghatározása során, ha a gyakorló könyvvizsgálónak arra utaló tények vagy körülmények jutnak a tudomására, hogy azok az eljárások, amelyekhez a gyakorló könyvvizsgáló beleegyezését kérik, nem megfelelőek a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás céljára.

A megbízás végrehajtása

– Megfelelő intézkedések vagy válaszok meghatározása során, ha a megállapodás szerinti eljárások végrehajtásakor a gyakorló könyvvizsgáló tudomására jutnak:

= olyan kérdések, amelyek csalást, vagy jogszabályoknak vagy szabályozásoknak való meg nem felelés gyanított esetét jelezhetik;

= egyéb kérdések, amelyek kétséget vetnek fel a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás szempontjából releváns információk integritásával kapcsolatban, vagy amelyek azt jelzik, hogy az információk félrevezetők lehetnek;

= olyan eljárások, amelyeket nem lehet a megállapodás szerint elvégezni.

A megbízásra vonatkozó jelentéstétel

– A megállapítások objektív módon és kellő részletességgel való leírása során, beleértve, amikor kivételeket állapítanak meg.

A23. A megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás végzése során korlátozott annak szükségessége, hogy a gyakorló könyvvizsgáló szakmai megítélést alkalmazzon a megállapodás szerinti eljárások végrehajtásakor, többek között az alábbi okok miatt:

– Egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás olyan eljárások végrehajtását foglalja magában, amelyekről a gyakorló könyvvizsgáló és a megbízó fél megállapodtak, ahol a megbízó fél elismerte, hogy a végrehajtott eljárások megfelelőek a megbízás céljára.

– A megállapodás szerinti eljárások és az ezeknek az eljárásoknak a végrehajtásából eredő megállapítások leírhatók objektíven, olyan kifejezésekkel, amelyek egyértelműek, nem félrevezetők és nincsenek kitéve többféle értelmezésnek.

– A megállapítások objektíven igazolhatók, ami azt jelenti, hogy különböző gyakorló könyvvizsgálók ugyanazoknak az eljárásoknak a végrehajtásával várhatóan megegyező eredményeket kapnak.

Minőségirányítás a megbízás szintjén (Hiv.: 19–20. bekezdések)

A24. A megbízásért felelős partner intézkedései és a megbízásért felelős munkacsoport többi tagjához intézett megfelelő üzenetek a minőségnek az egyes megbízásokon való irányításáért és eléréséért való általános felelősségvállalás során, hangsúlyozzák az alábbiak fontosságát a megbízás minőségének elérése szempontjából:

(a) Olyan munka végzése, amely megfelel a szakmai standardoknak és a szabályozási és jogi követelményeknek;

(b) A társaság politikáinak vagy eljárásainak való megfelelés, az adott esetnek megfelelően; valamint

(c) A gyakorló könyvvizsgáló megbízásra vonatkozó jelentésének a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban történő kibocsátása.

A25. Az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard előírja, hogy a társaság alakítson ki a társaság azzal kapcsolatos megítéléseinek megfelelőségével foglalkozó minőségcélokat, hogy elfogadjanak vagy megtartsanak-e egy ügyfélkapcsolatot vagy megbízást a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás jellegéről és körülményeiről, valamint az ügyfél (beleértve a vezetést és adott esetben az irányítással megbízott személyeket) tisztességéről és etikai értékeiről szerzett információk alapján, amelyek elegendők az ilyen megítélések alátámasztásához. Ha a megbízásért felelős partnernek oka van oly mértékben kételkedni a vezetés tisztességességében, amely valószínűleg hatással van a megbízás megfelelő elvégzésére, lehet, hogy nem helyénvaló elfogadni a megbízást.

A26. Az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard meghatározza a társaság olyan minőségcélok kialakítására vonatkozó felelősségeit, amelyek a releváns etikai követelményekkel kapcsolatos felelősségek teljesítésével foglalkoznak. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard meghatározza a megbízásért felelős partnernek a megbízásért felelős munkacsoport releváns etikai követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos felelősségeit. * 

A27. Ha a gyakorló könyvvizsgáló nem tud megfelelni a 20. bekezdésben lévő követelménynek, helyénvaló lehet a gyakorló könyvvizsgáló számára, hogy megállapodjon a megbízó féllel a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás hatókörének azokra az eljárásokra való korlátozásáról, amelyekre vonatkozóan a gyakorló könyvvizsgáló megfelelően felelősséget tud vállalni. A megbízó fél megbízhat külön egy szakértőt, hogy hajtsa végre a többi eljárást.

Megbízás elfogadása és megtartása (Hiv.: 21–23. bekezdések)

A28. A megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás céljának megismerése során a gyakorló könyvvizsgálónak tudomására juthatnak olyan jelzések, hogy azok az eljárások, amelyeknek a végrehajtására a gyakorló könyvvizsgálót kérik, nem megfelelők a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás céljára. Például a gyakorló könyvvizsgálónak tudomása lehet olyan tényekről vagy körülményekről, amelyek azt jelzik, hogy:

– az eljárásokat olyan módon választották ki, amelynek célja befolyásolni a célzott felhasználók döntéshozatalát;

– a vizsgálat tárgya, amelyre vonatkozóan a megállapodás szerinti eljárásokat végrehajtják, nem megbízható;

– egy bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás vagy tanácsadási szolgáltatás jobban szolgálná a megbízó fél vagy egyéb célzott felhasználók igényeit.

A29. Egyéb intézkedések, amelyek révén a gyakorló könyvvizsgáló meggyőződhet arról, hogy a 21. és 22. bekezdésben lévő feltételek teljesülnek, magukban foglalják a következőket:

– A végrehajtandó eljárások összevetését például jogszabályban vagy szabályozásban, vagy egy szerződéses megállapodásban (amelyre időnként „feladatköri leírásként” hivatkoznak) meghatározott írásbeli követelményekkel, adott esetben.

– A megbízó fél felkérését arra, hogy:

= adjon egy példányt a célzott felhasználó(k)nak az előre jelzett eljárásokról, valamint a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés formájáról és tartalmáról;

= szerezze meg a végrehajtandó eljárások célzott felhasználó(k) általi elismerését;

= beszélje meg a végrehajtandó eljárásokat a célzott felhasználó(k) megfelelő képviselőivel.

– A megbízó fél és egyéb célzott felhasználó(k) közötti levelezés elolvasását, ha a megbízó fél nem az egyetlen célzott felhasználó.

A30. Ha a 21. és 22. bekezdésben lévő feltételek nem teljesülnek, nem valószínű, hogy egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás képes kielégíteni a megbízó fél vagy egyéb célzott felhasználók igényeit. Ilyen körülmények között a gyakorló könyvvizsgáló egyéb szolgáltatásokat – mint például egy bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízást – javasolhat, amelyek megfelelőbbek lehetnek.

A31. A 21. és 22. bekezdésben lévő összes feltétel vonatkozik azokra az eljárásokra is, amelyeknek hozzáadására vagy módosítására a megbízás folyamán került sor.

A megállapodás szerinti eljárások és a megállapítások leírásai (Hiv.: 22. bekezdés (c) pont)

A32. A megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás során végrehajtandó eljárásokat előírhatja jogszabály vagy szabályozás. Bizonyos körülmények között jogszabály vagy szabályozás előírhatja annak a módját is, ahogyan az eljárások vagy megállapítások leírandók a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentésben. Ahogyan az a 22. bekezdés (c) pontjában szerepel, egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás elfogadásának feltétele annak megállapítása a gyakorló könyvvizsgáló által, hogy a megállapodás szerinti eljárások és a megállapítások objektíven, olyan kifejezésekkel leírhatók, amelyek egyértelműek, nem félrevezetők és nincsenek kitéve többféle értelmezésnek.

A33. A megállapodás szerinti eljárásokat objektíven, olyan kifejezésekkel írják le, amelyek egyértelműek, nem félrevezetők és nincsenek kitéve többféle értelmezésnek. Ez azt jelenti, hogy olyan szintű pontossággal vannak leírva, amely elegendő egy célzott felhasználó számára, hogy megértse a végrehajtott eljárások jellegét és terjedelmét, valamint, ha értelmezhető, az ütemezését. Fontos felismerni, hogy bármely kifejezés potenciálisan használható lenne nem egyértelmű vagy félrevezető módon, a szövegösszefüggéstől vagy annak hiányától függően. Feltételezve, hogy a kifejezések megfelelők abban a kontextusban, amelyben használják őket, az elfogadható műveletek leírására vonatkozó példák magukban foglalják a következőket:

– Megerősít

– Összehasonlít

– Egyeztet

– Visszakövet

– Vizsgál

– Tudakozódik

– Újraszámol

– Megfigyel

A34. Kifejezések, amelyek nem egyértelműek, félrevezetők vagy többféle értelmezésnek kitettek lehetnek attól a szövegösszefüggéstől függően, amelyben használják őket, magukban foglalhatják például a következőket:

– Olyan kifejezések, amelyek az IAASB standardjai szerinti bizonyossághoz kapcsolódnak, mint például a „valósan mutatja be” vagy „valós és megbízható”, „könyvvizsgálat”, „átvilágítás”, „bizonyosság”, „vélemény” vagy „következtetés”.

– Olyan kifejezések, amelyek a megállapításokra vonatkozóan bizonyosságot tartalmazó vélemény vagy következtetés kifejezését sugallják, mint például „tanúsítjuk”, „igazoljuk”, „megállapítottuk” vagy „biztosítottuk”.

– Nem egyértelmű vagy pontatlan megfogalmazások, mint például „beszereztük mindazokat a magyarázatokat és végrehajtottuk azokat az eljárásokat, amelyeket szükségesnek ítéltünk”.

– Többféle értelmezésnek kitett kifejezések, mint például a „lényeges” vagy „jelentős”.

– Eljárások, mint „megbeszél”, „értékel”, „tesztel”, „elemez” vagy „megvizsgál” pontatlan leírásai a végrehajtandó eljárások jellegének és terjedelmének, valamint, ha értelmezhető, az ütemezésének meghatározása nélkül. Például, a „megbeszél” szó használata pontatlan lehet annak meghatározása nélkül, hogy kivel tartanak megbeszélést vagy melyek a konkrét feltett kérdések.

– Olyan kifejezések, amelyek azt sugallják, hogy a megállapítások nem tényszerű eredményeket tükröznek, mint például „meglátásunk szerint”, „nézetünk szerint” vagy „azon az állásponton vagyunk, hogy”.

A35. Például egy olyan eljárás, mint a „költségfelosztások átvilágítása annak meghatározása céljából, hogy észszerűek-e” nem valószínű, hogy teljesíti azt a kifejezésekre vonatkozó feltételt, hogy egyértelmű, nem félrevezető vagy többféle értelmezésnek ki nem tett legyen, mert:

– az „átvilágítás” kifejezést egyes felhasználók félreértelmezhetik úgy, hogy azt jelenti, hogy a költségfelosztás egy korlátozott bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás tárgya volt, noha az eljárásnak nem célja ilyen bizonyosság;

– az „észszerű” kifejezés ki van téve többféle értelmezésnek abból a szempontból, hogy mi számít „észszerűnek”.

A36. Olyan körülmények között, amikor jogszabály vagy szabályozás nem egyértelmű, félrevezető vagy többféle értelmezésnek kitett kifejezések használatával határoz meg egy eljárást vagy ír le egy eljárást, a gyakorló könyvvizsgáló eleget tehet a 22. bekezdés (c) pontjában lévő feltételnek például azzal, ha felkéri a megbízó felet, hogy:

– módosítsa az eljárást vagy az eljárás leírását úgy, hogy az többé ne legyen nem egyértelmű, félrevezető vagy többféle értelmezésnek kitett;

– ha a nem egyértelmű, félrevezető vagy a többféle értelmezésnek kitett kifejezés például jogszabály vagy szabályozás miatt nem módosítható, foglalja bele az adott kifejezés fogalmát a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentésbe.

Függetlenségi követelményeknek való megfelelés (Hiv.: 22. bekezdés (e) pont, 24. bekezdés (e) pont)

A37. A 22. bekezdés (e) pont olyan helyzetekre vonatkozik, amikor a gyakorló könyvvizsgáló számára az A15. bekezdésben leírt okok miatt előírás, hogy megfeleljen függetlenségi követelményeknek. A 22. bekezdés (e) pont akkor is vonatkozik, amikor a gyakorló könyvvizsgáló a megbízás feltételeiben függetlenségi követelményeknek való megfelelésről állapodik meg a megbízó féllel. Például lehet, hogy a gyakorló könyvvizsgáló eredetileg azt állapította meg, hogy a gyakorló könyvvizsgáló számára nem írják elő releváns etikai követelmények, jogszabály vagy szabályozás, vagy más okok, hogy megfeleljen függetlenségi követelményeknek. A megbízás elfogadásának és megtartásának mérlegelésekor, vagy a megbízás feltételeiben való megállapodáskor azonban a gyakorló könyvvizsgáló alábbi kérdésekkel kapcsolatos ismeretei azt jelezhetik, hogy a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás céljára helyénvaló egy megbeszélés a megbízó féllel bizonyos azonosított függetlenségi követelményeknek való megfelelésről:

– a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás célja;

– a megbízó fél, egyéb célzott felhasználók és a felelős fél (ha más, mint a megbízó fél) kiléte;

– a végrehajtandó eljárások jellege, ütemezése és terjedelme; vagy

– egyéb megbízások, amelyeket a gyakorló könyvvizsgáló végez vagy végzett a megbízó fél, egyéb célzott felhasználók vagy a felelős fél (ha más, mint a megbízó fél) részére.

A38. A gyakorló könyvvizsgáló lehet a megbízó fél (vagy a felelős fél, ha más, mint a megbízó fél) pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálója. Ilyen körülmények között, ha a gyakorló könyvvizsgálót megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás végzésével is megbízzák, a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés célzott felhasználói feltételezhetik, hogy a gyakorló könyvvizsgáló független a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás céljára. Ezért a gyakorló könyvvizsgáló megállapodhat a megbízó féllel abban, hogy a gyakorló könyvvizsgáló pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára vonatkozó függetlenségi követelményeknek való megfelelése alkalmas a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás céljára. Ilyen esetben a 24. bekezdés (e) pontjával összhangban a megbízás feltételeibe belefoglalnak egy kijelentést arról, hogy a gyakorló könyvvizsgáló köteles megfelelni az ilyen függetlenségi követelményeknek.

Megállapodás a megbízás feltételeiről (Hiv.: 24–25. bekezdések)

A39. Amikor releváns, további kérdéseket foglalhatnak bele a megbízólevélbe, például:

– A gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértőnek a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás egyes aspektusaiba történő bevonását érintő megállapodásokat.

– A megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés felhasználásának vagy terjesztésének bármilyen korlátozásait.

A40. Az 1. függelék tartalmaz egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízásra vonatkozó szemléltető megbízólevelet.

A41. A gyakorló könyvvizsgáló megállapodhat a megbízó féllel abban, hogy a végrehajtandó eljárások mennyiségi küszöbértéket fognak tartalmazni a kivételek meghatározásához. Ilyen esetben ezeket a mennyiségi küszöbértékeket az eljárásoknak a megbízás feltételeiben szereplő leírásai tartalmazzák.

A42. Bizonyos körülmények között jogszabály vagy szabályozás lehet, hogy csak a végrehajtandó eljárások jellegét írja elő. Ilyen körülmények között, a 24. bekezdés (i) pontjával összhangban a gyakorló könyvvizsgáló megállapodik a megbízó féllel a végrehajtandó eljárások ütemezéséről és terjedelméről, hogy a megbízó félnek legyen alapja annak elismeréséhez, hogy a végrehajtandó eljárások megfelelők a megbízás céljára.

A43. Bizonyos körülmények között a megbízás feltételeiben való megállapodás és a megállapodás szerinti eljárások végrehajtása egymás után és elkülönülten történik. Más körülmények között a megbízás feltételeiben való megállapodás és a megállapodás szerinti eljárások végrehajtása ismétlődő folyamat, ahol azok a megállapodás szerinti eljárások, amelyekben megegyeztek, a megbízás előrehaladásával változnak az új napvilágra került információkra válaszul. Ha szükséges olyan eljárásokat módosítani, amelyekről korábban megállapodtak, a 25. bekezdés előírja a gyakorló könyvvizsgáló számára a megbízás módosított feltételeiről való megegyezést a megbízó féllel. A megbízás módosított feltételeinek formája lehet aktualizált megbízólevél, meglévő megbízólevél melléklete, vagy az írásbeli elismerés más formája.

Ismétlődő megbízások (Hiv.: 26. bekezdés)

A44. A gyakorló könyvvizsgáló lehet, hogy úgy dönt, hogy nem küld új megbízólevelet vagy egyéb írásbeli megállapodást egy ismétlődő megbízás esetében. Az alábbi tényezők azonban azt jelezhetik, hogy helyénvaló felülvizsgálni a megbízás feltételeit vagy emlékeztetni a megbízó felet a megbízás fennálló feltételeire:

– Bármilyen arra utaló jelzés, hogy a megbízó fél félreérti a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás célját vagy a megállapodás szerinti eljárások jellegét, ütemezését vagy terjedelmét.

– A megbízás bármilyen módosított vagy speciális feltétele, beleértve azoknak az eljárásoknak bármilyen változását, amelyekről korábban megállapodtak.

– A megbízást érintő jogi, szabályozási vagy szerződéses követelmények változása.

– A megbízó fél vezetésében vagy az irányítással megbízott személyekben bekövetkezett változás.

Megállapodás szerinti eljárások végrehajtása (Hiv.: 28. bekezdés)

A45. A gyakorló könyvvizsgáló dönthet úgy, hogy írásbeli nyilatkozatokat kér bizonyos körülmények között, például:

– Ha a megállapodás szerinti eljárások magukban foglalnak interjúkat, a gyakorló könyvvizsgáló kérhet írásbeli nyilatkozatokat a szóban adott válaszokra vonatkozóan.

– Ha a megbízó fél nem a felelős fél, a gyakorló könyvvizsgáló megállapodhat a megbízó féllel a felelős féltől származó írásbeli nyilatkozatokra vonatkozó kérések megállapodás szerinti eljárásként való belefoglalásáról.

A gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának igénybevétele (Hiv.: 29. bekezdés)

A46. A gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása magában foglalhatja egy szakértő igénybevételét, hogy segítséget nyújtson a gyakorló könyvvizsgálónak:

– Megbeszélni a megbízó féllel a végrehajtandó megállapodás szerinti eljárásokat. Például egy ügyvéd javaslatokat adhat a gyakorló könyvvizsgálónak egy szerződés jogi szempontjainak kezelését célzó eljárás tervezésére vonatkozóan; vagy

– Végrehajtani egy vagy több megállapodás szerinti eljárást. Például egy kémikus végrehajthatja a megállapodás szerinti eljárások egyikét, mint például a toxinszint meghatározását egy gabonamintában.

A47. A gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő lehet a gyakorló könyvvizsgáló által megbízott külső szakértő, vagy belső szakértő, aki része a társaságnak és így vonatkozik rá a társaság minőségirányítási rendszere. Rendszerint a gyakorló könyvvizsgáló támaszkodhat a társaság minőségirányítási rendszerére kivéve, ha:

– a gyakorló könyvvizsgáló ismeretei vagy gyakorlati tapasztalata azt jelzik, hogy a társaság politikái vagy eljárásai nem fogják hatékonyan kezelni a megbízás jellegét és körülményeit; vagy

– a társaság vagy egyéb felek által adott információ az ilyen politikák vagy eljárások hatékonyságáról másra enged következtetni.

Az ezen rendszerre történő támaszkodás mértéke a körülmények függvényében változik és hatással lehet a gyakorló könyvvizsgáló olyan kérdések vonatkozásában végrehajtott eljárásainak jellegére, ütemezésére és terjedelmére, mint például:

– Kompetencia és képességek, a munkaerő-felvételi és képzési programok által.

– A gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő tárgyilagosságának a gyakorló könyvvizsgáló általi értékelése.

– Megállapodás a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértővel.

Az ezen rendszerre történő támaszkodás nem csökkenti a gyakorló könyvvizsgálónak azt a felelősségét, hogy a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard követelményeinek megfeleljen.

A48. Ha a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő hajt végre egy vagy több megállapodás szerinti eljárást, a 29. bekezdés (b) pontja által előírt megállapodás a szakértő munkájának jellegéről, hatóköréről és céljairól magában foglalja a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő által végrehajtandó eljárás(ok) jellegét, ütemezését és terjedelmét. A 29. bekezdés (b) pontja által előírt kérdéseken felül helyénvaló lehet a gyakorló könyvvizsgáló és a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő közötti megállapodásba belefoglalni olyan kérdéseket, mint az alábbiak:

(a) A gyakorló könyvvizsgáló és az adott szakértő feladatai és felelősségei;

(b) A gyakorló könyvvizsgáló és az adott szakértő közötti kommunikáció jellege, ütemezése és terjedelme, beleértve a szakértő által készítendő bármely jelentés formáját is, valamint

(c) A titoktartási követelmények betartásának szükségessége a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő részéről.

A49. Az A47. bekezdésben ismertetett kérdések hatással lehetnek a gyakorló könyvvizsgáló és a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő közötti megállapodás részletességére és formalitására, beleértve azt, hogy helyénvaló-e, hogy a megállapodás írásbeli legyen. A gyakorló könyvvizsgáló és a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett külső szakértő közötti megállapodás gyakran megbízólevél formájában jön létre.

A50. Ha a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának igénybevételére kerül sor, helyénvaló lehet a 29. bekezdés által előírt eljárások némelyikét a megbízás elfogadásának vagy megtartásának szakaszában végrehajtani.

A megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés (Hiv.: 30–33. bekezdések)

A51. A 2. függelék tartalmazza a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentések szemléltető példáit.

A vizsgálat tárgya, amelyre vonatkozóan a megállapodás szerinti eljárásokat végrehajtják (Hiv.: 30. bekezdés (c) pont)

A52. Adott esetben, a félreértés elkerülése érdekében a gyakorló könyvvizsgáló tisztázni kívánhatja, hogy a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés nem terjed ki a végrehajtásra kerülő megállapodás szerinti eljárások vizsgálati tárgyain túlmutató információkra. Például, ha a gyakorló könyvvizsgálót egy gazdálkodó egység vevőköveteléseire és készletére vonatkozó megállapodás szerinti eljárások végrehajtásával bízták meg, a gyakorló könyvvizsgáló lehet, hogy szerepeltetni akar olyan kijelentést, hogy a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés csak ezekre a számlákra vonatkozik, és nem terjed ki a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásainak egészére.

A megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés célja (Hiv.: 30. bekezdés (d) pont)

A53. A 30. bekezdés (d) pontja által előírt kijelentésen túl, a gyakorló könyvvizsgáló helyénvalónak tarthatja annak jelzését, hogy a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés kizárólag a megbízó félnek és a célzott felhasználóknak szól. Az adott joghatóság jogszabályától vagy szabályozásától függően ez a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés terjesztésének vagy felhasználásának korlátozásával érhető el. Egyes joghatóságokban lehet, hogy a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés felhasználása korlátozható, de a terjesztése nem. Más joghatóságokban lehet, hogy a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés terjesztése korlátozható, de a felhasználása nem.

A54. Azok a tényezők, amelyeket a gyakorló könyvvizsgáló mérlegelhet annak eldöntésekor, hogy korlátozza-e a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés terjesztését vagy felhasználását (ha ez megengedett számára), magukban foglalják például, hogy:

– fennáll-e megnövekedett kockázata annak, hogy a célzott felhasználóktól eltérő felhasználók félreértik a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás célját, vagy félreértelmezik a megállapításokat;

– a megállapodás szerinti eljárások kizárólag belső felhasználók, mint a megbízó fél vezetése és az annak irányításával megbízott személyek általi használatra vannak-e kialakítva;

– a megállapodás szerinti eljárások vagy a megállapítások tartalmaznak-e bizalmas információkat.

Megállapodás szerinti eljárások és megállapítások (Hiv.: 30. bekezdés (n) pont–30. bekezdés (o) pont)

A55. Ha a gyakorló könyvvizsgáló nem tudja a megállapodás szerinti eljárásokat vagy a megállapításokat bizalmas vagy érzékeny információk belefoglalása nélkül leírni, a gyakorló könyvvizsgáló mérlegelheti:

– a belső konzultációt (például a társaságon vagy hálózatba tartozó társaságon belül);

– a külső konzultációt (például a releváns szakmai testülettel vagy egy másik gyakorló könyvvizsgálóval); vagy

– jogi tanács megszerzését,

bármely konkrét intézkedés szakmai vagy jogi következményeinek a megértéséhez.

A56. Lehetnek olyan körülmények, amikor az, hogy nem hajtottak végre vagy módosítottak eljárásokat, amelyekről korábban megállapodtak, fontos a megállapodás szerinti eljárások és a megállapítások célzott felhasználók általi mérlegelése szempontjából. Ez lehet a helyzet például, amikor az eljárásokat jogszabályban vagy szabályozásban határozzák meg. Ilyen körülmények között a gyakorló könyvvizsgáló azonosíthatja a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentésben azokat az eljárásokat, amelyekről a megbízás eredeti feltételeiben megállapodtak, és amelyeket nem lehetett végrehajtani, vagy amelyeket módosítottak, valamint, hogy erre miért került sor.

A57. A gyakorló könyvvizsgáló utalhat arra az időpontra, amikor a megállapodás szerinti eljárásokról megállapodtak a megbízás feltételeiben.

Hivatkozás a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértőre (Hiv.: 31. bekezdés)

A58. Bizonyos körülmények között jogszabály vagy szabályozás előírhat egy hivatkozást a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentésben a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértőre, aki végrehajtotta bármelyik megállapodás szerinti eljárást. Ilyen hivatkozás követelmény lehet például az állami szektorbeli átláthatóság céljából. A gyakorló könyvvizsgáló más körülmények között is helyénvalónak tarthatja ezt, például, amikor hivatkozik a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértőre a megállapodás szerinti eljárások leírásakor. Mindazonáltal a gyakorló könyvvizsgáló kizárólagosan felelős a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentésben foglalt megállapításokért, és ezt a felelősséget nem csökkenti a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő alkalmazása. Fontos ezért, hogy ha a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés hivatkozik a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértőre, a jelentés ne sugallja azt, hogy kisebb a gyakorló könyvvizsgáló felelőssége a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértőre való hivatkozás miatt.

Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízásnak egy másik megbízással együtt való vállalása (Hiv.: 34. bekezdés)

A59. Egy gyakorló könyvvizsgálót felkérhetnek egyéb megbízásoknak a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízással együtt való végrehajtására, mint például a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízásból eredő javaslatok tétele. Ilyen felkérések lehetnek egyetlen felkérés formájában a gyakorló könyvvizsgáló felé, hogy hajtson végre megállapodás szerinti eljárásokat és tegyen javaslatokat, és a különböző megbízások feltételeit meghatározhatják egyetlen megbízólevélben. A félreértés elkerülése érdekében a 34. bekezdés előírja, hogy a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés legyen egyértelműen megkülönböztetve az egyéb megbízások jelentéseitől. A javaslatok például:

– megadhatók a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentéstől elkülönült dokumentumban; vagy

– belefoglalhatók egy olyan dokumentumba, amely tartalmazza mind a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentést, mind a javaslatokat, de a javaslatok egyértelműen meg vannak különböztetve a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentéstől, például úgy, hogy a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentést és a javaslatokat a dokumentum külön szakaszaiba foglalják bele.

Dokumentálás (Hiv.: 35. bekezdés)

A60. A végrehajtott megállapodás szerinti eljárások jellegének, ütemezésének és terjedelmének dokumentálása magában foglalhatja például az alábbiak rögzítését:

– A vizsgálat tárgyának (tárgyainak), amely(ek)re vonatkozóan a megállapodás szerinti eljárásokat végrehajtják, az azonosító jellemzői. Az azonosító jellemzők a megállapodás szerinti eljárás és a vizsgálat tárgya(i), amely(ek)re vonatkozóan a megállapodás szerinti eljárást végrehajtják, jellegétől függően változnak. Például:

= Beszerzési megrendelésekre vonatkozó eljárás esetében a gyakorló könyvvizsgáló azonosíthatja a dokumentumokat dátumaik és egyedi rendelésszámuk alapján.

= Olyan eljárás esetében, amely egy meghatározott összeg feletti minden tétel kiválasztását igényli egy adott sokaságból, a gyakorló könyvvizsgáló rögzítheti az eljárás hatókörét és azonosíthatja a sokaságot (például, egy meghatározott összeg feletti valamennyi naplótétel a naplófőkönyvből egy konkrét időszakra vonatkozóan, egy bizonyos szám feletti rögzített órát tartalmazó minden időkimutatás meghatározott hónapokra vonatkozóan, vagy minden tizedik tétel egy konkrét listán).

= Adott munkavállalók megkérdezését igénylő eljárás esetében a gyakorló könyvvizsgáló rögzítheti az interjúk időpontját, a munkavállalók nevét és munkakör-megjelölését, valamint a konkrétan feltett kérdéseket.

= Megfigyelési eljárás esetében a gyakorló könyvvizsgáló rögzítheti a megfigyelt folyamatot vagy ügyet, a releváns személyeket és felelősségüket, valamint, hogy hol és mikor hajtották végre a megfigyelést.

– Ki hajtotta végre a megállapodás szerinti eljárásokat, és ezen eljárások végrehajtásának időpontját.

– Ki tekintette át a végrehajtott megállapodás szerinti eljárásokat, valamint az áttekintés időpontját és terjedelmét.

1. sz. függelék

(Hiv.: A40. bekezdés)

Szemléltető megbízólevél megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízáshoz

Az alábbi egy minta megbízólevél a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízásra, amely szemlélteti a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardban foglalt releváns követelményeket és útmutatást. Ez a levél nem kötelező érvényű, és csak útmutatásként szolgál, amely a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardban körvonalazott megfontolásokkal összefüggésben használható. Szükség szerint módosítandó az egyes megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások adott követelményeinek és körülményeinek megfelelően. Úgy lett megfogalmazva, hogy egyetlen beszámolási időszakra vonatkozó megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízásra hivatkozzon, és át kell alakítani, ha a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardban ismertetettek szerinti ismétlődő megbízásra kívánják alkalmazni vagy várhatóan arra alkalmazzák. Helyénvaló lehet jogi tanácsot kérni arra vonatkozóan, hogy bármilyen javasolt levél megfelelő-e.

A [megbízó fél] részére

Felkértek bennünket, hogy végezzünk megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízást [xyz] termékek beszerzésére vonatkozóan. A jelen levél célja, hogy megerősítsük megbízásunk feltételeinek és céljainak, valamint az általunk majd nyújtott szolgáltatások jellegének és korlátainak általunk való értelmezését. Megbízásunkat a 4400. témaszámú, „Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások” című (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban fogjuk végezni. A megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás végzése során meg fogunk felelni [a releváns etikai követelmények ismertetése]-nek, amelyek nem írnak elő számunkra függetlenséget.

A 4400. témaszámú (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard szerint végzett megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás azoknak az eljárásoknak az általunk történő végrehajtását foglalja magában, amelyekről megállapodtunk Önökkel, valamint a megállapítások kommunikálását a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentésben. A megállapítások a végrehajtott megállapodás szerinti eljárások tényszerű eredményei. Önök [és, ha releváns, egyéb felek] elismerik, hogy az eljárások megfelelők a megbízás céljára. Nem teszünk nyilatkozatot az eljárások megfelelőségére vonatkozóan. A jelen megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízást azon az alapon végezzük majd el, hogy a [felelős fél] felelős a vizsgálat tárgyáért, amelyre vonatkozóan a megállapodás szerinti eljárások végrehajtásra kerülnek. Továbbá, a jelen megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás nem bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás. Ennek megfelelően nem fejezünk ki véleményt vagy bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az eljárások, amelyeket végre fogunk hajtani, kizárólag azt a célt szolgálják, hogy segítsenek Önöknek meghatározni, hogy az [xyz] termékek Önök általi beszerzése megfelel-e beszerzési politikáiknak. *  Ennek megfelelően jelentésünket Önöknek címezzük majd, és jelentésünk lehet, hogy nem megfelelő más célra.

Az alábbi eljárások végrehajtásáról, és a munkánkból származó megállapítások Önöknek való jelentéséről állapodtunk meg:

– A [20X1. január 1.] és [20X1. december 31.] között [xyz] termékekre vonatkozóan aláírt összes szerződést tartalmazó lista („lista”) megszerzése a [felelős fél] vezetésétől, és minden 25 000 dollár feletti értékű szerződés azonosítása.

– A listán szereplő minden azonosított, 25 000 dollár feletti értékű szerződésre vonatkozóan a szerződés összevetése az árajánlat-nyilvántartásokkal, és annak meghatározása, hogy minden egyes szerződésre vonatkozóan kértek-e árajánlatot legalább 3 vállalkozótól a [felelős fél] előzetesen kiválasztott vállalkozókat tartalmazó listájáról.

– A listán szereplő minden azonosított, 25 000 dollár feletti értékű szerződésre vonatkozóan az aláírt szerződésben szereplő fizetendő összeg és a [felelős fél] által a vállalkozónak végül kifizetett összeg összehasonlítása, és annak meghatározása, hogy a végül kifizetett összeg megegyezik-e a szerződésben lévő, megállapodás szerinti összeggel.

Az eljárások [dátum] és [dátum] között hajtandók végre.

A megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentésünk

Megbízásunk részeként ki fogjuk bocsátani jelentésünket, amely le fogja írni a megállapodás szerinti eljárásokat, valamint a végrehajtott eljárások megállapításait [a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés várható formájára és tartalmára való megfelelő hivatkozás beszúrása].

Kérjük, írják alá a jelen levél csatolt példányát, és juttassák azt vissza hozzánk annak jelzésére, hogy elismerik és elfogadják a megbízásunkra vonatkozó megállapodást, beleértve a konkrét eljárásokat, amelyekről megállapodtunk, hogy azokat végre fogjuk hajtani, valamint, hogy azok megfelelők a megbízás céljára.

[Egyéb információk szerepeltetése, mint például díjakra vonatkozó megállapodások, számlázások és egyéb konkrét feltételek az adott helyzetnek megfelelően.]

[Társaság neve]

Elfogadva a [megbízó fél neve] nevében:

[Aláírás]

[Név és beosztás]

[Dátum]

2. sz. függelék

(Hiv.: A51. bekezdés)

Megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentések szemléltető példái


1. sz. szemléltető példa

A jelen szemléltető megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés alkalmazásában a feltételezett körülmények a következők:

– A megbízó fél a címzett és az egyetlen célzott felhasználó. A megbízó fél nem a felelős fél. Például a szabályozó a megbízó fél és a célzott felhasználó, a szabályozó által felügyelt gazdálkodó egység pedig a felelős fél.
– Nem állapítottak meg kivételeket.
– A gyakorló könyvvizsgáló nem bízott meg a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértőt egyik megállapodás szerinti eljárás végrehajtása céljából sem.
– Nincs korlátozás a jelentés felhasználására vagy terjesztésére vonatkozóan.
– Nincsenek függetlenségi követelmények, amelyeknek való megfelelés előírás a gyakorló könyvvizsgáló számára.
– A 3. eljárásban a kivételek jelentésére vonatkozóan 100 dolláros mennyiségi küszöbértékben állapodtak meg a megbízó féllel.

[XYZ] TERMÉKEK BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS SZERINTI ELJÁRÁSOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉS

[Címzett] részére

A jelen megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés célja

Jelentésünk kizárólag azt a célt szolgálja, hogy segítsen a [megbízó fél]-nek meghatározni, hogy az [xyz] termékek általa történő beszerzése megfelel-e beszerzési politikáinak, és lehet, hogy nem megfelelő más célra.

A megbízó fél és a felelős fél felelősségei

A [megbízó fél] elismerte, hogy a megállapodás szerinti eljárások megfelelők a megbízás céljára.

A [megbízó fél] által azonosított [felelős fél] felel a vizsgálat tárgyáért, amelyre vonatkozóan a megállapodás szerinti eljárások végrehajtásra kerülnek.

A gyakorló könyvvizsgáló felelősségei

A megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízást a 4400. témaszámú, „Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások” című (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban hajtottuk végre. Egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás azoknak az eljárásoknak az általunk való végrehajtását foglalja magában, amelyekről a [megbízó féllel] megállapodtunk, valamint a megállapítások jelentését, amelyek a végrehajtott megállapodás szerinti eljárások tényszerű eredményei. Nem teszünk nyilatkozatot a megállapodás szerinti eljárások megfelelőségével kapcsolatban.

Ez a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás nem bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás. Ennek megfelelően nem fejezünk ki véleményt vagy bizonyosságot nyújtó következtetést.

Ha további eljárásokat hajtottunk volna végre, akkor más kérdések is tudomásunkra juthattak volna, amelyekről jelentést tettünk volna.

Szakmai etika és minőségirányítás

Megfeleltünk a [releváns etikai követelmények ismertetése]-ben foglalt etikai követelményeknek. A jelen megbízás céljára nincsenek olyan függetlenségi követelmények, amelyeknek kötelesek vagyunk megfelelni.

Társaságunk alkalmazza az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standardot, amely előírja a társaság számára egy minőségirányítási rendszer kialakítását, bevezetését és működtetését, beleértve az etikai követelményeknek, szakmai standardoknak és a vonatkozó jogi és szabályozási követelményeknek való megfelelésre vonatkozó politikákat vagy eljárásokat.

Eljárások és megállapítások

Végrehajtottuk az alábbiakban leírt azon eljárásokat az [xyz] termékek beszerzésére vonatkozóan, amelyekről megállapodtunk a [megbízó féllel].

Eljárások Megállapítások
1. A [20X1. január 1.] és [20X1. december 31.] között [xyz] termékekre vonatkozóan aláírt összes szerződést tartalmazó lista („lista”) megszerzése a [felelős fél] vezetésétől, és minden 25 000 dollár feletti értékű szerződés azonosítása. Megkaptunk a vezetéstől egy listát, amely tartalmazza az [xyz] termékekre vonatkozó minden olyan szerződést, amelyet [20X1. január 1.] és [20X1. december 31.] között kötöttek.
A listában lévő 125 szerződés közül 37 darab 25 000 dollár feletti értékű szerződést azonosítottunk.
2. A listában szereplő minden egyes 25 000 dollár feletti azonosított szerződés esetében a szerződés összevetése az árajánlat-nyilvántartásokkal, és annak meghatározása, hogy a szerződésre vonatkozóan kértek-e árajánlatot legalább 3 vállalkozótól a [felelős fél] előzetesen kiválasztott vállalkozókat tartalmazó listájáról. Megvizsgáltuk a 37 darab 25 000 dollár feletti szerződéshez kapcsolódó árajánlat-nyilvántartásokat. Azt állapítottuk meg, hogy mind a 37 szerződésre vonatkozóan kértek árajánlatot legalább 3 vállalkozótól a [felelős fél] előzetesen kiválasztott vállalkozókat tartalmazó listájáról.
3. A listán szereplő minden azonosított, 25 000 dollár feletti értékű szerződésre vonatkozóan az aláírt szerződésben szereplő fizetendő összeg és a [felelős fél] által a vállalkozónak végül kifizetett összeg összehasonlítása, és annak meghatározása, hogy a végül kifizetett összeg 100 dolláron belül van-e a szerződésben lévő, megállapodás szerinti összeghez képest. Megszereztük az aláírt szerződéseket a listán lévő 37 darab 25 000 dollár feletti szerződés esetében, és összehasonlítottuk a szerződésben lévő fizetendő összegeket a [felelős fél] által végül a vállalkozónak fizetett összegekkel.
Megállapítottuk, hogy a végül kifizetett összegek 100 dolláron belül voltak a megállapodás szerinti összegekhez képest mind a 37 szerződésben kivétel nélkül.

[A gyakorló könyvvizsgáló aláírása]

[A gyakorló könyvvizsgáló jelentésének dátuma]

[A gyakorló könyvvizsgáló címe]


2. sz. szemléltető példa

A jelen szemléltető megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés alkalmazásában a feltételezett körülmények a következők:

– A megbízó fél a felelős fél. A célzott felhasználó, aki más, mint a megbízó fél, a megbízó félen felüli címzett. Például a szabályozó a célzott felhasználó, és a szabályozó által felügyelt gazdálkodó egység a megbízó fél és a felelős fél.
– Megállapítottak kivételeket.
– A gyakorló könyvvizsgáló megbízott a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett szakértőt egy megállapodás szerinti eljárás végrehajtásával, és a megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés hivatkozást tartalmaz erre a szakértőre.
– Korlátozás áll fenn a jelentés felhasználására és terjesztésére vonatkozóan.
– A gyakorló könyvvizsgáló a megbízó fél (aki a felelős fél) pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálója. A gyakorló könyvvizsgáló megállapodott a megbízó féllel abban, hogy a gyakorló könyvvizsgáló megfelelése a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára vonatkozó függetlenségi követelményeknek megfelelő a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás céljára. A gyakorló könyvvizsgáló beleegyezett abba, hogy a megbízás feltételeibe belefoglalják a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára vonatkozó függetlenségi követelményeknek való megfelelést a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás céljára.
– A gyakorló könyvvizsgáló hivatkozást szerepeltet arra az időpontra, amikor a megállapodás szerinti eljárásokról megállapodtak a megbízás feltételeiben.

[XYZ] TERMÉKEK BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS SZERINTI ELJÁRÁSOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉS

[Címzettek] részére

A jelen megállapodás szerinti eljárásokról szóló jelentés célja, és a felhasználás és terjesztés korlátozása

Jelentésünk kizárólag azt a célt szolgálja, hogy segítsen a [célzott felhasználó]-nak meghatározni, hogy az [xyz] termékek [megbízó fél] által történő beszerzése megfelel-e a [célzott felhasználó] beszerzési politikáinak, és lehet, hogy nem megfelelő más célra.Ez a jelentés kizárólag a [megbízó fél] és a [célzott felhasználók] részére készült és azt más felek nem használhatják fel, és az más feleknek nem adható tovább.

A megbízó fél felelősségei

A [megbízó fél] elismerte, hogy a megállapodás szerinti eljárások megfelelők a megbízás céljára.

A [megbízó fél (egyben a felelős fél)] felelős a vizsgálat tárgyáért, amelyre vonatkozóan a megállapodás szerinti eljárások végrehajtásra kerülnek.

A gyakorló könyvvizsgáló felelősségei

A megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízást a 4400. témaszámú, „Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások” című (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban hajtottuk végre. Egy megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás azoknak az eljárásoknak az általunk való végrehajtását foglalja magában, amelyekről a [megbízó féllel] megállapodtunk, valamint a megállapítások jelentését, amelyek a végrehajtott megállapodás szerinti eljárások tényszerű eredményei. Nem teszünk nyilatkozatot a megállapodás szerinti eljárások megfelelőségével kapcsolatban.

Ez a megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás nem bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás. Ennek megfelelően nem fejezünk ki véleményt vagy bizonyosságot nyújtó következtetést.

Ha további eljárásokat hajtottunk volna végre, akkor más kérdések is tudomásunkra juthattak volna, amelyekről jelentést tettünk volna.

Szakmai etika és minőségirányítás

Megfeleltünk a [releváns etikai követelmények ismertetése]-ben foglalt etikai követelményeknek, valamint a függetlenségi követelményeknek a [releváns függetlenségi követelmények ismertetése]-vel összhangban. * 

Társaságunk alkalmazza az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standardot, amely előírja a társaság számára egy minőségirányítási rendszer kialakítását, bevezetését és működtetését, beleértve az etikai követelményeknek, szakmai standardoknak és a vonatkozó jogi és szabályozási követelményeknek való megfelelésre vonatkozó politikákat vagy eljárásokat.

Eljárások és megállapítások

Végrehajtottuk az alábbiakban ismertetett azon eljárásokat az [xyz] termékek beszerzésére vonatkozóan, amelyekről megállapodtunk a [megbízó féllel] a megbízás [DÁTUM]-on keltezett feltételeiben.

Eljárások Megállapítások
1. A [20X1. január 1.] és [20X1. december 31.] között [xyz] termékekre vonatkozóan aláírt összes szerződést tartalmazó lista („lista”) megszerzése a [megbízó fél] vezetésétől, és minden 25 000 dollár feletti értékű szerződés azonosítása. Megkaptunk a vezetéstől egy listát, amely tartalmazza az [xyz] termékekre vonatkozó minden olyan szerződést, amelyet [20X1. január 1.] és [20X1. december 31.] között kötöttek.
A listában lévő 125 szerződés közül 37 darab 25 000 dollár feletti értékű szerződést azonosítottunk.
2. A listán szereplő minden azonosított, 25 000 dollár feletti értékű szerződésre vonatkozóan a szerződés összevetése az árajánlat-nyilvántartásokkal, és annak meghatározása, hogy a szerződésre vonatkozóan kértek-e árajánlatot legalább 3 vállalkozótól a [megbízó fél] előzetesen kiválasztott vállalkozókat tartalmazó listájáról. Az [idegen nyelven] benyújtott árajánlat-nyilvántartások esetében az árajánlat-nyilvántartások fordítása a gyakorló könyvvizsgáló által megbízott fordító segítségével az összevetés végrehajtása előtt. Megvizsgáltuk a 37 darab 25 000 dollár feletti szerződéshez kapcsolódó árajánlat-nyilvántartásokat. A 37 szerződéshez kapcsolódó árajánlat-nyilvántartások közül ötöt nyújtottak be [idegen nyelven]. Megbíztunk egy fordítót, hogy segítsen nekünk ezt az 5 árajánlat-nyilvántartást lefordítani.
Azt állapítottuk meg, hogy a 37 szerződés közül 36 szerződésre vonatkozóan kértek árajánlatot legalább 3 vállalkozótól a [megbízó fél] előzetesen kiválasztott vállalkozókat tartalmazó listájáról.
Találtunk 1 darab 65 000 dollár értékű szerződést, amelyre nem kértek árajánlatokat. A vezetés azt nyilatkozta nekünk, hogy egy szerződéses határidő tartásának szükséghelyzete miatt nem kértek árajánlatokat erre a szerződésre vonatkozóan.
A fordító megbízása azzal, hogy segítsen nekünk lefordítani az árajánlat-nyilvántartásokat, nem csökkenti az eljárások végrehajtására és a megállapítások jelentésére vonatkozó felelősségünket.
3. A listán szereplő minden azonosított, 25 000 dollár feletti értékű szerződésre vonatkozóan az aláírt szerződésben szereplő fizetendő összeg és a [megbízó fél] által a szállítónak végül kifizetett összeg összehasonlítása, és annak meghatározása, hogy a végül kifizetett összeg megegyezik-e a szerződésben lévő, megállapodás szerinti összeggel. Megszereztük az aláírt szerződéseket a listán lévő 37 darab 25 000 dollár feletti szerződés esetében, és összehasonlítottuk a szerződésben lévő fizetendő összegeket a [megbízó fél] által végül a szállítónak fizetett összegekkel.
Azt állapítottuk meg, hogy a 37 szerződés közül 26 szerződés esetében az aláírt szerződésben lévő fizetendő összegek eltértek a [megbízó fél] által végül fizetett összegektől. Az összes ilyen szerződés esetében a vezetés azt nyilatkozta, hogy az összegek azért tértek el, hogy alkalmazkodjanak a [joghatóság] forgalmi adójának 1%-os növekedéséhez, amely 20X1. szeptemberében lépett hatályba.

[A gyakorló könyvvizsgáló aláírása]

[A gyakorló könyvvizsgáló jelentésének dátuma]

[A gyakorló könyvvizsgáló címe]