Magyar

 

14/2015. (VII. 1.) MTA elnöki határozat

a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíja, továbbá a hozzátartozói ellátások felfüggesztésének szabályairól

I. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biztosított jogkörömben eljárva a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíja felfüggesztésének szabályait az e határozat mellékletében (a továbbiakban együttesen: határozat) foglaltak szerint határozom meg.

II. A határozatot az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni, valamint az érintettek számára a helyben szokásos módon kihirdetni és hozzáférhetővé tenni.

Melléklet a 14/2015. (VII. 1.) MTA elnöki határozathoz

A Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíja, továbbá a hozzátartozói ellátások felfüggesztésének szabályairól

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az MTAtv. 8/A. §-ával összhangban, valamint a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában és Ügyrendjében foglaltakkal összhangban a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíja felfüggesztésének szabályait a következők szerint határozom meg.

A határozat hatálya

1. § (1) Személyi hatály: e határozat hatálya a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) hazai tagjaira; a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel, valamint a vonatkozó jogszabály alapján azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkező, tiszteletdíjban részesülő személyeke (a továbbiakban együttesen: MTA doktora) terjed ki.

(2) Tárgyi hatály: e határozatot a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tiszteletdíjak (a továbbiakban: tiszteletdíj) felfüggesztésére irányuló eljárásokban kell alkalmazni.

Az egy évet meg nem haladó külföldi tartózkodás

2. § (1) Az egy évet meg nem haladó ideig külföldön tartózkodó hazai akadémikusok és MTA doktorok, illetve az eredetileg egy éven belüli külföldön tartózkodás szándékával kiutazók részére külföldön tartózkodásuk időtartamára, maximum 12 hónapon át teljes összegben – minden külön engedély nélkül – folyósítani kell az őket jogszabály alapján megillető tiszteletdíjat. Ha a külföldi tartózkodás valamely ok miatt meghaladja az egy évet, az érintett személy köteles még a 12. hónap letelte előtt a 4. §-ban megjelölt tudományos osztályt írásban tájékoztatni, annak érdekében, hogy az a 4–5. §-okban megjelölt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.

(2) Az (1) bekezdés értelmében nem haladja meg az egy évet a külföldi tartózkodás akkor, ha a kintlét időtartama egymást követő 12 hónapot nem halad meg. Két vagy több alkalommal történő kiutazás esetén a külföldi tartózkodásokat az egy év megállapítása szempontjából csak akkor nem kell egybeszámítani, ha az érintett személy két külföldi tartózkodás között, az újbóli kiutazás előtt legalább hat hónapot Magyarországon tartózkodott.

Az egy évet meghaladó külföldi tartózkodás, a tiszteletdíj felfüggesztésének esetei

3. § (1) A jelen határozat hatálya alá tartozó tiszteletdíj nem folyósítható a tiszteletdíjra jogosult hazai akadémikus vagy az MTA doktora számára az egy évet meghaladó külföldi tartózkodás időtartamára, valamint a külföldön történő letelepedés megkezdésének napjától.

(2) Akadémiai tudományos osztály, vagy az érintett személyt foglalkoztató munkáltató javaslata alapján – e határozat szerinti kivételes eljárásban – az Akadémia elnöke engedélyezheti a tiszteletdíj részbeni folyósítását, ha az érintett személy külföldi tartózkodásának ideje alatt a hazai tudományos közélettel aktív kapcsolatot tart, illetve abban részt vesz. A kivételes eljárás alapján folyósított tiszteletdíj havi mértéke nem haladhatja meg a havi tiszteletdíj 50%-át, időtartama legfeljebb 1 év.

A külföldi tartózkodás bejelentése

4. § (1) A hazai tudományos életben a külföldi tartózkodás miatti 12 hónapot meghaladó akadályozottságot valamint a külföldi letelepedést

– a hazai akadémikus az illetékes tudományos osztály titkárságán,

– az MTA doktora az Akadémia Doktori Tanács Titkárságán

köteles előzetesen, írásban bejelenteni (a továbbiakban: bejelentés), megjelölve a külföldi tartózkodás várható kezdő időpontját és teljes időtartamát. Akadémiai kutatóhelynél foglalkoztatott személy esetében a munkáltatói joggyakorló bejelenti az előbbiekben megjelölt szervezeti egységhez az 1 évet meghaladó külföldi tartózkodás engedélyezését.

(2) A tudományos osztály titkársága a hozzá érkezett a bejelentést haladéktalanul továbbítja hazai akadémikus esetén a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) Testületi Titkársága, az MTA doktora esetén pedig az Akadémia Doktori Tanácsának Titkárságához.

A bejelentés nyilvántartásba vétele

5. § (1) A 4. § (2) bekezdése szerinti szervezeti egységek kötelesek a bejelentéseket nyilvántartásba venni, és a bejelentésben megjelölt kezdő időponttól számított egy év elteltével (külföldi letelepedés esetén azonnal) a tiszteletdíj folyósításának felfüggesztését a Testületi Titkárság valamint a Doktori Tanács Titkársága kezdeményezi a Gazdasági Igazgatóságnál, ha a 6. §-ban meghatározott kivételes eljárásra nem került sor.

(2) A tiszteletdíj felfüggesztéséről a Testületi Titkárság, illetve az Akadémia Doktori Tanácsának Titkársága értesíti az érintett személyt.

Kivételes eljárás

6. § (1) A tiszteletdíj folyósítása iránti kivételes eljárásra csak indokolt esetben, a vonatkozó jogszabállyal összhangban, a (3), (4) és (5) bekezdésekben meghatározott feltételek teljesülése esetén kerülhet sor.

(2) A kivételes eljárás kezdeményezése:

a) Az érintett MTA doktora az eljárást az Akadémia Doktori Tanács Titkárságánál vagy a hazai munkáltatójánál írásban kezdeményezheti, ennek során csatolnia kell azokat a publikációkat, okiratokat stb., amelyek alapján a jogosultság feltételeinek teljesülése vizsgálható, illetve megállapítható. A hazai munkáltató a hozzá érkezett kérelmet – véleményével, javaslatával ellátva – az Akadémia Doktori Tanács Titkárságához továbbítja az átvételtől számított 15 napon belül. Az Akadémia Doktori Tanács Titkársága a kivételes eljárás lefolytatására irányuló kérelmet az érintett MTA doktora tudományos osztályához továbbítja az átvételtől számított 15 napon beül az eljárás lefolytatása céljából.

b) Az érintett hazai akadémikus az eljárást a tudományos osztályánál vagy a hazai munkáltatójánál írásban kezdeményezheti, ennek során csatolnia kell azokat a publikációkat, okiratokat stb., amelyek alapján a jogosultság feltételeinek teljesülése vizsgálható, illetve megállapítható. A hazai munkáltató a hozzá érkezett kérelmet – véleményével, javaslatával ellátva – a tudományos osztályhoz továbbítja az átvételtől számított 15 napon belül az eljárás lefolytatása céljából.

(3) A tudományos osztály az Akadémia elnökénél csak akkor kezdeményezheti a tiszteletdíj részbeni, legfeljebb egy évre szóló további folyósításának engedélyezését – az (5) bekezdésben foglaltak szerint –, ha az érintett személy a külföldi tartózkodás ideje alatt a hazai tudományos közélettel folyamatosan aktív kapcsolatot tartott, illetve abban részt vett. Ennek megállapítása során a (3)–(4) bekezdésekben foglalt elvek érvényesülését és az ott megjelölt feltételek teljesülését kell vizsgálni.

(4) A tudományos osztály álláspontjának, javaslatának kialakítása során azt kell tekintetbe vennie, és hitelt érdemlő módon, tételesen dokumentálnia, hogy az érintett személy az elmúlt évben, külföldi tartózkodásának ideje alatt:

a) részt vett-e olyan kutatási feladatban, amelynek megvalósítása során hazai kutatókkal, tudományos műhelyekkel, intézményekkel működött együtt,

b) elősegítette-e hazai kutatók, egyetemi oktatók külföldi fogadását, alkalmazását;

c) publikált-e magyarországi szakfolyóiratban a tudomány egészét érintő, illetve tudományos szakterületének újabb eredményeit bemutató tudományos közleményt;

d) tartott-e előadást magyarországi tudományos fórumon;

e) tartott-e nemzetközi tudományos fórumon olyan előadást, amellyel népszerűsítette vagy ismertette a magyar tudományos kutatás eredményeit;

f) bemutatott-e, ismertetett-e Magyarországon olyan tudományos módszert, amely korábban nem volt használatos, illetve elősegítette-e ilyen módszernek a hazai bevezetését;

g) készített-e hivatalos bírálói véleményt hazai doktori eljárás keretében, vagy tudományos pályázatok elbírálásához;

h) vállalt-e feladatot a hazai tudományos továbbképzésben;

i) bármely más körülmény, amelyből arra lehet következtetni, hogy a kapcsolattartás a hazai tudományos közélettel folyamatos és aktív volt.

(5) Ha az érintett személy olyan nemzetközi tudományos szervezetnél teljesít szolgálatot, amelynek Magyarország is tagja, és tevékenysége alapján megállapítható, hogy a hazai tudományos élethez aktívan kötődik, elősegíti a hazai kutatásszervezést, ebben az esetben a kivételes eljárás kezdeményezésekor a tudományos osztály – állásfoglalásának, javaslatának kialakítása során – eltekinthet a (3) bekezdésben meghatározott követelmények vizsgálatától.

(6) A tudományos osztály – függetlenül attól, hogy a tiszteletdíj folyósítása iránti kérelmet ki kezdeményezte – részletesen indokolva írásba foglalja a kérelemmel kapcsolatos állásfoglalását, javaslatát és azt a Gazdasági Igazgatóság útján (annak a fedezet rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatával) továbbítja az Akadémia elnökéhez döntés céljából. A tudományos osztálynak állásfoglalásában azt is meg kell jelölnie, hogy milyen mértékben és milyen időtartamra javasolja a tiszteletdíj részbeni folyósítását, illetve azt hogy a jogosultság feltételei teljesülésének hiányában nem javasolja a kérés teljesítését.

(7) A jogosultság időtartamának elteltével az (1) és a (4) bekezdésben megjelölt eljárás többször is megismételhető, ha külföldi tartózkodása alatt az érintett személy a hazai tudományos közélettel – a (3)–(4) bekezdésekben meghatározott feltételeknek megfelelően – továbbra is aktív kapcsolatot tartott, illetve abban folyamatosan részt vett.

(8) A letelepedés szándékával külföldön tartózkodó személynek az Akadémia elnökéhez címzett írásbeli kérelme esetén is a jelen 6. § szerinti szabályokat kell alkalmazni.

(9) A tudományos osztály a kivételes eljárásban az Akadémia elnökének döntésével megállapított

– MTA doktori tiszteletdíj összegéről és időtartamáról az Akadémia Doktori Tanács Titkárságát,

– hazai akadémikus tiszteletdíja összegéről és időtartamáról a Testületi Titkárságot haladéktalanul tájékoztatja.

(10) A kivételes eljárásban a tiszteletdíj folyósításáról hozott döntésről a Doktori Tanács Titkársága és a Testületi Titkárság tájékoztatja a kérelmezőt és a Gazdasági Igazgatóságot.

A bűncselekmény szándékos elkövetése miatt jogerős szabadságvesztés büntetés hatálya alatt álló jogosult tiszteletdíja/hozzátartozói ellátása felfüggesztésének esete

7. § (1) A jelen határozat hatálya alá tartozó tiszteletdíj és hozzátartozói ellátás folyósítását fel kell függeszteni, ha a tiszteletdíjra vagy hozzátartozói ellátásra jogosult büntetőjogi felelősségét a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerős ítéletben megállapította és a jogosult

a) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott végrehajtandó szabadságvesztés büntetés hatálya alatt áll,

b) foglalkozástól eltiltás büntetés hatálya alatt áll, vagy

c) közügyektől eltiltás mellékbüntetés hatálya alatt áll.

(2) A felfüggesztés az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott büntetés, illetve mellékbüntetés végrehajtása befejezéséig vagy végrehajthatóságának megszűnéséig tart.

(3) A jogosult az (1) bekezdés szerinti jogerős ítéletről az Akadémia elnökét köteles tájékoztatni.

(4) Az Akadémia elnöke a jogosultról a tiszteletdíj vagy a hozzátartozói ellátás folyósítása feltételeinek fennállása ellenőrzése céljából adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adatra irányulhat.

(5) Az Akadémia elnöke a jogosult (1) bekezdés szerinti személyes adatait az ellenőrzés időtartamára vagy – a tiszteletdíj folyósításának felfüggesztése esetén – a jogosult tiszteletdíjának vagy hozzátartozói ellátásának folyósítása felfüggesztésének időtartamára kezeim.

(6) A felfüggesztésről való döntés során különösen mérlegelni kell az elkövetett bűncselekmény jellegét, súlyát és a kirótt szabadságvesztés mértékét.

(7) A tiszteletdíj folyósítás felfüggesztésének időtartama a jogerős ítélet alapján végrehajtott szabadságvesztés időtartamával azonos, amely az előzetes letartóztatásban eltöltött idővel meghosszabbodik. Ha az ítélet szerinti közügyektől eltiltás büntetés a szabadságvesztés időtartamát meghaladja, a tiszteletdíjat a közügyektől eltiltás időtartamára kell felfüggeszteni.

(8) A tiszteletdíj folyósításának felfüggesztése az erről szóló értesítésnek az érintettel való közlése hónapját követő hónaptól érvényes.

Vegyes rendelkezések

8. § (1) Az e határozat szerint bejelentési kötelezettség elmulasztásával jogalap nélkül felvett tiszteletdíjak összegét az érintettnek a Magyar Tudományos Akadémia részére vissza kell fizetnie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszatérítésre a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben foglalt vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A tiszteletdíj újbóli folyósítását a külföldi tartózkodásból hazatérő érintett személynek a 4. §-ban megjelölt titkársági szervezeti egységeknek küldött, a végleges hazatérést közlő írásbeli bejelentés alapján lehet megindítani, a hazatérést követő hónap első napjától.

(4) Ha az érintett személyt külföldi tartózkodásának időtartama alatt választják az Akadémia hazai tagjává, illetve ítélik oda részére az MTA doktora címet, a tiszteletdíjat a választást, illetve az odaítélést követő hónap első napjától számítva egy évig folyósítani kell. A folyósítás felfüggesztése és az újbóli folyósítás jelen határozat szerinti szabályait esetükben is alkalmazni kell.

(5) A tiszteletdíj újbóli folyósítását szabadságvesztés büntetését letöltő érintettnek az Akadémia elnökéhez megküldött, a büntetés letöltését közlő írásbeli bejelentés alapján lehet megindítani, a büntetés letöltést követő hónap első napjától.

(6) Amennyiben a tiszteletdíjra vagy hozzátartozói ellátásra jogosultat a közügyektől is eltiltották, a tiszteletdíj újbóli folyósítását az Akadémia elnökéhez megküldött, a közügyektől eltiltás tartamának végét közlő írásbeli bejelentés alapján lehet megindítani, az eltiltás lejártát követő hónap első napjától.

Záró rendelkezések

9. § (1) Jelen határozat 2015. július 1-jén lép hatályba azzal, hogy egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Tudományos Akadémia Elnökének a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíja, továbbá a hozzátartozói ellátások felfüggesztésének szabályairól szóló 2013. december 10-én hatályba lépett 39/2013. (XII. 05.) számú határozata.

(2) A 39/2013. (XII. 05.) számú elnöki határozat hatálya alatt megkezdett eljárásokra annak rendelkezéseit kell alkalmazni.