Magyar

 

26/2014. (IV. 25.) MTA elnöki határozat

a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Wahrmann Mór-érem és oklevél” odaítélésének rendjéről

I. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 32/2009. (VI.23.) sz. állásfoglalásában biztosított jogkörömben eljárva a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Wahrmann Mór-érem és oklevél” odaítélésének szabályait a jelen határozatban és mellékletében foglaltak szerint határozom meg.

II. Jelen határozatot az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni, valamint az érintettek számára a helyben szokásos módon kell kihirdetni és hozzáférhetővé tenni.

Melléklet a 26/2014. (IV. 25.) MTA elnöki határozathoz

A Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Wahrmann Mór-érem és oklevél” odaítélésének rendjéről

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) számú állásfoglalásában kapott felhatalmazás alapján, a 3/2003/IV. 25-i elnökségi határozat végrehajtásaként a „Wahrmann Mór-érem és oklevél” adományozásának részletes rendjét a jelen határozatban foglaltak szerint határozom meg.

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia, alapító) 1899-től jutalmazta a Wahrmann Mór Alapítványból a kereskedelem és az ipar területén elért legnagyobb érdemeket 2000 koronával vagy azzal azonos értékű aranyéremmel. Az Akadémia Elnöksége 2003. évben határozott arról, hogy felújítja a Wahrmann Mór-érem adományozásának hagyományát, és 3/2003. számú határozatával elfogadta az adományozás rendjéről szóló szabályzatot. Az alapító a szabályzat elfogadása óta eltelt időre és a jogszabályi változások okán szükségesnek tartotta az adományozás rendjét felülvizsgálni, és arról elnöki határozatban rendelkezni, a jelen okiratban foglaltak szerint.

A határozat hatálya, az adományozás elvei

1. § (1) A Wahrmann Mór-érem és oklevél (a továbbiakban együtt: érem) a tudomány, a kutatásfejlesztés támogatása terén a gazdasági és állami élet területein tevékenykedő, kimagasló érdemeket szerzett személyeknek és szervezeteknek adományozható.

(2) Évente legfeljebb két érem adományozására kerülhet sor.

Javaslattétel, az érem formai és tartalmi elemei

2. § (1) Az érem adományozásáról az Akadémia elnökének javaslatára az Akadémia Vezetői Kollégiuma dönt.

(2) A kitüntetett díszoklevelet és érmet kap, a kitüntetéssel pénzjutalom nem jár. Az oklevél és az érem elkészítésének költségei az MTA Titkárság köztestületi számláját terhelik.

(3) A díjhoz tartozó érem az eredeti verőtő alapján készült, 999 ezrelékes ezüstből, aranyozva. Az Anton Scharff tervezte érem előlapján az Akadémia címere látható hat soros felirattal: A MAGYAR/IPAR/KERESKEDELEM/TERÉN/SZERZETT ÉRDEM/JUTALMÁUL, míg jobbra lent: A. SCHARFF mesterjegye helyezkedik el. Hátlapján középen babérfüzér között téglalap alakú mező található a díjazott nevének bevésésére. Felette megjelenik Budapest látképe a budai hegyekkel, a Várral, a Lánchíddal és az Akadémiával. Alatta: babérfa látható, melynek tövében Vulcanus isten fél alakja vállára emelt kalapáccsal áll, vele szemben Mercurius van ábrázolva, aki az ipart és a kereskedelmet jelképezi. Az érem felirata öt sorban a következő: A MAGYAR/TUDOMÁNYOS/AKADÉMIA/WAHRMANN/ MÓR–ÉRME, alatta K. B. verdejegye található. Az érem vert technikával készült, 361 gramm súlyban és 80 milliméter átmérővel.

(4) Az érmet az Akadémia elnöke adja át az Akadémia rendes (májusi) közgyűlése alkalmával.

(5) A kitüntetett személyek nevét az Akadémiai Értesítő és az Akadémia honlapja közli.

Záró rendelkezések

3. § Jelen határozat 2014. április 25-én lép hatályba.