Magyar

 

2/2021. (I. 13.) MTA elnöki határozat

a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Akadémiai Díj” odaítélésének szabályairól * 

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Akadémiai Díj” odaítélésének szabályait a jelen határozatban foglaltak szerint határozom meg.

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia, Alapító) a tudományos életben kiemelkedő eredményeket elért kutatóknak

Akadémiai Díj

(a továbbiakban: Díj) elismerést hozott létre. Az elismerés alapításról a 10/1960. MTA /A.K.12./ elnöki utasítás rendelkezett. Az adományozás rendjére vonatkozó szabályokat tartalmazott a 10/1960. MTA /A.K. 12./ elnöki utasítás, az Elnökség 44/1971. sz., 60/1990. sz. és 9/1996. sz. határozatai, melyeket az Alapító – tekintettel a Díj alapításának időpontjára – többször felülvizsgált a Díj odaítélésének több mint ötven éves tapasztalata, valamint az azóta bekövetkezett jogszabályváltozások okán.

A határozat hatálya

1. § *  A határozat hatálya a tudományos tevékenységet végző, magyar állampolgárságú, köztestületi tagságú kutatókra terjed ki.

Az adományozás elvei

2. § (1) A Díj a díjra felterjesztést megelőző öt évben elért és már értékelhető, kiemelkedő tudományos tevékenységet végző, konkrét egyéni vagy kutatócsoportban elért kutatási eredmény, szakkönyv, publikáció, közlemény elismerésére adományozható természetes személy kutatónak vagy kutatócsoportnak. Együttes eredmény esetén azok részesülhetnek a díjban, akiknek meghatározó szerepük volt a tudományos eredmény elérésében.

(2) A Díj egy személy számára csak egy alkalommal ítélhető oda.

(3) *  Évente összesen 11 díj adható ki, tudományos osztályonként legfeljebb egy.

(4) A Díj együttműködő, de kutatócsoportot nem képező természetes személyeknek megosztott díjként is adományozható.

A javaslattétel és elbírálás eljárási rendje

3. § (1) A Díjra kizárólag a tudományos osztályok tehetnek személyi javaslatot az 1. sz. melléklet szerinti nyomtatványon.

(2) Tudományos osztály támogathatja másik tudományos osztály személyi javaslatát is.

(3) A javaslatok megtételére való felhívást az Akadémia Kitüntetési és Díjbizottságának (a továbbiakban: Bizottság) titkára küldi meg az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság igazgatójának, a benyújtási határidő megjelölésével.

(4) Az összesített javaslatokból készített előterjesztést a Bizottság zárt ülésen megtárgyalja, és titkos szavazással dönt a Díjra javasolt személyről.

(5) A Bizottság javaslatát a Bizottság elnöke az Akadémia Elnöksége elé terjeszti, amelynek szavazati joggal rendelkező tagjai titkos szavazással döntenek a Díjjal kitüntetni kívánt személyéről.

(6) A Díjat az Akadémia elnöke adja át az Akadémia májusi rendes közgyűlésének nyitó ünnepségén.

A Díj formai és tartalmi elemei

4. § (1) A kitüntetett díszoklevelet és érmet kap. A Díjhoz bruttó 600 000 Ft pénzjutalom jár. Az oklevél és az érem elkészítésének költségei, továbbá a pénzjutalom összege az MTA Titkársága számláját terheli.

(2) Amennyiben a Díj megosztott díjként kerül kiadásra, a megosztott díjban részesült valamennyi személy megkapja a díszoklevelet és az érmet. A bruttó 600 000 Ft pénzjutalom annyi részre oszlik, ahányan a megosztott díjban részesülnek. Az érem előlapján jobboldalon Széchenyi István félalakos, balra néző alakja látható. Erőteljesen kiemelkedő, szabálytalan geometriai formákkal, erős plaszticitással ábrázolva az Akadémia alapítóját. Bal oldalon a tőle származó idézet hét sorban: A TUDO / -MÁNYOS / EMBERFŐ / MENNYISÉGE / A NEMZET / IGAZI / HATALMA; alatta SZÉCHENYI / ISTVÁN neve olvasható. Legalul a készítő művész, Csikszentmihályi Róbert CSR monogramja látható. A hátlapon MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA köriratban az Akadémia Székházának főbejárati oldala látható, alatta az Akadémia alapításának dátumával: 1825. Az érem öntött, bronz, 97 mm átmérőjű.

(3) A Díjjal kitüntetett nevét az Akadémiai Értesítő és az Akadémia honlapja közli.

Záró rendelkezések

5. § (1) Jelen határozat 2021. január 15-én lép hatályba, egyidejűleg a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Akadémiai Díj” odaítélésének szabályairól szóló 5/2016. (III. 21.) sz. elnöki határozat hatályát veszti.

(2) A határozatot az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon kell kihirdetni, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.

1. sz. melléklet a 2/2021. (I. 13.) MTA elnöki határozathoz * 

Javaslat Akadémiai Díjra