Magyar

 

5/2021. (I. 13.) MTA elnöki határozat

a Magyar Tudományos Akadémia Kossuth- és Széchenyi-díjra történő javaslattételével kapcsolatos szabályokról

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) Alapszabályában kapott felhatalmazás alapján az Akadémia Kossuth- és Széchenyi-díjra történő javaslattételével kapcsolatos szabályait és eljárási rendjét a jelen határozatban foglaltak szerint határozom meg.

Javaslattételre vonatkozó jogszabályi felhatalmazások

1. § A Kossuth- és Széchenyi-díj (a továbbiakban: Díj) adományozásának rendjét a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény, és a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet szabályozza.

Az adományozás elvei

2. § (1) A Díj adományozása elveinek részletes szabályait a jelen határozat 1. §-ában felsorolt jogszabályok tartalmazzák, az Akadémia Kossuth-díjra, Széchenyi-díjra, Széchenyi Nagydíjra a hivatkozott jogszabályi előírásoknak megfelelő javaslatot terjeszt elő.

(2) Az 1. §-ban hivatkozott jogszabályok alapján Kossuth-díjra a kulturális és művészeti alkotások, a Széchenyi-díjra a tudományok, a kutatás, a műszaki alkotások, a műszaki fejlesztés, továbbá a gyógyítás és az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményeket elért személyeket lehet ajánlani. A Kossuth-díj és a Széchenyi-díj ismételt adományozására – az előbbiekben meghatározott feltételek fennállása esetén – csak olyan eredmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a jelölt az előző Kossuth-díj, illetve Széchenyi-díj adományozása óta eltelt időszakban ért el.

(3) *  A Díjra nem javasolható: a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 3. § (3) bekezdése szerinti politikai felsővezető és a Kit. 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti szakmai felsővezető, valamint a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság, és a Művészeti Díj Bizottság tagja. Az Akadémia Kitüntetési és Díjbizottságának (a továbbiakban: Bizottság) Ügyrendje alapján szintén nem javasolható a Díjra a Bizottság tagja, bizottsági mandátumának fennállása alatt.

A Széchenyi-díj Bizottság posztumusz díjak adományozására nem tesz ajánlást.

A javaslattétel és elbírálás eljárási rendje

3. § (1) *  A Díjra az Akadémia tudományos osztályai tehetnek személyi javaslatot, a SZIMA ügyvezető elnöke kizárólag a Kossuth-díjra tehet személyi javaslatot az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon.

(2) Tudományos osztály támogathatja másik tudományos osztály személyi javaslatát is.

(3) *  A javaslatok megtételére való felhívást a Bizottság titkára küldi meg az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság igazgatójának, valamint a SZIMA ügyvezető elnökének a benyújtási határidő megjelölésével.

(4) Az összesített javaslatokból készített előterjesztést a Bizottság zárt ülésen megtárgyalja, és titkos szavazással dönt a Díjra javasoltak személyéről.

(5) A Bizottság javaslatát a Bizottság elnöke az Akadémia Elnöksége elé terjeszti, amelynek szavazati joggal rendelkező tagjai titkos szavazással döntenek a Díjra javasoltakról.

Záró rendelkezések

4. § (1) Jelen határozat 2021. január 15-én lép hatályba, egyidejűleg a Magyar Tudományos Akadémia Kossuth- és Széchenyi-díjra történő javaslattételével kapcsolatos szabályokról szóló 9/2016. (III. 21.) sz. elnöki határozat hatályát veszti.

(2) A határozatot az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon kell kihirdetni, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.

1. melléklet az 5/2021. (I. 13.) MTA elnöki határozathoz * 

JAVASLAT
Kossuth-/Széchenyi-díjra/Széchenyi-nagydíjra