Magyar

 

39/2021. (XII. 21.) MTA elnöki határozat

a Magyar Tudományos Akadémia általi Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt állami kitüntetésre történő javaslattétel eljárási rendjéről

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Tudományos Akadémia általi Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt állami kitüntetésekre történő javaslattétel eljárási rendjét a jelen határozatban foglaltak szerint határozom meg.

Javaslattételre vonatkozó jogszabályi felhatalmazások

1. § Az állami kitüntetések adományozásának rendjét a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény, valamint a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről szóló 224/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet szabályozza.

Az adományozás elvei

2. § (1) Az állami kitüntetés adományozása elveinek részletes szabályait az 1. §-ban felsorolt jogszabályok tartalmazzák.

(2) A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt állami kitüntetésre csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő javaslatot terjeszt elő. Az 1. §-ban hivatkozott jogszabályok alapján a Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, kivételesen magas szakmai színvonalú, példamutató tevékenység, rendkívüli teljesítmény elismerésére szolgál. Az állami kitüntetéssel kitüntetett személy újabb kitüntetésre az előző állami kitüntetés adományozásától számított tíz éven belül csak kivételesen, abban az esetben javasolható, ha az előző állami kitüntetés adományozását követően szerzett, az annak alapjául szolgáló érdemeket felülmúló, kimagasló érdemek azt indokolják. Posztumusz adományozásra nem kerül sor.

(3) *  Az Akadémia a Magyar Érdemrend alábbi osztályaira – a jelen határozat szerinti szabályok alapján – tesz javaslatot:

– nagykereszt

– parancsnoki kereszt a csillaggal,

– parancsnoki kereszt,

– tisztikereszt,

– lovagkereszt.

(4) Az Akadémia a Magyar Érdemkereszt alábbi osztályaira – a jelen határozat szerinti szabályok alapján – tesz javaslatot:

– Magyar Arany Érdemkereszt,

– Magyar Ezüst Érdemkereszt,

– Magyar Bronz Érdemkereszt.

A javaslattétel és elbírálás eljárási rendje

3. § (1) *  A jelen határozat szerinti állami kitüntetésre az Akadémia Kitüntetési és Díjbizottsága (a továbbiakban: Bizottság) számára az 1. sz. melléklet szerinti formában személyi javaslatot tehet:

– az Akadémia elnöke és főtitkára,

– az Akadémia tudományos osztályainak elnökei,

– az MTA Titkársága önálló szervezeti egységeinek vezetői, kivéve azt a vezetőt, aki a Bizottság tagja,

– az Akadémia költségvetési szerveinek intézményvezetői.

– a SZIMA ügyvezető elnöke.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak közül többen együtt is tehetnek személyi javaslatot, azonban az elbírálás szempontjából ez a tény nem jelenthet előnyt a kitüntetésre javasolt személy érdemeinek elbírálásakor.

(3) *  Az MTA Titkársága önálló szervezeti egységeinek vezetői, az irányításuk alatt álló szervezeti egység köztisztviselőire, munkavállalóira vonatkozóan – ide értve a nem önálló szervezeti egységet vezető osztályvezetőket is –, a köztisztviselő feladatellátása során nyújtott teljesítménye alapján, a 4. §-ban meghatározott feltételek megléte esetén tehetnek személyi javaslatot. Amennyiben az adott munkatárs munkája valamely akadémiai testület, bizottság munkájával összefügg, a javaslatra a testület elnökétől támogatás kérhető. Az önálló szervezeti egység vezetője más szervezeti egység munkatársára, az adott vezető egyetértésével tehet személyi javaslatot.

(4) *  Az MTA Titkársága köztisztviselőire, munkavállalóira vonatkozóan – a (3) bekezdésben foglaltakon túl – az Akadémia főtitkára is tehet személyi javaslatot azzal, hogy arról az érintett önálló szervezeti egység vezetőjét tájékoztatnia kell. Az Akadémia főtitkára tehet továbbá javaslatot annak a szervezeti egységnek a munkatársaira, akikre a szervezeti egység vezetője, mint a Bizottság tagja, az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint nem tehet személyi javaslatot. A javaslattételről az érintett vezetőt tájékoztatnia kell.

(5) *  A Bizottság tagjai azzal a feltétellel javasolhatók a Határozatban foglalt kitüntetésekre, hogy a javaslat nem kerül a Bizottság elé. A bizottsági tagra érkezett javaslatot a Bizottság elnöke a főtitkár véleményének ismeretében terjeszti döntésre az Akadémia elnöke elé.

(6) *  Amennyiben az (1) bekezdésben nem szereplő személy szeretne javaslatot tenni az Akadémia valamely költségvetési szervénél köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló munkatársára vonatkozóan, azt az (1) bekezdés a)–e) pont szerinti javaslattevőnél teheti meg a 2. sz. melléklet szerinti formanyomtatvány megküldésével, az MTA Titkársága munkatársa esetén a 4. §-ban foglalt feltételek figyelembevételével. Az (1) bekezdés a)–e) pont szerinti javaslattevő a javaslatot – egyetértése esetén – továbbítja a Bizottságnak.

(7) *  A javaslatok megtételére való felhívást a Bizottság titkára küldi meg az – (1) bekezdés a)–e) pontjában felsorolt – javaslattételre jogosultaknak, a benyújtási határidő megjelölésével.

(8) *  Az összesített javaslatokból készített előterjesztést a Bizottság zárt ülésen megtárgyalja, és titkos szavazással dönt az állami kitüntetésre javasoltak személyről, valamint – a részletes indokolásban leírtak alapján – az indokoltnak tartott kitüntetési fokozatról.

(9) *  A Bizottság javaslatát a Bizottság elnöke megküldi az Akadémia főtitkárának, aki azt véleményével az Akadémia elnöke elé terjeszti. Az Akadémia elnöke az Akadémia vezetői értekezletének véleményére is alapozva dönt arról, hogy a jelöltek közül kiket, milyen fokozatú kitüntetésre terjesszen elő a kormányzati tudománypolitikáért felelős miniszterhez, illetve külföldi állampolgár esetén a külpolitikáért felelős miniszterhez.

Az MTA Titkársága köztisztviselőire, munkavállalóira vonatkozó javaslattételi feltételek * 

4. § (1) *  Az MTA Titkársága köztisztviselői, munkavállalói a 2. §-ban meghatározott elvek figyelembevételével, a jelen § (2)–(5) bekezdéseiben foglalt feltételek megléte esetén terjeszthetők fel állami kitüntetésre, a Magyar Érdemrend és Érdemkereszt itt megnevezett osztályaira.

(2) *  Magyar Érdemrend Lovagkeresztre az a munkatárs terjeszthető fel, aki:

– legalább 15 éves, az adott szakterület szempontjából releváns munkatapasztalattal rendelkezik;

– az MTA Titkárságán legalább 5 éve jogviszonyban áll;

– nem tudományos kutatási akadémiai projektekben érdemben részt vett, és részvétele az adott projekt eredményét pozitívan befolyásolta, plusz értéket adott hozzá a működéshez, vagy az adott folyamathoz;

– a felterjesztést megelőzően legalább 5 éven keresztül legmagasabb fokozatú minősítést, illetve teljesítményértékelést kapott.

(3) *  Magyar Arany Érdemkeresztre az a munkatárs terjeszthető fel, aki:

– legalább 10 éves, az adott szakterület szempontjából releváns munkatapasztalattal rendelkezik;

– az MTA Titkárságán legalább 5 éve jogviszonyban áll;

– nem tudományos kutatási akadémiai projektekben érdemben részt vett, mely részvétellel az adott projekt eredményét pozitívan befolyásolta, plusz értéket adott hozzá a működéshez, vagy az adott folyamathoz;

– a felterjesztést megelőzően legalább 5 éven keresztül, legmagasabb fokozatú minősítést, illetve teljesítményértékelést kapott.

(4) *  Magyar Ezüst Érdemkeresztre az a munkatárs terjeszthető fel, aki:

– legalább 10 éves, az adott szakterület szempontjából releváns munkatapasztalattal rendelkezik;

– legalább 5 éve jogviszonyban áll az MTA Titkárságán;

– nem tudományos kutatási akadémiai projektekben érdemben részt vett, mellyel az adott projekt eredményét pozitívan befolyásolta, plusz értéket adott hozzá a működéshez, vagy az adott folyamathoz;

– a Titkárság feladatait segíti, a vezetők és munkatársak munkáját támogatja;

– legalább 3 éven keresztül legmagasabb fokozatú minősítést, illetve teljesítményértékelést kapott.

(5) *  Magyar Bronz Érdemkeresztre az a munkatárs terjeszthető fel, aki:

– legalább 5 éves, az adott szakterület szempontjából releváns munkatapasztalattal rendelkezik;

– legalább 5 éve jogviszonyban áll az MTA Titkárságán;

– nem tudományos kutatási akadémiai projektekben érdemben részt vett, amellyel az adott projekt eredményét pozitívan befolyásolta, plusz értéket adott hozzá a működéshez, vagy az adott folyamathoz;

– a Titkárság feladatait segíti, a vezetők és munkatársak munkáját támogatja;

– legalább 3 éven keresztül legmagasabb fokozatú minősítést, illetve teljesítményértékelést kapott.

(6) *  A javaslattétel során, a munkatárs korábbi elismeréseinek figyelembevételénél, a vonatkozó, 1. § szerinti jogszabályok rendelkezései az irányadók.

(7) Főosztályvezetői feladatkört betöltő köztisztviselő esetén személyi javaslatot az Akadémia főtitkára tehet.

(8) Jelen § alkalmazása során főosztályvezetői feladatkört az a köztisztviselő lát el, aki – elnevezésétől függetlenül – a Titkárság Szervezeti és működési szabályzata szerinti önálló szervezeti egységnek a vezetője.

Záró rendelkezések

5. § (1) Jelen határozat 2022. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a Magyar Tudományos Akadémia általi Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt állami kitüntetésre történő javaslattétel eljárási rendjéről szóló 3/2021. (I. 13.) sz. elnöki határozat hatályát veszti.

(2) A határozatot az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon kell kihirdetni, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.

1. sz. melléklet a 39/2021. (XII. 21.) MTA elnöki határozathoz * 

JAVASLAT
Magyar
Érdemrend nagykereszt / parancsnoki kereszt a csillaggal /
parancsnoki kereszt / tisztikereszt / lovagkereszt
Magyar Arany / Ezüst / Bronz Érdemkereszt
állami kitüntetésre
(polgári tagozat)

2. sz. melléklet a 39/2021. (XII. 21.) MTA elnöki határozathoz * 

JAVASLAT
az MTA Titkárságának munkatársára vonatkozóan