Magyar

 

1/2021. (I. 13.) MTA elnöki határozat

a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Akadémiai Aranyérem” odaítélésének szabályairól

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Akadémiai Aranyérem” odaítélésének szabályait a jelen határozatban foglaltak szerint határozom meg.

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia, Alapító) az Akadémia rendes és levelező tagjai részére

Akadémiai Aranyérem

(a továbbiakban: Aranyérem) elismerést hozott létre. Az elismerés alapításáról a 10/1960. MTA /A.K.12./ elnöki utasítás rendelkezett. A 10/1960. MTA /A.K.12./ elnöki utasítás tartalmazott az adományozás rendjére vonatkozó szabályokat, melyeket az Alapító – tekintettel az Aranyérem alapításának időpontjára – többször felülvizsgált az Aranyérem odaítélése óta eltelt több évtizedes tapasztalata, valamint az azóta bekövetkezett jogszabályváltozások okán.

Az Aranyérem Alapító által meghatározott célja, hogy az Akadémia tagjainak kiemelkedő tudományos munkásságát, tudományos közéleti-, tudományszervezési-, tudománypolitikai tevékenységét elismerje. Az Aranyérem az Akadémia legrangosabb tudományos díja.

A határozat hatálya

1. § A határozat hatálya az Akadémia rendes és levelező tagjaira terjed ki.

Az adományozás elvei

2. § (1) Az Aranyérem csak életműdíjként adományozható, olyan akadémikus számára, aki tudományterületén az Akadémia és Magyarország tudományos elismertségét és hírnevét erősítő, kiemelkedő eredményt ért el. Az Aranyérem adományozásával, a díjazott teljes tudományos munkássága kerül elismerésre.

(2) Az Aranyérmet magyar állampolgársággal (vagy magyar állampolgársággal is) rendelkező akadémikus kaphatja meg.

(3) Az Aranyérem egy személy számára csak egy alkalommal ítélhető oda.

A javaslattétel és az elbírálás eljárási rendje

3. § (1) Aranyéremre kizárólag az Akadémia tudományos osztályai tehetnek személyi javaslatot az 1. sz. melléklet szerinti jelölő lapon.

(2) Tudományos osztály támogathatja másik tudományos osztály személyi javaslatát is.

(3) A javaslatok megtételére való felhívást az Akadémia Kitüntetési és Díjbizottságának (a továbbiakban: Bizottság) titkára küldi meg az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság igazgatójának, a benyújtási határidő megjelölésével.

(4) Az összesített javaslatokból készített előterjesztést a Bizottság zárt ülésen megtárgyalja, és titkos szavazással szavaz az Aranyéremre javasolt személyről.

(5) A Bizottság javaslatát a Bizottság elnöke az Akadémia Elnöksége elé terjeszti, amelynek szavazati joggal rendelkező tagjai titkos szavazással döntenek az Aranyéremmel kitüntetni kívánt személyéről.

(6) Az Aranyérmet az Akadémia elnöke adja át az Akadémia májusi rendes közgyűlésének nyitó ünnepségén.

Az Aranyérem formai és tartalmi elemei

4. § (1) A kitüntetett Aranyérmet és díszoklevelet kap. Az érem és az oklevél elkészítésének költségei az MTA Titkársága számláját terhelik.

(2) Az Aranyérem vert kivitelben, aranyból, 986 ‰ finomsággal, 375,10 g nyerssúllyal és 72 mm átmérővel készül. Előlapján a megmozgatott, ívelt felületen a csónakon álló Archimedes balra néző, álló alakja látható, jobb kezében tartva a nevezetes ingát. A háttér teljesen sima, az álló alak kissé jobbra, fent van elhelyezve. A hátlapon hat sorban A / MAGYAR / TUDOMÁNYOS / AKADÉMIA / ARANY- / ÉRME felirat olvasható. A díjazott neve és az adományozás dátuma a peremen olvasható.

(3) Az Aranyéremmel kitüntetett nevét az Akadémiai Értesítő és az Akadémia honlapja közli.

Záró rendelkezések

5. § (1) Jelen határozat 2021. január 15-én lép hatályba, egyidejűleg a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Akadémiai Aranyérem” odaítélésének szabályairól szóló 4/2016. (III. 21.) sz. elnöki határozat hatályát veszti.

(2) A határozatot az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon kell kihirdetni, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.

1. sz. melléklet az 1/2021. (I. 13.) MTA elnöki határozathoz

Javaslat Akadémiai Aranyéremre