Magyar

 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

minőségellenőri vizsgaszabályzata * 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) Elnöksége a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 116. §-ának d) pontja, a kamarai alapszabály 290. pontjának l) alpontja, valamint minőségellenőrzési bizottság szervezeti és működési szabályzatának 46/A. pontja alapján a minőségellenőrök vizsgájáról, eljárási és értékelési szabályairól a következő vizsgaszabályzatot alkotja:

I. fejezet

A minőségellenőri vizsga

1. A kamara minőségellenőrzési bizottsága (a továbbiakban: bizottság) szervezeti és működési szabályzatának 46/A. pontja, valamint a minőségellenőrzési eljárási szabályzat (8) pontja értelmében a minőségellenőr a nyilvántartásba vételének időpontjától számítva 3 évente a kijelölt vizsgabizottság előtt vizsgát tesz, melynek célja a minőségellenőri feladatok elvégzéséhez szükséges felkészültség számonkérése, a minőségellenőrzés színvonalának biztosítása.

2. A jelen szabályzat hatályba lépését követően nyilvántartásba vett minőségellenőrök, illetve azon minőségellenőrök, akik sikertelen minőségellenőri vizsgát (a továbbiakban: vizsga) tettek, a vizsga sikeres teljesítését követően hajthatnak végre minőségellenőrzést.

3. A bizottság felmenti a feladatkörből azt a minőségellenőrt, aki

– a vizsgázási kötelezettségének 3 évente nem tesz eleget;

– egymást követő 3 alkalommal sikertelen vizsgát tett [Kkt. 163. § c)].

4. A vizsga szakmai tartalmi követelményeit a bizottság állítja össze a kamara szakértői bizottságának, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó szervezet (a továbbiakban: közfelügyeleti hatóság) közreműködésével és azt a kamara honlapján közzé kell tenni.

5. A vizsga díjmentes.

6. A bizottság elnöke a vizsga követelményeinek teljesítéséről elektronikus igazolást állít ki.

II. fejezet

A vizsgára jelentkezés

1. A bizottság évente legalább 2 vizsgát szervez, melynek időpontját legalább 30 nappal a vizsgát megelőzően a kamara honlapján közzé kell tenni.

2. A minőségellenőrök a vizsgára a vizsgajelentkezési lap elektronikus levéllel történő megküldésével, vagy a kamara online minőségellenőrzési rendszerén keresztül jelentkezhet a vizsga időpontjának megjelölésével, legalább a vizsgát megelőző 15 nappal.

III. fejezet

A vizsgáztatás rendszere

1. A vizsga írásbeli részből áll, melynek lebonyolítására a kamara főtitkári hivatalában, számítógépes technika alkalmazásával kerül sor. A vizsgáztatás legfeljebb 20 fős csoportokban történhet.

2. A bizottság a vizsgáztatáshoz 200 kérdést állít össze az alábbi megosztásban:

– minőségellenőrzési módszertani ismeretek – 80 kérdés

– könyvvizsgálati standardok – 60 kérdés

– belső minőségellenőrzési rendszerrel kapcsolatos módszertani ismeretek – 20 kérdés

– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvénnyel kapcsolatos módszertani ismeretek – 20 kérdés

– eljárásjogi ismeretek –20 kérdés

A kérdéseket az I. fejezet 5. pontja szerinti szakmai tartalmi követelményekre figyelemmel kell összeállítani. A bizottság évente köteles a vizsgasorban szereplő kérdések legalább 25%-án módosítani, A vizsgasorban szereplő kérdéseket nem lehet nyilvánosságra hozni.

3. A vizsga időtartama 60 perc, melynek során 50 kérdésből álló feleletválasztós tesztet kell megoldani.

Az 50 kérdést vizsgázónként az előzőeknek megfelelően összeállított 200 kérdésből véletlenszerűen és a témakörök szerint arányosan választja ki az alkalmazott számítógépes program.

4. A kamara főtitkári hivatalának feladata gondoskodni a vizsgák lebonyolításának technikai feltételeiről, a vizsgák zavartalanságáról, tisztaságáról, beleértve a felügyelők kijelölését is.

5. A vizsga szabályainak megsértése esetén az elkövető vizsgáját a vizsgabizottság felfüggeszti és ezt a tényt írásban rögzíti. Felfüggesztés esetén a vizsga eredménytelennek minősül.

6. A feleletválasztós teszten valamennyi helyesen megválaszolt kérdésre 1 pont adható. A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri a megszerezhető pontok legalább 60%-át.

7. A vizsgázók a vizsga értékelését áttanulmányozhatják és az értékeléssel kapcsolatban a vizsga napján szóbeli észrevételeket tehetnek.

IV. fejezet

A vizsgabizottság

1. A vizsgabizottság 2 tagból álló testület. A vizsgánként eseti jelleggel felállított vizsgabizottságba a bizottság elnöke, valamint a kamara oktatási bizottságának és a kamara szakértői bizottságának elnöke közösen jelöl tagokat.

2. A vizsgabizottság munkáját az elnök irányítja, akit a vizsgabizottság tagjai választanak meg maguk közül.

3. A vizsgabizottság dönt a vizsgával kapcsolatos szóbeli észrevételekről.

4. A vizsga eredményét a vizsgabizottság véglegesíti. A vizsga befejezéseként a vizsgajegyzőkönyvet a vizsgabizottság tagjai aláírják, az eredményt kihirdetik.

5. A vizsgabizottság döntése és intézkedése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

V. fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

1. Jelen szabályzat 2023. június 22-én lép hatályba.

2. A jelen szabályzat hatályba lépésekor a minőségellenőrök nyilvántartásában szereplő minőségellenőrök jelen szabályzat hatálybalépésétől számítva 3 évente kötelesek vizsgát tenni azzal, hogy a vizsga sikeres teljesítését követően hajthatnak végre minőségellenőrzést.

3. Az I. fejezet 5. pontja szerinti szakmai tartalmi követelményeket és a felkészülést támogató segédletet legkésőbb 2023. július 31-éig kell közzétenni a kamara honlapján.

Budapest, 2023. június 26.

Dr. Pál Tibor
elnök