Magyar

 

14/2019. (XII. 5.) MTA elnöki határozat

a 21/2020. (X. 29.) számú módosító elnöki határozattal egységes szerkezetben a Magyar Tudományos Akadémia rendes és levelező tagjainak, valamint az MTA doktora címmel rendelkezők elhalálozása esetén a hozzátartozóik részére adható tudós segély megállapításáról és folyósításáról * 

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában és Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és levelező tagjainak, valamint az MTA doktora tudományos címmel vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezők elhalálozása esetén a hozzátartozóik részére adható tudós segély megállapításának és folyósításának rendjét a következők szerint határozom meg.

A határozat hatálya, értelmező rendelkezések

1. § (1) Személyi és szervi hatály: a határozat hatálya kiterjed a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia, MTA) rendes és levelező tagjainak, és az MTA doktora tudományos címmel vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezők (a továbbiakban: tudósok) hozzátartozóira, a (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

(2) E szabályzat alkalmazásában hozzátartozó: az elhunyt tudós házastársa, élettársa, gyermeke – ide értve az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeket is, a középiskolai tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 21. életéve betöltéséig.

a) A hozzátartozói viszonyt

– a házastárs a házassági anyakönyvi kivonat,

– a bejegyzett élettárs a bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat,

– az élettárs az egy lakóhelyen, tartózkodási helyen élésről kiadott hatósági igazolás,

– a gyermek a születési anyakönyvi kivonat

számának jelen határozat mellékletét képező Nyilatkozaton történő megadásával köteles igazolni.

b) A segélyt kérő gyermeknek – kiskorú személy esetén gondviselőjének – a középiskolával fennálló tanulói jogviszonyát az iskola által kiállított hivatalos irattal kell igazolnia, melyet a kérelemhez csatolni kell.

(3) Tárgyi hatály: a határozat hatálya kiterjed a 2. § (1) bekezdésében meghatározott keretösszeg terhére folyósított, a jelen határozat 2. § (6) bekezdésében rögzített összegű támogatásra.

A tudós segély összege és folyósításának szabályai

2. § (1) A tudósok elhalálozása esetén – a hozzátartozói ellátás folyósításának megszűnését követően – hozzátartozóik életkörülményeinek javítását az Akadémia az éves költségvetésében e célra rendelkezésre álló elkülönített keretösszeg terhére támogathatja.

(2) A tárgyévben rendelkezésre álló keretösszegről az MTA Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztálya minden év február 5-ig tájékoztatja a Titkárság Humánpolitikai Főosztályát, mint a tudós segély megállapításával kapcsolatos operatív feladatokat ellátó szervezeti egységet.

(3) A tudós segély folyósítása iránti kérelmet az Akadémia Szociális Bizottsága elnökének címezve, a Humánpolitikai Főosztályhoz kell megküldeni, aki azt az irat érkeztetése után az illetékes tudományos osztályhoz továbbítja. A kérés érdemi elbírálására a tudományos osztály elnöke tesz javaslatot. A tudományos osztály elnöke javaslatáról írásban tájékoztatja a Humánpolitikai Főosztály vezetőjét, aki a kérelmet az osztályelnök javaslattevő levelével együtt döntésre a Szociális Bizottság elnökéhez továbbítja.

(4) Tudós segély címén ugyanazon elhunyt tudósra tekintettel támogatás – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – naptári évet tekintve kettő alkalommal adható.

(5) Tárgyévben, harmadik alkalommal történő, ismételt kérelem esetén – az illetékes tudományos osztály elnöke javaslatának figyelembevételével – a Szociális Bizottság elnöke méltányossági jogkörében eljárva dönt a segély folyósításáról és összegéről.

Az ily módon, méltányossági jogkörben odaítélt támogatás tárgyévben egy alkalommal állapítható meg.

(6) A tudós segély címén egy-egy kérelem benyújtásakor – jelen szabályzatban meghatározottak figyelembevételével – megállapítható támogatás bruttó összege:

– az Akadémia rendes és levelező tagjának özvegye részére: 400 000 Ft,

– az Akadémia rendes és levelező tagjának gyermeke részére: 200 000 Ft,

– az MTA doktora címmel rendelkezők özvegyei és gyermekei részére: 200 000 Ft.

(7) A folyósításhoz szükséges adatokat a segélyt kérelmezőnek a Humánpolitikai Főosztály által megküldött, az e szabályzat mellékletét képező Nyilatkozat kitöltésével, a kérelmező által történő aláírásával és a Humánpolitikai Főosztálynak való visszaküldésével kell megadnia. A Nyilatkozat az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban GDPR) előírásai szerint tartalmazza az Akadémia és a Titkárság közös adatkezelési tájékoztatójára vonatkozó internetes elérhetőséget.

(8) A Szociális Bizottság elnökének jóváhagyását a Humánpolitikai Főosztály továbbítja a Gazdasági Igazgatóságnak az engedélyezett összeg folyósításához.

(9) A Szociális Bizottság elnökének elutasításáról, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséről a kérelmezőt a Humánpolitikai Főosztály értesíti.

(10) A tudós segély folyósítása iránti kérelemben megadott, valamint a (7) bekezdés szerinti Nyilatkozatban szereplő adatokat a Titkárság illetékes szervezeti egységei a tudós segély folyósítása érdekében, az ahhoz szükséges ideig és mértékben kezelik, a GDPR előírásai, a vonatkozó jogszabályok, valamint az MTA és a Titkárság közös adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően. Az 1. § (2) b) pontjában meghatározott – a tanulói jogviszony igazolására szolgáló – dokumentum a tudós segély elbírálását követően, a kérelmező értesítésével egyidejűleg megsemmisítésre kerül.

Záró rendelkezések

3. § (1) Jelen határozat 2020. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Tudományos Akadémia rendes és levelező tagjainak, valamint az MTA doktora címmel rendelkezők elhalálozása esetén a hozzátartozóik részére adható tudós segély megállapításáról és folyósításáról szóló 29/2016. (XI.15.) számú elnöki határozat.

(2) A határozatot a Titkárság intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon kell kihirdetni, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.

Melléklet a 14/2019. (XII. 5.) MTA elnöki határozathoz

Nyilatkozat