Magyar

 

5/2010. (II. 1.) MTA elnöki határozat

a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjai részére adható tiszteletdíj megállapításának és folyósításának rendjéről

I. A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége határozattal döntött a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjai részére adható tiszteletdíjak mértékéről. Az Elnökség határozata alapján a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjai részére adható tiszteletdíj megállapításának, illetve folyósításának rendjéről a jelen határozatban és annak mellékletében (a továbbiakban együttesen: határozat) foglaltak szerint rendelkezem.

II. Jelen határozat 2010. február 15-én lép hatályba azzal, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnökének és főtitkárának a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjai részére adható tiszteletdíjról, illetve annak mértékéről szóló 1/2005. (A. É. 1.) MTA együttes szabályzata egyidejűleg hatályát veszti.

III. Jelen határozatot az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni, valamint az érintettek számára a helyben szokásos módon kihirdetni és hozzáférhetővé tenni.

Melléklet az 5/2010. (II. 1.) MTA elnöki határozathoz

A Magyar Tudományos Akadémia külső tagjai részére adható tiszteletdíj megállapításának és folyósításának rendje

A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás és a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének vonatkozó döntése alapján, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet 42. §-ával összhangban a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletdíjra jogosult külső tagjainak körét, az egyes külső tagok részére adható tiszteletdíj megállapításának és folyósításának rendjét a következők szerint határozom meg.

A határozat hatálya

1. § (1) Személyi hatály: a határozat hatálya a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) Alapszabályának 12. § (3) bekezdése alapján az Akadémia külső tagjává választott magyar tudósokra terjed ki.

(2) Tárgyi hatály: a határozat hatálya a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet 42. §-ával összhangban megállapított, az Akadémia külső tagjai részére adható tiszteletdíjakra terjed ki.

A tiszteletdíj megállapításának feltételei, a tiszteletdíj mértéke

2. § (1) Az Akadémia jelen határozat 1. § (1) bekezdésében meghatározott külső tagja (a továbbiakban: külső tag) tudományos alkotómunkájára, tudományos teljesítményére tekintettel havonta tiszteletdíjban részesülhet.

(2) A tiszteletdíj mértéke havi 60.200 Ft, azaz hatvanezer kétszáz forint.

(3) A tiszteletdíjat a külső tag részére az Akadémia elnöke – az Akadémia elnökségének vonatkozó határozata alapján – állapítja meg hivatalból.

A tiszteletdíj folyósításának szabályai

3. § (1) A tiszteletdíjat a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) folyósítja háromhavonta előre, az adott negyedév középső hónapjának 15. napjáig.

(2) Jelen határozat hatályba lépése utáni külső taggá választás esetén a tiszteletdíjra az érintett személy a külső taggá választására következő hónap első napjától válik jogosulttá. A tiszteletdíj folyósítása ezután az (1) bekezdésben foglaltak szerint történik.

(3) A tiszteletdíj megállapításának tényéről és a folyósítás megkezdéséről az érintett külső tag írásbeli értesítést kap. A tiszteletdíj folyósításának megkezdéséhez a külső tag köteles a jelen határozat függelékét képező adatlapot kitölteni, és azt a Titkárság Gazdasági Osztályának eljuttatni.

A jogalap nélkül felvett tiszteletdíj visszafizetése

4. § A jogalap nélkül felvett tiszteletdíj visszafizetésére és megtérítésére a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

Záró és vegyes rendelkezések

5. § (1) A Magyar Tudományos Akadémia külső tagjai részére megállapított tiszteletdíj forrása a központi költségvetésből biztosított, amelynek megváltozása esetén az Akadémia Elnöksége dönt a tiszteletdíj mértékének és a folyósítás rendjének felülvizsgálatáról.

(2) Jelen határozat 2010. február 15-én lép hatályba azzal, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnökének és főtitkárának a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjai részére adható tiszteletdíjról, illetve annak mértékéről szóló 1/2005. (A. É. 1.) MTA együttes szabályzata egyidejűleg hatályát veszti.

Függelék 5/2010. (II. 1.) MTA elnöki határozat