Magyar

 

ISRS 4410

4410. TÉMASZÁMÚ (FELÜLVIZSGÁLT), KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI STANDARD
ÖSSZEÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ MEGBÍZÁSOK

(Hatályos a 2013. július 1-i vagy azt követő időponttal kiadott, összeállításra vonatkozó megbízással kapcsolatos jelentésekre)

A magyar fordítás alapjául szolgáló eredeti angol nyelvű IFAC kiadvány megtekinthető a következő linken: 2020 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements IFAC (iaasb.org)

Jelen 4410. témaszámú (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standard a 4410 Compilation Engagemenst, ISBN: 978-1-60815-459-3, Sep 14, 2021 angol nyelvű IFAC kiadvány magyar nyelvű fordítása alapján 2022. novemberben készült, és mint a 2007. évi LXXV. tv. 4. § (5) b) szerint megalkotott és jóváhagyott magyar nemzeti standard, 2023. január 1-jén lép hatályba, azaz azokra az összeállításra vonatkozó megbízásokra kell alkalmazni, amelyek esetében a megbízási szerződés, valamint az összeállításra vonatkozó megbízással kapcsolatos jelentés 2023. január 1-jei, vagy azt követő keltezésű.

A 4410. témaszámú, „Összeállításra vonatkozó megbízások” című (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard az „Előszó a nemzetközi minőségirányítási, könyvvizsgálati, átvilágítási, egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási kiadványokhoz” dokumentummal együtt értelmezendő.
Az alábbi szövegben a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardra való hivatkozás jelzi, hogy a Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Standardok a Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Nemzetközi Standardokon alapulnak, azok teljes körű fordítását tartalmazzák. Ahol az alábbi szöveg a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardot említi, ott a jelen Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Standardot kell érteni. A jelen Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Standardban a Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Nemzetközi Standardoktól való eltérések az egyes sorszámozott bekezdések után a bekezdés sorszámát és egy betű toldalékot tartalmazó sorszámú bekezdésben, dőlt betűvel szedve találhatók.

Bevezetés

A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard hatóköre

1. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard a gyakorló könyvvizsgáló felelősségeivel foglalkozik, amikor a gyakorló könyvvizsgálót azzal bízzák meg, hogy segítsen a vezetésnek elkészíteni és bemutatni múltra vonatkozó pénzügyi információkat az ilyen információkra vonatkozó bármilyen bizonyosság szerzése nélkül, valamint hogy jelentést készítsen a megbízásról a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban. (Hiv.: A1-A2. bekezdések)

2. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard múltra vonatkozó pénzügyi információkkal kapcsolatos összeállításra vonatkozó megbízásokra vonatkozik. A kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard – a szükséges mértékben módosítva – alkalmazható múltra vonatkozó pénzügyi információkon kívüli információkkal kapcsolatos összeállításra vonatkozó megbízásokra, valamint nem pénzügyi információkkal kapcsolatos összeállításokra vonatkozó megbízásokra. A továbbiakban a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardban a „pénzügyi információra” való hivatkozás „múltra vonatkozó pénzügyi információt” jelent. (Hiv.: A3-A4. bekezdések)

3. Amikor a gyakorló könyvvizsgálót arra kérik fel, hogy segítsen a vezetésnek pénzügyi információk elkészítésében és bemutatásában, megfelelő mérlegelés lehet szükséges arra vonatkozóan, hogy a megbízást a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban kellene-e vállalni. Az olyan tényezők közé, amelyek azt jelzik, hogy megfelelő lehet a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard alkalmazása, beleértve a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard szerinti jelentéskészítést, tartoznak a következők:

– A pénzügyi információkat vonatkozó jogszabály vagy szabályozás rendelkezései írják-e elő, és követelmény-e azok nyilvános leadása.

– Valószínű-e, hogy az összeállított pénzügyi információk célzott felhasználóin kívüli külső felek kapcsolatba hozzák a gyakorló könyvvizsgálót a pénzügyi információkkal, és fennáll a kockázata annak, hogy a gyakorló könyvvizsgáló információkban való érintettségének szintjét félreérthetik, például:

– ha a pénzügyi információkat a vezetésen vagy az irányítással megbízott személyeken kívüli felek általi használatra szánják, vagy azokat átadhatják olyan feleknek, akik nem az információk célzott felhasználói, vagy ilyen felek megszerezhetik azokat, és

– ha a gyakorló könyvvizsgáló nevét azonosítják a pénzügyi információkkal. (Hiv.: A5. bekezdés)

Kapcsolat az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standarddal * 

4. A minőségirányítási rendszerért, valamint politikákért vagy eljárásokért a társaság felelős. Az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard vonatkozik a kamarai tag könyvvizsgálók társaságaira a társaság összeállításra vonatkozó megbízásai tekintetében. *  A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard egyedi összeállításra vonatkozó megbízások szintjén fennálló minőségirányítással kapcsolatos rendelkezései abból az alapfeltételezésből indulnak ki, hogy a társaság az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard vagy legalább ilyen magas követelményeket támasztó követelmények hatálya alá esik. (Hiv.: A6–A11. bekezdések)

Az összeállításra vonatkozó megbízás

5. A vezetés felkérhet egy könyvvizsgálóként működő kamarai tag könyvvizsgálót, hogy segítsen egy gazdálkodó egység pénzügyi információinak elkészítésében és bemutatásában. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard szerint végrehajtott összeállításra vonatkozó megbízás értékét a pénzügyi kimutatások felhasználói számára a gyakorló könyvvizsgáló számviteli és pénzügyi beszámolási szakmai tapasztalatának alkalmazása és a szakmai standardoknak – beleértve a releváns etikai követelményeket – való megfelelés, továbbá a gyakorló könyvvizsgálónak az összeállított pénzügyi információkban való részvétele jellegének és terjedelmének világos kommunikációja eredményezi. (Hiv.: A12-A15. bekezdések)

6. Mivel az összeállításra vonatkozó megbízás nem bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás, az összeállításra vonatkozó megbízás nem követeli meg a gyakorló könyvvizsgálótól, hogy ellenőrizze a vezetés által az összeállításhoz megadott információk pontosságát vagy teljességét, vagy más módon bizonyítékot gyűjtsön a pénzügyi információk elkészítésére vonatkozó könyvvizsgálói vélemény vagy átvilágítási következtetés kibocsátása céljából.

7. A vezetés marad felelős a pénzügyi információkért és azok elkészítésének és bemutatásának alapjáért. Ez a felelősség magában foglalja a pénzügyi információk elkészítéséhez és bemutatásához szükséges megítélés vezetés általi alkalmazását, beleértve megfelelő számviteli politikák kiválasztását és alkalmazását, valamint, ahol szükséges, ésszerű számviteli becslések kidolgozását. (Hiv.: A12-A13. bekezdések)

8. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard nem szab meg felelősségeket a vezetés és az irányítással megbízott személyek számára és nem írja felül az azok felelősségeit szabályozó jogszabályokat és szabályozásokat. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard szerinti megbízás végrehajtása azzal az alapfeltételezéssel történik, hogy a vezetés vagy adott esetben az irányítással megbízott személyek elfogadtak bizonyos felelősségeket, amelyek alapvetőek az összeállításra vonatkozó megbízás végrehajtása szempontjából. (Hiv.: A12-A13. bekezdések)

9. Az összeállításra vonatkozó megbízás tárgyát képező pénzügyi információkra különböző célokból lehet szükség, beleértve:

(a) jogszabályban vagy szabályozásban megállapított kötelező rendszeres pénzügyi beszámolási követelményeknek való megfelelést, vagy

(b) a releváns jogszabály vagy szabályozás szerinti kötelező pénzügyi beszámoláshoz nem kapcsolódó célokat, például:

– a vezetés vagy az irányítással megbízott személyek számára, az ő konkrét céljaiknak megfelelő alapon készítve (mint például pénzügyi információk készítése belső használatra)

– külső felek számára szerződés vagy más megállapodási forma alapján vállalt rendszeres pénzügyi beszámoláshoz (mint például pénzügyi információk finanszírozó szerv részére történő megadása támogatás nyújtásának vagy folytatásának alátámasztása céljából)

– ügyleti célokra, például a gazdálkodó egység tulajdonosi vagy finanszírozási struktúrájának változásaival járó ügylet alátámasztása céljából (mint például egyesüléshez vagy felvásárláshoz).

10. Különböző pénzügyi beszámolási keretelvek használhatók pénzügyi információk elkészítéséhez és bemutatásához, az egyszerű, gazdálkodó egységre jellemző számviteli alaptól az elfogadott pénzügyi beszámolási standardokig. A vezetés által a pénzügyi információk elkészítéséhez és bemutatásához alkalmazott pénzügyi beszámolási keretelvek a gazdálkodó egység jellegétől és az információk célzott felhasználásától függnek majd. (Hiv.: A16-A18. bekezdések)

A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard hatóköre

11. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard tartalmazza a gyakorló könyvvizsgálónak a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard követése során fennálló céljait, amelyek megadják azt az összefüggést, amelyben a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard követelményeit meghatározták, és amelyek úgy vannak kialakítva, hogy segítséget nyújtsanak a gyakorló könyvvizsgálónak annak megértéséhez, mit szükséges teljesíteni egy összeállításra vonatkozó megbízás során.

12. A kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard tartalmaz a „kell” használatával kifejezett követelményeket, amelyek célja, hogy lehetővé tegyék a gyakorló könyvvizsgáló számára a kinyilvánított célok elérését.

13. Emellett a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard bevezető anyagot, fogalmakat, valamint alkalmazási és egyéb magyarázó anyagokat tartalmaz, amelyek a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard helyes megértése szempontjából releváns összefüggést biztosítanak.

14. Az alkalmazási és egyéb magyarázó anyagok további magyarázatot nyújtanak a követelményekhez és útmutatást adnak azok megvalósításához. Bár az ilyen útmutatás önmagában nem támaszt követelményt, releváns a követelmények megfelelő alkalmazása szempontjából. Az alkalmazási és egyéb magyarázó anyagok a követelmények alkalmazását segítő háttér-információkat is nyújthatnak olyan kérdésekről, amelyekkel a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard foglalkozik.

Hatálybalépés napja

15. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard a 2013. július 1-i vagy azt követő időponttal kiadott, összeállításra vonatkozó megbízással kapcsolatos jelentésekre hatályos.

15A. Jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standard 2023. január 1-jén lép hatályba, azaz azokra az összeállításra vonatkozó megbízásokra kell alkalmazni, amelyek esetében a megbízási szerződés, valamint az összeállításra vonatkozó megbízással kapcsolatos jelentés 2023. január 1-jei, vagy azt követő keltezésű.

Célok

16. A gyakorló könyvvizsgáló céljai a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard szerinti összeállításra vonatkozó megbízás során, hogy:

(a) számviteli és pénzügyi beszámolási szakértelmet alkalmazzon a vezetés segítése céljából pénzügyi információknak valamilyen vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítésében és bemutatásában a vezetés által adott információk alapján és

(b) jelentést készítsen a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard követelményei szerint.

Fogalmak

17. A kézikönyv kifejezéseinek glosszáriuma *  (a Glosszárium) magában foglalja a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardban meghatározott kifejezéseket, valamint szintén magában foglalja a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardban található más kifejezések leírásait, hogy segítse a következetes értelmezést. A következő kifejezéseknek az alábbi jelentésük van a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard alkalmazásában:

(a) Vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek – A vezetés és adott esetben az irányítással megbízott személyek által a pénzügyi információk elkészítése során alkalmazott pénzügyi beszámolási keretelvek, amelyek elfogadhatóak a gazdálkodó egység jellegét és a pénzügyi információk célját tekintve, vagy amelyeket jogszabály vagy szabályozás ír elő. (Hiv.: A35-A37. bekezdések)

(b) Összeállításra vonatkozó megbízás – Olyan megbízás, amelyben a gyakorló könyvvizsgáló számviteli és pénzügyi beszámolási szakértelmet alkalmaz annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a vezetésnek egy gazdálkodó egység pénzügyi információinak elkészítésében és bemutatásában a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban, és jelentést készít a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard által előírtak szerint. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardban az „összeállít”, „összeállítás” és „összeállított” szavak ebben az összefüggésben szerepelnek.

(c) Megbízásért felelős partner – Az a társaság által kijelölt partner vagy egyéb személy, aki a megbízásért és annak teljesítéséért, valamint a társaság nevében kibocsátott jelentésért felel, és aki – szükség esetén – egy szakmai, jogi vagy szabályozószervtől megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

(d) Megbízásért felelős munkacsoport – A megbízást végrehajtó összes partner és alkalmazott, továbbá bármely személy, aki a megbízás során eljárásokat hajt végre, bele nem értve a gyakorló könyvvizsgáló által igénybe vett, a társaság vagy egy hálózatba tartozó társaság által megbízott külső szakértőt.

(e) Hibás állítás – a pénzügyi információk egy bemutatott tételének összege, besorolása, prezentálása vagy közzététele és az ahhoz előírt összeg, besorolás, prezentálás vagy közzététel közötti különbség, hogy az adott tétel összhangban legyen a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel. Hibás állítások adódhatnak hibából vagy csalásból.

Ha pénzügyi információk valós bemutatást előíró keretelvek szerint készülnek, a hibás állítások magukban foglalják az összegeknek, besorolásoknak, prezentálásnak vagy közzétételeknek azokat a helyesbítéseit is, amelyek a gyakorló könyvvizsgáló megítélése szerint szükségesek ahhoz, hogy a pénzügyi információk minden lényeges szempontból valósan legyenek bemutatva, vagy megbízható és valós képet adjanak.

(f) Gyakorló könyvvizsgáló – Könyvvizsgálóként működő kamarai tag könyvvizsgáló, aki az összeállításra vonatkozó megbízást végzi. A kifejezés magában foglalja a megbízásért felelős partnert vagy a megbízásért felelős munkacsoport más tagjait, vagy adott esetben a társaságot. Ha a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardnak kifejezetten az a szándéka, hogy valamely követelményt vagy felelősséget a megbízásért felelős partner teljesítsen, a „megbízásért felelős partner” kifejezést használja, nem pedig a „gyakorló könyvvizsgáló” megnevezést. A „megbízásért felelős partner” és a „társaság” kifejezések – ahol ez releváns – úgy értelmezendők, mint amelyek az állami szektorbeli megfelelőjüket is jelölik.

(g) Releváns etikai követelmények – Szakmai etikai elvek és etikai követelmények, amelyek a megbízásért felelős munkacsoportra vonatkoznak összeállításra vonatkozó megbízások elvállalásakor. A releváns etikai követelmények rendszerint a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testület Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva) című kiadványának (IESBA-kódex) rendelkezéseit, valamint az azoknál szigorúbb nemzeti követelményeket tartalmazzák. (Hiv.: A21. bekezdés)

Követelmények

Összeállításra vonatkozó megbízásnak a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban történő végrehajtása

18. A gyakorló könyvvizsgálónak ismernie kell a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard teljes szövegét, beleértve az alkalmazási és egyéb magyarázó anyagokat, hogy megértse annak céljait és megfelelően alkalmazza annak követelményeit.

A releváns követelményeknek való megfelelés

19. A gyakorló könyvvizsgálónak a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard minden egyes követelményének meg kell felelnie, kivéve, ha egy adott követelmény nem releváns az összeállításra vonatkozó megbízás szempontjából, például, ha azok a körülmények, amelyekkel az adott követelmény foglalkozik, nem léteznek a megbízásban.

20. A gyakorló könyvvizsgálónak csak akkor szabad a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardnak való megfelelést kijelentenie, ha a gyakorló könyvvizsgáló a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard összeállításra vonatkozó megbízás szempontjából releváns valamennyi követelményének megfelelt.

Etikai követelmények

21. A gyakorló könyvvizsgálónak meg kell felelnie a releváns etikai követelményeknek. (Hiv.: A19-A26. bekezdések)

Szakmai megítélés

22. A gyakorló könyvvizsgálónak szakmai megítélést kell alkalmaznia az összeállításra vonatkozó megbízás végrehajtása során. (Hiv.: A27-A29. bekezdések)

Minőség irányítása és elérése összeállításra vonatkozó megbízásokon

23. A megbízásért felelős partnernek felelősséget kell vállalnia:

(a) a minőség irányításáért és eléréséért minden egyes összeállításra vonatkozó megbízáson, amelyre az adott partnert kijelölték, valamint a megbízás során mindvégig elegendő és megfelelő mértékű részvételéért, és

(b) azért, hogy a megbízást a társaság minőségirányítási politikái vagy eljárásai szerint végezzék azáltal, hogy: (Hiv.: A30. bekezdés)

(i) a társaság ügyfélkapcsolatok és összeállításra vonatkozó megbízások elfogadására és megtartására vonatkozó politikáit vagy eljárásait követik, (Hiv.: A31. bekezdés)

(iA) megállapítják, hogy időben, elegendő és megfelelő erőforrásokat jelöltek ki vagy bocsátottak rendelkezésre a megbízásért felelős munkacsoport számára a megbízás végrehajtásához, figyelembe véve a megbízás jellegét és körülményeit, a társaság politikáit vagy eljárásait, valamint bármilyen változást, amely felmerülhet a megbízás során,

(ii) meggyőződnek arról, hogy a megbízásért felelős munkacsoport együttesen rendelkezik megfelelő szakértelemmel és képességekkel, beleértve az elegendő időt, az összeállításra vonatkozó megbízás elvégzéséhez,

(iii) éberek az olyan jelzésekkel szemben, hogy a megbízásért felelős munkacsoport tagjai megsértettek releváns etikai követelményeket, valamint meghatározzák a megfelelő intézkedést, ha olyan kérdések jutnak a megbízásért felelős partner tudomására, amelyek azt jelzik, hogy a megbízásért felelős munkacsoport tagjai megsértették a releváns etikai követelményeket, (Hiv.: A32. bekezdés)

(iv) a szakmai standardoknak és a vonatkozó jogi és szabályozói követelményeknek megfelelően irányítják és felügyelik a megbízást végző munkacsoport tagjait és tekintik át a munkájukat, és végzik a megbízást,

(v) felelősséget vállalnak megfelelő megbízási dokumentáció összeállításáért, megfelelő megtartásáért és megőrzéséért, valamint

(vi) amikor az 1. témaszámú minőségirányítási standarddal, vagy a társaság politikáival vagy eljárásaival összhangban követelmény a megbízás minőségének áttekintése, nem dátumozzák a jelentést azelőttre, hogy a megbízás minőségének áttekintése befejeződik. * 

Megbízás elfogadása és megtartása

Ügyfélkapcsolatok megtartása, megbízás elfogadása és a megbízás feltételeiben történő megállapodás

24. A gyakorló könyvvizsgálónak csak akkor szabad elfogadnia a megbízást, ha a vezetéssel, vagy a megbízó féllel, ha az más, megállapodott a megbízás feltételeiben, beleértve:

(a) A pénzügyi információk célzott felhasználását és terjesztését, valamint adott esetben akár azok felhasználásának, akár azok terjesztésének bármilyen korlátozását. (Hiv.: A20., A33–A34., A37-A38. bekezdések)

(b) A vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek azonosítását. (Hiv.: A20., A35–A38. bekezdések)

(c) Az összeállításra vonatkozó megbízás célját és hatókörét. (Hiv.: A20. bekezdés)

(d) A gyakorló könyvvizsgáló felelősségeit, beleértve a releváns etikai követelményeknek való megfelelés követelményét. (Hiv.: A20. bekezdés)

(e) A vezetés felelősségeit: (Hiv.: A39-A41. bekezdések)

(i) a pénzügyi információkért, valamint azoknak a pénzügyi információk célzott használatát és a célzott felhasználókat tekintve elfogadható pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért és bemutatásáért,

(ii) a vezetés által az összeállításra vonatkozó megbízáshoz adott nyilvántartások, dokumentumok, magyarázatok és egyéb információk pontosságáért és teljességéért, valamint

(iii) a pénzügyi információk elkészítése és bemutatása során szükséges megítélésekért, beleértve azokat, amelyekre vonatkozóan a gyakorló könyvvizsgáló lehet, hogy segítséget nyújt az összeállításra vonatkozó megbízás folyamán, továbbá (Hiv.: A27. bekezdés)

(f) A gyakorló könyvvizsgáló jelentésének várható formáját és tartalmát.

25. A gyakorló könyvvizsgálónak rögzítenie kell a megbízás megegyezés szerinti feltételeit egy megbízólevélben vagy írásbeli megállapodás más alkalmas formájában a megbízás végrehajtása előtt. (Hiv.: A42-A44. bekezdések)

Ismétlődő megbízások

26. Ismétlődő összeállításra vonatkozó megbízások esetében a gyakorló könyvvizsgálónak értékelnie kell, hogy a körülmények, beleértve a társaság ügyfélkapcsolattal vagy megbízással kapcsolatos megítéléseinek változásait, megkövetelik-e a megbízási feltételek felülvizsgálatát, valamint szükséges-e emlékeztetni a vezetést a fennálló megbízási feltételekre. (Hiv.: A45. bekezdés)

Kommunikáció a vezetéssel és az irányítással megbízott személyekkel

27. Az összeállításra vonatkozó megbízás folyamán a gyakorló könyvvizsgálónak időben kommunikálnia kell a vezetés vagy az irányítással megbízott személyek felé, az adott esetnek megfelelően, az összeállításra vonatkozó megbízást érintő minden kérdést, amely a gyakorló könyvvizsgáló szakmai megítélése szerint elegendő fontosságú ahhoz, hogy igényt tartson a vezetés vagy az irányítással megbízott személyek figyelmére, az adott esetnek megfelelően. (Hiv.: A46-A47. bekezdések)

A megbízás végrehajtása

A gyakorló könyvvizsgáló általi megismerés

28. A gyakorló könyvvizsgálónak meg kell ismernie a következő kérdéseket elegendő mértékben ahhoz, hogy végre tudja hajtani az összeállításra vonatkozó megbízást: (Hiv.: A48-A50. bekezdések)

(a) a gazdálkodó egység üzleti tevékenysége és működése, beleértve a gazdálkodó egység számviteli rendszerét és számviteli nyilvántartásait, valamint

(b) a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek, beleértve azok alkalmazását a gazdálkodó egység ágazatában.

A pénzügyi információk összeállítása

29. A gyakorló könyvvizsgálónak a vezetés által adott nyilvántartások, dokumentumok, magyarázatok és egyéb információk, beleértve a jelentős megítéléseket, használatával kell összeállítania a pénzügyi információkat.

30. A gyakorló könyvvizsgálónak meg kell beszélnie a vezetéssel, vagy adott esetben az irányítással megbízott személyekkel, azokat a jelentős megítéléseket, amelyekhez a gyakorló könyvvizsgáló segítséget nyújtott a pénzügyi információk összeállítása során. (Hiv.: A51. bekezdés)

31. Az összeállításra vonatkozó megbízás befejezése előtt a gyakorló könyvvizsgálónak át kell olvasnia az összeállított pénzügyi információkat a gyakorló könyvvizsgálónak a gazdálkodó egység üzleti tevékenységére és működésére, valamint a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekre vonatkozó ismeretei fényében. (Hiv.: A52. bekezdés)

32. Ha az összeállításra vonatkozó megbízás során a gyakorló könyvvizsgáló tudomására jut, hogy a vezetés által az összeállításra vonatkozó megbízáshoz adott nyilvántartások, dokumentumok, magyarázatok vagy egyéb információk, beleértve jelentős megítéléseket, hiányosak, pontatlanok vagy más módon nem kielégítőek, a gyakorló könyvvizsgálónak ezt a vezetés tudomására kell hoznia és kérnie kell a további vagy helyesbített információkat.

33. Ha a gyakorló könyvvizsgáló nem tudja elvégezni a megbízást, mert a vezetés nem adott meg nyilvántartásokat, dokumentumokat, magyarázatokat vagy egyéb információt, beleértve jelentős megítéléseket, a kérésnek megfelelően, a gyakorló könyvvizsgálónak vissza kell lépnie a megbízástól és tájékoztatnia kell a vezetést és az irányítással megbízott személyeket a visszalépés okairól. (Hiv.: A58. bekezdés)

34. Ha a gyakorló könyvvizsgálónak tudomására jut a megbízás során, hogy:

(a) az összeállított pénzügyi információk nem megfelelően hivatkoznak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekre vagy nem megfelelően ismertetik azokat, (Hiv.: A53. bekezdés)

(b) az összeállított pénzügyi információk módosítására van szükség ahhoz, hogy a pénzügyi információk ne tartalmazzanak lényeges hibás állítást, vagy (Hiv.: A54-A56. bekezdések)

(c) az összeállított pénzügyi információk más módon félrevezetők (Hiv.: A57. bekezdés)

a gyakorló könyvvizsgálónak javasolnia kell a megfelelő módosításokat a vezetésnek.

35. Ha a vezetés visszautasítja vagy nem engedi meg a gyakorló könyvvizsgáló számára az összeállított pénzügyi információk javasolt módosításának elvégzését, a gyakorló könyvvizsgálónak vissza kell lépnie a megbízástól és tájékoztatnia kell a vezetést és az irányítással megbízott személyeket a visszalépés okairól. (Hiv.: A58. bekezdés)

36. Ha a megbízástól való visszalépésre nincs lehetőség, a gyakorló könyvvizsgálónak meg kell állapítania az adott körülmények között vonatkozó szakmai és jogi felelősségeket.

37. A gyakorló könyvvizsgálónak meg kell szereznie a vezetéstől, vagy az adott helyzetnek megfelelően az irányítással megbízott személyektől annak elismerését, hogy felelősséget vállalnak az összeállított pénzügyi információk végleges változatáért. (Hiv.: A68. bekezdés)

Dokumentálás

38. A gyakorló könyvvizsgálónak bele kell foglalnia a megbízás dokumentációjába: (Hiv.: A59-A61. bekezdések)

(a) az összeállításra vonatkozó megbízás során felmerült jelentős kérdéseket és azt, hogyan kezelte ezeket a kérdéseket a gyakorló könyvvizsgáló

(b) arra vonatkozó kimutatást, hogyan egyeznek az összeállított pénzügyi információk a vezetés által adott mögöttes nyilvántartásokkal, dokumentumokkal, magyarázatokkal és egyéb információkkal, valamint

(c) az összeállított pénzügyi információk azon végleges változatának egy példányát, amelyre vonatkozóan a vezetés, vagy az adott helyzetnek megfelelően az irányítással megbízott személyek elismerték felelősségüket, továbbá a gyakorló könyvvizsgáló jelentését. (Hiv.: A68. bekezdés)

A gyakorló könyvvizsgáló jelentése

39. A gyakorló könyvvizsgáló jelentésének egyik fontos célja, hogy egyértelműen kommunikálja az összeállításra vonatkozó megbízás jellegét, valamint a gyakorló könyvvizsgáló szerepét és felelősségeit a megbízás során. A gyakorló könyvvizsgáló jelentése nem eszköz arra, hogy véleményt nyilvánítsanak vagy következtetést fogalmazzanak meg bármilyen formában a pénzügyi információkra vonatkozóan.

40. A gyakorló könyvvizsgáló összeállításra vonatkozó megbízásra vonatkozó jelentését írásba kell foglalni és annak a következő elemeket kell tartalmaznia: (Hiv.: A62-A63., A70. bekezdések)

(a) A jelentés címe.

(b) Címzett(ek), ahogyan azt a megbízás feltételei megkívánják. (Hiv.: A64. bekezdés)

(c) Arra vonatkozó állítás, hogy a gyakorló könyvvizsgáló a vezetés által adott információk alapján állította össze a pénzügyi információkat.

(d) A vezetés, vagy az adott esetnek megfelelően az irányítással megbízott személyek összeállításra vonatkozó megbízással és a pénzügyi információkkal kapcsolatos felelősségeinek ismertetése.

(e) A vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek azonosítása, továbbá, ha speciális célú pénzügyi beszámolási keretelveket alkalmaznak, az adott speciális célú pénzügyi beszámolási keretelveknek az ismertetése vagy hivatkozás azoknak a pénzügyi információkban lévő ismertetésére.

(f) A pénzügyi információk azonosítása, beleértve a pénzügyi információk minden egyes elemének címét, ha azok több elemből állnak, valamint a pénzügyi információk fordulónapja vagy az az időszak, amelyre azok vonatkoznak.

(g) A gyakorló könyvvizsgáló pénzügyi információk összeállítása során fennálló felelősségeinek ismertetése, beleértve, hogy a megbízás végrehajtása a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban történt, valamint hogy a gyakorló könyvvizsgáló megfelelt a releváns etikai követelményeknek.

(h) Annak ismertetése, mit foglal magában egy összeállításra vonatkozó megbízás a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban.

(i) Arra vonatkozó magyarázatok, hogy:

(i) mivel az összeállításra vonatkozó megbízás nem bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás, a gyakorló könyvvizsgálónak nem kell ellenőriznie a vezetés által az összeállításhoz adott információk pontosságát vagy teljességét, és

(ii) ennek megfelelően a gyakorló könyvvizsgáló nem bocsát ki könyvvizsgálói véleményt vagy átvilágítási következtetést arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi információk a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek szerint készültek-e.

(j) Ha a pénzügyi információk speciális célú pénzügyi beszámolási keretelvek használatával készültek, egy magyarázó bekezdés, amely: (Hiv.: A65-A67. bekezdések)

(i) ismerteti azt a célt, amelyre a pénzügyi információk készültek és, ha szükséges, a célzott felhasználókat, vagy hivatkozást tartalmaz a pénzügyi információkban lévő megjegyzésre, amely közzéteszi ezt az információt, és

(ii) felhívja a jelentés olvasóinak a figyelmét arra, hogy a pénzügyi információk speciális célú pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban készültek, továbbá arra, hogy ennek következtében az információk lehet, hogy nem megfelelők más célokra.

(k) A gyakorló könyvvizsgáló jelentésének dátuma.

(l) A gyakorló könyvvizsgáló aláírása, és

(m) A gyakorló könyvvizsgáló címe.

40A. A magyar jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység körébe tartozó összeállításra vonatkozó megbízások esetén a jelentés tartalmazza:

a) könyvvizsgáló cég nevét, székhelyét, kamarai nyilvántartási számát és a képviseletre jogosult személy nevét és aláírását, valamint az összeállításra vonatkozó megbízásért felelős természetes személy könyvvizsgáló (a megbízásért felelős partner) nevét, aláírását, kamarai nyilvántartási számát;

b) egyéni könyvvizsgáló esetén a könyvvizsgáló nevét, aláírását, kamarai nyilvántartási számát.

41. A gyakorló könyvvizsgálónak azzal az időponttal kell dátumoznia a jelentést, amikor befejezte a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard szerinti összeállításra vonatkozó megbízást. (Hiv.: A68. bekezdés)

Alkalmazási és egyéb magyarázó anyagok

A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard hatóköre

Általános szempontok (Hiv.: 1. bekezdés)

A1. Olyan összeállításra vonatkozó megbízás során, ahol a megbízó fél nem az adott gazdálkodó egység vezetése vagy az adott gazdálkodó egység irányításával megbízott személyek, a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardot a szükséges mértékben módosítva lehet alkalmazni.

A2. Egy gazdálkodó egység vezetésének a gazdálkodó egység pénzügyi információi elkészítésében és bemutatásában való segítségnyújtás során a gyakorló könyvvizsgáló szolgáltatásokban vagy tevékenységekben való részvétele sok különböző formát ölthet. Amikor a gyakorló könyvvizsgálót ilyen szolgáltatásoknak vagy tevékenységeknek egy adott gazdálkodó egység számára a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard szerint történő nyújtásával bíznak meg, a gyakorló könyvvizsgálónak az adott pénzügyi információkkal való kapcsolatát a gyakorló könyvvizsgálónak a megbízásra vonatkozóan a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard által előírt formában megadott jelentésén keresztül kommunikálják. A gyakorló könyvvizsgáló jelentése tartalmazza a gyakorló könyvvizsgáló kifejezett állítását a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardnak való megfelelésre vonatkozóan.

Múltra vonatkozó pénzügyi információkon kívüli pénzügyi információkra vonatkozó összeállításra vonatkozó megbízásokra történő alkalmazás (Hiv.: 2. bekezdés)

A3. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard olyan megbízásokkal foglalkozik, ahol a gyakorló könyvvizsgáló múltra vonatkozó pénzügyi információk elkészítésében és bemutatásában segíti a vezetést. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardot azonban a megfelelő mértékben módosítva lehet olyankor is alkalmazni, amikor a gyakorló könyvvizsgálót azzal bízzák meg, hogy más pénzügyi információk elkészítésében és bemutatásában segítsen a vezetésnek. Például:

– pro forma pénzügyi információk

– jövőre vonatkozó pénzügyi információk, beleértve pénzügyi terveket vagy előrejelzéseket.

A4. Gyakorló könyvvizsgálók lehet, hogy vállalnak arra vonatkozó megbízást is, hogy segítsenek a vezetésnek nem pénzügyi információk, például üvegházhatású gázokra vonatkozó kimutatások, statisztikai bevallások vagy egyéb információszolgáltatási bevallások elkészítésében és bemutatásában. Ilyen körülmények között a gyakorló könyvvizsgáló alkalmazhatja a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardot, a megfelelő mértékben módosítva, ahogyan releváns azoknak a megbízástípusoknak a szempontjából.

A kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard alkalmazása tekintetében releváns szempontok (Hiv.: 3. bekezdés)

A5. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard kötelező alkalmazása lehet meghatározva nemzeti szabályozásokban olyan megbízásokra, ahol a gyakorló könyvvizsgáló egy gazdálkodó egység pénzügyi információinak elkészítése és bemutatása szempontjából releváns szolgáltatásokat vállal (mint például nyilvános letétbehelyezés céljára szükséges múltra vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítésével kapcsolatban). Ha sem jogszabály vagy szabályozás, sem vonatkozó szakmai standardok által vagy más módon nincs meghatározva kötelező alkalmazás, a gyakorló könyvvizsgáló ennek ellenére lehet, hogy azt a következtetést vonja le, hogy a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard alkalmazása megfelelő az adott körülmények között.

Kapcsolat az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standarddal (Hiv.: 4. bekezdés)

A6. Az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard a társaságnak a kapcsolódó szolgáltatásokra szóló megbízásokra, köztük az összeállítási megbízásokra vonatkozó minőségirányítási rendszer kialakításával, bevezetésével és működtetésével kapcsolatos felelősségeivel foglalkozik. *  Az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard foglalkozik a társaság azon megbízásokat kezelő politikák vagy eljárások kialakításával kapcsolatos felelősségével is, amelyek esetében követelmény, hogy azokra vonatkozzanak a megbízás minőségének áttekintései. *  A 2. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard foglalkozik a megbízás minőségének áttekintését végző személy kijelölésével és alkalmasságával, valamint a megbízás minősége áttekintésének végrehajtásával és dokumentálásával. * 

A7. Az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard alapján a társaság célja, hogy olyan minőségirányítási rendszert alakítson ki, vezessen be és működtessen a kapcsolódó szolgáltatási megbízásokra, köztük összeállításra vonatkozó megbízásokra, vonatkozóan, amely kellő bizonyosságot nyújt a társaságnak arra, hogy:

(a) a társaság és munkatársai a szakmai standardokkal és a vonatkozó jogi és szabályozási követelményekkel összhangban teljesítik felelősségeiket, és a megbízásokat ezekkel a standardokkal és követelményekkel összhangban hajtják végre; és

(b) a társaság vagy a megbízásért felelős partnerek által kiadott, megbízással kapcsolatos jelentések megfelelők az adott körülmények között. * 

A8. Egy olyan joghatóság, amely nem vette át az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standardot az összeállításra vonatkozó megbízásokra vonatkozóan, lehet, hogy meghatároz a minőségirányításra vonatkozó követelményeket az ilyen megbízásokat végrehajtó társaságoknál. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard megbízás szintjén fennálló minőségirányításra vonatkozó rendelkezései abból az alapfeltételezésből indulnak ki, hogy a minőségirányításra vonatkozó követelmények legalább olyan magas követelményeket támasztanak, mint az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard. Ez akkor teljesül, ha a szóban forgó követelmények az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard követelményeivel foglalkoznak és kötelezettségeket rónak a társaságra az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard céljának elérése érdekében. Az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standardnak való megfelelés többek között megköveteli, hogy a társaság minőségirányítási rendszere a következő nyolc komponenssel foglalkozzon: * 

(a) A társaság kockázatfelmérési folyamata;

(b) Irányítás és vezetőség;

(c) Releváns etikai követelmények;

(d) Ügyfélkapcsolatok és konkrét megbízások elfogadása és megtartása;

(e) Megbízás végrehajtása;

(f) Erőforrások;

(g) Információk és kommunikáció; és

(h) A figyelemmel kísérési és helyrehozási folyamat.

A9. A társaság minőségellenőrzési rendszerének összefüggésén belül a megbízásért felelős munkacsoportok felelőssége megvalósítani az adott megbízásra vonatkozó minőségellenőrzési eljárásokat.

A10. Rendszerint a megbízásért felelős munkacsoport támaszkodhat a társaság minőségirányítási rendszerére, kivéve, ha:

– a megbízásért felelős munkacsoport ismeretei vagy gyakorlati tapasztalata azt jelzik, hogy a társaság politikái vagy eljárásai nem fogják hatékonyan kezelni a megbízás jellegét és körülményeit; vagy

– a társaság vagy egyéb felek által adott információ az ilyen politikák vagy eljárások hatékonyságáról másra enged következtetni.

A megbízásért felelős munkacsoport támaszkodhat például a társaság minőségirányítási rendszerére:

– a munkatársak kompetenciájával és képességeivel kapcsolatban felvételükön és hivatalos képzésükön keresztül

– ügyfélkapcsolatok fenntartásával kapcsolatban a társaságnak az ügyfélkapcsolatok és összeállításra vonatkozó megbízások elfogadására és megtartására vonatkozó politikáin vagy eljárásain keresztül

– a jogi és szabályozási követelmények betartásával kapcsolatban a társaság figyelemmel kísérési és helyrehozási folyamatán keresztül.

A társaság minőségirányítási rendszerében azonosított olyan hiányosságok *  mérlegelése során, amelyek lehet, hogy érintik az összeállításra vonatkozó megbízást, a megbízásért felelős partner mérlegelheti a társaság által az adott hiányosságok kezelése céljából tett helyrehozó intézkedéseket.

A11. A társaság minőségirányítási rendszerében lévő hiányosság nem szükségszerűen jelzi azt, hogy az összeállításra vonatkozó megbízást nem a szakmai standardokkal és a vonatkozó jogi és szabályozási követelményekkel összhangban hajtották végre, vagy hogy a gyakorló könyvvizsgáló jelentése nem volt megfelelő.

Az összeállításra vonatkozó megbízás

A „vezetés” és „az irányítással megbízott személyek” kifejezések használata (Hiv.: 5., 7–8. bekezdések)

A12. A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősségei eltérőek a joghatóságok között és a különböző típusú gazdálkodó egységeknél. Ezek az eltérések érintik annak a módját, ahogyan a gyakorló könyvvizsgáló alkalmazza a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard követelményeit a vezetés vagy az irányítással megbízott személyek vonatkozásában. Ennek megfelelően a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardban több helyen használt „vezetés és adott esetben az irányítással megbízott személyek” megfogalmazás célja, hogy figyelmeztesse a gyakorló könyvvizsgálót arra a tényre, hogy eltérő gazdálkodó egységi környezeteknek eltérő vezetési és irányítási struktúrái és konstrukciói lehetnek.

A13. A pénzügyi információk elkészítésére és a külső pénzügyi beszámolásra vonatkozó különböző felelősségek olyan tényezők szerint lehetnek akár a vezetésé, akár az irányítással megbízott személyeké, mint:

– az adott gazdálkodó egység erőforrásai és felépítése

– a vezetés és az irányítással megbízott személyek releváns jogszabályban vagy szabályozásban, vagy ha a gazdálkodó egység nem szabályozott, a gazdálkodó egységre vonatkozóan kialakított bármilyen formális irányítási vagy beszámolási konstrukció szerint (például, ahogyan azt szerződésekben, alapokmányban vagy a gazdálkodó egységet megalapító más típusú dokumentumban rögzítették) meghatározott gazdálkodó egységen belüli feladatkörei.

Sok kis gazdálkodó egységnél gyakran nem választják külön a gazdálkodó egységre vonatkozó vezetési és irányítási feladatköröket, vagy a gazdálkodó egység irányításával megbízott személyek lehet, hogy részt vesznek a gazdálkodó egység vezetésében is. A legtöbb egyéb esetben, különösen nagyobb gazdálkodó egységeknél a vezetés a gazdálkodó egység üzletmenetének vagy tevékenységeinek végrehajtásáért és az azokról szóló beszámoló elkészítéséért felelős, az irányítással megbízott személyek pedig felügyelik a vezetést. A nagyobb gazdálkodó egységeknél az irányítással megbízott személyek gyakran felelősek vagy felelősséget vállalnak a gazdálkodó egység pénzügyi információinak jóváhagyásáért, különösen, ha azokat külső felek használatára szánják. Nagy gazdálkodó egységeknél gyakran az irányítással megbízott személyek egy alcsoportját, mint például egy audit bizottságot ruháznak fel bizonyos felügyeleti felelősségekkel. Egyes joghatóságokban a gazdálkodó egységre vonatkozó pénzügyi kimutatások meghatározott keretelvek szerinti elkészítése az irányítással megbízott személyek jogi felelőssége, míg más joghatóságokban az a vezetés felelőssége.

Részvétel pénzügyi információk készítésével és bemutatásával kapcsolatos egyéb tevékenységekben (Hiv.: 5. bekezdés)

A14. Egy összeállításra vonatkozó megbízás hatóköre a megbízás adott körülményeitől függően változó. Minden esetben azonban magában foglalja segítség nyújtását a vezetés számára a gazdálkodó egység pénzügyi információinak a pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítésében és bemutatásában a vezetés által adott információk alapján. Egyes összeállításra vonatkozó megbízások során lehet, hogy a vezetés már maga elkészítette a pénzügyi információkat tervezetként vagy előzetes formában.

A15. Lehet, hogy a gyakorló könyvvizsgálót bizonyos, az összeállításra vonatkozó megbízáson felüli tevékenységek vezetés nevében történő vállalásával is megbízzák. Például lehet, hogy a gyakorló könyvvizsgálót felkérik arra is, hogy gyűjtse össze, sorolja be és összegezze a gazdálkodó egység mögöttes számviteli adatait és dolgozza fel az adatokat számviteli nyilvántartások formájában egészen a főkönyvi kivonat előállításáig. A főkönyvi kivonatot használnák azután mögöttes információként, amelyből a gyakorló könyvvizsgáló összeállíthatja a pénzügyi információkat, amelyek a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban vállalt összeállításra vonatkozó megbízás tárgyát képezik. Gyakran ez a helyzet kisebb gazdálkodó egységek esetében, amelyeknek nincsenek jól kialakított számviteli rendszereik, vagy olyan gazdálkodó egységeknél, amelyek szívesebben szervezik ki a számviteli nyilvántartások elkészítését külső szolgáltatóknak. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard nem foglalkozik az ilyen kiegészítő tevékenységekkel, amelyeket a gyakorló könyvvizsgáló lehet, hogy végrehajt a vezetés segítése céljából egyéb területeken, mielőtt összeállítaná a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásait.

Pénzügyi beszámolási keretelvek (Hiv.: 10. bekezdés)

A16. A pénzügyi információk készülhetnek olyan pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban, amelyeknek célja:

– egy széles felhasználói kör általános pénzügyi információ iránti igényeinek kielégítése (vagyis „általános célú pénzügyi beszámolási keretelvek”)vagy

– konkrét felhasználók pénzügyi információk iránti igényeinek kielégítése (vagyis „speciális célú pénzügyi beszámolási keretelvek”).

A vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek követelményei meghatározzák a pénzügyi információk formáját és tartalmát. Bizonyos esetekben lehet, hogy a pénzügyi beszámolási keretelvekre úgy hivatkoznak, mint a „számvitel alapja”.

A17. Példák általánosan használt általános célú pénzügyi beszámolási keretelvekre:

– Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) és nyilvánosan jegyzett gazdálkodó egységekre vonatkozó bevett nemzeti pénzügyi beszámolási standardok.

– Kis- és középméretű vállalkozásokra vonatkozó nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (a kkv-kra vonatkozó IFRS) és kis- és középméretű vállalkozásokra vonatkozó bevett nemzeti pénzügyi beszámolási standardok.

A18. Példák speciális célú pénzügyi beszámolási keretelvekre, amelyek használhatók lehetnek az adott pénzügyi információk konkrét céljától függően:

– Egy adott joghatóságban pénzügyi információknak az adózási megfeleléssel kapcsolatos kötelem teljesítése céljából történő elkészítéséhez használt adóalapú számvitel.

– Olyan gazdálkodó egységek esetében, amelyek számára nem előírás bevett pénzügyi beszámolási keretelvek használata:

– egy adott gazdálkodó egység pénzügyi információiban használt számviteli alap, amely megfelelő a pénzügyi információk célzott felhasználása és a gazdálkodó egység körülményei szempontjából (például pénzforgalmi alapú számvitelnek kiválasztott elhatárolásokkal, mint például a vevőkkel és szállítókkal együttes alkalmazása mérleg és eredménykimutatás levezetéséhez; vagy bevett pénzügyi beszámolási keretelvek használata, amelyeket hozzáalakítanak ahhoz az adott célhoz, amelyre a pénzügyi információk készülnek)

– bevételek és kiadások kimutatásához vezető pénzforgalmi alapú számvitel (például a pénzbevételek pénzkiadások feletti többletének egy bérleti célú ingatlan tulajdonosai részére történő felosztása céljából; vagy egy klub pénztármozgásainak rögzítése céljából).

Etikai követelmények (Hiv.: 21. bekezdés)

A19. Az IESBA-kódex meghatározza az etikai alapelveket, amelyek a következők:

(a) tisztességesség

(b) objektivitás

(c) szakmai hozzáértés és megfelelő gondosság

(d) titoktartás, és

(e) hivatáshoz méltó magatartás.

Az etikai alapelvek felállítják a kamarai tag könyvvizsgálótól elvárt magatartásnormát.

Az IESBA-kódex fogalmi keretelveket ad, amelyek megállapítják azt a megközelítést, amelynek alkalmazása követelmény a kamarai tag könyvvizsgáló számára az alapelveknek való megfelelést veszélyeztető tényezők azonosításakor, értékelésekor és kezelésekor. Könyvvizsgálatok, átvilágítások és egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások esetében az IESBA-kódex nemzetközi függetlenségi standardokat határoz meg, amelyeket az alapján dolgoztak ki, ahogyan az ilyen megbízások vonatkozásában a függetlenséget veszélyeztető tényezőkre a fogalmi keretelveket alkalmazzák.

A gyakorló könyvvizsgálónak az információkkal való kapcsolatára vonatkozó etikai szempontok (Hiv.: 21. bekezdés, 24. bekezdés (a)–(d) pontok)

A20. Az IESBA-kódex értelmében * , a tisztességesség elvének alkalmazása során a kamarai tag könyvvizsgálóval szemben követelmény, hogy ne legyen tudottan kapcsolatban olyan jelentésekkel, bevallásokkal, kommunikációkkal vagy egyéb információkkal, amelyeknél azt feltételezi, hogy az információk:

(a) lényegesen hamis vagy megtévesztő állítást tartalmaznak

(b) meggondolatlanul adott állításokat vagy információt tartalmaznak, vagy

(c) kihagynak vagy elfednek szükséges információkat, amikor az ilyen kihagyás vagy elfedés félrevezető lenne.

Ha a kamarai tag könyvvizsgálónak tudomására jut, hogy kapcsolatba hozták ilyen információkkal, az IESBA-kódex előírja számára, hogy lépéseket tegyen annak érdekében, hogy megszűnjön az adott információhoz való társítása.

Függetlenség (Hiv.: 17. bekezdés (g) pont, 21. bekezdés)

A21. Annak ellenére, hogy az IESBA-kódex nemzetközi függetlenségi standardjai nem vonatkoznak összeállításra vonatkozó megbízásokra, nemzeti etikai kódexek, vagy jogszabályok vagy szabályozások lehet, hogy meghatároznak a függetlenséghez kapcsolódó követelményeket vagy közzétételi szabályokat.

A jogszabályoknak és szabályozásoknak való azonosított vagy vélt meg nem felelés jelentése a gazdálkodó egységen kívül álló megfelelő hatóságnak

A22. Jogszabály, szabályozás vagy releváns etikai követelmények:

(a) előírhatják a gyakorló könyvvizsgáló számára a jogszabályoknak és szabályozásoknak való azonosított vagy vélt meg nem felelés jelentését a gazdálkodó egységen kívül álló megfelelő hatóságnak;

(b) megállapíthatnak olyan felelősségeket, amelyek értelmében a gazdálkodó egységen kívül álló megfelelő hatóságnak való jelentéstétel megfelelő lehet az adott körülmények között. * 

A23. A jogszabályoknak és szabályozásoknak való azonosított vagy vélt meg nem felelés jelentése a gazdálkodó egységen kívül álló megfelelő hatóságnak az adott körülmények között követelmény vagy helyénvaló lehet, mert:

(a) jogszabály, szabályozás vagy releváns etikai követelmények jelentéstételt írnak elő a gyakorló könyvvizsgáló számára;

(b) a gyakorló könyvvizsgáló azt állapította meg, hogy a releváns etikai követelményekkel összhangban a jelentés megfelelő intézkedés az azonosított vagy vélt meg nem felelésre való válaszadás céljából; vagy

(c) jogszabály, szabályozás vagy releváns etikai követelmények feljogosítják erre a gyakorló könyvvizsgálót.

A24. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard 28. bekezdése szerint a kamarai tag könyvvizsgálóval szemben nem elvárás, hogy annál magasabb szintű ismeretekkel rendelkezzen a jogszabályokról és szabályozásokról, mint amely szükséges ahhoz, hogy képes legyen végrehajtani az összeállításra vonatkozó megbízást. Jogszabály, szabályozás vagy releváns etikai követelmények azonban elvárhatják a gyakorló könyvvizsgálótól, hogy ismereteket, szakmai megítélést és szakértelmet alkalmazzon az azonosított vagy vélt meg nem felelésre való válaszadás során. Az, hogy egy adott cselekedet tényleges meg nem felelést testesít-e meg, végső soron egy bíróság vagy egyéb arra hivatott ítélő testület által meghatározandó kérdés.

A25. Bizonyos körülmények között a jogszabályoknak és szabályozásoknak való azonosított vagy vélt meg nem felelésnek a gazdálkodó egységen kívül álló megfelelő hatóságnak történő jelentését kizárhatja a gyakorló könyvvizsgáló jogszabály, szabályozás vagy releváns etikai követelmények értelmében fennálló titoktartási kötelezettsége. Más esetekben azonosított vagy vélt meg nem felelés gazdálkodó egységen kívül álló megfelelő hatóságnak történő jelentése nem minősülne a titoktartási kötelezettség megsértésének a releváns etikai követelmények szerint. * 

A26. A gyakorló könyvvizsgáló megfontolhatja a belső konzultációt (például a társaságon vagy a hálózatba tartozó társaságon belül), jogi tanács megszerzését bármely szándékában álló konkrét intézkedés szakmai vagy jogi következményeinek a megértéséhez, vagy a titoktartás betartása melletti konzultációt egy szabályozóval vagy szakmai szervezettel (kivéve, ha ezt jogszabály vagy szabályozások megtiltják, vagy az megsértené a titoktartási kötelezettséget). * 

Szakmai megítélés (Hiv.: 22. bekezdés, 24. bekezdés (e) pont (iii) alpont)

A27. A szakmai megítélés alapvető fontosságú az összeállításra vonatkozó megbízás megfelelő végzése szempontjából. Ennek oka, hogy a releváns etikai követelmények és a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard követelményeinek értelmezése, valamint a tájékozott döntések szükségessége az összeállításra vonatkozó megbízás végrehajtása során releváns ismereteknek és tapasztalatnak a megbízás tényeire és körülményeire történő alkalmazását kívánja meg. Szakmai megítélés szükséges különösen akkor, amikor a megbízás a gazdálkodó egység vezetésének az alábbiakra vonatkozó döntésekben való segítésével jár:

– A gazdálkodó egység pénzügyi információinak elkészítéséhez és bemutatásához használandó pénzügyi beszámolási keretelvek elfogadhatósága a pénzügyi információk célzott felhasználásának és célzott felhasználóinak fényében.

– A vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek alkalmazása, beleértve:

– az adott keretelvek szerinti megfelelő számviteli politikák kiválasztását

– a pénzügyi információknak az adott keretelvek szerinti elkészítéséhez és bemutatásához szükséges számviteli becslések kidolgozását, és

– a pénzügyi információk elkészítését és bemutatását a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban.

A gyakorló könyvvizsgáló vezetésnek történő segítségnyújtására mindig azon az alapon kerül sor, hogy a vezetés, vagy az adott helyzetnek megfelelően az irányítással megbízott személyek, ismerik a pénzügyi információkban tükrözött jelentős megítéléseket, és felelősséget vállalnak azokért a megítélésekért.

A28. A szakmai megítélés magában foglalja a releváns képzés, ismeret és tapasztalat alkalmazását a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard, valamint számviteli és etikai standardok által nyújtott összefüggésben, az összeállításra vonatkozó megbízás körülményei között helyénvaló lépésekre vonatkozó tájékozott döntések meghozatala során.

A29. Szakmai megítélés alkalmazásának alapját egyedi megbízások során a gyakorló könyvvizsgáló számára a gyakorló könyvvizsgálónak az adott megbízásra vonatkozó jelentése dátumáig ismert tények és körülmények képezik, beleértve:

– adott esetben az adott gazdálkodó egység részére vállalt egyéb megbízásokból (például adóügyi szolgáltatások) szerzett ismereteket

– a gazdálkodó egység üzleti tevékenységének és működésének, beleértve annak számviteli rendszerét, a gyakorló könyvvizsgáló általi megismerését, valamint a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelveknek abban az ágazatban történő alkalmazásának megismerését, amelyben a gazdálkodó egység működik

– annak mértékét, amennyire a pénzügyi információk elkészítése és bemutatása a vezetés megítélését követeli meg.

Minőségirányítás a megbízás szintjén (Hiv.: 23. bekezdés (b) pont)

A30. A megbízásért felelős partner lépései és a megbízásért felelős munkacsoport többi tagjának szóló megfelelő üzenetek a minőségnek az egyes megbízásokon való irányításáért és eléréséért való általános felelősségvállalás során, hangsúlyozzák az alábbiak fontosságát a megbízás minőségének elérése szempontjából:

(a) szakmai standardoknak és szabályozási és jogi követelményeknek megfelelő munka végzése

(b) a társaság politikáinak vagy eljárásainak való megfelelés, az adott esetnek megfelelően, és

(c) a gyakorló könyvvizsgáló megbízásra vonatkozó jelentésének a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban történő kibocsátása.

Ügyfélkapcsolatok és összeállításra vonatkozó megbízások elfogadása és megtartása (Hiv.: 23. bekezdés (b) pont (i) alpont)

A31. Az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard előírja, hogy a társaság alakítson ki a társaság azzal kapcsolatos megítéléseinek megfelelőségével foglalkozó minőségcélokat, hogy elfogadjanak vagy megtartsanak-e egy ügyfélkapcsolatot vagy megbízást az összeállításra vonatkozó megbízás jellegéről és körülményeiről, valamint az ügyfél (beleértve a vezetést és adott esetben az irányítással megbízott személyeket) tisztességéről és etikai értékeiről szerzett információk alapján, amelyek elegendők az ilyen megítélések alátámasztásához.

Megfelelés a releváns etikai követelményeknek a megbízás végrehajtása során (Hiv.: 23. bekezdés (b) pont (iii) alpont)

A32. Az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard meghatározza a társaság olyan minőségcélok kialakítására vonatkozó felelősségeit, amelyek a releváns etikai követelményekkel kapcsolatos felelősségek teljesítésével foglalkoznak. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard meghatározza a megbízásért felelős partnernek a megbízásért felelős munkacsoport releváns etikai követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos felelősségeit. * 

A megbízás elfogadása és megtartása

A pénzügyi információk célzott felhasználásának azonosítása (Hiv.: 24. bekezdés (a) pont)

A33. A pénzügyi információk célzott használatának azonosítása vonatkozó jogszabályra, szabályozásra vagy az adott gazdálkodó egység pénzügyiinformáció-szolgáltatására vonatkozóan kialakított egyéb megállapodásokra való hivatkozással történik, szem előtt tartva az olyan, a gazdálkodó egység szempontjából belső vagy külső felek pénzügyi információk iránti igényeit, akik a célzott felhasználók. Például pénzügyi információk, amelyeket egy gazdálkodó egységnek külső felekkel, mint szállítókkal, bankokkal vagy egyéb finanszírozókkal való ügyletek vagy finanszírozási kérelmek vállalásával kapcsolatban kell szolgáltatnia.

A34. A pénzügyi információk célzott használatának a gyakorló könyvvizsgáló általi azonosítása magában foglalja olyan tényezők megismerését is, mint a vezetés, vagy adott esetben az irányítással megbízott személyek konkrét célja(i), amelyeket szolgálni kívánnak az összeállításra vonatkozó megbízás kérésén keresztül, valamint a megbízó félét, ha az eltérő. Például egy támogatásfinanszírozó szervezet előírhatja a gazdálkodó egység számára, hogy adjon kamarai tag könyvvizsgáló által összeállított pénzügyi információkat, hogy információkat szerezzen egy gazdálkodó egység működésének vagy tevékenységeinek bizonyos szempontjairól, meghatározott formában elkészítve, abból a célból, hogy alátámasszák támogatás nyújtását vagy egy fennálló támogatás folytatását.

A vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek azonosítása (Hiv.: 17. bekezdés (a) pont, 24. bekezdés (b) pont)

A35. Az azokra a pénzügyi beszámolási keretelvekre vonatkozó döntést, amelyeket a vezetés alkalmaz a pénzügyi információkhoz, az információknak a megbízás megállapodás szerinti feltételeiben ismertetett célzott felhasználásának, valamint bármely vonatkozó jogszabály vagy szabályozás követelményeinek összefüggésében hozzák meg.

A36. Az alábbiak példák olyan tényezőkre, amelyek azt jelzik, hogy releváns lehet annak mérlegelése, elfogadhatók-e a pénzügyi beszámolási keretelvek:

– A gazdálkodó egység jellege, valamint hogy a gazdálkodó egységek szabályozott típusa-e, például, hogy profitorientált üzleti vállalkozás, állami szektorban működő gazdálkodó egység vagy non-profit szervezet-e.

– A pénzügyi információk célzott felhasználása és a célzott felhasználók. Például, a pénzügyi információkat szánhatják felhasználók széles köre általi használatra vagy, ennek alternatívájaként, a vezetés vagy bizonyos külső felhasználók általi használatra az összeállításra vonatkozó megbízás feltételeiben való megállapodás részeként meghatározott konkrét cél összefüggésében.

– Az a tény, hogy a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelveket akár vonatkozó jogszabályban vagy szabályozásban, akár szerződésben vagy harmadik féllel kötött egyéb típusú megállapodásban, vagy a gazdálkodó egység által önkéntesen alkalmazott irányítási vagy beszámolási konstrukció részeként írták-e elő vagy határozták-e meg.

– A vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek szerint elkészítendő és bemutatandó pénzügyi információk jellege és formája, például teljes pénzügyi kimutatások, egyetlen pénzügyi kimutatás vagy szerződő felek, vagy más típusú megállapodásban részt vevő felek közötti megegyezés szerinti más formátumban bemutatott pénzügyi információk.

Releváns tényezők, amikor a pénzügyi információkat egy konkrét célra szánják (Hiv.: 24. bekezdés (a)–(b) pontok)

A37. A megbízó fél általában megállapodik a célzott felhasználókkal a konkrét célra szánt pénzügyi információk jellegében és formájában, például ahogyan azt egy szerződés vagy egy projekttámogatás pénzügyi beszámolási rendelkezései meghatározzák, vagy ahogy szükséges a gazdálkodó egység ügyleteinek vagy tevékenységeinek támogatásához. A releváns szerződés előírhatja bevett pénzügyi beszámolási keretelvek használatát, mint például egy adott felhatalmazott vagy elismert standardalkotó szervezet, vagy jogszabály vagy szabályozás által megállapított általános célú pénzügyi beszámolási keretelvek. Alternatívaként a szerződő felek megállapodhatnak a konkrét igényeikhez igazodó módosított vagy átalakított általános célú keretelvek használatában. Ebben az esetben a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelveket a konkrét szerződés pénzügyi beszámolási rendelkezéseiként lehet ismertetni a pénzügyi információkban és a gyakorló könyvvizsgáló jelentésében, nem pedig a módosított pénzügyi beszámolási keretelvekre való hivatkozással. Ilyen esetekben annak ellenére, hogy az összeállított pénzügyi információkat lehet, hogy szélesebb körben hozzáférhetővé teszik, a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek speciális célú keretelvek, és a gyakorló könyvvizsgálónak meg kell felelnie a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard releváns jelentéstételi követelményeinek.

A38. Amikor a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek speciális célú pénzügyi beszámolási keretelvek, a gyakorló könyvvizsgáló számára a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard előírja, hogy rögzítse a megbízólevélben a pénzügyi információk célzott felhasználásának vagy terjesztésének bármilyen korlátozását, valamint hogy szerepeltesse a gyakorló könyvvizsgáló jelentésében, hogy a pénzügyi információk speciális célú pénzügyi beszámolási keretelvek szerint készültek és ennek eredményeképpen lehet, hogy nem megfelelők egyéb célokra.

A vezetés felelősségei (Hiv.: 24. bekezdés (e) pont)

A39. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard értelmében a megbízás elfogadásának előfeltételeként a gyakorló könyvvizsgálónak be kell szereznie a vezetés, vagy adott esetben az irányítással megbízott személyek beleegyezését a vezetés felelősségeire vonatkozóan mind a pénzügyi információk, mind az összeállításra vonatkozó megbízás tekintetében. Kisebb gazdálkodó egységekben a vezetés, vagy adott esetben az irányítással megbízott személyek lehet, hogy nem jól tájékozottak azzal kapcsolatban, melyek ezek a felelősségek, beleértve a vonatkozó jogszabályban vagy szabályozásban foglaltakat. A vezetés tájékozottságon alapuló beleegyezésének megszerzése érdekében a gyakorló könyvvizsgáló szükségesnek találhatja, hogy megvitassa a felelősségeket a vezetéssel, mielőtt a vezetés beleegyezését kéri annak felelősségeire vonatkozóan.

A40. Ha a vezetés nem ismeri el felelősségeit egy összeállításra vonatkozó megbízás összefüggésében, a gyakorló könyvvizsgáló nem vállalhatja a megbízást, és nem helyénvaló a gyakorló könyvvizsgáló számára a megbízás elfogadása, kivéve, ha azt vonatkozó jogszabály vagy szabályozás írja elő. Olyan körülmények között, amikor a gyakorló könyvvizsgáló számára ennek ellenére követelmény a megbízás elfogadása, a gyakorló könyvvizsgáló számára szükséges lehet kommunikálni a vezetéssel ezeknek a kérdéseknek a fontosságáról és a megbízásra gyakorolt hatásokról.

A41. A gyakorló könyvvizsgáló jogosult a vezetésre támaszkodni, hogy az minden releváns információt pontosan, teljes körűen és időben megad az összeállításra vonatkozó megbízáshoz. A vezetés által a megbízás céljára adott információk formája különböző megbízási körülmények között eltérő. Általánosságban a pénzügyi információknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek használatával történő összeállítása szempontjából releváns nyilvántartásokból, dokumentumokból, magyarázatokból és egyéb információkból állnak. A nyújtott információk tartalmazhatnak például információkat a vezetés feltételezéseiről, szándékairól vagy terveiről, amelyek az információknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek szerinti összeállításához szükséges számviteli becslések kidolgozásának hátterében állnak.

Megbízólevél vagy írásbeli megállapodás más formája (Hiv.: 25. bekezdés)

A42. Mind a vezetés és a megbízó felek, ha különbözik a kettő, mind a gyakorló könyvvizsgáló érdeke, hogy a gyakorló könyvvizsgáló megbízólevelet küldjön a vezetésnek és adott esetben a megbízó feleknek az összeállításra vonatkozó megbízás végrehajtása előtt, hogy segítsen elkerülni az összeállításra vonatkozó megbízással kapcsolatos félreértéseket. Egy megbízólevél megerősíti, hogy a gyakorló könyvvizsgáló elfogadja a megbízást, és megerősít olyan kérdéseket, mint:

– a megbízás céljai és hatóköre, beleértve annak a megbízásban részes felek általi megértését, hogy az adott megbízás nem bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás

– a pénzügyi információk célzott felhasználása és terjesztése, valamint adott esetben a felhasználás és terjesztés bármilyen korlátozása

– a vezetés felelősségei az összeállításra vonatkozó megbízással kapcsolatban

– a gyakorló könyvvizsgáló felelősségeinek terjedelme, beleértve azt, hogy a gyakorló könyvvizsgáló nem bocsát majd ki könyvvizsgálói véleményt vagy átvilágítási következtetést a pénzügyi információkra vonatkozóan

– a gyakorló könyvvizsgáló által a megbízásra vonatkozóan kibocsátandó jelentés formája és tartalma.

A megbízólevél formája és tartalma

A43. A megbízólevél formája és tartalma az egyes megbízások szerint változhat. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard által előírt kérdéseken túl egy megbízólevél hivatkozhat például:

– más gyakorló könyvvizsgálóknak és szakértőknek az összeállításra vonatkozó megbízás egyes aspektusaiba történő bevonását érintő intézkedésekre

– kezdeti megbízás esetén az előző gyakorló könyvvizsgáló, ha van ilyen, felé történő lépésekre

– arra a lehetőségre, hogy a vezetést vagy az irányítással megbízott személyeket, az adott helyzetnek megfelelően, felkérhetik, hogy írásban erősítsenek meg bizonyos információkat vagy magyarázatokat, amelyeket szóban közöltek a gyakorló könyvvizsgálóval a megbízás során

– az összeállításra vonatkozó megbízás céljaira használt információk tulajdonjogára, megkülönböztetve egymástól a gazdálkodó egységnek a megbízáshoz átadott dokumentumait és információit, valamint a gyakorló könyvvizsgáló megbízási dokumentációját, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályt és szabályozást.

– a vezetés, és a megbízó fél, ha eltérő, felkérésére, hogy ismerje el a megbízólevél átvételét és fogadja el az abban felvázolt megbízás feltételeit.

Szemléltető megbízólevél

A44. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard 1. sz. függeléke tartalmaz az összeállításra vonatkozó megbízásra vonatkozó szemléltető megbízólevelet.

Ismétlődő megbízások (Hiv.: 26. bekezdés)

A45. A gyakorló könyvvizsgáló lehet, hogy úgy dönt, hogy nem küld új megbízólevelet vagy egyéb írásbeli megállapodást minden egyes időszakban. Az alábbi tényezők azonban azt jelezhetik, hogy helyénvaló felülvizsgálni az összeállításra vonatkozó megbízás feltételeit vagy emlékeztetni a vezetést vagy adott esetben a megbízó felet, a megbízás fennálló feltételeire:

– bármilyen arra utaló jelzés, hogy a vezetés vagy adott esetben a megbízó fél félreérti a megbízás célját és hatókörét

– a megbízás bármilyen módosított vagy speciális feltétele

– a gazdálkodó egység felső szintű vezetésében nemrégiben bekövetkezett változás

– a gazdálkodó egység tulajdoni viszonyainak jelentős változása

– a gazdálkodó egység üzleti tevékenységének jellegében vagy méretében bekövetkezett jelentős változás

– a gazdálkodó egységet érintő jogi vagy szabályozási követelmények változása

– a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek változása.

Kommunikáció a vezetéssel és az irányítással megbízott személyekkel (Hiv.: 27. bekezdés)

A46. A kommunikációk megfelelő ütemezése az összeállításra vonatkozó megbízás körülményeitől függően változik. Releváns körülmények többek között az adott kérdés jelentősége és jellege, valamint a vezetés és az irányítással megbízott személyektől várt bármilyen intézkedés. Helyénvaló lehet például amint megoldható kommunikálni egy a megbízás során felmerült jelentős nehézséget, ha a vezetés vagy az irányítással megbízott személyek segíteni tudnak a gyakorló könyvvizsgálónak a nehézség leküzdésében.

A47. A releváns etikai követelmények tartalmazhatnak egy követelményt, hogy jelentsék a jogszabályoknak és szabályozásoknak való azonosított vagy vélt meg nem felelést a vezetés megfelelő szintjének vagy az irányítással megbízott személyeknek. Egyes joghatóságokban jogszabály vagy szabályozás korlátozhatja bizonyos kérdések gyakorló könyvvizsgáló általi kommunikálását a vezetés vagy az irányítással megbízott személyek felé. Jogszabály vagy szabályozás kifejezetten tilthatja az olyan kommunikációt vagy egyéb lépéseket, amelyek hátrányosan érinthetik a megfelelő hatóság által valamely tényleges vagy vélt törvénytelen cselekedet vonatkozásában végzett vizsgálatot, beleértve a gazdálkodó egység figyelmeztetését, például, amikor a gyakorló könyvvizsgáló számára előírás, hogy a pénzmosás elleni jogszabályok értelmében jelentse egy megfelelő hatóságnak az azonosított vagy vélt meg nem felelést. Ilyen körülmények között a gyakorló könyvvizsgáló által mérlegelt ügyek összetettek lehetnek, és a gyakorló könyvvizsgáló megfelelőnek tarthatja jogi tanács kérését.

A megbízás végrehajtása

A gyakorló könyvvizsgáló általi megismerés (Hiv.: 28. bekezdés)

A48. A gazdálkodó egység üzleti tevékenységének és működésének megismerése, beleértve a gazdálkodó egység számviteli rendszerét és számviteli nyilvántartásait, állandó folyamat, amely az összeállításra vonatkozó megbízás egésze alatt zajlik. Az ismeretek alakítják ki azt a hivatkozási keretet, amelyen belül a gyakorló könyvvizsgáló szakmai megítélést alkalmaz a pénzügyi információk összeállítása során.

A49. A gazdálkodó egység üzleti tevékenységéről és működéséről a gyakorló könyvvizsgáló birtokában lévő vagy általa megszerzett ismeretek terjedelme és mélysége kisebb, mint amilyennel a vezetés rendelkezik. Olyan szintre irányul, amely elegendő a gyakorló könyvvizsgálónak ahhoz, hogy képes legyen összeállítani a pénzügyi információkat a megbízás feltételei szerint.

A50. Példák olyan kérdésekre, amelyeket a gyakorló könyvvizsgáló figyelembe vehet a gazdálkodó egység üzleti tevékenységének és működésének, valamint a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelveknek a megismerése során:

– a gazdálkodó egység és működése mérete és összetettsége

– a pénzügyi beszámolási keretelvek összetettsége

– a gazdálkodó egység pénzügyi beszámolási kötelmei vagy követelményei, hogy ezek vonatkozó jogszabály vagy szabályozás értelmében, szerződés vagy harmadik féllel kötött egyéb típusú megállapodás rendelkezései alapján vagy önkéntes pénzügyi beszámolási szerveződések összefüggésében állnak-e fenn

– a gazdálkodó egység vezetési és irányítási struktúrájának fejlettségi szintje a gazdálkodó egység azon számviteli nyilvántartásainak és pénzügyi beszámolási rendszereinek kezelése és felügyelete tekintetében, amelyek alátámasztják a gazdálkodó egység pénzügyi információinak elkészítését

– a gazdálkodó egység pénzügyi számviteli és beszámolási rendszereinek, valamint a kapcsolódó kontrolloknak a fejlettségi szintje és összetettsége

– a gazdálkodó egység eszközeinek, kötelezettségeinek, árbevételeinek és ráfordításainak jellege.

A pénzügyi információk összeállítása

Jelentős megítélések (Hiv.: 30. bekezdés)

A51. Néhány összeállításra vonatkozó megbízás során a gyakorló könyvvizsgáló nem nyújt segítséget a vezetésnek a jelentős megítélésekben. Más megbízásokban a gyakorló könyvvizsgáló lehet, hogy nyújt ilyen segítséget, például egy szükséges számviteli becsléssel kapcsolatban vagy segítve a vezetést a megfelelő számviteli politikák mérlegelésében. Ha segítségnyújtás történik, megbeszélésre van szükség, hogy a vezetés, vagy az adott helyzetnek megfelelően az irányítással megbízott személyek, megértsék a pénzügyi információkban tükrözött jelentős megítéléseket, és felelősséget vállaljanak azokért a megítélésekért.

A pénzügyi információk átolvasása (Hiv.: 31. bekezdés)

A52. A pénzügyi információk gyakorló könyvvizsgáló általi átolvasásának az a célja, hogy segítsen a gyakorló könyvvizsgálónak teljesíteni az összeállításra vonatkozó megbízás szempontjából releváns etikai kötelmeit.

Javaslat a pénzügyi információk módosítására

Hivatkozás a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekre vagy azok ismertetése (Hiv.: 34. bekezdés (a) pont)

A53. Lehetnek olyan körülmények, amikor a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek bevett pénzügyi beszámolási keretelvek azoktól való jelentős eltérésekkel. Ha a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek ismertetése az összeállított pénzügyi információkban a bevett keretelvekre jelentős eltérésekkel hivatkozik, a gyakorló könyvvizsgálónak szükséges lehet mérlegelnie, hogy a bevett keretelvekre való hivatkozás félrevezető-e a megbízás adott körülményei között.

Módosítások lényeges hibás állítások miatt és annak érdekében, hogy az információk ne legyenek félrevezetők (Hiv.: 34. bekezdés (b)–(c) pontok)

A54. A gyakorló könyvvizsgáló a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek összefüggésében veszi figyelembe a lényegességet. Egyes pénzügyi beszámolási keretelvek kifejtik a lényegesség fogalmát a pénzügyi információk elkészítésének és bemutatásának összefüggésében. Jóllehet a pénzügyi beszámolási keretelvek eltérő megfogalmazásban tárgyalhatják a lényegességet, általában kifejtik, hogy:

– A hibás állítások, beleértve a kihagyásokat is, lényegesnek minősülnek, ha önmagukban vagy együttesen ésszerű várakozások alapján befolyásolhatják a felhasználóknak az adott pénzügyi információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

– A lényegességre vonatkozó megítéléseket az adott körülmények fényében hozzák meg, és azokra hatással van egy adott hibás állítás nagysága vagy jellege vagy a kettő kombinációja, és

– A pénzügyi információk felhasználói szempontjából lényeges kérdésekre vonatkozó megítélések alapja a felhasználók, mint csoport pénzügyi információkkal kapcsolatos közös igényeinek figyelembevétele. Nem veszik figyelembe hibás állításoknak konkrét egyéni felhasználókra gyakorolt lehetséges hatását, akiknek igényei nagyon különfélék lehetnek.

A55. Ha jelen van a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekben, egy ilyen kifejtés hivatkozási keretet nyújt a gyakorló könyvvizsgáló számára a lényegességnek az összeállításra vonatkozó megbízás szempontjából megértéséhez. Ha nincs jelen, a fenti szempontok nyújtanak hivatkozási keretet a gyakorló könyvvizsgáló számára.

A56. A pénzügyi információk felhasználói igényeinek a gyakorló könyvvizsgáló általi érzékelése hatással van a gyakorló könyvvizsgáló véleményére a lényegességről. Ebben az összefüggésben ésszerű a gyakorló könyvvizsgáló számára annak feltételezése, hogy a felhasználók:

– kellő ismeretekkel rendelkeznek az üzleti és gazdasági tevékenységekről és a számvitelről, és hajlandók kellő szorgalommal tanulmányozni a pénzügyi információkat

– értik, hogy a pénzügyi információk elkészítése és bemutatása lényegességi szintekre vonatkozóan történik

– felismerik az összegek mérésében eredendően benne lévő bizonytalanságokat, amelyek alapja a becslések és megítélések alkalmazása, valamint jövőbeli események figyelembevétele, és

– ésszerű gazdasági döntéseket hoznak a pénzügyi információkban szerepeltetett információk alapján.

A57. A vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek lehet, hogy tartalmazzák azt az alapfeltételezést, hogy a pénzügyi információk a vállalkozás folytatásának elve alapján készülnek. Ha a gyakorló könyvvizsgálónak tudomására jut, hogy bizonytalanságok állnak fenn a gazdálkodó egység vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, az adott helyzetnek megfelelően a gyakorló könyvvizsgáló javasolhat a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek szerinti megfelelőbb bemutatást vagy a gazdálkodó egység vállalkozás folytatására való képességére vonatkozó megfelelő közzétételeket az adott keretelveknek való megfelelés és annak elkerülése érdekében, hogy a pénzügyi információk félrevezetők legyenek.

Körülmények, amelyek azt kívánják meg a gyakorló könyvvizsgálótól, hogy visszalépjen a megbízástól (Hiv.: 33. és 35. bekezdések)

A58. Olyan körülmények között, amelyekkel a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard követelményei foglalkoznak, amikor a megbízástól való visszalépés szükséges, a vezetés és az irányítással megbízott személyeknek a visszalépés okáról történő tájékoztatására vonatkozó felelősség alkalmat ad a gyakorló könyvvizsgáló etikai kötelmeinek kifejtésére.

Dokumentálás (Hiv.: 38. bekezdés)

A59. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard által előírt dokumentálás számos célt szolgál, beleértve a következőket:

– a jövőbeli összeállításra vonatkozó megbízások szempontjából folytatódó relevanciájú kérdések rögzítésének biztosítása

– annak lehetővé tétele, hogy a megbízásért felelős munkacsoport munkája az adott esetnek megfelelően számon kérhető legyen, beleértve a megbízás teljesítésének rögzítését.

A60. A gyakorló könyvvizsgáló mérlegelheti a gazdálkodó egység főkönyvi kivonata másolatának, a jelentős számviteli nyilvántartások összefoglalásának vagy a gyakorló könyvvizsgáló által az összeállítás végrehajtásához használt egyéb információknak is a megbízás dokumentációjába való belefoglalását.

A61. Annak rögzítése során, hogyan egyeznek az összeállított pénzügyi információk a vezetés által az összeállításra vonatkozó megbízás céljára adott mögöttes nyilvántartásokkal, dokumentumokkal, magyarázatokkal és egyéb információkkal, a gyakorló könyvvizsgáló például lehet, hogy vezet egy táblázatot, amely mutatja a gazdálkodó egység főkönyvi számláinak egyenlegei és az összeállított pénzügyi információk egyeztetését, beleértve bármilyen módosító naplótételt vagy a pénzügyi információk egyéb módosításait, amelyekről a gyakorló könyvvizsgáló megállapodott a vezetéssel a megbízás folyamán.

A gyakorló könyvvizsgáló jelentése (Hiv.: 40. bekezdés)

A62. Az írásbeli jelentés a nyomtatott formában kiadott és a valamilyen elektronikus eszköz alkalmazásával kibocsátott jelentéseket foglalja magában.

A63. Ha a gyakorló könyvvizsgáló tudja, hogy az összeállított pénzügyi információkat és a gyakorló könyvvizsgáló jelentését bele fogják foglalni egy dokumentumba, amely egyéb információkat tartalmaz, mint például egy pénzügyi jelentés, a gyakorló könyvvizsgáló mérlegelheti, ha a bemutatás formája megengedi, azoknak az oldalszámoknak az azonosítását, amelyeken a pénzügyi információkat bemutatják. Ez segít a felhasználóknak azonosítani azokat a pénzügyi információkat, amelyekre a gyakorló könyvvizsgáló jelentése vonatkozik.

A jelentés címzettjei (Hiv.: 40. bekezdés (b) pont)

A64. Jogszabály vagy szabályozás meghatározhatja, hogy az adott joghatóságban kinek kell címezni a gyakorló könyvvizsgáló jelentését. A gyakorló könyvvizsgáló jelentésének címzettje általában az a fél, aki megbízta a gyakorló könyvvizsgálót a megbízás feltételei szerint, rendszerint az adott gazdálkodó egység vezetése.

Speciális célú pénzügyi beszámolási keretelvek használatával készített pénzügyi információk (Hiv.: 40. bekezdés (j) pont)

A65. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard értelmében, ha a pénzügyi információk speciális célú pénzügyi beszámolási keretelvek használatával készültek, követelmény, hogy a gyakorló könyvvizsgáló jelentése felhívja a jelentés olvasóinak figyelmét a pénzügyi információkban használt speciális célú pénzügyi beszámolási keretelvekre, és kijelentse, hogy a pénzügyi információk ezért lehet, hogy nem megfelelők más célokra. Ezt kiegészítheti egy további klauzula, amely csak a célzott felhasználókra korlátozza a gyakorló könyvvizsgáló jelentésének a terjesztését vagy a használatát, vagy mindkettőt.

A66. Egy adott célra készített pénzügyi információkat lehet, hogy megszereznek a célzott felhasználókon kívüli felek, akik lehet, hogy az adott információkat más célokra szeretnék használni, mint amely célra az információkat szánták. Például egy szabályozó lehet, hogy előírja bizonyos gazdálkodó egységeknek, hogy szolgáltassanak speciális célú beszámolási keretelvek alkalmazásával készített pénzügyi kimutatásokat, és hogy ezek a pénzügyi kimutatások nyilvánosak legyenek. A szóban forgó pénzügyi kimutatások célzott felhasználókon kívüli felek részére való szélesebb körű hozzáférhetőségének ténye nem jelenti, hogy az adott pénzügyi kimutatások általános célú pénzügyi kimutatásokká válnának. A gyakorló könyvvizsgáló kijelentései, amelyeket bele kell foglalni a gyakorló könyvvizsgáló jelentésébe szükségesek ahhoz, hogy felhívják az olvasók figyelmét arra a tényre, hogy a pénzügyi kimutatásokat speciális célú pénzügyi beszámolási keretelvek szerint készítették, és lehet, hogy ezért nem megfelelők más célokra.

A gyakorló könyvvizsgáló jelentésének terjesztésére és felhasználására vonatkozó korlátozás

A67. A gyakorló könyvvizsgáló helyénvalónak tarthatja annak jelzését, hogy a gyakorló könyvvizsgáló jelentését kizárólag a pénzügyi információk meghatározott célzott felhasználóinak szánják. Az adott joghatóság jogszabályától vagy szabályozásától függően ez a gyakorló könyvvizsgáló jelentése terjesztésének vagy felhasználásának, vagy mindkettőnek csak a célzott felhasználókra való korlátozásával érhető el.

Az összeállításra vonatkozó megbízás teljesítése és a gyakorló könyvvizsgáló jelentésének dátumozása (Hiv.: 37., 38., 41. bekezdések)

A68. A pénzügyi információk vezetés vagy az adott helyzetnek megfelelően az irányítással megbízott személyek általi jóváhagyására vonatkozóan az adott gazdálkodó egységen belül meglévő folyamat releváns szempont a gyakorló könyvvizsgáló számára az összeállításra vonatkozó megbízás teljesítésekor. A pénzügyi információk jellegétől és céljától függően lehet egy kialakított jóváhagyási folyamat, amelyet a vezetésnek vagy az irányítással megbízott személyeknek követniük kell, vagy amelyet vonatkozó jogszabály vagy szabályozás ír elő a gazdálkodó egység pénzügyi információinak vagy pénzügyi kimutatásainak készítésére és véglegesítésére vonatkozóan.

Szemléltető jelentések (Hiv.: 40. bekezdés)

A69. A jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard 2. sz. függeléke a gyakorló könyvvizsgáló összeállítási jelentésének a jelentés előírt elemeit magában foglaló szemléltető példáit tartalmazza.

1. sz. függelék

(Hiv.: A44. bekezdés)

Szemléltető megbízólevél összeállításra vonatkozó megbízáshoz

Az alábbi egy minta az összeállításra vonatkozó megbízásra vonatkozó megbízólevélre, amely szemlélteti a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardban foglalt releváns követelményeket és útmutatást. Ez a levél nem irányadó, hanem útmutatásként szolgál, amelyet használni lehet a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardban vázolt szempontokhoz kapcsolódóan. Szükséges lesz a módosítása az egyes összeállításra vonatkozó megbízások adott követelményei és körülményei szerint. A levél úgy lett megfogalmazva, hogy egyetlen beszámolási időszakra vonatkozó pénzügyi kimutatások összeállítására hivatkozzon, és át kell alakítani, ha a jelen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardban ismertetettek szerinti ismétlődő megbízásra kívánják alkalmazni vagy várhatóan arra alkalmazzák. Helyénvaló lehet jogi tanácsot kérni arra vonatkozóan, hogy bármilyen javasolt levél megfelelő-e.

Ez a megbízólevél az alábbi körülményeket szemlélteti:

– A pénzügyi kimutatások egy társaság (ABC társaság) vezetése általi kizárólagos használatára állítandók össze, és a pénzügyi kimutatások felhasználása a vezetésre lesz korlátozva. A gyakorló könyvvizsgáló jelentésének felhasználása és terjesztése is a vezetésre van korlátozva.

– Az összeállított pénzügyi kimutatások csak a 20X1. december 31-i mérlegből és az ezzel az időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból állnak, megjegyzések nélkül. A vezetés úgy határozott, hogy a pénzügyi kimutatások az ismertetés szerinti eredményszemlélettel készüljenek.

Az ABC társaság vezetése *  részére

[Az összeállításra vonatkozó megbízás célja és hatóköre]

Felkértek bennünket az alábbi szolgáltatások nyújtására:

Olyan információk alapján, amelyeket Önök adnak majd nekünk, segíteni fogunk Önöknek az ABC társaságra vonatkozó következő pénzügyi kimutatások elkészítésében és bemutatásában: az ABC társaság 20X1. december 31-i mérlege és az ezzel a dátummal végződő évre vonatkozó eredménykimutatása a bekerülési érték alap alkalmazásával, valamennyi pénzeszközügyletet tükrözve, kiegészítve a szállítókkal, a kétes követelésekre képzett céltartalékkal csökkentett vevőkkel, az átlagos bekerülési érték módszerrel elszámolt készletekkel, a tényleges nyereségadó kötelezettségek mérleg-fordulónapi értékével, valamint a becsült hasznos élettartamuk alatt lineárisan amortizált jelentős hosszú élettartamú eszközök bekerülési értéken történő aktiválásával. Ezek a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak majd magyarázó megjegyzéseket azon a megjegyzésen kívül, amely ismerteti a számvitel alapját a jelen megbízólevélben meghatározottak szerint.

A cél, amelyre a pénzügyi kimutatásokat használni fogják teljes évre vonatkozó pénzügyi információk nyújtása, amelyek mutatják a gazdálkodó egység 20X1. december 31-i fordulónapra vonatkozó pénzügyi helyzetét és az ezzel az időponttal végződő évre vonatkozó pénzügyi teljesítményét. A pénzügyi kimutatások kizárólag az Önök használatára szolgálnak és azokat nem fogják terjeszteni más felek részére.

A mi felelősségeink

Egy összeállításra vonatkozó megbízás magában foglalja számviteli és pénzügyi beszámolási szakértelem alkalmazását az Önök segítéséhez pénzügyi információk elkészítésében és bemutatásában. Mivel az összeállításra vonatkozó megbízás nem bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás, nem követelmény velünk szemben, hogy ellenőrizzük az Önök által az összeállításra vonatkozó megbízáshoz megadott információk pontosságát vagy teljességét, vagy más módon bizonyítékot gyűjtsünk könyvvizsgálói vélemény vagy átvilágítási következtetés kibocsátása céljából. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt vagy átvilágítási következtetést arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi kimutatásokat az Önök által meghatározott, fentebb ismertetett számviteli alap szerint készítették-e.

Az összeállításra vonatkozó megbízást a 4410. témaszámú, „Összeállításra vonatkozó megbízások” című (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban hajtjuk végre. A 4410. témaszámú (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard megköveteli, hogy a jelen megbízás végrehajtása során megfeleljünk releváns etikai követelményeknek, beleértve a tisztességesség, az objektivitás, a szakmai hozzáértés és a megfelelő gondosság elvét. Ebből a célból követelmény velünk szemben, hogy megfeleljünk a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testület Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva) című kiadványának (IESBA-kódex).

Az Önök felelősségei

A végrehajtandó összeállításra vonatkozó megbízás elvégzése azon az alapon történik, hogy Önök elismerik és értik, hogy a mi szerepünk az Önök segítése a pénzügyi kimutatásoknak az Önök által a pénzügyi kimutatásokra vonatkozóan alkalmazott pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítésében és bemutatásában. Ennek megfelelően Önöknek az alábbi átfogó felelősségeik vannak, amelyek alapvetők az összeállításra vonatkozó megbízás általunk a 4410. témaszámú (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban történő elvállalása szempontjából:

(a) felelősség a pénzügyi kimutatásokért, valamint azok elkészítéséért és bemutatásáért a pénzügyi kimutatások célzott használatát és a célzott felhasználókat tekintve elfogadható pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban

(b) felelősség az Önök által a pénzügyi kimutatások összeállítása céljából adott nyilvántartások, dokumentumok, magyarázatok és egyéb információk pontosságáért és teljességéért

(c) felelősség a pénzügyi kimutatások elkészítése és bemutatása során szükséges megítélésekért, beleértve azokat, amelyekre vonatkozóan lehet, hogy segítséget nyújtunk az összeállításra vonatkozó megbízás folyamán.

Összeállítási jelentésünk

Megbízásunk részeként ki fogjuk bocsátani az általunk összeállított pénzügyi kimutatásokhoz csatolt jelentésünket, amely ismerteti majd a pénzügyi kimutatásokat, valamint a jelen összeállításra vonatkozó megbízásra vonatkozóan végzett munkánkat [csatolva]. A jelentés arra is fel fogja hívni a figyelmet, hogy a pénzügyi kimutatások használata a jelen megbízólevélben meghatározott célra van korlátozva, valamint hogy az összeállításra vonatkozó megbízásra vonatkozóan adott jelentésünk felhasználása és terjesztése Önökre, mint az ABC társaság vezetésére korlátozott.

Kérjük, írják alá a jelen levél csatolt példányát, és juttassák azt vissza hozzánk annak jeléül, hogy a pénzügyi kimutatások összeállítását célzó, itt ismertetett megbízásunkra vonatkozó megállapodást, beleértve a vonatkozó felelősségeinket is, elismerik és elfogadják.

[Egyéb releváns információk]

[Egyéb információk szerepeltetése, mint például díjakra vonatkozó megállapodások, számlázások és egyéb konkrét feltételek az adott helyzetnek megfelelően.]

XYZ & Co.

Elfogadva az ABC társaság vezetése nevében

(aláírás)

......................
Név és beosztás

Dátum

2. sz. függelék

(Hiv.: A69. bekezdés)

Szemléltető gyakorló könyvvizsgálói összeállítási jelentések

Általános célú pénzügyi kimutatásokra vonatkozó összeállításra vonatkozó megbízás

– 1. sz. szemléltető példa: Gyakorló könyvvizsgáló jelentése pénzügyi kimutatásoknak általános célú pénzügyi beszámolási keretelvek alkalmazásával történő összeállítására vonatkozó megbízáshoz.

Speciális célra készített pénzügyi kimutatásokra vonatkozó összeállításra vonatkozó megbízás

– 2. sz. szemléltető példa: Gyakorló könyvvizsgáló jelentése pénzügyi kimutatásoknak módosított általános célú pénzügyi beszámolási keretelvek alkalmazásával történő összeállítására vonatkozó megbízáshoz.

Speciális célra készített pénzügyi információk összeállítására vonatkozó megbízások, amikor a pénzügyi információk felhasználása vagy terjesztése a célzott felhasználókra van korlátozva

– 3. sz. szemléltető példa: Gyakorló könyvvizsgáló jelentése pénzügyi kimutatásoknak szerződésben meghatározott számviteli alap alkalmazásával történő összeállítására vonatkozó megbízáshoz.

– 4. sz. szemléltető példa: Gyakorló könyvvizsgáló jelentése pénzügyi kimutatásoknak egy gazdálkodó egység vezetése által a vezetés saját céljaihoz szükséges pénzügyi információkhoz választott számviteli alap alkalmazásával történő összeállítására vonatkozó megbízáshoz.

– 5. sz. szemléltető példa: Gyakorló könyvvizsgáló jelentése pénzügyi információ összeállítását célzó megbízáshoz, amely egy elem, számla vagy tétel, amely [szabályozói megfelelési célból megkövetelt információra való megfelelő hivatkozás beszúrása].

1. sz. szemléltető példa: Gyakorló könyvvizsgáló jelentése pénzügyi kimutatásoknak általános célú pénzügyi beszámolási keretelvek alkalmazásával történő összeállítására vonatkozó megbízáshoz.
Vonatkozó jogszabály által előírt általános célú pénzügyi kimutatások, amely jogszabály meghatározza, hogy a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásait a kis- és középméretű vállalkozásokra vonatkozó nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (a kkv-kra vonatkozó IFRS) alkalmazásával kell elkészíteni.

A GYAKORLÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSI JELENTÉSE

[Az ABC társaság vezetése részére]

Elvégeztük az ABC társaság mellékelt pénzügyi kimutatásainak összeállítását az Önök által adott információk alapján. Ezek a pénzügyi kimutatások az ABC társaság a 20X1. december 31-i fordulónapra készített pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásából, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó átfogó jövedelemkimutatásból, a saját tőke változásainak kimutatásából és cash flow-kimutatásból, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalásából és egyéb magyarázó információkból állnak.

A jelen összeállításra vonatkozó megbízást a 4410. témaszámú, „Összeállításra vonatkozó megbízások” című (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban hajtottuk végre.

Számviteli és pénzügyi beszámolási szakértelmünket alkalmaztuk abból a célból, hogy segítsünk Önöknek a jelen pénzügyi kimutatásoknak a kis- és középméretű vállalkozásokra vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (a kkv-kra vonatkozó IFRS-sel) összhangban történő elkészítésében és bemutatásában. Megfeleltünk releváns etikai követelményeknek, beleértve a tisztességesség, az objektivitás, a szakmai hozzáértés és a megfelelő gondosság elvét.

A jelen pénzügyi kimutatások, valamint az azok összeállításához felhasznált információk pontossága és teljessége az Önök felelőssége.

Mivel az összeállításra vonatkozó megbízás nem bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás, nem követelmény velünk szemben, hogy ellenőrizzük az Önök által a jelen pénzügyi kimutatások összeállításához megadott információk pontosságát vagy teljességét. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt vagy átvilágítási következtetést arra vonatkozóan, hogy ezeket a pénzügyi kimutatásokat a kkv-k-ra vonatkozó IFRS szerint készítették-e.

[A gyakorló könyvvizsgáló aláírása]

[A gyakorló könyvvizsgáló jelentésének dátuma]

[A gyakorló könyvvizsgáló címe]

2. sz. szemléltető példa: Gyakorló könyvvizsgáló jelentése pénzügyi kimutatásoknak módosított általános célú pénzügyi beszámolási keretelvek alkalmazásával történő összeállítására vonatkozó megbízáshoz.
A vezetés által módosítással alkalmazott általános célú pénzügyi beszámolási keretelvek használatával készült pénzügyi kimutatások.
A vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek a kis- és középméretű vállalkozásokra vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (a kkv-kra vonatkozó IFRS), kivéve az ingatlanok kezelését, amelyek át lettek értékelve, nem pedig bekerülési értéken vannak nyilvántartva.
A pénzügyi kimutatások felhasználása vagy terjesztése nincs korlátozva.

A GYAKORLÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSI JELENTÉSE

[Az ABC társaság vezetése részére]

Elvégeztük az ABC társaság mellékelt pénzügyi kimutatásainak összeállítását az Önök által adott információk alapján. Ezek a pénzügyi kimutatások az ABC társaság a 20X1. december 31-i fordulónapra készített pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásából, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó átfogó jövedelemkimutatásból, a saját tőke változásainak kimutatásából és cash flow-kimutatásból, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalásából és egyéb magyarázó információkból állnak.

A jelen összeállításra vonatkozó megbízást a 4410. témaszámú, „Összeállításra vonatkozó megbízások” című (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban hajtottuk végre.

Számviteli és pénzügyi beszámolási szakértelmünket alkalmaztuk abból a célból, hogy segítsünk Önöknek a jelen pénzügyi kimutatásoknak a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött X. megjegyzésben ismertetett számviteli alapon történő elkészítésében és bemutatásában. Megfeleltünk releváns etikai követelményeknek, beleértve a tisztességesség, az objektivitás, a szakmai hozzáértés és a megfelelő gondosság elvét.

A jelen pénzügyi kimutatások, valamint az azok összeállításához felhasznált információk pontossága és teljessége az Önök felelőssége.

Mivel az összeállításra vonatkozó megbízás nem bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás, nem követelmény velünk szemben, hogy ellenőrizzük az Önök által a jelen pénzügyi kimutatások összeállításához megadott információk pontosságát vagy teljességét. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt vagy átvilágítási következtetést arra vonatkozóan, hogy ezeket a pénzügyi kimutatásokat az X. megjegyzésben ismertetett számviteli alappal összhangban készítették-e.

Amint az az X. megjegyzésben szerepel, a pénzügyi kimutatásokat a kis- és középméretű vállalkozásokra vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (a kkv-kra vonatkozó IFRS-sel) összhangban készítették és mutatják be, kivéve az ingatlanokat, amelyek át vannak értékelve a pénzügyi kimutatásokban, nem pedig bekerülési értéken vannak nyilvántartva. A pénzügyi kimutatásokat a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött Y. megjegyzésben ismertetett célra készítették. Ennek megfelelően ezek a pénzügyi kimutatások lehet, hogy nem megfelelők más célokra.

[A gyakorló könyvvizsgáló aláírása]

[A gyakorló könyvvizsgáló jelentésének dátuma]

[A gyakorló könyvvizsgáló címe]

3. sz. szemléltető példa: Gyakorló könyvvizsgáló jelentése pénzügyi kimutatásoknak szerződésben meghatározott számviteli alap használatával történő összeállítására vonatkozó megbízáshoz.
Egy szerződés rendelkezéseinek való megfelelés céljából a szerződésben meghatározott számviteli alap alkalmazásával készített pénzügyi kimutatások.
A gyakorló könyvvizsgálót a gazdálkodó egység vezetésén vagy a gazdálkodó egység irányításával megbízott személyeken kívüli fél bízta meg.
A pénzügyi kimutatásokat csak a szerződésben meghatározott felek általi használatra szánják.
A gyakorló könyvvizsgáló jelentésének terjesztése és felhasználása a pénzügyi kimutatások szerződésben meghatározott célzott felhasználóira korlátozott.

A GYAKORLÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSI JELENTÉSE

[A megbízó fél *  részére]

Elvégeztük az ABC társaság („a Társaság”) mellékelt pénzügyi kimutatásainak összeállítását a Társaság vezetése („vezetés”) által adott információk alapján. Ezek a pénzügyi kimutatások a [Szerződésben meghatározott számviteli alap szerint összeállított pénzügyi kimutatások valamennyi elemének, valamint annak az időszaknak/fordulónapnak a megnevezése, amelyre vonatkoznak]-ból állnak.

A jelen összeállításra vonatkozó megbízást a 4410. témaszámú, „Összeállításra vonatkozó megbízások” című (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban hajtottuk végre.

Számviteli és pénzügyi beszámolási szakértelmünket alkalmaztuk abból a célból, hogy segítsünk a vezetésnek a jelen pénzügyi kimutatásoknak a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött X. megjegyzésben ismertetett számviteli alapon történő elkészítésében és bemutatásában. Megfeleltünk releváns etikai követelményeknek, beleértve a tisztességesség, az objektivitás, a szakmai hozzáértés és a megfelelő gondosság elvét.

A jelen pénzügyi kimutatások, valamint az azok összeállításához felhasznált információk pontossága és teljessége a vezetés felelőssége.

Mivel az összeállításra vonatkozó megbízás nem bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás, nem követelmény velünk szemben, hogy ellenőrizzük a vezetés által a jelen pénzügyi kimutatások összeállításához megadott információk pontosságát vagy teljességét. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt vagy átvilágítási következtetést arra vonatkozóan, hogy ezeket a pénzügyi kimutatásokat az X. megjegyzésben ismertetett számviteli alappal összhangban készítették-e.

Amint azt az X. megjegyzés tartalmazza, a pénzügyi kimutatásokat a társaság XYZ Limited társasággal kötött, [a releváns szerződés/megállapodás dátumának beszúrása] dátumú szerződése („a Szerződés”) rendelkezéseinek Z. pontjában ismertetett alapon, valamint a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött Y. megjegyzésben ismertetett célra készítették és mutatják be. Ennek megfelelően ezek a pénzügyi kimutatások csak a Szerződésben meghatározott felek használatára készültek, és lehet, hogy nem megfelelők más célokra.

Összeállítási jelentésünk kizárólag a Szerződésben meghatározott felek részére készült, és azt nem lehet más feleknek terjeszteni.

[A gyakorló könyvvizsgáló aláírása]

[A gyakorló könyvvizsgáló jelentésének dátuma]

[A gyakorló könyvvizsgáló címe]

4. sz. szemléltető példa: Gyakorló könyvvizsgáló jelentése pénzügyi kimutatásoknak egy gazdálkodó egység vezetése által a vezetés saját céljaihoz szükséges pénzügyi információkhoz választott számviteli alap alkalmazásával történő összeállítására vonatkozó megbízáshoz.
Speciális célú pénzügyi beszámolási keretelvek használatával készített, csak egy adott társaság vezetése által a vezetés saját céljaira történő használatra szánt pénzügyi kimutatások.
A pénzügyi kimutatások magukban foglalnak bizonyos elhatárolásokat, és csak mérlegből, eredménykimutatásból, valamint egyetlen, a pénzügyi kimutatásokhoz alkalmazott számviteli alapra vonatkozó megjegyzésből állnak.
A pénzügyi kimutatásokat csak a vezetés általi használatra szánják.
A gyakorló könyvvizsgáló jelentésének terjesztése és felhasználása a vezetésre korlátozott.

A GYAKORLÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSI JELENTÉSE

[Az ABC társaság vezetése részére]

Elvégeztük az ABC társaság mellékelt pénzügyi kimutatásainak összeállítását az Önök által adott információk alapján. Ezek a pénzügyi kimutatások az ABC társaság 20X1. december 31-i mérlegéből és az ezzel az időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból állnak.

A jelen összeállításra vonatkozó megbízást a 4410. témaszámú, „Összeállításra vonatkozó megbízások” című (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban hajtottuk végre.

Számviteli és pénzügyi beszámolási szakértelmünket alkalmaztuk abból a célból, hogy segítsünk Önöknek a jelen pénzügyi kimutatásoknak a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött X. megjegyzésben ismertetett számviteli alapon történő elkészítésében és bemutatásában. Megfeleltünk releváns etikai követelményeknek, beleértve a tisztességesség, az objektivitás, a szakmai hozzáértés és a megfelelő gondosság elvét.

A jelen pénzügyi kimutatások, valamint az azok összeállításához felhasznált információk pontossága és teljessége az Önök felelőssége.

Mivel az összeállításra vonatkozó megbízás nem bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás, nem követelmény velünk szemben, hogy ellenőrizzük az Önök által a jelen pénzügyi kimutatások összeállításához megadott információk pontosságát vagy teljességét. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt vagy átvilágítási következtetést arra vonatkozóan, hogy ezeket a pénzügyi kimutatásokat az X. megjegyzésben ismertetett számviteli alappal összhangban készítették-e.

Az X. megjegyzés tartalmazza azt az alapot, amelyen ezeket a pénzügyi kimutatásokat készítették, céljukat pedig az Y. megjegyzés ismerteti. Ennek megfelelően ezek a pénzügyi kimutatások csak az Önök használatára készültek, és lehet, hogy nem megfelelők más célokra.

Összeállítási jelentésünk kizárólag az Önök, mint az ABC társaság vezetése használatára készült és nem terjeszthető egyéb feleknek.

[A gyakorló könyvvizsgáló aláírása]

[A gyakorló könyvvizsgáló jelentésének dátuma]

[A gyakorló könyvvizsgáló címe]

5. sz. szemléltető példa: Gyakorló könyvvizsgáló jelentése pénzügyi információ összeállítását célzó megbízáshoz, amely egy elem, számla vagy tétel, amely [szabályozói megfelelési célból megkövetelt információra való megfelelő hivatkozás beszúrása].
Speciális célra, vagyis egy szabályozó által megállapított pénzügyi beszámolási követelményeknek való megfelelés céljából készített pénzügyi információk a szabályozó által megállapított rendelkezések szerint, amelyek előírják a pénzügyi információk formáját és tartalmát.
A vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek megfelelést előíró keretelvek.
A pénzügyi információk célja konkrét felhasználók igényeinek kielégítése, és a pénzügyi információk felhasználása ezekre a felhasználókra korlátozott.
A gyakorló könyvvizsgáló jelentésének terjesztése a célzott felhasználókra korlátozott.

A GYAKORLÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSI JELENTÉSE

[Az ABC társaság vezetése részére * ]

Elvégeztük az ABC társaság [az összeállított pénzügyi információk azonosítása] mellékelt, 20X1. december 31-i táblázatának összeállítását („a Táblázat”) az Önök által adott információk alapján.

A jelen összeállításra vonatkozó megbízást a 4410. témaszámú, „Összeállításra vonatkozó megbízások” című (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standarddal összhangban hajtottuk végre.

Számviteli és pénzügyi beszámolási szakértelmünket alkalmaztuk abból a célból, hogy segítsünk Önöknek a Táblázat elkészítésében, ahogyan azt a [releváns szabályozás nevének vagy a szabályozásra történő hivatkozásnak a beszúrása] előírja. Megfeleltünk releváns etikai követelményeknek, beleértve a tisztességesség, az objektivitás, a szakmai hozzáértés és a megfelelő gondosság elvét.

Ez a Táblázat, valamint az annak összeállításához használt információk pontossága és teljessége az Önök felelőssége.

Mivel az összeállításra vonatkozó megbízás nem bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás, nem követelmény velünk szemben, hogy ellenőrizzük az Önök által a Táblázat összeállításához megadott információk pontosságát vagy teljességét. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt vagy átvilágítási következtetést arra vonatkozóan, hogy a Táblázat a [releváns szabályozásban meghatározottak szerinti vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek nevének vagy azokra való hivatkozásnak a beszúrása]-val összhangban készültek-e.

Amint azt az X. megjegyzés tartalmazza, a Táblázat a [releváns szabályozásban meghatározottak szerinti vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek nevének vagy azokra való hivatkozásnak a beszúrása] által előírt alapon készült és van bemutatva, abból a célból, hogy az ABC társaság megfeleljen a [releváns szabályozás nevének vagy a szabályozásra való hivatkozásnak a beszúrása]-nak. Ennek megfelelően a Táblázat csak ezzel a céllal kapcsolatban történő használatra készült, és lehet, hogy nem megfelelő semmilyen más célra.

Összeállítási jelentésünk kizárólag az ABC társaság és az F szabályozó általi használatra készült, és azt nem lehet terjeszteni az ABC társaságon vagy az F szabályozón kívüli más feleknek.

[A gyakorló könyvvizsgáló aláírása]

[A gyakorló könyvvizsgáló jelentésének dátuma]

[A gyakorló könyvvizsgáló címe]