Magyar

 

22/2015. (XII. 15.) MTA elnöki határozat

az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde igénybevételének rendjéről

I. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában és Ügyrendjében, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 32/2009. (VI.23.) sz. állásfoglalásában kapott felhatalmazás alapján az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde igénybevételének rendjét a jelen határozat mellékletében és annak függelékében (a továbbiakban együttesen: határozat) foglaltak szerint határozom meg.

II. A határozatot az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni, valamint az érintettek számára a helyben szokásos módon kihirdetni és hozzáférhetővé tenni.

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde igénybevételének rendjéről szóló 22/2015. (XII.15.) számú elnöki határozatot jóváhagyom.

Melléklet a 22/2015. (XII.15.) MTA elnöki határozathoz

Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde igénybevételének rendjéről

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biztosított jogkörömben eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. §-ában és az MTA Alapszabályának 60. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a Magyar Tudományos Akadémia Akadémiai Óvoda és Bölcsőde igénybevételének rendjét a következők szerint határozom meg.

A határozat hatálya

1. § (1) Szervi és személyi hatály: a határozat hatálya a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) irányítása alá tartozó Akadémiai Óvoda és Bölcsőde köztestületi költségvetési szervre (a továbbiakban: Intézmény), illetve a jelen határozat 3. §-ában meghatározott, a jóléti juttatások (szolgáltatások) igénybevételére jogosultakra terjed ki.

(2) Tárgyi hatály: a határozat hatálya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) és az MTA Alapszabálya szerinti jóléti juttatásokra terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) Jelen határozat alkalmazásában:

Önköltség: az Intézmény által biztosított bölcsődei és óvodai férőhelyek, és a kapcsolódó bölcsődei ellátás, óvodai nevelés éves szinten, forintban megállapított teljes költsége, az étkezési költség nélkül.

Bölcsődei ellátásban részesülő: a 18 hónapos – 3 éves korú gyermek.

Óvodai nevelésben részesülő: *  a 3 éves – 6, indokolt esetben7 éves korú gyermek.

Központi költségvetési támogatás: az Akadémia által, a 3. § (1)–(2) bekezdéseiben felsoroltak részére biztosított juttatás.

(2) Jelen határozat alapján járó jóléti juttatásokkal (szolgáltatásokkal) kapcsolatos költségek megállapítása és az igénybevételi rendtől eltérő eljárás lefolytatása az Akadémia főtitkárának hatáskörébe tartozik.

Jóléti juttatások (szolgáltatások) igénybevételének jogcímei

3. § (1) Térítésmentes (100%-os kedvezmény) igénybevételre jogosultak:

a) A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságával (a továbbiakban: Titkárság) közszolgálati (köztisztviselő, ügykezelő) jogviszonyban, és munkaviszonyban álló munkatársak gyermekei,

b) az Akadémia által fenntartott köztestületi költségvetési szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkatársak gyermekei,

c) a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXCVIII. törvény 1. számú mellékletében felsorolt, a törvény hatályba lépését megelőzően köztestületi költségvetési szervekkel, a törvény hatályba lépését követően, működési forma megváltozása miatt központi költségvetési szervekkel igazoltan közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban állók gyermekei * ,

d) az Akadémia által fenntartott köztestületi költségvetési szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban álló akadémikusok (rendes és levelező tagok) gyermekei,

e) az a)–c) pontokban felsorolt köztestületi költségvetési szervektől nyugállományba vonult munkatársak gyermekei, * 

f) az a)e) pont hatálya alá tartozó elhunyt munkatársak gyermekei. * 

A bölcsődei ellátás és óvodai nevelés önköltséggel azonos térítési díját a jogosultak részére az Akadémia központi költségvetési támogatás keretében teljes egészében biztosítja.

(2) Jóléti juttatások (szolgáltatások) 100%-os térítési díjjal (kedvezmény nélkül) történő, önköltséges igénybevételre jogosultak

a) a 3. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban meghatározott foglalkoztatási jogviszonyban álló unokái, * 

b) az Akadémia rendes és levelező tagjainak unokái, függetlenül az akadémiai költségvetési szervnél történő foglalkoztatás tényétől,

c) az Akadémia e határozat 3. § (1) bekezdésében nem említett köztestületi tagjainak gyermekei és unokái,

d) a fennmaradt férőhelyekre az előző pontok szerinti jogosult körbe nem tartozók gyermekei.

A férőhely-igényeket a 3. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott jogosultaknak az ott meghatározott sorrendjének megtartásával kell elbírálni.

Jóléti juttatások (szolgáltatások) költségei

4. § (1) Az intézményi térítési díjjal kapcsolatosan az MTA Alapszabály figyelembevételével az Intézmény – az Akadémia elnöke által jóváhagyott – éves költségvetési terve alapján előkalkulációt készít. Az éves zárást követően – az adott év költségei alapján – az Intézmény az utókalkulációt elvégzi, amely összeg az irányadó a térítési díj meghatározásakor.

(2) Amennyiben a térítési díj módosítása naptári év közben válik szükségessé, annak engedélyeztetését – tételes költségkimutatással alátámasztva – a Titkárság Gazdasági Igazgatósága véleményének csatolásával az Intézmény vezetője az Akadémia elnökének terjeszti elő jóváhagyásra.

(3) A megváltozott költségtérítés összegéről szóló tájékoztatást az Intézmény a helyben szokásos módon és az Akadémia honlapján közzé kell tenni.

(4) Az igényjogosultak a térítési díjon túl, havonta élelmezési költséget kötelesek fizetni. Az élelmezési költség befizetésének módját az Intézmény vezetője határozza meg.

(5) A 3. § (1)–(2) bekezdéseiben felsoroltak részére adott központi támogatás és az Intézmény szolgáltatását kedvezmény nélkül, önköltséggel igénybevevők által befizetett önköltség kiterjed az alapellátáson kívüli programokra (kirándulások, múzeum-látogatás, báb- és zenei műsorok szervezése stb.) is. A programokat a gyermekek – az igényjogosult előzetes hozzájárulásával – külön térítés nélkül vehetik igénybe.

Új felvétel meghirdetése

5. § (1) Az óvodai és bölcsődei felvétellel és elhelyezéssel kapcsolatos feladatokat az Intézmény saját hatáskörben látja el.

(2) A felvételi igények bejelentését az intézmény, e szabályzat (5) pontjában meghatározottak szerint, tárgyév március 31-ig folyamatosan fogadja.

(3) Az intézménybe való beiratkozás idejének, minden év április 20 és május 20 közötti időszakra kell esnie. A pontos dátumról és az intézményi jogviszony létesítésével kapcsolatos eljárásról, a beiratkozás első határnapját megelőző harminc nappal, a Fenntartónak és az Intézménynek közleményt kell kitennie a honlapján. A felvételi és elhelyezési lehetőségekről szóló tájékoztató levelet meg kell küldeni az Akadémia által fenntartott köztestületi költségvetési szervek részére is.

(4) Az óvodai és bölcsődei férőhely-igény bejelentését az Intézménybe (Cím: 1022 Budapest, Barsi u. 3.) postai, elektronikus vagy személyes úton kell eljuttatni, tárgyév március 31-ig a jelen határozat függelékében található, kitöltött – munkahely igazolásával, javaslatával ellátott – nyomtatványon.

(5) A bölcsődei felvételi eljárás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, az óvodai felvételi eljárás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint történik.

(6) A szülő a gyermek óvodai felvételét, átvételét év közben bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása – üres férőhely esetén – az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.

Felvételi eljárás akadémiai jóléti intézménybe

6. § (1) A határidőre beérkezett férőhely-igényeket az Intézmény nyilvántartásba veszi, majd az üres férőhelyek, a 3. § (1)–(2) bekezdéseiben megjelölt elsőbbségi sorrend és a jelen bekezdés a) és b) pontjaiban megfogalmazottak figyelembevételével összeállítja a felvételre javasolt jelentkezők listáját:

a) bölcsődei gyermek esetén:

– testvérgyermek,

– a szülők munkába állása (dokumentumokkal alátámasztva),

– szociális helyzet (dokumentumokkal alátámasztva),

– a gyermek kora, az óvodába való gyengéd átmenetet biztosítása érdekében,

b) óvodai gyermek esetén:

– testvérgyermek,

– az intézmény bölcsődéjéből kerül át az óvodába,

– Sajátos Nevelési Igényű (SNI) gyermek (Alapító Okirat szerinti ellátásra jogosultság esetén)

(2) A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt. A döntést, a tervezett csoportbeosztás csatolásával, valamint a felvételt nem nyert jelentkezők elutasításának okáról szóló hivatalos indokolással tárgyév április 10-ig tájékoztatásul megküldi az MTA főtitkárának.

(3) Az intézményvezető a felvételről szóló döntésről, az elutasításról szóló határozatról illetve a beiratkozás időpontjáról a gyermekek szüleit postai úton, levélben értesíti. (az elutasításról szóló határozatot tértivevényes levélben).

Az intézményvezető a még fennmaradt férőhelyekre – a tárgyév szeptemberében kezdődő nevelési, gondozási év megkezdéséig – a beérkezett kérelmeket is elbírálja.

(4) Az intézményvezető a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével dönt a felvett gyermekek csoportba való beosztásáról.

(5) A végleges csoportbeosztásról az intézményvezető – tárgyév október 30-ig – értesítést küld az MTA főtitkára részére.

Az igénybevételi rendtől eltérő eljárás, az intézményvezető határozatának felülvizsgálata

7. § (1) Az intézményvezető elutasító határozatával szemben 15 napon belül benyújtott szülői fellebbezésre az Akadémia Főtitkára másodfokú határozatot hoz. A fellebbezést az Akadémia főtitkárának címezve az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az intézményvezető a fellebbezést 8 napon belül véleményével együtt felterjeszti a főtitkár felé. A főtitkár huszonegy napon belül meghozott másodfokú határozatáról a fellebbezést benyújtó szülőt és az intézményvezetőt egyidejűleg írásban, postai úton értesíti.

A jelen határozatban foglaltaktól eltérő igényeket, kérelmet, panaszokat az Akadémia főtitkárának címezve a tudomást szerzést követő 15 napon belül az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az intézmény vezetője az adott ügyet, kérelmet véleményével együtt 8 napon belül felterjeszti a főtitkárnak, majd a főtitkári döntést követően arról írásban, postai úton tájékoztatja a kérelmezőt, panaszost.

(2) *  Térítési díj mérséklésével kapcsolatos méltányosság az Akadémia főtitkára által rendkívüli, illetve különösen indokolt esetben, az Akadémia éves költségvetésében megállapítottak függvényében gyakorolható. A jogosultság alapján fizetendő és a méltányosságból csökkentett térítési díj különbözetét az Intézmény éves költségvetésén felül az Akadémia elnöke az Akadémia költségvetéséből biztosíthatja, amennyiben azt az intézményvezető kezdeményezi és erre az éves költségvetés lehetőséget ad.

Záró rendelkezések

8. § (1) Jelen határozat 2016. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Tudományos Akadémia elnökének az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde igénybevételének rendjéről szóló 4/2012. (IV. 12.) számú határozata.

(2) Jelen határozat rendelkezéseit elsőként a 2016/2017. nevelési évre előterjesztett felvételi kérelmekre kell alkalmazni.

Függelék

Akadémiai Óvoda és Bölcsőde
Óvodai-bölcsődei férőhely-igény bejelentése