Magyar

 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről szóló szabályzata * 

I. fejezet

Bevezető rendelkezések

1. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: Kamara) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény) szerinti külső szervezetként a jelen fejezet 2. pontjában rögzített könyvvizsgáló szolgáltatók részére belső visszaélésbejelentési rendszert működtet.

2. A belső visszaélés-bejelentési rendszerhez a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet önállóan (saját nevében és kockázatára) végző kamarai tag könyvvizsgálók, valamint a könyvvizsgáló cégek nyilatkozattal csatlakozhatnak, ezáltal eleget téve a Panasztörvény által előírt belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetési kötelezettségeiknek (a csatlakozó könyvvizsgáló szolgáltató a továbbiakban Igénybe vevőként szerepel jelen szabályzatban). Az Igénybe vevők a csatlakozással a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével külső szervezetként a Kamarát bízzák meg.

3. A Kamara az Igénybe vevők számára a belső visszaélés-bejelentési rendszert tagdíjjal fedezett szolgáltatásként, ingyenesen működteti.

II. fejezet

A bejelentés tárgya

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

2. Ha az Igénybe vevő a munkavállalóira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapít meg, ezek megsértése a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelenthető.

III. fejezet

A bejelentő személye

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést az alábbi személyek tehetnek:

1.1. Az Igénybe vevő foglalkoztatottja, aki/akivel:

a) az Igénybe vevővel foglalkoztatotti jogviszonyban áll, vagy

b) foglalkoztatotti jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy

c) foglalkoztatotti jogviszonya az Igénybe vevővel már megszűnt.

1.2. Az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, amely/amellyel:

a) az Igénybe vevővel szerződéses kapcsolatban áll, vagy

b) az ilyen kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy

c) az ilyen kapcsolata az Igénybe vevővel már megszűnt.

1.3. Az a tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint az Igénybe vevő ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot, aki/akivel:

a) az Igénybe vevővel 1 ilyen jogviszonyban áll, vagy

b) az ilyen jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy

c) az ilyen jogviszonya az Igénybe vevővel már megszűnt.

1.4. Az a vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy, aki/akivel:

a) az Igénybe vevővel szerződéses kapcsolatban áll, vagy

b) az ilyen kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy

c) az ilyen kapcsolata az Igénybe vevővel már megszűnt.

1.5. Az a gyakornok és önkéntes, aki/akivel:

a) az Igénybe vevővel ilyen jogviszonyban áll, vagy

b) az ilyen jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy

c) az ilyen jogviszonya az Igénybe vevővel már megszűnt.

IV. fejezet

A bejelentés megtételének módja

1. A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

2. A szóbeli bejelentés telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján is megtehető. Ebben az esetben a Kamara a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

3. A szóbeli bejelentést személyesen is meg lehet tenni a Kamara székhelyén (1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 8.), a Kamara Főtitkára által kijelölt ügyfélfogadási időben. A személyesen megtett szóbeli bejelentést a Kamara a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően – tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

4. A Kamara mind a telefonon, mind a személyesen megtett szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni. A jegyzőkönyv teljessége és pontossága érdekében, a bejelentő kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló, írásbeli, jelen szabályzat mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozata alapján hangfelvétel készíthető.

5. A Kamara mind a telefonon, mind a személyesen megtett szóbeli bejelentés esetén felhívja a bejelentő figyelmét:

– a rosszhiszemű bejelentés következményeire,

– a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra, valamint

– bejelentő személyazonosságának – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan történő kezelésére, továbbá

– nyilatkoztatja a bejelentőt arról, hogy milyen kapcsolattartási módon kíván kapcsolatot tartani és melyek a vonatkozó elérhetőségei

6. A Kamara a belső visszaélés-bejelentési rendszerben megtett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a bejelentés megtételéről a visszaigazolást küld a bejelentő számára. A Kamara a visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt a Panasztörvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

V. fejezet

A bejelentés kivizsgálása

1. A Kamara a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja.

2. A kivizsgálásra rendelkezésre álló 30 (harminc) napos határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meg lehet hosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a Kamara a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatja. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő jelen Szabályzat 14. pontja szerinti tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.

3. A bejelentés kivizsgálása során a Kamara kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt, határidő tűzésével és az arra történő figyelemfelhívással, hogy a határidő elmulasztása esetén az eljárás megszüntetésre kerül. A Kamara a bejelentés kivizsgálása során, a bejelentés kivizsgálásához szükséges adatokat, információkat kérhet az Igénybe vevőtől. Az Igénybe vevő a Kamara erre történő felhívására, az felhívásban foglalt határidőn belül a Kamara rendelkezésére bocsátja a kért adatokat, információkat.

4. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg;

b) a bejelentést nem a jelen szabályzat III. fejezetében megnevezett, erre jogosult személy tette meg;

c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;

d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

5. A Kamara a bejelentőt írásban tájékoztatja:

a) a bejelentés kivizsgálásáról, vagy

b) a kivizsgálás mellőzéséről és a mellőzés indokáról,

c) a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről,

d) a megtett vagy tervezett intézkedésekről.

6. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a Kamara az előző pontban foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

VI. fejezet

Érdemi döntések, intézkedések

1. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jelen szabályzat II. fejezete szerinti visszaélések orvoslására.

2. A Kamara a lefolytatott vizsgálat eredményeként

a) intézkedés meghozatala nélkül lezárja a vizsgálatot, amennyiben a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága nem állapítható meg;

b) a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága esetén megállapítja jelen szabályzat II. fejezete szerinti visszaélés elkövetését (fennállását) és jelen fejezet 3. pontjában részletezett intézkedéseket alkalmazza önállóan vagy együttesen.

3. A jelen fejezet 2/b) pontja szerinti esetben az alábbi intézkedések alkalmazhatóak:

a) Igénybe vevő figyelmeztetése;

b) határidő tűzésével az Igénybe vevő felszólítása a visszaélés igazolt megszüntetésére;

c) javaslattétel az Igénybe vevőnek a belső vizsgálat lefolytatására és a felelőssel szembeni eljárás kezdeményezésére;

d) ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor feljelentés megtétele;

e) fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja esetén fegyelmi eljárás kezdeményezése

VII. fejezet

Adatvédelmi rendelkezések

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között:

a) a bejelentőnek;

b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott; és

c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

2. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a Kamara haladéktalanul törli az előző pontja hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

3. A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

4. Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

5. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, Panasztörvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

6. A Kamara a belső visszaélés-bejelentési rendszerét úgy köteles kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – az Igénybe vevő szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

A Kamara a bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően a Kamara biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

7. A jelen szabályzat előző pontjában foglaltak arra a személyre is alkalmazandók, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

8. A jelen szabályzatban foglalt eljáráshoz kapcsolódó részletes adatvédelmi tájékoztatást – így a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelésre jogosultak, az adatkezelés célja, adatkezelés időtartama – a Kamara a honlapján elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban teszi közzé.

VIII. fejezet

Kijelölt szervezeti egység

1. A jelen szabályzatban foglalt eljárás lefolytatására a Kamara Főtitkára (továbbiakban: Főtitkár) kerül kijelölésre.

A Főtitkár az eljárás lefolytatásában történő közreműködésbe a Kamara Főtitkári Hivatalának munkavállalói közül erre megfelelő szakmai tudással rendelkező személyt is bevonhat.

2. A Főtitkár meghatározza és a Kamara honlapján közzéteszi a visszaélés bejelentés személyes megtételére vonatkozó ügyfélfogadás idejét és pontos helyét.

IX. fejezet

Záró rendelkezések

Jelen szabályzatot a Kamara Alapszabályának 314. p) pontja alapján a Kamara Elnöke 2023. július 21. napján hagyta jóvá. Jelen szabályzat 2023. július 24-én lép hatályba.