Magyar

 

1/2020. (I. 16.) MTA elnöki határozat

a történelem kiemelkedő személyisége nevének civil szervezet neveként való névhasználata engedélyezésének szabályairól

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 21. §-ának (5) bekezdése alapján civil szervezet neveként a történelem kiemelkedő személyisége neve feltüntetésének engedélyezésére vonatkozó eljárás szabályait a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biztosított jogkörben eljárva a következők szerint határozom meg.

Személyi és tárgyi hatály

1. § (1) A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: erCnytv.) 21. §-ának (5) bekezdése alapján a történelem kiemelkedő személyiségének nevét a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia, MTA) engedélyével lehet a civil szervezet nevében használni.

(2) E határozat hatálya az Cnytv. hatálya alá tartozó civil szervezetekre, illetve az ezek képviseletében eljáró személyekre terjed ki.

(3) E határozat szabályait az Cnytv. 21. § (5) bekezdésében meghatározott, a történelem kiemelkedő személyisége neve feltüntetésének engedélyezésére irányuló eljárásokban kell alkalmazni.

(4) A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmának való megfelelőségnek

– a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (3) bekezdése szerinti,

– a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 41/A. § (1) bekezdése szerinti, illetve

– az Cnytv. 36. §-a (4a) bekezdése szerinti

vizsgálata szabályait külön elnöki határozat tartalmazza.

Az eljárás megindítása, a kérelem elbírálása

2. § (1) A történelem kiemelkedő személyisége nevének civil szervezet neveként való feltüntetésének engedélyezése iránti kérelmet írásban az MTA Titkárságára, a Jogi és Igazgatási Főosztály vezetőjének címezve kell benyújtani.

(2) A kérelemben az alábbiakat kell feltüntetni:

a) a történelem kiemelkedő személyiségének nevét (családi és utónevét);

b) nem magyar történelmi személyiség esetén rövid életrajzát;

c) a civil szervezet nevét;

d) annak leírását, mi indokolja a kiemelkedő történelmi személyiség nevének civil szervezet neveként való felvételét.

(3) Amennyiben a kérelmező civil szervezet neveként élő személyt jelöl meg, a kérelemhez mellékelni kell az élő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát a név használatához.

(4) A kérelemhez csatolni kell a civil szervezet létesítő okiratát, valamint alapszabályát.

(5) A kérelmet a névhasználatot civil szervezet képviseletére jogosult személy, vagy megbízása alapján jogi képviselője terjesztheti elő. A képviseleti jogosultságot mindkét esetben igazolni kell.

(6) A Jogi és Igazgatási Főosztály vezetője a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül dönt a kérelemről. Ha annak eldöntéséhez, hogy a kérelemben szereplő személy a történelem kiemelkedő személyiségének minősül-e tudományos szakember igénybevétele indokolt, a döntés meghozatalában a Jogi és Igazgatási Főosztály vezetőjének felkérésére az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya működik közre. Ebben az esetben a döntés meghozatalának időtartama további 30 nappal meghosszabbodik. Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya akadályoztatása esetén vagy más indokolt esetben a határidő további 30 nappal meghosszabbodik. A határidő meghosszabbodásáról a Jogi és Igazgatási Főosztály vezetője írásban tájékoztatja a kérelmezőt.

(7) A kérelem elbírálása során az engedélyező vizsgálja:

a) a történelmi személyiség társadalmi megítélését;

b) a civil szervezet és a történelmi személyiség tevékenységének, céljának összefüggését, kapcsolatát.

(8) Főszabályként az engedély csak elhunyt történelmi személyiség esetén adható meg, a családi és utónév együttes alkalmazásával, ez utóbbitól indokolt esetben az engedélyező eltérhet.

(9) Még élő történelmi személyiség nevének civil szervezet neveként való feltüntetése kivételesen, a 2. § (3) bekezdésben meghatározott hozzájáruló nyilatkozat megléte esetén is csak az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya (6) bekezdésben meghatározott határidőben megadott egyetértő nyilatkozata alapján engedélyezhető.

A döntés felülvizsgálata

3. § (1) A kérelmező az engedély megadását elutasító döntés felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül az Akadémia főtitkárától kérheti. A kérelmet a Jogi és Igazgatási Főosztály vezetőjének címezve kell benyújtani, aki azt haladéktalanul felterjeszti az Akadémia főtitkárának.

(2) A kérelemről az Akadémia főtitkára az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya elnöke állásfoglalásának ismeretében dönt. A tudományos osztály elnöke az általa felkért tudományos testület állásfoglalásáról a felkérés kézhezvételétől számított legkésőbb 60 napon belül írásban tájékoztatja az Akadémia főtitkárát.

(3) A jelen 3. § szerinti eljárás időtartama a felülvizsgálat iránti kérelem beérkezésétől számított 90 napot nem haladhatja meg.

(4) A felülvizsgálat eredményéről az Akadémia főtitkára írásban tájékoztatja a kérelmezőt, döntését egyidejűleg megküldi a Jogi és Igazgatási Főosztály részére is.

Záró rendelkezések

4. § (1) Jelen határozat 2020. február 1-jén lép hatályba azzal, hogy egyidejűleg a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2013. (II. 18.) számú, a történelem kiemelkedő személyisége nevének cégnévként, civil szervezet neveként, valamint felsőoktatási intézmény neveként való névhasználata engedélyezésének szabályairól szóló határozata hatályát veszti. A határozatot hatályba lépését megelőzően az Akadémia honlapján az „Akadémiai szabályozások” menüpont alatt kell kihirdetni.

(2) A jelen határozat hatályba lépésének időpontjában folyamatban lévő ügyekben az ezen határozatban foglaltak szerint kell eljárni.

(3) Jelen határozatot az Akadémiai Értesítőben, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az Akadémia honlapján kell közzétenni.