Magyar

 

10/2022. (IV. 14.) MTA elnöki határozat

a Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázatról

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában, és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában biztosított jogkörében eljárva, a Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázat jellemzőit, a pályázatokat és támogatott kutatásokat értékelő szakmai testület felépítését, feladatait és a pályázatokat és a támogatott kutatásokat értékelő eljárást a jelen szabályzatban foglaltak szerint határozza meg.

Preambulum

Számos országban elindították az oktatás tudományos bizonyítékokra alapozott fejlesztését, és a beavatkozások sikerét a nemzetközi tudásmérési programok eredményei igazolták. A tudás létrehozásának, működővé tételének többféle módja van, de sem a más országokban létrehozott eredmények átvétele, sem a saját fejlesztés nem lehetséges képzett kutatók és az adott országban folyó önálló kutató-fejlesztő munka nélkül.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 2014-ben hirdette meg első alkalommal a közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozását segítő, tág értelemben vett neveléstudományi kutatásokat támogató pályázatát, Szakmódszertan pályázat néven. A nagy érdeklődést kiváltó egyéves program folytatódott 2016-tól négy évre Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program néven. Az MTA Elnöksége az 57/2019. (X. 22.) számú elnökségi határozatával javasolta az Akadémia elnökének, hogy a programot az Akadémia tekintse hosszú távú, stratégiai feladatának.

A Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázat célja

1. § Az MTA jelen pályázat kiírásával olyan nemzetközi mércével mérve kiemelkedő, a magyar közoktatás problémáinak megoldása szempontjából releváns kutatómunkához kíván támogatást nyújtani, amely bővíti a terület kutatási kapacitását, felgyorsítja a legújabb nemzetközi kutatási eredmények hazai megismertetését és alkalmazását, segíti fiatal kutatók képzését és pályára állását, erősíti a magyar kutatóműhelyek nemzetközi beágyazottságát, továbbá hozzájárul az oktatási intézmények és a kutatóhelyek közötti kapcsolatrendszer kiépítéséhez.

A határozat hatálya

2. § (1) Személyi hatály: a Magyar Tudományos Akadémiára (a továbbiakban: MTA vagy Akadémia), valamint az MTA Titkárságára (a továbbiakban: MTAT) és a kutatócsoport vezetőjét foglalkoztató kutatóhelyre, a pályázatot benyújtó oktatóra vagy kutatóra, a pályázatok értékeléséhez felkért személyekre, valamint az MTA Titkárságával közszolgálati vagy munkajogviszonyban álló munkatársakra terjed ki.

(2) Tárgyi hatály: a pályaművek benyújtására és bírálati folyamatára terjed ki.

A pályázatot benyújtók köre

3. § (1) A pályázat nyílt jellegű. Pályázatot nyújthatnak be kutatócsoport vezetésére a Magyarországon költségvetési vagy alapítványi támogatásból működő felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek (a továbbiakban együttesen: kutatóhely) által legalább 6 órában foglalkoztatott oktatók vagy kutatók, akik a kutatási pályázatban bemutatott szakterületen jelentős szakmai eredményeket értek el. A pályázatot benyújtó személynek (a továbbiakban: kutatócsoport-vezető) a pályázat benyújtásának dátumát legalább 3 évvel megelőzően szerzett PhD-fokozattal kell rendelkeznie.

(2) Egy oktató, kutató egyszerre csak egy – jelen határozat szerinti – kutatócsoportnak lehet a vezetője.

A pályázat közzététele, a pályázat benyújtása

4. § (1) A pályázati felhívást az MTA a hivatalos honlapján teszi közzé. A pályázatokat – a külföldi bírálók bevonására tekintettel – magyar és/vagy angol nyelven lehet benyújtani a hatályos pályázati kiírásnak megfelelően.

(2) A pályázatokat az MTA internetalapú pályázati felületére kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott módon és határidőig.

(3) A pályázathoz csatolni kell minden, a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumot az ott megjelölt módon és formában, különösen:

– a kutatási tervet;

– a pályázat költségtervét;

– a pályázó (kutatócsoport-vezető) szakmai-tudományos önéletrajzát;

– a kutatócsoport tagjainak legfeljebb 2 oldal terjedelmű szakmai-tudományos önéletrajzát;

– a kutatóhely befogadó nyilatkozatát;

– pályázói nyilatkozatot.

(4) Az MTAT Köztestületi Igazgatóság Stratégiai Osztálya (a továbbiakban: MTAT KTI SO) a pályázat beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a pályázót – az általa megadott e-mail címen – arról, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött.

(5) Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha

– a pályázó személye nem felel meg a kiírási feltételének, vagy

– a pályázó nem tartozik a kiírásban meghatározott lehetséges igénylői körbe, vagy

– a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, vagy

– a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott/nyilatkozatot tett.

(6) Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát. Az elutasítással szemben érdemi jogorvoslatnak nincs helye.

(7) Ha a pályázó a pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, az MTAT KTI SO hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan vagy hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelennek minősül, nem kerül elbírálásra, és erről a pályázót az MTAT KTI SO értesíti.

(8) A pályázati anyaggal kapcsolatos további részletes előírásokat a hatályos pályázati felhívás tartalmazza.

A pályázat elbírálása

5. § (1) A pályázat befogadásáról, formai ellenőrzéséről, hiánypótlásról, elutasításról és jogorvoslatról a pályázati felhívás rendelkezik jelen határozat, az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban.

(2) A pályázatok támogatásáról az MTA elnöke dönt, az általa felkért szakmai értékelő bizottság: a Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázat Bírálóbizottság, mint elnöki bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján.

(3) A Bizottság anonim bírálók véleményére támaszkodva rangsorolja a pályázatokat és alakítja ki döntési javaslatát. Anonim bírálónak magyar és külföldi szakértő egyaránt felkérhető.

(4) A Bizottság titkársági feladatait, így a pályázatok elbírálásával kapcsolatos adminisztratív teendőket az MTAT KTI SO látja el.

(5) A Bizottság által elfogadott és az MTA elnöke által jóváhagyott egységes bírálati szempontokat a pályázati felhívás rögzíti.

(6) A pályázati eredmény közzétételének határideje és módja a pályázati felhívásban kerül rögzítésre. Az MTA Titkársága a pályázók részére a döntés meghozatalát követő 30 napon belül értesítő levelet bocsájt ki.

(7) A pályázat alapján elnyerhető teljes támogatási időszak legfeljebb 4 év lehet. A támogatás legfelső mértékét a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével az MTA elnöke a pályázati felhívásban határozza meg. A támogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a pályázat céljára megállapított keret a kutatócsoportok további támogatásához szükséges mértékben rendelkezésére álljon, továbbá a kedvezményezett részéről a támogatás mértékéig a támogatói okirat szerinti biztosítéka rendelkezésre álljon. A támogatás vissza nem térítendő. A pályázat saját forrás meglétét nem követeli meg.

(8) A nyertes pályázó és kutatócsoportja kutatási tevékenységét befogadó kutatóhely részére az MTA az MTA Titkársága útján a négy éves ciklusra (a teljes futamidőre) egy támogatói okiratot bocsát ki.

(9) A támogatás személyi, beruházási, informatikai fejlesztési és dologi költségekre egyaránt felhasználható. Rezsi- és reprezentációs költséget a pályázati felhívásban meghatározott mértékig lehet elszámolni és ezt a támogatói okiratban is rögzíteni kell.

A Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázat Bírálóbizottság

6. § (1) A Bizottságnak 8, az MTA elnöke által felkért tagja van. A Bizottság elnökét és tagjait az Akadémia elnöke kéri fel a feladat ellátására. A bizottsági tagságnak a ciklus lejárta előtti megszűnése esetén az Akadémia elnöke új tagot kér fel.

(2) A Bizottság feladata:

a) az MTA elnöke által kiírandó pályázat előkészítése, pályázati koncepció kialakítása, a pályázati felhívás elkészítése;

b) az MTA elnöke számára javaslattétel a pályázat bírálatának szempontrendszerére;

c) a bírálói folyamat megszervezése, ennek során indokolt esetben pályázatonként legalább kettő független szakértő felkérése;

d) a beérkezett bírálatok alapján a támogatásra javasolt pályázatok döntésre való előkészítése, a bírálati eredmény alapján kiválósági rangsor felállítása a támogatás összegének megjelölésével, és annak indokolással ellátott továbbítása az Akadémia elnökéhez, döntés kérése a pályázati nyertesek személyéről;

e) javaslattétel a beszámolók értékelésének szempontrendszerére;

f) az időközi beszámolók értékelése.

A támogatást nyert kutatócsoportok beszámolásának és értékelésének általános rendje

7. § (1) A kutatócsoport munkájáról a kutatócsoport-vezető köteles évente szakmai beszámolót készíteni. Az MTA elnöke a Bizottság javaslatának és az anonim vélemények ismeretében döntést hoz a beszámolók elfogadásáról és minősítéséről. Az MTA elnökének döntéséről a kutatócsoport vezetője és a befogadó kutatóhely vezetője kap értesítést.

(2) A négyéves támogatási időszak értékelésének szakaszolása a következőképpen történik:

– éves beszámoló elkészítése az első év végén:

az elvégzett munka rövid összefoglalása. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell annak bemutatását, hogy a kutatócsoport-vezető és a befogadó kutatóhely milyen meghatározott erőfeszítéseket tett a kutatócsoport sikeres működéséhez szükséges személyi, tárgyi és módszertani feltételek megteremtésének érdekében, milyen publikációkat jelentetett meg, illetve készített elő, és hogy a kutatás a megfelelő irányban halad. Az első évről szóló pénzügyi elszámolás az első elszámolási időszakot követő 1 hónapon belül küldendő be.

– félidős elszámolás a második év végén:

tartalmazza a kutatócsoport két év alatt elvégzett munkájának részletes összefoglalását, a legfontosabb, nemzetközi színvonalú (publikált vagy publikációra előkészített) eredmények kiemelésével. Ez a szakmai beszámoló alapozza meg a négyéves támogatási időszak hátralévő időtartamában juttatandó (teljes vagy csökkentett) támogatásról szóló döntést. A második évről szóló pénzügyi elszámolást a a második teljesítési szakaszt követő 1 hónapon belül kell benyújtani.

– éves beszámoló a harmadik év végén:

az elvégzett munka rövid összefoglalása a megjelent publikációk középpontba állításával. A harmadik évről szóló pénzügyi elszámolás az elszámolási időszakot követően 1 hónapon belül nyújtandó be.

– záróbeszámoló a negyedik év végén:

a kutatócsoport teljesítményének átfogó szakmai összefoglalása, kiemelt figyelmet fordítva a rangos nemzetközi folyóiratokban megjelent szakcikkekre. A negyedik évről szóló pénzügyi elszámolást a negyedik elszámolási ciklust követő 1 hónapon belül kell benyújtani.

A fel nem használt támogatási összeget a kutatási ciklus végén, a pénzügyi elszámolást követően vissza kell fizetni.

(3) Az éves szakmai beszámolók véleményezése anonim szakértők bevonásával történik. Az éves beszámolók minősítése „eredményes” vagy „nem eredményes” lehet.

(4) Az anonim bírálók javaslatot tesznek a Bizottság részére a beszámolók elfogadására, valamint minősítésére. Az MTA elnöke a Bizottság javaslatának és az anonim vélemények ismeretében döntést hoz a beszámolók elfogadásáról és minősítésről.

(5) Az első, a második és a harmadik év végén fel nem használt támogatás összegének legfeljebb 10%-a kérelem nélkül is felhasználható a következő év december 31. napjáig, a szakmai beszámoló „eredményes” minősítése esetén. Ennél nagyobb összegnek a következő évre való átvitele céljából kérelmet kell benyújtani a pénzügyi beszámolóval együtt. A 10 és 50% közötti maradványösszeg a szakmai beszámoló „eredményes” minősítése esetén használható fel, az MTA elnökének címzett és a KTI SO részére a pénzügyi beszámolóval együtt benyújtott kérelem alapján. A kérelemről a szakmai minősítést követően az MTA elnöke dönt. Pozitív döntés esetén a maradványösszeg a következő év december 31-ig használható fel.

(6) A támogatói okirat tartalmazza, hogy amennyiben a félidős szakmai beszámoló értékelése alapján a kutatócsoport „nem eredményes” minősítést kap, úgy a kutatócsoportot meg kell szüntetni és a csoport pályázati támogatásának megszüntetéséről szóló MTA elnöki döntés hatályba lépésétől a 3. projektév végéig terjedő időszakra vonatkozó támogatási összegnek a támogatott csak azon részét használhatja fel, amely a kutatócsoport megszüntetéséhez igazoltan szükséges.

Záró rendelkezések

8. § (1) Jelen szabályzat 2022. április 15-én lép hatályba.

(2) Jelen határozatot az MTA honlapján a Pályázatok menüpont alatt kell kihirdetni, valamint az MTA Titkársága intranetjén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.