Magyar

 

12/2019. (XI. 11.) MTA elnöki határozat

a Magyar Tudományos Akadémia Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj adományozásának rendjéről * 

Preambulum

Dr. Mohar Lászlóné Sóti Borbála (örökhagyó) Budapesten, 2000. március 16-án kelt és 2000. november 30-án kiegészített végrendeletében valamennyi, fellelhető vagyonának és követelésének általános örököseként a Magyar Tudományos Akadémiát (a továbbiakban: Akadémia) tette meg. Az örökhagyó rendelkezése szerint az Akadémia a reá hagyott vagyont a környezetvédelmi tudományos kutatások elősegítésére köteles fordítani.

1. § A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában biztosított jogkörömben eljárva – dr. Mohar Lászlóné Sóti Borbála magánszemély hagyatéki intézkedése alapján – a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók környezetvédelmi kutatási eredményeinek elismerésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közérdekű kötelezettségvállalás alapján adományozható Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjról (a továbbiakban: Pályadíj) a következők szerint rendelkezem és a Pályadíj adományozásának rendjét a jelen határozat szerint határozom meg.

A Pályadíj célja

2. § A Pályadíj célja, hogy a tudomány eszközeivel és lehetőségeivel elősegítse a lokális és globális emberi környezet megóvását, a biológiai sokszínűség védelmét, környezetbarát technológiák kifejlesztését, meghonosítását.

Személyi hatály, az adományozás elvei

3. § (1) A Pályadíj elnyerésére jelentkezhet (igénybejelentést tehet) minden olyan kutatói feladatokat ellátó személy, aki

– magyar állampolgár,

– a pályázat benyújtásakor PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatot igazoló doktori oklevéllel rendelkezik, illetve ha ekkor még nem rendelkezik azzal, de már az egyetem doktori tanácsának a fokozat odaítéléséről szóló döntése megtörtént, akkor ezt a tényt igazolja,

– a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 35. életévét még nem töltötte be, valamint

– kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) közalkalmazottként, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban végzi. Az intézménynek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt igazolnia kell.

(2) Kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén az (1) bekezdésben meghatározott pályázati korhatár gyermekenként két évvel, legfeljebb négy évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült, ide nem értve a táppénzt.

(3) A Pályadíj elnyerésére olyan, 5 évnél nem régebbi, folyóiratban közölt, kiemelkedő környezetvédelmi tudományos munkával lehet igénybejelentést tenni, amely jelentős tudományos értéket képvisel. Azok a fiatal kutatók, akik folyóiratban megjelent munkájukkal korábban Akadémiai Ifjúsági Díjat nyertek, ugyanazt a tudományos közleményt a Pályadíjra nem nyújthatják be. A Pályadíjat ugyanazon személy 5 éven belül ismételten nem nyerheti el.

Az elismerés formája és mértéke

4. § (1) A Pályadíjat az Akadémia elnöke adományozza a Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódóan évente egy alkalommal.

(2) A Pályadíj oklevéllel és pénzjutalommal jár. Az oklevél elkészítésének költségei és a pénzjutalom összege a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi számláját terhelik.

(3) Az elismeréshez adható jutalom pályadíjanként bruttó 400 000,- Ft, azaz bruttó négyszázezer forint. Évente összesen legfeljebb 3 Pályadíj adományozható. * 

(4) A Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság javaslata alapján az Akadémia elnöke kivételes méltánylást érdemlő esetben – amennyiben azt a Pályadíjra különösen érdemes jelöltek nagy száma indokolttá teszi – évente további 1 Pályadíj adományozásáról dönthet.

(5) A Pályadíjjal átadott oklevélen a következő szöveg szerepel:

„A Magyar Tudományos Akadémia Elnöke

környezetvédelmi kutatási eredményei elismeréseként

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDOMÁNYOS IFJÚSÁGI PÁLYADÍJBAN

részesíti

„NÉV”-t”

A jelentkezési felhívás

5. § (1) A Pályadíjra való jelentkezési felhívást a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (továbbiakban: MTAT) Köztestületi Igazgatóság Stratégiai Osztálya készíti el, majd – a jogi és pénzügyi egyeztetéseket követően – elnöki jóváhagyás után az értékelő lappal együtt elküldi az MTAT Köztestületi Igazgatósága vezetője részére a szakmailag illetékes tudományos osztályoknak történő továbbítás céljából, valamint a felhívást az MTA honlapján is közzéteszi.

(2) A Pályadíj iránti igénybejelentés benyújtási határidejét és módját a jelentkezési felhívásban évente az MTAT Köztestületi Igazgatósága vezetője határozza meg.

(3) A jelentkezéshez, a folyóiratban közölt környezetvédelmi tudományos munka mellett szükséges benyújtani a jelentkező szakmai önéletrajzát, publikációinak jegyzékét, scientometriai mutatóit (tudományos publikációk száma, impakt faktor összesítése, hivatkozások száma), továbbá felsőoktatási intézmény, kutatóintézet vagy egyéb tudományos kutatóhelyen vezetője által kiállított foglalkoztatási jogviszonyigazolást és amennyiben a jelentkező kutató a 3. § (2) bekezdésben foglalt korhatár kedvezményre hivatkozik, annak igazolását. A jelentkezőnek csatolnia kell az adatainak kezeléséhez való hozzájárulást.

Elbírálás, közzététel

6. § (1) A Pályadíjra beérkező jelentkezéseket az MTAT Köztestületi Igazgatóság Stratégiai Osztálya fogadja. Ha a jelentkező a jelentkezését hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Köztestületi Igazgatóság Stratégiai Osztálya hiánypótlásra szólítja fel a jelentkezőt. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a jelentkező rendelkezésére. Ha a jelentkező a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázatot további, érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a Köztestületi Igazgatóság vezetője. A beérkezett jelentkezéseket a Köztestületi Igazgató továbbítja a szakmailag illetékes tudományos osztályoknak.. Az MTAT Köztestületi Igazgatóság vezetője a szakmailag illetékes tudományos osztályoktól a hozzá érkezett értékeléseket megküldi a Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság részére.

(2) Ezt követően, a tudományos osztályok által előterjesztett javaslatok alapján, a Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság bírálja el a jelentkezéseket és készít döntési javaslatot az MTA elnöke részére.

(2a) A jelentkezés formai elutasításból eredő érvénytelensége esetén a jelentkező a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevétellel élhet az MTA elnökénél. Az észrevételt az MTAT Köztestületi Igazgatóság Stratégiai Osztályához e-mailben lehet benyújtani a jelentkező azonosítója, és a sérelmezett döntés okának megjelölésével, amelyet az MTA elnöke 5 munkanapon belül bírál el, és annak eredményéről az MTAT Köztestületi Igazgatóság Stratégiai Osztálya 2 napon belül értesíti az észrevétel benyújtóját. A pályamunka tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

(3) A Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság javaslata alapján az Akadémia elnöke dönt az elismerésben részesülők személyéről.

(4) A díjazottak névsoráról az MTAT Köztestületi Igazgatóság értesíti az MTAT Kommunikációs Főosztályt, aki megrendeli az okleveleket, valamint továbbítja az MTAT Gazdasági Igazgatóság részére a Pályadíjhoz járó pénzösszeg banki átutalásához szükséges nyomtatványokat és értesíti a jelentkezőket a pályázat eredményéről.

(5) A Pályadíjban részesültek névsorának az Akadémiai Értesítőben és az Akadémia honlapján történő közzétételéről az MTAT Kommunikációs Főosztály közreműködésével az MTAT Köztestületi Igazgatóság gondoskodik.

Záró rendelkezések

7. § (1) A Magyar Tudományos Akadémia részére jelen Pályadíj adományozására felhasználható, a 1169.Kjö./101/2007./9. sz. hagyatékátadó végzéssel átadott hagyatékot (alaptőke) és kamatai összegét az MTAT Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztálya tartja nyilván, és a köztestületi számlán elkülönítetten kezeli.

(2) A Pályadíj az alaptőke és annak kamatai kimerüléséig adományozható.

(3) Jelen határozatban foglaltakat a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályával, illetve a tudományos gyűjtemények, hagyatékok, ajándékok, pénzadományok elfogadásának és kezelésének rendjéről szóló elnöki határozattal összhangban kell alkalmazni.

(4) Jelen határozatot az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár »Határozatok tára» Elnöki határozatok megnevezésű oldalon kell kihirdetni, továbbá az Akadémiai Értesítőben közzé kell tenni.

(5) Jelen határozat 2019. december 1-jén lép hatályba. Jelen határozat hatálybalépésével hatályát veszti a Magyar Tudományos Akadémia Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj adományozásának rendjéről szóló 9/2010. (III. 1.) számú elnöki határozat és az annak módosításáról szóló 22/2013. (VI.10.) számú elnöki határozat.

A 4/2022. (III. 8.) számú elnöki határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetű 12/2019. (XI. 11.) számú határozatot jóváhagyom.

Budapest. 2022. március 8.

Freund Tamás

Melléklet a 12/2019. (XI. 11.) MTA elnöki határozathoz

ÉRTÉKELŐ LAP
a Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj odaítéléséhez
2022