Magyar

 

4/2021. (I. 13.) MTA elnöki határozat

a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Eötvös József-koszorú” odaítélésének szabályairól * 

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Eötvös József-koszorú” odaítélésének szabályait a jelen határozatban foglaltak szerint határozom meg.

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia, Alapító) a szakmai közvélemény által elismert, kiemelkedő jelentőségű tudományos életművel rendelkező, köztestületi tagságú kutatóknak

Eötvös József-koszorú

(a továbbiakban Díj) elismerést hozott létre. Az elismerést az Akadémia 1992. évi decemberi rendkívüli Közgyűlése alapította. Az adományozás szabályait a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 1/1993. sz. és 13/1994. sz. határozata, továbbá az Elnökségnek az 1999. 02. 23-i ülésén hozott döntése tartalmazta, amelyeket az Alapító – tekintettel a Díj alapításának időpontjára – többször felülvizsgált, az elismerés első odaítélése óta eltelt idő tapasztalata, valamint az azóta bekövetkezett jogszabályváltozások okán.

A határozat hatálya

1. § A határozat hatálya a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel és a jogszabály alapján azzal egyenértékű tudományos fokozattal (tudomány doktora) rendelkező, akadémiai köztestületi tagsággal rendelkező személyekre terjed ki.

Az adományozás elvei

2. § (1) A Díj a kiemelkedő tudományos életművel rendelkező kutatók részére ítélhető oda.

(2) A Díj egy személy számára csak egyszer adományozható.

(3) *  Évente összesen tizenegy Díj ítélhető oda, tudományos osztályonként egy.

(4) A kitüntetett személy jogosult a „Laureatus Academiae” vagy „Laureata Academiae” címet használni.

(5) A Díj odaítélésének személyi feltételei:

– az MTA doktora cím vagy a jogszabály alapján azzal egyenértékű tudomány doktora tudományos fokozat,

– a szakmai közvélemény által elismert kiemelkedő jelentőségű tudományos életmű,

– már betöltött, vagy az átadás évében betöltésre kerülő 70. életév.

A javaslattétel és az elbírálás eljárási rendje

3. § (1) A Díjra kizárólag az Akadémia tudományos osztályai tehetnek személyi javaslatot az 1. sz. melléklet szerinti nyomtatványon.

(2) * 

(3) A javaslatok megtételére való felhívást a Bizottság titkára küldi meg a Köztestületi Igazgatóság igazgatójának, a benyújtási határidő megjelölésével.

(4) Az összesített javaslatokból készített előterjesztést a Bizottság zárt ülésen megtárgyalja, és titkos szavazással dönt a Díjra javasolt személyről.

(5) A Bizottság javaslatát a Bizottság elnöke az Akadémia Elnöksége elé terjeszti, amelynek szavazati joggal rendelkező tagjai titkos szavazással döntenek a Díjjal kitüntetni kívánt személyéről.

(6) A Díjat az Akadémia elnöke adja át a Magyar Tudomány Ünnepének nyitóünnepségén.

A Díj formai és tartalmi elemei

4. § (1) A kitüntetett díszoklevelet, érmet, jelvényt és pénzjutalmat kap. A Díjhoz járó pénzjutalom összege bruttó 1 000 000 Ft. Az oklevél, az érem és a jelvény elkészítésének költségei, továbbá a pénzjutalom összege az MTA Titkársága számláját terheli.

(2) A vert ezüstérem előlapján a névadó Eötvös József jobbra néző mellképe látható, alatta félkörívesen babérkoszorúval. Alul köriratszerűen EÖTVÖS JÓZSEF KOSZORÚ felirat olvasható. A babérkoszorúban jobboldalon alul a művész, Bognár György mesterjegye: BOGNÁR olvasható. Az érem hátlapján az Akadémia Széchenyi István téri Székháza látható, alatta négy sorban: MAGYAR / TUDOMÁNYOS / AKADÉMIA / 1825 felirattal. A díjazott neve és az adományozás évszáma a perembe kerül bevésésre. Az érem 925-es ezüstből készül, 118,40 gramm súlyban, 60 mm átmérővel. Az éremhez jár egy kisméretű, szintén ezüstből készült jelvény, amelyen a már ismertetett előlapi kép látható. Átmérője 10 mm.

(3) A Díjjal kitüntetett nevét az Akadémiai Értesítő és az Akadémia honlapja közli.

Záró rendelkezések

5. § (1) Jelen határozat 2021. január 15-én lép hatályba, egyidejűleg a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Eötvös József-koszorú” odaítélésének szabályairól szóló 7/2016. (III. 21.) sz. elnöki határozat hatályát veszti.

(2) A határozatot az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon kell kihirdetni, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.

1. sz. melléklet a 4/2021. (I. 13.) MTA elnöki határozathoz

Jelölőlap
Eötvös József-koszorú odaítélésére