Magyar

 

16/2011. (VII. 1.) MTA elnöki határozat

a kutató professor emeritus cím odaítélésének és viselésének rendjéről

I. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 32/2009. (VI.23.) sz. állásfoglalásában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Tudományos Akadémián adományozható kutató professor emeritus cím odaítélésének és viselésének rendjét a jelen határozatban és mellékletében (a továbbiakban együttesen: határozat) foglaltak szerint határozom meg.

II. Jelen határozat 2011. július 1-jén lép hatályba.

III. A határozatot az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni, valamint az érintettek számára a helyben szokásos módon kihirdetni és hozzáférhetővé tenni.

Melléklet a 16/2011. (VII. 1.) MTA elnöki határozathoz

A kutató professor emeritus cím odaítélésének és viselésének rendje

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában, a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biztosított jogkörömben eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. V.) 6. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kutató professor emeritus és a kutató professor emerita cím adományozásával járó jogról és kötelezettségekről, a cím viselésének szabályairól az alábbiak szerint rendelkezem.

A határozat célja és hatálya

1. § (1) A cím adományozásának célja a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) fejezet irányítása alá tartozó munkáltatóknál a Kjt. V., valamint a jelen határozat 2. § (1) bekezdésében meghatározott tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatottak vonatkozásában a hosszú kutatói pályafutás elismerése.

(2) Szervi és személyi hatály: a határozat hatálya az Akadémia fejezet irányítása alá tartozó, a Kjt. V. szerinti köztestületi költségvetési szervekre (kutatóközpont, kutatóintézet, nem kutatóintézetként működő akadémiai költségvetési szerv; a továbbiakban együttesen: intézet) tudományos kutatói munkaköreire terjed ki.

A határozat hatálya jelzett akadémiai költségvetési szerveknél közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottakra, valamint a közalkalmazotti jogviszony megszűnése után kutató professor emeritus vagy kutató professor emerita (a továbbiakban együttesen: kutató professor emeritus) címet viselőkre terjed ki.

A kutató professor emeritus cím adományozása

2. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján az MTA fejezet irányítása alá tartozó munkáltatóknál a Kjt. alapján nyugdíjasnak minősülő kutatóprofesszornak és az MTA doktora tudományos címmel rendelkező tudományos tanácsadónak az intézet vezetője az MTA elnökével egyetértésben kutató professor emeritus címet adományozhat.

(2) A cím adományozásának feltételei:

a) legalább tízéves, akadémiai költségvetési szerv munkáltatónál tudományos munkakörben eltöltött közalkalmazotti jogviszony, és

b) kiemelkedő tudományos teljesítmény, valamint

c) a jelen határozat szerinti munkáltatónál fennálló aktív közalkalmazotti jogviszony.

Támogatott kutatócsoport tagjaként akadémiai költségvetési szervnél tudományos munkakörben eltöltött közalkalmazotti jogviszonyból a cím odaítéléséhez öt év számítható be.

(3) A kutató professor emeritus cím odaítélését a közalkalmazottat foglalkoztató intézet vezetője az Akadémia elnökénél írásban kezdeményezi. A felterjesztéshez az intézet vezetője köteles a (2) bekezdés szerinti jogviszony igazolását csatolni, továbbá szakmai indokolással bemutatni azt a kiemelkedő tudományos teljesítményt, amely a cím odaítélését megalapozza. A felterjesztésben az intézet vezetője pontosan meghatározza továbbá, hogy milyen, a jelen határozat szerinti jogosultságokat és juttatásokat (javadalmazást), milyen időtartamban javasol a cím várományosának megállapítani.

(4) Az Akadémia elnöke a (3) bekezdésben foglaltak mérlegelését követően dönt az egyetértés megadásáról, az intézetvezetői felterjesztésre figyelemmel meghatározva a címhez tartozó jogosultságokat és juttatásokat (javadalmazást), valamint ezek időtartamát.

(5) Az Akadémia elnöke köteles a (4) bekezdés szerinti egyetértést megtagadni, ha valamely, a cím odaítélésének jogszabályban, vagy jelen határozatban rögzített feltételével a felterjesztett személy nem rendelkezik, valamint ha a cím odaítélése – a felterjesztett személyével összefüggő méltatlanság okán – egyébként nem indokolt.

(6) Nem adományozható kutató professor emeritus cím annak, akinél a cím visszavonására okot adó körülmény a címre történt felterjesztést megelőzően, vagy az alatt már bekövetkezett.

(7) A cím viselésére a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyának megszűnését követően is jogosult. A címmel járó jogosultságok és juttatások (javadalmazás) a cím viselésére jogosultat az Akadémia elnöke és az intézet vezetője által a cím adományozásakor meghatározott mértékben és időtartamban illetik meg.

A kutató professor emeritus cím visszavonása

3. § (1) A cím viselésére jogosultság megszűnik, ha:

a) a cím viselőjét a felterjesztő munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszonyának fennállása alatt fegyelmi eljárás keretében a fegyelmi tanács büntetésként a címtől megfosztja;

b) a cím jogosultjával szemben akadémiai költségvetési szervnél létesített közalkalmazotti jogviszonyának fennállása alatt lefolytatott fegyelmi eljárás során a fegyelmi tanács hivatalvesztés fegyelmi büntetést szab (szabott) ki; amennyiben a hivatalvesztés fegyelmi büntetés a cím adományozását követően, nem akadémiai költségvetési szervnél kerül kiszabásra, az Akadémia elnökének mérlegelési jogkörébe tartozik a cím visszavonása;

c) a cím viselésére jogosulttal szemben bíróság jogerősen letöltendő szabadságvesztés büntetést szab ki.

(2) A cím viselésére jogosultság megszüntethető, ha:

a) a cím jogosultja közalkalmazotti jogviszonyát akadémiai költségvetési szervnél jogellenesen szünteti meg (így például a lemondás benyújtására, a lemondási idő letöltésére stb. vonatkozó, Kjt. szerinti szabályokat megsérti);

b) a cím jogosultja a cím viselésére egyébként méltatlanná vált, így különösen, ha a cím jogosultját az Akadémia Tudományetikai Bizottsága tudományetikai eljárásában etikai vétség elkövetése miatt jogerősen elmarasztalja.

(3) A cím viselésére való jogosultság az (1) bekezdésben meghatározott esetben (ide nem értve a mérlegelési jogkörben történt címtől megfosztást) külön intézkedés nélkül, az arra okot adó körülmény bekövetkeztével megszűnik.

(4) A cím viselésére való jogosultság a (2) bekezdésben meghatározott esetben a munkáltató intézet vezetőjének az Akadémia elnökének egyetértésével hozott intézkedésével szűnik meg.

A kutató professor emeritus címhez kapcsolódó jogosultságok és juttatások

4. § (1) A kutató professor emeritus címhez odaítélhető jogosultságok és juttatások (javadalmazás):

a) az intézetnél fennálló közalkalmazotti jogviszony alatt a Kjt.-ben meghatározott mértékű címpótlék;

b) az intézetnél fennálló közalkalmazotti jogviszony megszűnését (felmentési idő leteltét) követően (nem önálló tevékenységből származó, adó- és járulékköteles jövedelemnek minősülő) tiszteletdíj juttatás (javadalmazás), amelynek mértéke legfeljebb havi bruttó 100 000 Ft (havi bruttó egyszázezer forint);

c) az intézetnél fennálló közalkalmazotti jogviszony megszűnését (felmentési idő leteltét) követően biztosított jogosultság: a tudományos tevékenység végzéséhez kapcsolódó helyiséghasználat és a feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközök használata.

(2) A kutató professor emeritus címhez kapcsolódó, az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott juttatások abban az esetben ítélhetők meg a cím viselőjének, amennyiben azok fedezete a felterjesztő intézet költségvetésében rendelkezésre áll, és a cím várományosa a munkáltató alapító okirat szerinti feladatellátását tudományos tevékenységével aktívan segíti. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti címpótlék jogszabály alapján jár.

(3) A címhez kapcsolódó jogosultságokról és juttatásokról (javadalmazásról), illetve azok folyósításának időtartamáról a cím adományozásakor rendelkezni kell. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tiszteletdíjat és c) pontja szerinti juttatásokat első alkalommal legfeljebb 5 év időtartamra állapíthatja meg az intézményvezető (az Akadémia elnökével történő egyetértésben). A tiszteletdíj (további juttatások) elsőként megállapított időtartamának leteltét követően a juttatásokat és javadalmazást az intézményvezető felülvizsgálja, és amennyiben azok folyósítása (biztosítása) – a címet viselőnek az intézetnél végzett aktív tudományos tevékenységére tekintettel – indokolt, az intézményvezető az Akadémia elnökének egyetértésével a juttatások (javadalmazás) időtartamát két alkalommal (5–5 évvel) meghosszabbíthatja. A tiszteletdíj folyósításának és a további juttatások biztosításának teljes időtartama a 15 évet nem haladhatja meg.

(4) A kutató professor emeritus címet egy személy kizárólag egy intézettől kaphat, az odaítélt címhez jogosultságokat és juttatásokat (javadalmazást) egy intézet biztosíthat.

(5) Amennyiben a címet odaítélő és a jogosultságokat, juttatásokat biztosító akadémiai költségvetési szerv jogutódlással megszűnik, a már megállapított jogosultságok a jogutód munkáltatót terhelik.

(6) A címhez kapcsolódó jogosultságok és juttatások, javadalmazás (a jogszabályban meghatározott jogosultságok és juttatások kivételével) – külön intézkedés nélkül – megszűnnek akkor, ha a cím viselésére jogosult teljes munkaidős köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy nem teljes munkaidős köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyainak összesített heti időtartama a 40 órát eléri.

(7) Az intézetek nyilvántartást vezetnek a szerv vezetője által adományozott kutató professor emeritus cím viselőiről, a címmel járó jogosultságokról és juttatásokról, valamint azok jogosultsági időtartamáról.

(8) A cím viselője az adományozó intézetnek haladéktalanul köteles minden olyan körülményt bejelenteni (így különösen a (6) bekezdés szerinti jogviszony létesítését), amely jogszabály vagy jelen határozat alapján a cím viselését, vagy az azzal járó jogosultságokat, juttatásokat kizárja. A cím viselője köteles visszafizetni azon pénzbeni juttatásokat, amelyek neki felróható okból (így különösen a bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt) számára a jogszabályban, vagy jelen határozatban foglaltakat megsértve kerültek folyósításra.

Záró rendelkezések

5. § Jelen határozat 2011. július 1-jén lép hatályba.