Magyar

 

2/2018. (I. 15.) MTA elnöki határozat

a fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltéséről

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 32/2009. (VI.23.) sz. állásfoglalásában biztosított jogkörömben eljárva, figyelemmel a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának 9. §-ában és Ügyrendjének 5. §-ában foglaltakra, a fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének rendjét (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint határozom meg.

Szervi, személyi hatály

1. § (1) Szervi hatály: a határozat hatálya a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) által alapított és irányítása alá tartozó kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, a támogatott kutatócsoportokra, a Támogatott Kutatócsoportok Irodájára (a továbbiakban: TKI) és az MTA Könyvtár és Információs Központra (MTA KIK); a továbbiakban e határozat alkalmazásában együtt: kutatóhely terjed ki.

(2) Személyi hatály: a határozat hatálya az (1) bekezdésben felsorolt szervezetek közalkalmazottaira terjed ki.

A pályázat útján elnyert fiatal kutatói álláshelyek költségvetési támogatása

2. § (1) A fiatal kutató foglalkoztatásához a kutatóhelynek a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) 4 éven keresztül biztosítja a segédmunkatársi munkakör garantált illetményének megfelelően a személyi juttatási előirányzatot; a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő mértékben a kapcsolódó járulékokat.

(2) A Titkárság a rendelkezésére álló források függvényében biztosíthatja a fiatal kutató doktori (PhD) fokozatának megszerzésével kapcsolatos tandíjat. Az Akadémia elnöke a források függvényében dönt az erre vonatkozó részletesen indokolt igényekről.

(3) A fiatal kutató foglalkoztatásához adható támogatás évközi előirányzat-módosítással történik, részben a kutatóhely költségvetésébe kerül beépítésre.

(4) Ha a közalkalmazott foglalkoztatásának a munkaideje legalább felében, jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázata van és a foglalkoztató kutatóhely kollektív szerződése pótlék fizetését írja elő, ennek fedezetét – a fiatal kutatókra vonatkozóan – a Titkárság biztosítja. A foglalkoztatással kapcsolatos további kiadások és a dologi kiadások a kutatóhelyet terhelik. E kiadásokhoz az Akadémia elnökének engedélye alapján a fiatal kutatói fejezeti kezelésű előirányzat maradványából az Akadémia hozzájárulást biztosíthat, a Titkárság Gazdasági Igazgatóságának (a továbbiakban: Gazdasági Igazgatóság) adminisztratív közreműködésével.

(5) A kutatóhelynek lehetősége van a foglalkoztatás keretében munkatársi, illetve főmunkatársi besorolású fiatal kutatót alkalmazni, azonban ennek a segédmunkatársi garantált illetmény feletti összegét a kutatóhelynek kell biztosítania a foglalkoztatás 4 éve alatt.

A fiatal kutatói álláshely elnyerése iránti pályázat

3. § (1) Az Akadémia elnöke évente, január végéig a kutatóhelyek számára a fiatal kutatói álláshelyekkel kapcsolatos pályázat benyújtásának lehetőségéről levélben tájékoztatást ad. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 11. §-a alapján a kisebbségek előnyben részesítése érdekében a fiatal kutatói álláshelyek közül – amennyiben van megfelelő számú cigány származású jelölt – kettőt kizárólag cigány származású fiatal kutatók nyerhetnek el.

(2) A Titkárság Gazdasági Igazgatósága minden pályázati időszak indításakor (február 15-éig), az Akadémia költségvetésében rendelkezésre álló források ismeretében adatot szolgáltat az Akadémia elnöke részére a megpályázható álláshelyek számáról.

(3) A fiatal kutatói álláshelyek elnyerésére irányuló pályázatukat – megjelölve a kutatási témákat, illetve a létszámigényüket – a kutatóközpontok, a kutatóintézetek és az MTA KIK a Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának (a továbbiakban: Kutatóintézeti Főosztály); a kutatócsoportok a TKI-nak nyújtják be. A beérkezett pályázatok adatait, illetve az azokban megjelölt igényeket a Kutatóintézeti Főosztály és a TKI összesíti. A Kutatóintézeti Főosztály valamennyi pályázatot megküldi az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (a továbbiakban: AKT) tudományterületi szakbizottságai részére.

(4) Az álláshelyek tudományterületek közötti elosztásának arányairól, valamint az álláshelyeknek az intézetek és támogatott kutatócsoportok közötti elosztásáról az AKT határoz, a határozatról az AKT elnöke az Akadémia elnökét és Elnökségét tájékoztatja. A tárgyévben kiadható új álláshelyek számát az Akadémia elnöke hagyja jóvá.

(5) A fiatal kutatói álláshelyek elnyerésére benyújtott kutatóhelyi pályázatok, illetve a 2017-ben elnyert két éves álláshely további 2 évére szóló hosszabbítási pályázatok eredményéről az AKT tudományterületi szakbizottságainak véleménye alapján az AKT támogatási javaslatot dolgoz ki, amelyről az Akadémia elnöke dönt.

(6) A fiatal kutatói álláshelyek célkitűzéseinek hatékony megvalósítása érdekében, az egyéb feltételek fennállása esetén az Akadémia elnökének lehetősége van az éves fiatal kutatói álláshely-keret legfeljebb 5 százalékát – az AKT-val egyeztetve – saját rendelkezés körében tartani, és annak pályázati vagy pályázaton kívüli kiosztásáról dönteni.

A fiatal kutatói álláshelyen történő alkalmazás általános szabályai

4. § (1) Jelen határozat alkalmazásában:

(1a) A pályázat útján elnyerhető álláshelyen alkalmazott fiatal kutatók felső korhatára 30 év azzal, hogy a fiatal kutatói álláshelyen történő foglalkoztatást a pályázó 30. életévének betöltése előtt meg kell kezdeni. Az Akadémia elnöke – indokolt, egyedi esetben – engedélyezheti a felső korhatár 35 éves korban történő megállapítását.

(1b) A 2017-ben elnyert 2 éves álláshelyek további 2 évre szóló meghosszabbítása esetén a már elnyert álláshelyen alkalmazott fiatal kutatóknál a (1a) bekezdésben foglalt korhatári megkötést abban az esetben kell figyelembe venni, ha a kutatási témát más személy viszi tovább.

(2) A 10 éven aluli gyermeket nevelő nők esetében az (1a) bekezdésben említett felső korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra, valamint az (1a) bekezdés szerinti, 35 éves felső korhatár Akadémia elnöke által történő engedélyezése esetében is.

(3) A fiatal kutatók kinevezésénél a külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint, vagy tudományos fokozat akkor vehető figyelembe, ha annak hivatalos elismerése – a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás keretében – megtörtént.

(4) A fiatal kutatói álláshelyen történő alkalmazás minimális ideje 6 hónap. Amennyiben a szükségszerű személycserék következtében a maradvány időszak nem éri el a 6 hónapot, az Akadémia elnökének engedélyével sor kerülhet 6 hónapot el nem érő alkalmazásra is.

(5) A fiatal kutatói álláshely szüneteltetését, valamint a fiatal kutatói álláshelyen történő személycserét a kutatóhely vezetője engedélyezheti, azonban köteles ezt a Kutatóintézeti Főosztálynak bejelenteni, aki a Titkárságon a szükséges adminisztratív intézkedéseket megteszi. 6 hónapot meghaladó szüneteltetés először az álláshely betöltését követő 4 hónap után lehetséges; ettől való eltérést az Akadémia elnöke egyedileg engedélyezhet.

(6) A fiatal kutatói álláshely szüneteltetését legkésőbb a szüneteltetés kezdőnapjáig be kell jelenteni a Kutatóintézeti Főosztálynak.

(7) A fiatal kutatói álláshelyen foglalkoztatott kutató szigorúan a munkájához kapcsolódóan évente egybefüggő 4 hetet az álláshely szüneteltetése nélkül tartózkodhat külföldön; egybefüggő 4 hetet meghaladó külföldi tartózkodás esetén az álláshely szüneteltetését kell kérni a külföldi tartózkodás idejére.

(8) A fiatal kutatói álláshelyen történő személycserét legkésőbb a személycsere kezdőnapjáig be kell jelenteni a Kutatóintézeti Főosztálynak. Amennyiben a személycseréhez az Akadémia elnökének jóváhagyása (életkor, témaváltás, újra foglalkoztatás esetén) szükséges, akkor legkésőbb a személycsere kezdőnapját megelőző 3 héttel kell a kérelmet megküldeni a Kutatóintézeti Főosztálynak.

(9) A fiatal kutatói álláshely elnyerése során rögzített téma kutatási programjának megvalósítása érdekében személycsere esetén a kutatóhelynek az álláshelyen elkezdett kutatási témára kell másik kutatót foglakoztatnia.

(10) Indokolt esetben a kutatóhely vezetője engedélyezheti az eredeti kutatási téma módosítását, azonban köteles ezt a Kutatóintézeti Főosztálynak bejelenteni, aki a Titkárságon a szükséges adminisztratív intézkedéseket megteszi. Témamódosítás: az eredeti kutatási téma alapkoncepciójának megtartása mellett a kutatás témájában, időbeliségében és a felhasznált kutatási módszerekben való eltérés (kutatási téma címe nem változik).

(11) Különösen indokolt esetben az Akadémia elnöke egyedileg engedélyezhet témaváltást, amennyiben az álláshely időtartamának még legalább a fele rendelkezésre áll. Témaváltás: az eredeti kutatási téma alapkoncepciójának megváltozása (kutatási téma címe megváltozik). A témaváltás indokoltságát a kutatóhely vezetője kérelmében fejti ki.

A fiatal kutatói álláshelyen történő alkalmazás különös szabályai a 2016-os pályázati kiírás alapján, illetve az azt megelőzően betöltött álláshelyek esetén

5. § (1) A kutatóhely rendelkezésére álló 36 hónap felhasználása az álláshely betöltésétől – a pályázati kiírásban megadott kezdő időpont – számított öt éven belül történhet; a 36 hónap 5 éven túli felhasználása, illetve a pályázati kiírásban szereplő álláshely-betöltésének kezdő időpontjától való eltérés is az Akadémia elnökének engedélye alapján lehetséges.

(2) A kutatóknak a kutatóhelyen – adott esetben megszakítással – töltött idejét össze kell adni, és ezen időtartam nem haladhatja meg a 36 hónapot. A fiatal kutatói álláshelyen töltött idő – szüneteltetések és személycserék esetén – alapos indok alapján az Akadémia elnökének egyedi engedélyével meghaladhatja a 36 hónapot.

(3) Az elnyert fiatal kutatói álláshelyen személycserére az 5 éven belüli 36 hónap alatt legfeljebb két alkalommal kerülhet sor.

(4) Fiatal kutatói álláshelyre a 3 éven keresztül az álláshelyen foglalkoztatott kutató ismételten nem pályázhat. Ettől való eltérést az Akadémia elnöke egyedileg engedélyezhet.

(5) A jelen paragrafusban meghatározott elnöki engedély(ek) megszerzésére irányuló – indokolással ellátott – kérelmet a Kutatóintézeti Főosztályon keresztül kell az Akadémia elnökéhez benyújtani. A kérelem jóváhagyásáról a Kutatóintézeti Főosztály írásban tájékoztatja a Titkárság Gazdasági Igazgatóságát.

A fiatal kutatói álláshelyen történő alkalmazás különös szabályai a 2017-es, 2+2 évre szóló pályázati kiírás alapján betöltött álláshelyek esetén

6. § (1) A 2017-ben 2 évre elnyert, és sikeres újrapályázás esetén további 2 évvel meghosszabbítható álláshelyek esetén a kutatóhely rendelkezésére álló 24 hónap felhasználása az álláshely betöltésétől – a pályázati kiírásban megadott kezdő időpont – számított négy éven belül történhet. Az Akadémia elnöke – indokolt, egyedi esetben – engedélyezheti a 24 hónap maximum 6 éven belüli felhasználását, illetve a pályázati kiírásban szereplő álláshely-betöltésének kezdő időpontjától való eltérést.

(2) A 2 éves álláshelyek további 2 évre szóló meghosszabbítása esetén a felhasználási idő maximálisan 6 év, amelybe az első pályázati körben felhasznált 24 hónap, illetve a szüneteltetések időtartama is beleszámít, azaz a 48 hónap felhasználása az álláshely betöltésétől – a pályázati kiírásban megadott kezdő időponttól – számított 6 éven belül történhet. Az Akadémia elnöke – indokolt, egyedi esetben – engedélyezheti a 48 hónap maximálisan 8 éven belüli felhasználását, illetve a pályázati kiírásban szereplő álláshely-betöltésének kezdő időpontjától való eltérést.

(3) A kutató(k)nak az elnyert fiatal kutatói álláshelyen – adott esetben megszakítással – töltött idejét össze kell adni, és ezen időtartam nem haladhatja meg a 24 hónapot. A fiatal kutatói álláshelyen töltött idő – szüneteltetések és személycserék esetén – alapos indok alapján az Akadémia elnökének egyedi engedélyével meghaladhatja a 24 hónapot.

(4) A 2 éves álláshelyek további 2 évre szóló meghosszabbítása esetén a kutató(k)nak az elnyert fiatal kutatói álláshelyen – adott esetben megszakítással – töltött idejét össze kell adni, és ezen időtartam nem haladhatja meg a 48 hónapot. A fiatal kutatói álláshelyen töltött idő – szüneteltetések és személycserék esetén – alapos indok alapján az Akadémia elnökének egyedi engedélyével meghaladhatja a 48 hónapot.

(5) A fiatal kutatói álláshelyen személycserére a 4 éven belüli 24 hónap alatt legfeljebb 2 alkalommal kerülhet sor.

(6) A 2 éves álláshelyek további 2 évre szóló meghosszabbítása esetén a fiatal kutatói álláshelyen személycserére a 6 éven belüli 48 hónapnyi időtartam alatt legfeljebb 2 alkalommal kerülhet sor.

(7) A fiatal kutatói álláshelyre sikeres pályázatot elnyert, 2+2 éven keresztül, azaz 4 éven át az álláshelyen foglalkoztatott kutató ismételten nem pályázhat. Ettől való eltérést az Akadémia elnöke egyedileg engedélyezhet.

(8) A jelen paragrafusban meghatározott elnöki engedély(ek) megszerzésére irányuló – indokolással ellátott – kérelmet a Kutatóintézeti Főosztályon keresztül kell az Akadémia elnökéhez benyújtani. A kérelem jóváhagyásáról a Kutatóintézeti Főosztály írásban tájékoztatja a Titkárság Gazdasági Igazgatóságát.

A fiatal kutatói álláshelyen történő alkalmazás különös szabályai a 2018-as pályázati kiírás alapján, illetve az azt követően betöltött álláshelyek esetén

7. § (1) A 2018-as, és az azt követő pályázati kiírások alapján elnyert álláshelyek esetében a kutatóhely rendelkezésére álló 48 hónap felhasználása az álláshely betöltésétől – a pályázati kiírásban megadott kezdő időpont – számított 6 éven belül történhet. Az Akadémia elnöke – indokolt, egyedi esetben – engedélyezheti a 48 hónap maximum 8 éven belüli felhasználását, illetve a pályázati kiírásban szereplő álláshely-betöltésének kezdő időpontjától való eltérést.

(2) A fiatal kutatói álláshelyen személycserére a 4 éven belüli 48 hónapnyi időtartam alatt legfeljebb 2 alkalommal kerülhet sor.

(3) A fiatal kutatói álláshelyre sikeres pályázatot elnyert, 4 éven át az álláshelyen foglalkoztatott kutató ismételten nem pályázhat. Ettől való eltérést az Akadémia elnöke egyedileg engedélyezhet.

(4) A jelen paragrafusban meghatározott elnöki engedély(ek) megszerzésére irányuló – indokolással ellátott – kérelmet a Kutatóintézeti Főosztályon keresztül kell az Akadémia elnökéhez benyújtani. A kérelem jóváhagyásáról a Kutatóintézeti Főosztály írásban tájékoztatja a Titkárság Gazdasági Igazgatóságát.

A 2017-ben, és az azt követő pályázati kiírások alapján elnyert fiatal kutatói álláshelyek 2 év utáni folytatásának szabályai

8. § (1) A fiatal kutatói álláshelyet elnyert kutatóhely vezetője az álláshely betöltésétől számított 20 hónap elteltét követő 1 hónapon belül részletes, az Akadémia elnöke által megadott szempontok szerint összeállított időközi szakmai beszámolót (a továbbiakban: időközi beszámoló) készít a fiatal kutatói álláshelyen ezen időtartam alatt foglalkoztatott valamennyi kutató tudományos tevékenységéről a kutatási téma előrehaladásának bemutatásán keresztül. Az időközi beszámolót a Kutatóintézeti Főosztálynak kell megküldeni. Az időközi beszámolóban be kell mutatni a fiatal kutató kutatási témában való előrehaladását, kutatási eredményeit, tudománymetriai adatait.

(2) A Kutatóintézeti Főosztály az időközi beszámolót továbbítja az AKT tudományterületi szakbizottságainak véleményezésre. Az AKT tudományterületi szakbizottságai tesznek javaslatot az AKT felé a folytatásra vagy a kutatási téma módosítására/cseréjére és/vagy személycserére. Az AKT döntése alapján a kutatás változatlanul tovább folyhat, vagy az AKT javaslata alapján, elnöki döntéssel a kutatási téma módosítására/cseréjére és/vagy személycserére kerülhet sor.

A fiatal kutatói álláshely záró szakmai beszámolásának szabályai

9. § (1) A 2016-ban, valamint a korábban elnyert fiatal kutatói álláshely finanszírozására megállapított 36 hónap elteltét követő 2 hónapon belül a fiatal kutatói álláshelyet elnyert kutatóhely vezetője részletes, az Akadémia elnöke által megadott szempontok szerint összeállított záró szakmai értékelést ad a fiatal kutatói álláshelyen ezen időtartam alatt foglalkoztatott valamennyi kutató tudományos tevékenységéről, amelyet a Kutatóintézeti Főosztály vezetőjének küld meg.

(2) A 2017-ben elnyert, de újabb pályázatot be nem nyújtó, fiatal kutatói álláshely finanszírozására megállapított 24 hónap elteltét követő 2 hónapon belül a fiatal kutatói álláshelyet elnyert kutatóhely vezetője részletes, az Akadémia elnöke által megadott szempontok szerint összeállított záró szakmai értékelést ad a fiatal kutatói álláshelyen ezen időtartam alatt foglalkoztatott valamennyi kutató tudományos tevékenységéről, amelyet a Kutatóintézeti Főosztály vezetőjének küld meg.

(3) A 2017-ben elnyert és sikeres újrapályázás esetén, valamint a 2018-ban és az azt követően elnyert álláshelyeknél a fiatal kutatói álláshely finanszírozására megállapított 48 hónap elteltét követő 2 hónapon belül a fiatal kutatói álláshelyet elnyert kutatóhely vezetője részletes, az Akadémia elnöke által megadott szempontok szerint összeállított záró szakmai értékelést ad a fiatal kutatói álláshelyen ezen időtartam alatt foglalkoztatott valamennyi kutató tudományos tevékenységéről, amelyet a Kutatóintézeti Főosztály vezetőjének küld meg.

(4) A Kutatóintézeti Főosztály vezetője a záró szakmai értékeléseket az AKT illetékes tudományterületi szakbizottságainak küldi meg. Az AKT tudományterületi szakbizottságainak javaslata alapján az AKT dönt a záróbeszámolók elfogadásáról, amelyről tájékoztatja az Akadémia elnökét.

(5) A kutatóhelyek a fiatal kutatói álláshelyeken történő foglalkoztatásról évente, az adott évet követő január 31-ig a Gazdasági Igazgatóság felé pénzügyileg is elszámolnak.

(6) A záró szakmai értékelés eredményétől, illetve az adott kutatóhely anyagi helyzetétől függően a fiatal kutatót a kutatóhely állományba veheti.

Vegyes és záró rendelkezések

10. § (1) Jelen határozat az aláírás napján lép hatályba. Jelen határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltéséről szóló 2/2017. (I. 10.) sz. elnöki határozat.

(2) A határozatot az Akadémiai Értesítőben és a Magyar Tudományos Akadémia honlapján kell közzétenni; a Magyar Tudományos Akadémia költségvetési szerveinél dolgozók számára a helyben szokásos módon kell kihirdetni és hozzáférhetővé tenni.