Magyar

 

1/2019. (II. 19.) MTA elnöki határozat

a tudományos alkotói járadék megállapításának és folyósításának rendjéről

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában, a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 7/B. §-ában, a Széchenyi-díjjal elismert személyek tudományos alkotói járadékban részesítésének szabályairól szóló 19/2019. (II. 18.) Korm. rendelet és a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 32/2009. (VI.23.) sz. állásfoglalásában kapott felhatalmazás alapján, a Széchenyi-díjjal elismert személyek tudományos alkotói járadékban részesítésének megállapításának és folyósításának rendjéről a jelen határozatban foglaltak szerint rendelkezem.

A határozat hatálya

1. § A határozat hatálya a Kossuth-díjról és Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény valamint a Széchenyi-díjjal elismert személyek tudományos alkotói járadékban részesítésének szabályairól szóló 19/2019. (II. 18.) Korm. rendelet szerint megállapítható és folyósítható tudományos alkotói járadékkal kapcsolatos, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) által ellátott feladatokra terjed ki.

A tudományos alkotói járadék összege és folyósításának szabályai

2. § (1) A tudományos alkotói járadék havi mértéke az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott 28 500 forint – 425%-a, a 2019. január 1-jén hatályos szabályozás szerint 121 125 forint/hó, amely a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1.sz melléklet 4.44 pontja alapján adómentes.

(2) Nem részesülhet járadékban

a) a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény szerint művészeti járadékban részesülő vagy arra jogosult személy

b) a Magyar Tudományos Akadémia, vagy a Magyar Művészeti Akadémia rendes vagy levelező tagja.

c) aki a tudományos alkotói járadék megállapítását megalapozó elismerésről lemondott, vagy

d) akitől a tudományos alkotói járadék megállapítását megalapozó elismerést visszavonták.

(3) A tudományos alkotói járadék iránti kérelmet írásban – az 1. számú melléklet szerinti és a www.mta.hu internetes oldalon elérhetővé tett nyomtatványon – kell előterjeszteni a Titkárságon.

(4) *  A kérelemben meg kell adni mindazokat az adatokat és meg kell tenni azokat a nyilatkozatokat, amelyeket a vonatkozó jogszabályok előírnak. A kérelemhez mellékelni kell az elismerésről szóló okirat másolatát, vagy – ha az elismerésről szóló okirat nincs a kérelmező birtokában (elveszett, megsemmisült stb.) és arról ezért nem készíthető másolat – a kérelmező megkeresésére az elismerés adományozója vagy annak jogutódja által kiállított, az elismerés tényéről szóló igazolást.

(5) *  A nemzetpolitikáért felelős miniszter a díj adományozását követő 5 munkanapon belül megküldi a Titkárságnak az elismerésben részesült személyek adatait, amely alapján a Titkárság Gazdasági Igazgatóságának Gazdasági Osztálya (továbbiakban: Gazdasági Osztály) a kérelem befogadása előtt ellenőrzi, hogy a kérelmező személy szerepel-e az elismerésben részesült személyek listáján.

(6) Hiányos, nem megfelelően kitöltött kérelem esetén a Gazdasági Osztály 15 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

(7) A Gazdasági Osztály hiánytalan kérelem esetén a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül értesíti a kérelmezőt a kérelem befogadásáról.

(8) A tudományos alkotói járadékot a Titkárság az igénylés időpontjára visszamenőleg időarányosan állapítja meg, azzal, hogy a jogosultság kezdete nem lehet korábbi a jogosult 65. életéve betöltésének napjánál. A határozatot az Akadémia elnöke kiadmányozza.

(9) A Titkárság a tudományos alkotói járadékot a határozat kiadását követő hónappal kezdődően a tárgyhónap 10. napjáig folyósítja a Gazdasági Osztály útján.

A tudományos alkotói járadék folyósításának megszűnése

3. § (1) A tudományos alkotói járadék élethosszig tartó juttatás, amelynek folyósítása megszűnik, ha a tudományos alkotói járadékban részesülő személy

a) részéről kizáró ok merül fel, a bekövetkezést követő hónap első napjától,

b) a tudományos alkotói járadékról lemond, a Titkárságnál írásban tett lemondását követő hónap első napjától,

c) halála esetén, az elhalálozást követő hónap első napjától.

(2) A tudományos alkotói járadékra jogosultnak az ellátásra való jogosultságát érintő (1) bekezdés szerinti bejelentése alapján a Gazdasági Osztály intézkedik az ellátás folyósításának megszüntetéséről.

(3) A tudományos alkotói járadékra jogosultnak a (2) pont szerinti bejelentése hiányában a Titkárság tudomására jutott – a folyósítást kizáró – körülmény esetén a Gazdasági Osztály az érintettet 5 munkanapos határidővel nyilatkozattételre hívja fel, azzal a figyelemfelhívással, hogy aki a tudományos alkotói járadékot jogalap nélkül vette fel, köteles azt a jogalap nélkül felvett ellátás folyósításától számított 60 napon belül visszafizetni.

Záró rendelkezések

4. § (1) Jelen határozat 2019. február 19-én lép hatályba.

(2) A határozatot az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni, valamint az érintettek számára a helyben szokásos módon kihirdetni és hozzáférhetővé tenni.

1. számú melléklet az 1/2019. (II. 19.) MTA elnöki határozathoz * 

KÉRELEM
tudományos alkotói járadék megállapítására, folyósítására