Magyar

 

6/2021. (I. 13.) MTA elnöki határozat

a Szily Kálmán-díj odaítélésének rendjéről a 14/2022. (V. 12.) MTA elnöki határozattal és a 29/2022. (IX. 14.) MTA elnöki határozattal egységes szerkezetben * 

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában kapott felhatalmazás alapján a Szily Kálmán-díj odaítélésének rendjét a jelen határozatban foglaltak szerint határozom meg.

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) elnöke a technológiai fejlődés, a dinamikus környezetváltozás, a kutatásszervezési és igazgatási munka területén adódó új lehetőségek és a folyamatos megújulás következményeihez kapcsolódó érdemi munkafolyamatok tervezése, szervezése és végrehajtása területén kiemelkedő eredményt elért személyek elismerésére 23/2010. (IX.20.) számú határozatával Szily Kálmán-díjat (a továbbiakban: Díj) alapított, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi főtitkára, Szily Kálmán tiszteletére. A Díj első alkalommal a 2010. évi Magyar Tudomány Ünnepe nyitónapján került átadásra.

A határozat hatálya, az adományozás elvei

1. § (1) Személyi hatály: a határozat hatálya az MTA Titkárságának köztisztviselőire és munkavállalóira; továbbá az Akadémia irányítása alatt álló köztestületi költségvetési szervek közalkalmazottaira és munkavállalóira (a továbbiakban: munkatárs) terjed ki.

(2) A Díjat az (1) bekezdés szerinti költségvetési szervek munkatársai közül azok kaphatják, akik munka- vagy feladatkörükben

1. olyan kiemelkedő igazgatási-szervezési, kutatásszervezési feladatot végeztek, amely hozzájárult a kutatásszervezési vagy igazgatási munka korszerűsítéséhez;

2. úgy javították, gyorsították a munkafolyamatokat, hogy ez minőségi újítást hozott a feladatok ellátásában;

3. az Akadémia társadalmi elismertségének, közéleti megítélésének és presztízsének emelése érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek;

4. feladataikat elkötelezetten és elhivatottan látják el.

(3) A Díjra olyan személy terjeszthető elő, aki az adományozás évében – az adományozás napjáig – legalább öt éves közszolgálati jogviszonnyal, munkaviszonnyal, vagy közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik bármely, az (1) bekezdésben meghatározott akadémiai költségvetési szervnél.

(4) A Díjra – a (2) és (3) bekezdésben megjelölt feltételek megléte esetén – előterjeszthető olyan munkatárs is, akinek jogviszonya az adományozás évében nyugdíjazás miatt megszűnik, azonban a felterjesztés időpontjában még a (3) bekezdés szerinti jogviszonyok valamelyikében áll.

(5) A Díj kitüntetettje a Díjra ismételten nem javasolható.

(6) A jelen határozat hatálya nem terjed ki az (1) bekezdésben felsorolt szervekkel egyéb jogviszonyban álló (így különösen megbízási, vállalkozási szerződéses stb.) személyekre.

Az elismerés formája és mértéke

2. § (1) A Díj az Akadémia elnöke által alapított elismerési forma. Évente egy alkalommal, a Magyar Tudomány Ünnepén kerül átadásra.

(2) A Díj éremmel és oklevéllel, továbbá pénzjutalommal jár. Az oklevél és az érem elkészítésének költségeit az MTA Titkársága viseli.

(3) A Díjhoz adható jutalom bruttó 600 000 Ft, azaz bruttó hatszázezer forint. Az elismerés évente 1 fő részére adható. Kivételes esetben az Akadémia elnöke dönthet arról, hogy a Díjban még egy fő részesülhessen.

(4) A Díjhoz tartozó érem előlapján Szily Kálmán arcképe, hátoldalán az Akadémia Székháza látható. A Díjjal átadott oklevélen az alábbi felirat szerepel:

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöke

a kutatásszervezési és igazgatási feladatokban nyújtott

kiemelkedő munkája elismeréseképpen

SZILY KÁLMÁN – DÍJBAN

részesíti

„NÉV”

„munkakör/feladatkör megnevezése”-t

az MTA „intézmény megnevezése”

munkatársát

A kitüntetés kezdeményezése

3. § (1) A Díj adományozására az Akadémia főtitkára, főtitkárhelyettese, az 1. § (1) bekezdésében felsorolt költségvetési szervek vezetői, illetve az MTA Titkársága önálló szervezeti egységeinek vezetői (a továbbiakban: főosztályvezetők) tehetnek javaslatot.

(2) Az adományozásra vonatkozó javaslatot

– a főtitkár és a főtitkárhelyettes közvetlenül az MTA Titkársága Humánpolitikai Főosztályának (a továbbiakban: HFO) küldi meg,

– a Titkárság főosztályvezetői közvetlenül a HFO-nak küldik meg,

– az MTA Létesítménygazdálkodási Központ, az MTA Üdülési Központ, valamint az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője az MTA Titkársága gazdasági igazgatójának küldi meg, aki véleményével együtt továbbítja azt a HFO részére,

– az itt fel nem sorolt, 1. § (1) bekezdése szerinti költségvetési szervek vezetői közvetlenül a HFO-nak küldik meg.

(3) Az előterjesztést a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti nyomtatványnak megfelelő adattartalommal kell elkészíteni.

(4) A Díj adományozására vonatkozó javaslattételi felhívást, és a javaslattétel határidejéről szóló értesítést a HFO küldi meg a (2) bekezdésben felsoroltak részére.

A javaslatok elbírálása, közzététele

4. § (1) A beérkezett javaslatokat a HFO összegzi és javaslattételre az Akadémia főtitkára elé terjeszti. A főtitkár a főtitkárhelyettessel együttesen tesz javaslatot az Akadémia elnökének az elismerésben részesülő személyére. Az elismerésben részesülő személyéről az elnök dönt.

(2) A döntés alapján az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóságának Szervezési Osztálya megrendeli a grafikai munkákat és az érmet.

(3) A Díjban részesült nevét és laudációját az Akadémiai Értesítőben és az Akadémia honlapján kell közzétenni.

Záró rendelkezések

5. § (1) Jelen határozat 2021. január 15-én lép hatályba, egyidejűleg a Szily Kálmán-díj odaítélésének rendjéről szóló 10/2016. (III. 21.) sz. elnöki határozat hatályát veszti.

(2) A határozatot az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon kell kihirdetni, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.

1. sz. melléklet a 6/2021. (I. 13.) MTA elnöki határozathoz

Jelölő lap
Szily Kálmán akadémiai díj odaítélésére