Magyar

 

38/2012. (XII. 1.) MTA elnöki határozat

a köztestületi feladatok ellátásával összefüggő utazási költségtérítések szabályairól

I. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában meghatározott jogkörömben eljárva, a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában kapott felhatalmazás alapján az akadémiai köztestületi feladatok ellátásával összefüggő utazási költségtérítések szabályait a jelen határozatban és mellékletében (a továbbiakban együttesen: határozat) foglaltak szerint határozom meg.

II. A határozatot az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni, valamint a Magyar Tudományos Akadémia tagjai, és a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán foglalkoztatottak számára a helyben szokásos módon kihirdetni és hozzáférhetővé tenni.

Melléklet a 38/2012. (XII. 1.) MTA elnöki határozathoz

Köztestületi feladatok ellátásával összefüggő utazási költségtérítések szabályai

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Tudományos Akadémia testületi ülésein részt vevők (tagok), továbbá pályázati bírálatra vagy egyéb szakértői feladatokra felkért személyek köztestületi feladatellátással összefüggő utazási költségtérítésének szabályait a következők szerint határozom meg.

A határozat hatálya

1. § (1) Szervi hatály: jelen határozat hatálya a Magyar Tudományos Akadémiára (a továbbiakban: Akadémia) és testületeire terjed ki.

(2) Tárgyi hatály: jelen határozat hatálya az Akadémia testületi ülésein részt vevők (tagok), továbbá pályázati bírálatra vagy egyéb szakértői feladatokra felkért személyek köztestületi feladatellátással összefüggő, az Akadémia köztestület vagy MTA Titkárság költségvetési keretét terhelő utazási költségtérítésére terjed ki.

Költségtérítéssel érintett, köztestületi feladatellátáshoz kapcsolódó állandó ülések és eljárások

2. § (1) A 4. §-ban meghatározott személyi körben utazási költségtérítés jár a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), illetve az Akadémia Alapszabályában és Ügyrendjében meghatározott vagy ezen szabályozásokban adott felhatalmazás alapján létrehozott, a köztestületi feladatellátásban közreműködő testületek tagjainak és meghívottjainak hivatalos ülésein a testület tagjaként vagy egyéb meghívottként történő részvétel esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti testületi üléseknek minősülnek különösen a

– Közgyűlés, Elnökség, Vezetői Kollégium,

– Elnöki bizottságok (Közoktatási Elnöki Bizottság, Környezettudományi Elnöki Bizottság, Kutatási Infrastruktúra Elnöki Bizottság, Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság)

– Doktori Tanács,

– Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT), Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa (AKVT),

– tudományos osztályok ülései; tudományos bizottságok és doktori bizottságok ülései,

– Jelölőbizottság, Választási Bizottság

– Könyvtári Bizottság

– Szociális Bizottság,

– Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság

– Tudományetikai Bizottság,

– Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma és szakértői kollégiumai,

– Ügyrendi Bizottság,

– Lakásügyi Bizottság,

– Kitüntetési és Díjbizottság,

– Vagyonkezelő Testület,

– Felügyelő Testület

állandó vagy eseti ülései.

(3) Függetlenül hivatalos ülés tartásától meg kell téríteni továbbá az Akadémia köztestületi feladataihoz kapcsolódó állandó ügyekben, eljárásokban való részvétellel (pl. doktori eljárásban részt vevő közreműködők; tudományetikai ügyek felkért szakértői; Domus program ösztöndíjainak odaítélésében közreműködők stb.) együtt járó utazás költségeit.

(4) Az akadémiai rendezvények (Magyar Tudomány Ünnepe, World Science Forum, díjátadó ünnepségek stb.) alkalmával a résztvevők számára költségtérítés nem fizethető.

Költségtérítéssel érintett, köztestületi feladatellátáshoz kapcsolódó egyéb eljárások

3. § (1) A 2. §-ban foglaltakon túl utazási költségtérítést kell fizetni az Akadémia köztestületi feladatához kapcsolódó eseti ügyekben, eljárásokban való részvétellel (pl. pályázati bírálatok, eseti bizottságok, így különösen Lendület-pályázat, támogatott kutatócsoporti pályázatok, infrastruktúra-pályázatok bírálata) összefüggésben felmerült utazások ellenértékeként.

(2) Meg kell téríteni továbbá a külső (nem akadémiai) testületekben az Akadémia képviseletében történő eljáráshoz kapcsolódó utazás költségeit.

Utazási költségtérítésre jogosultak köre

4. § (1) Köztestületi tagok esetében:

a) Az MTAtv. 6. § (4) bekezdése alapján havi tiszteletdíjban részesülő hazai (rendes és levelező tag) akadémikusok és az MTAtv. 8. § (3) bekezdése alapján havi tiszteletdíjban részesülő MTA doktorok a jelen határozat 2. §-ában felsorolt bármely köztestületi munkájuk végzéséhez kapcsolódóan (testületi ülés esetén akár tagként, akár meghívottként vesznek részt az ülésen) utazási költségtérítésre nem jogosultak.

b) Az MTAtv. szerinti (akadémikusi vagy doktori) tiszteletdíjban nem részesülő köztestületi tagok 2–3. §-okban felsorolt bármely köztestületi munkájukhoz kapcsolódóan utazási költségtérítésre az 5. § szerinti mértékben jogosultak.

(2) Nem köztestületi tag esetében:

a) Amennyiben a nem köztestületi tag a 2–3. §-okban felsorolt köztestületi munkavégzést megbízási jogviszony (vagy bármely, ellenértéket magába foglaló jogviszony) keretében lát el, az utazással összefüggő költségtérítést a megbízási díjba kell beépíteni.

b) Amennyiben a nem köztestületi tag a 2–3. §-okban felsorolt köztestületi munkavégzéséért díjazást (felkérése, megbízása alapján) nem kap, abban az esetben jogosult az 5. § szerinti költségtérítésre.

Az utazási költségtérítés mértéke és kifizetése

5. § (1) Az utazási költségtérítés mértékének meghatározása a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti adómentes értékhatárt figyelembevételével történik, az alábbiak szerint:

a) az utazási jeggyel (2. osztályú vasúti jegy, vagy távolsági autóbusz-jegy) történő utazás esetében legfeljebb a jegy árát meg nem haladó értékben, vagy

b) nem szolgálati személygépkocsi használata esetén a fizetett költségtérítés a kiküldetési rendelvényben feltüntetett (km) távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint a vonatkozó hatályos jogszabály szerinti általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kifizetett összeg lehet. Autópályadíj nem téríthető meg.

(2) A jelen határozat szerinti költségtérítést a költségtérítésre jogosultnak a 2–3. §-ok szerinti, költségtérítésre jogosító feladat ellátásának helyszínére (a továbbiakban: helyszín) indulás helye (függetlenül attól, hogy az igazolt lakcím vagy tartózkodási hely-e), és helyszín közötti távolságra (útvonalra) lehet kifizetni. Visszautazásra (a helyszínről elutazásra) költségtérítés kizárólag a helyszín és az érintett állandó lakóhelye vagy igazolt tartózkodási helye közötti távolságra fizethető. Külföldről történő hazautazás és visszautazás megtérítésére csak az Akadémia elnöke vagy az általa meghatalmazott személy engedélye alapján van mód.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti utazás költsége akkor téríthető meg, ha a költségtérítésre jogosult az utazási jegyet, és az arról kiállított, az MTA Titkárság nevére és címére (1051 Budapest, Nádor u. 7.) szóló számlát bemutatja.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti költségtérítés a gépkocsi forgalmi engedély szerinti tulajdonosa (üzemben tartója) vagy használója számára fizethető ki, a használat jogcímét az MTA Titkárság a gépkocsi okiratai alapján a kifizetést megelőzően ellenőrizheti. Amennyiben adott ülésre több, utazási költségtérítésre jogosult személy egy gépkocsit vesz igénybe, a költségtérítés a kiküldetési rendelvényt kitöltő, a gépkocsit vezető személy részére, a gépkocsi vezetőjének tartózkodási helye és a feladatellátás helyszíne közötti útvonal-távolságra fizethető ki.

Záró rendelkezések

6. § (1) Jelen határozat 2013. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a határozat hatálybalépését megelőzően az Akadémia vagy az MTA Titkárság által szerződésben vagy egyéb, nem módosítható jognyilatkozatban utazás megtérítésével kapcsolatban vállalt kötelezettségeket nem érinti.

(2) Jelen határozat hatálya nem terjed ki az Akadémia azon külső tagjainak költségtérítésére, akik az Akadémia Elnökségének külön határozata alapján részesülnek tiszteletdíjban: részükre az akadémiai közfeladattal összefüggő költségtérítés a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB) elnökének külön rendelkezése szerint, az MTK EB elkülönített keretének („Kapcsolatok” keret) terhére fizethető.