Magyar

 

22/2021. (VIII.4.) MTA elnöki határozat

az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázatról * 

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában, és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában biztosított jogkörében eljárva, az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat jellemzőit, a pályázatokat és támogatott konferencia-részvételt értékelő szakmai testület felépítését, feladatait és a pályázatokat és a támogatott konferencia-részvételt értékelő eljárást a jelen szabályzatban foglaltak szerint határozza meg.

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémia a tudományos kutatómunka elősegítése érdekében közérdekű felajánlás alapján ifjúsági nemzetközi konferencia-részvételi pályázatot alapított, amit központi költségvetési forrásból finanszírozottan folyamatosan fenntart. Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat (INKP) fiatal, MTA köztestületi tagsággal rendelkező kutatók külföldi tudományos rendezvényen (nemzetközi tudományos szimpóziumon, workshopon, konferencián) való aktív (elsőszerzős előadással vagy poszter bemutatóval járó) részvételét és ott jelentős tudományos eredményeik bemutatását támogatja. A tudományos pályázat kiemelt hangsúlyt helyez a gyermeket nevelő kutatónők konferencia-részvételének elősegítésére.

A szabályzat hatálya * 

1. § (1) Személyi hatály:

Az MTA-ra és az MTA Titkárságára, a pályázatot benyújtó kutatóra, a pályázatok értékeléséhez felkért személyekre, valamint az MTA Titkárságával közszolgálati vagy munkajogviszonyban álló munkatársakra terjed ki.

(2) Tárgyi hatály:

A pályázati kiírásra, a pályázatok bírálatára, a szakmai beszámolók értékelésére, minősítésére, és ezek folyamatára terjed ki.

Pályázásra jogosultak köre

2. § *  Pályázásra jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be támogatást kérőként (továbbiakban: támogatást kérő/kedvezményezett), aki a pályázat beadási határidejének napján megfelel az alábbi feltételeknek:

a) az MTA köztestületi tagja és

b) még nem töltötte be a 40. életévét.

Kiskorú gyermeket nevelő kutatók esetében a pályázó kutató kérésére a pályázati korhatár megnövelhető: nők esetében gyermekenként 2 évvel vagy a tudományos fokozatszerzést követően gyermeknevelési céllal igénybe vett távollétek hosszával, férfiak esetében a gyermeknevelésre igénybe vett távollétek hosszával.

A pályázat

3. § (1) A pályázati felhívást az MTA a hivatalos honlapján teszi közzé.

(2) A támogatásban részesíthetők maximális számát és a támogatás mértékét a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével az MTA elnöke a pályázati felhívásban határozza meg. A támogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a pályázat céljára megállapított keret a szükséges mértékben rendelkezésre álljon. A támogatás vissza nem térítendő. A pályázat saját forrás meglétét nem követeli meg.

(3) *  A pályázó és pályázat alapadatait tartalmazó pályázattal együtt benyújtandó dokumentáció köre elsősorban az alábbiakra terjed ki:

– rövid, maximum 2 oldalas szakmai-tudományos önéletrajz,

– a rendezvényre szóló meghívó másolata vagy a konferencia felhívása,

– amennyiben a konferenciarészvétel előadás/poszter elfogadásához kötött, az absztrakt/poszter kb. 1 oldalas összefoglalója, illetve a jelentkezés elfogadásának (várható) ideje és amennyiben a tervezett előadást/poszter már elfogadták, a visszaigazolás másolata is,

– ún. összevont nyilatkozat a korhatárkedvezményről, a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valóságnak és az Áht. pályázati kiírásban hivatkozott rendelkezéseinek történő megfelelőségéről, az adatkezelésre valamint a pályázattal létrejött mű MTA KIK Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) történő megjelentetéséről és repozitóriumi megjelentetéséről szóló tájékoztatás megismeréséről.

(4) *  A támogatás konferencia-részvételhez kapcsolódó költségekre használható fel, amelyet számla ellenében a kiutazó, a szolgáltató vagy a kutatót alkalmazó belföldi jogi személy részére fizet meg a Támogató nevében az MTA Titkársága.

(5) *  Költségek lehetnek:

– útiköltség,

– szállás,

– egyéb dologi kiadások (biztosítás, részvételi (regisztrációs) díj, vízumdíj, külföldi tömegközlekedés, repülőtéri transzfer, utazáshoz szükséges indokolt egészségügyi szolgáltatások, így pl. védőoltások, tesztek,

– napidíj.

– Online konferencia-részvétel esetén kizárólag regisztrációs díj számolható el.

(6) *  A kutatót alkalmazó belföldi jogi személy, amennyiben a pályázó érdekében az elszámolható költségeket megelőlegezi, a konferenciát követően továbbszámlázhatja azokat az MTA Titkársága részére. A számlának tartalmaznia kell a kutató nevét, az utazási célt (ország, város megnevezését), az utazás dátumát és a támogatott tevékenység megnevezéseként a „külföldi kiküldetés költségei” meghatározást. A támogatás kizárólag a támogatásról szóló értesítés dátumát követően megvalósuló konferenciákra számolható el. A támogatásról szóló értesítés dátumánál korábban kiállított számla nem számolható el.

(7) A pályázati anyaggal kapcsolatos további részletes előírásokat a mindenkori pályázati felhívás tartalmazza. * 

A pályázat benyújtása

4. § (1) A pályázatot a támogatást kérő természetes személy nyújthatja be.

(2) A pályázatot az Akadémián erre a célra kialakított internet alapú pályázati rendszeren keresztül a pályázati űrlapok kitöltésével és a pályázati dokumentumok feltöltésével, valamint a pályázati felhívásban megadott dokumentumok kitöltött és aláírt változatának az MTA Titkárságára való beküldésével kell benyújtani a pályázati felhívásban megadott módon és határidőig.

A pályázat elbírálása

5. § (1) A pályázat befogadásáról, formai ellenőrzéséről, hiánypótlásról, elutasításról és jogorvoslatról a pályázati felhívás rendelkezik, az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelet alapján.

(2) *  A pályázatok támogatásáról az MTA elnöke dönt, az adott pályázatra vonatkozó benyújtási határidőt követő 3 hónapon belül, az általa felkért MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottság javaslata alapján. * 

(3) A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adminisztratív teendőket az MTA Titkársága Elnöki és Alelnöki Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya (a továbbiakban: Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya) látja el.

(4) A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya a pályázat beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a pályázót – az általa megadott e-mail címen – arról, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött, vagy a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasításra került. * 

(5) A benyújtott pályázati dokumentációt a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya kijelölt munkatársai formai szempontból ellenőrzik. A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, és a pályázó megfelel a pályázati kiírás feltételeinek. Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya hiánypótlásra szólítja fel a támogatást kérőt az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. * 

(6) Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, vagy ha a pályázó személye nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül. Az elutasítás okát a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának meg kell jelölnie. Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati kiírásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek meg nem felelő pályázatok. * 

(7) *  A pályázat bírálati, értékelési szempontjai:

1. A pályázó alkalmassága

– a pályázó tudományos teljesítménye kutatói karrierjének szakaszához mérten, a benyújtott CV alapján,

– a konferencián való részvétel várható hatása a kutató karrierjére nézve;

2. A konferenciához való hozzájárulás minősége

– az aktív részvétel szintje: poszter, előadás, meghívott előadó vagy konferenciaszervezési közreműködés a tudományterület sajátosságainak figyelembevételével,

– a bemutatni kívánt téma aktualitása,

– a bemutatni kívánt téma mennyire eredeti, innovatív, kreatív,

– az absztrakt kidolgozottsága, tudományos minősége;

3. A konferencia rangja, jelentősége

– a konferencia szakmai presztízse, elismertsége,

– a pályázó részvételének jelentősége a rendezvényen, a részvétellel járó szakmai elismerés mértéke;

4. Konferenciarészvétel költsége

– reális költségterv,

– a konferencián való részvétel költségigénye mennyiben áll arányban annak szakmai jelentőségével,

– kutató, kutatóhely támogatása a konferencián való részvételhez.

(8) A pályázati eredmény közzétételének határideje és módja a pályázati felhívásban kerül rögzítésre.

(9) A pályázók részére a döntés meghozatalát követő 30 napon belül értesítő levelet bocsájt ki az MTA Titkársága. A nyertes pályázók részére egyidejűleg az elnyert összeg felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokat és határidőket tartalmazó Tájékoztatót küld az MTA Titkársága és annak alapján gondoskodik a támogatás rendelkezésre állásáról.

(10) A támogatás felhasználásáról az MTA Titkársága gondoskodik.

A Tudományértékelési Elnöki Bizottság (TÉB)

6. § A benyújtott pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia elnökének a Tudományértékelési Elnöki Bizottságról szóló határozatával összhangban az MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottsága által kialakított albizottság értékeli mint szakmai zsűri. A TÉB albizottságának tudományterületenként 3–3 kijelölt szakértő a tagja, számuk – a TÉB albizottságának határozata szerint – szükség esetén bővíthető. Az albizottság elnöke az MTA főtitkárhelyettese. A TÉB albizottságának tagjai megbízatásuk elfogadásával egyidejűleg titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek írásban. * 

A támogatás felhasználása, a nyertes pályázók beszámolásának és értékelésének általános rendje

7. § (1) A sikeres tudományos pályázatot követően az Akadémia az MTA Titkárságán keresztül biztosítja az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján a költségek fedezetét.

(2) Az utazáshoz kapcsolódó kifizetéseket az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya a hozzá írásban benyújtott igényeknek megfelelően, a pályázattal elnyert összeg erejéig teljesíti.

(3) Az MTA Titkársága közbeszerzési kötelezettsége miatt repülőjegy megvásárlására kizárólag az MTA Titkársága által megbízott jegyirodán keresztül kerülhet sor.

(4) *  Az egyéb konferencia-részvételhez kapcsolódó költséget az MTA Titkársága nevére és címére kiállított számla ellenében az MTA Titkársága banki átutalással:

a) a rendezvényt megelőzően, közvetlenül a szolgáltató részére,

b) a rendezvényt követően pedig – az utazó által megelőlegezett összeg esetén -az utazónak vagy

c) a kutatót alkalmazó belföldi jogi személy részére fizeti meg.

(5) A pályázó nem köteles a teljes keretösszeg kimerítésére.

(6) Az utazást követően, de legkésőbb 8 munkanapon belül:

a) az utazáshoz tartozó az utazó által megelőlegezett összegről szóló eredeti számlákat le kell adni az MTA Titkársága Gazdasági Osztályán,

b) a konferencia-részvételről készített szakmai beszámolót meg kell küldeni az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának.

Záró rendelkezések

8. § (1) Jelen szabályzat 2021. augusztus 4-én lép hatályba.

(2) Jelen Határozatot az MTA honlapján a Pályázatok menü pont alatt kell kihirdetni, valamint az MTA Titkársága intranetén a Dokumentumtár » Határozatok tára » Elnöki határozatok megnevezésű oldalon, továbbá az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.