Magyar

 

18/2020. (X. 13.) MTA elnöki határozat

a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Akadémiai Újságírói Díj” odaítélésének szabályairól * 

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Tudományos Akadémia által adományozható „Akadémiai Újságírói Díj” odaítélésének rendjét a jelen határozatban foglaltak szerint határozom meg.

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia, Alapító) a magyar tudomány eredményeit, akadémiai intézményeit és személyiségeit hitelesen bemutató és népszerűsítő újságíróknak

Akadémiai Újságírói Díj

(a továbbiakban: Díj) elismerést hozott létre. Az adományozás szabályait a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 11/1985. sz. határozata, valamint az 1985. 01. 31-i elnöki rendelkezés tartalmazta. Az Alapító – tekintettel a Díj alapításának időpontjára – szükségesnek tartotta a Díj odaítélésének több mint harminc éves tapasztalatai, valamint az azóta bekövetkezett jogszabályváltozások okán az adományozás rendjét felülvizsgálni.

A Díjnak az Alapító által meghatározott célja, hogy a magyar tudomány eredményeit kiemelkedő szinten népszerűsítő közéleti személyeket elismerje.

A határozat hatálya

1. § A határozat hatálya a hazai és a határon túli magyar újságírókra terjed ki.

Az adományozás elvei

2. § (1) A Díj azoknak a magyar nyelvű médiában dolgozó újságíróknak (riportereknek, tudósítóknak, műsorvezetőknek, szerkesztőknek, szerkesztőségi munkatársaknak) adható, akik – az Akadémia Kitüntetési és Díjbizottsága (a továbbiakban: Bizottság) megítélése szerint –:

– rendszeresen, következetesen, pontosan és hitelesen foglalkoznak tudományos témákkal és tárják a nagyközönség elé a magyar tudományos élettel, kutatásokkal, sikerekkel és eredményekkel, valamint a tudomány meghatározó személyiségeivel kapcsolatos információkat;

– aktívan részt vesznek a tudományos ismeretterjesztésben: bemutatják az Akadémia kutatásokhoz kapcsolódó tevékenységét, a felfedezéseket, a kutatók eredményeit, hazai és nemzetközi sikereit, tudósítanak a fontos tudománydiplomáciai eseményekről;

– rendszeresen figyelemmel kísérik, hírforrásként használják munkájukhoz az Akadémia által közzétett híreket, állásfoglalásokat, sajtóközleményeket, ezeket hitelesen és értékesen használják fel elkészített publikációikban, műsoraikban.

(2) A Díj egy személy számára csak egy alkalommal ítélhető oda.

(3) Évente legfeljebb 2 Díj ítélhető oda. A díjakra beérkezett javaslatok elbírálása során figyelemmel kell lenni arra, hogy lehetőség szerint – az (1) bekezdésben foglalt feltétellel – az egyik Díjat határon túli magyar újságíró kapja.

(4) A Díj, együttműködő természetes személyeknek megosztott díjként is adományozható.

A javaslattétel és az elbírálás eljárási rendje

3. § (1) A Díjra az Akadémia tudományos osztályainak elnökei, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (a továbbiakban: MTAT) Köztestületi Igazgatóság igazgatója, az MTAT Kommunikációs Főosztály vezetője, az MTAT Elnöki és Alelnöki Titkárság vezetője, az MTAT Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság vezetője tehetnek személyi javaslatot az 1. sz. függelék szerinti nyomtatványon.

(2) Tudományos osztály támogathatja másik tudományos osztály személyi javaslatát is.

(3) A javaslatok megtételére való felhívást a Bizottság titkára küldi meg a javaslattételre jogosultaknak – a tudományos osztályok tekintetében a Köztestületi Igazgatóság igazgatójának –, a benyújtási határidő megjelölésével.

(4) Az összesített javaslatok alapján készített előterjesztést a Bizottság zárt ülésen megtárgyalja, és titkos szavazással dönt a Díjra javasolt személyekről.

(5) A Bizottság javaslatát a Bizottság elnöke az Akadémia Elnöksége elé terjeszti, amelynek szavazati joggal rendelkező tagjai titkos szavazással döntenek a Díjjal kitüntetni kívánt személyekről.

(6) A Díjat az Akadémia elnöke adja át az Akadémia májusi rendes közgyűlésének nyitó ünnepségén.

A Díj formai és tartalmi elemei

4. § (1) A kitüntetett díszoklevelet és bruttó 500 000 Ft, azaz bruttó ötszázezer forint pénzjutalmat kap. Az oklevél elkészítésének költségei, továbbá a pénzjutalom összege az MTA Titkárság számláját terhelik.

(2) Amennyiben a Díj megosztott díjként kerül kiadásra, a megosztott díjban részesült valamennyi személy megkapja a díszoklevelet. A bruttó 500 000 Ft jutalom ez esetben annyi részre oszlik, ahányan a megosztott díjban részesülnek.

(3) A Díjjal kitüntetett nevét az Akadémiai Értesítő és az Akadémia honlapja közli.

Záró rendelkezések

5. § (1) Jelen határozat 2020. október 15-én lép hatályba, egyidejűleg a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Akadémiai Újságírói Díj” odaítélésének szabályairól szóló 11/2016. (III. 21.) sz. elnöki határozat hatályát veszti.

(2) A határozatot az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon kell kihirdetni, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.

1. függelék a 18/2020. (X. 13.) MTA elnöki határozathoz

JAVASLAT AKADÉMIAI ÚJSÁGÍRÓI DÍJRA