Magyar

 

11/2021. (III. 26.) MTA elnöki határozat

a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Pedagógus Kutatói Pályadíj” odaítéléséről * 

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és Alapszabályában kapott felhatalmazás alapján a „Pedagógus Kutatói Pályadíj” odaítélésének rendjét a jelen határozatban foglaltak szerint határozom meg.

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) a közoktatásban oktató, gyakorló pedagógusok kutatómunkájának ösztönzésére

Pedagógus Kutatói Pályadíj

(a továbbiakban: Pályadíj) elismerést hozott létre. Az adományozás szabályait a Magyar Tudományos Akadémia 1968. évi közgyűlésének határozata, a 4072/T/1969 számú főtitkári levél, valamint az Fé. 8/4/1997. (v. 26.) állásfoglalás tartalmazta. Az alapító – tekintettel a Pályadíj alapításának időpontjára – szükségesnek tartotta a Pályadíj odaítélésének több mint ötven éves tapasztalatai, valamint az azóta bekövetkezett jogszabályváltozások okán az adományozás rendjét felülvizsgálni.

A Pályadíj alapító által meghatározott célja, hogy a pedagógusok oktatói munkájuk mellett végzett kutatómunkájukat elismerje, közülük a legérdemesebbeket erkölcsi és anyagi támogatásban részesítse.

Az adományozás elvei

1. § (1) A Pályadíj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan egyetemi szintű mester fokozatú diplomával, vagy PhD/DLA fokozattal rendelkező pedagógus, aki legalább ötéves, pedagógusi pályán eltöltött foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkezik, és a pályázat beadásának időpontjában legalább félállású (tehát legalább a jogszabály szerinti teljes munkaidő felét elérő, vagy azt meghaladó időtartamban foglalkoztatott * ) pedagógusként magyarországi, illetve külföldi, magyarul is oktató középiskolánál vagy általános iskolánál jogviszonyban áll (a pedagógusi munkakörben eltöltött, egymást követő – de nem feltétlenül folyamatos – jogviszonyokat össze kell számítani).

(2) A korábban elnyert Pályadíj birtokosa a Pályadíj elnyerését követő öt év eltelte utáni évben pályázhat ismételten.

(3) *  A Pályadíjat maximum 3 esetben lehet elnyerni.

(4) *  A Pályadíj elnyerésére pályázni lehet olyan tudományos munkával (monográfiával, nagyobb terjedelmű tanulmánnyal, kísérleti eljárási eredménnyel, forráskiadvánnyal stb.), amelynek hozama tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudományos feltárása terén.

(5) *  Előnyt jelent, ha a kutatás reflektál a közoktatás jelenlegi kihívásaira, a kutatás eredményei beépíthetőek a mindennapi pedagógiai gyakorlatba, és hozzájárulnak a tanítás-tanulás folyamatainak hatékonyabbá tételéhez.

(6) *  A pályázatban bemutatott kutatás a benyújtást megelőző 10 évben valósuljon meg.

A pályázatok közzététele, benyújtása

2. § (1) A pályázati lehetőségről a Magyar Tudományos Akadémia a honlapján, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, az Akadémiai Értesítőben és egyéb, az oktatáshoz kapcsolódó kiadványok útján értesíti a pedagógusokat.

(2) A pályázatot a pályázati kiírásban szereplő módon és időpontig kell az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság Stratégiai Osztályára benyújtani. * 

(3) *  A pályázatokhoz mellékelni kell a pályázó szakmai önéletrajzát, valamint a középiskola/általános iskola igazolását jelen határozat 1. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, a tanári pályán eltöltött évekről.

A javaslatok elbírálása * 

3. § (1) A pályázat befogadásáról, formai ellenőrzéséről, hiánypótlásról, elutasításról és jogorvoslatról a pályázati felhívás rendelkezik.

(2) A pályázatok begyűjtését, formai ellenőrzését és a hiánypótlásra felszólítást, a bírálók felkérését a Köztestületi Igazgatóság Stratégiai Osztálya végzi.

(3) A pályaműveket anonim bírálók bírálják el, majd a Közoktatási Elnöki Bizottság rangsorolja.

(4) A bírálók értékelő véleményére támaszkodva a Bizottság kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amely alapján az Akadémia elnöke dönt a díjazottak személyéről.

(5) A pályázók kiértesítésére a döntést követő 15 munkanapon belül kerül sor.

(6) *  Évente legfeljebb 12 Pályadíj adható ki.

A pályadíjak formája és mértéke

4. § (1) A Pályadíj oklevéllel és pénzjutalommal jár. Az oklevél elkészítésének költségei és a pénzjutalom összege az MTA Titkársága köztestületi számláját terhelik.

(2) *  Az elnyerhető díjösszeg személyenként legfeljebb bruttó 500.000 forint, azaz bruttó ötszázezer forint, az éves keretösszeg az MTA adott évi költségvetésének függvénye.

(3) A Pályadíjak átadásának technikai feladatait az MTA Titkársága Humánpolitikai Főosztálya végzi. * 

(4) A Pályadíjat az Akadémia elnöke ünnepélyes keretek között, a döntést követően legfeljebb 60 napon belül adja át. A pályázat eredményéről a pályázók névre szóló értesítést kapnak. A díjazottak névsorát és a nyertes pályaművek címét az Akadémiai Értesítő és az Akadémia honlapja közli. * 

Záró rendelkezések

5. § (1) Jelen határozat 2021. április 1-jén lép hatályba azzal, hogy a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Pedagógus Kutatói Pályadíj” odaítéléséről szóló 9/2015. (IV. 17.) sz. elnöki határozat hatályát veszti.

(2) Jelen határozatot az MTA honlapján a Pályázatok menüpont alatt kell kihirdetni, valamint az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.